Ändra ordning på (transponera) data från kolumner till rader och tvärtom

Om data har angetts i kolumner och rader, och du vill att informationen ska visas på rader och kolumner i stället, kan du snabbt transponera informationen.

Efter en transponering av exempelvis områdesförsäljningsdata som är organiserade radvis, visas informationen i stället kolumnvis, som i följande bild.

Områdesdata i kolumner

Områdesdata på rader

  1. Gör så här i kalkylbladet:
    • Om du vill transponera information från kolumner till rader, markerar du cellerna i de kolumner som innehåller informationen.
    • Om du vill transponera information från rader till kolumner, markerar du cellerna på de rader som innehåller informationen.
  2. Klicka på Kopiera Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

Gruppen Urklipp på menyflik i Excel

Kortkommando  Du kan även kopiera den markerade informationen genom att trycka på CTRL+C.

 Obs!   Om du vill arrangera om informationen går det bara att använda kommandot Kopiera. Det fungerar inte om du använder kommandot Klipp ut Bild av knapp.

  1. Markera i kalkylbladet den första cellen för de målrader eller målkolumner där den kopierade informationen ska infogas.

 Obs!   Kopieringsområden (kopieringsområde: Cellerna som du kopierar när du vill klistra in data på en annan plats. När du kopierar celler visas en flyttningsram runt cellerna för att ange att de har kopierats.) och inklistringsområden (inklistringsområde: Målområdet för data som har klippts ut eller kopierats till Office Urklipp.) får inte överlappa varandra. Markera i inklistringsområdet en cell som inte ingår i den kopierade informationens område.

  1. Klicka på pilen bredvid Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka sedan på Transponera.
  2. När informationen har transponerats kan du ta bort informationen i kopieringsområdet.

 Tips!   Om det finns formler i de celler som du transponerar transponeras formlerna, och cellreferenser till data i transponerade celler korrigeras automatiskt. Använd absoluta referenser i formler innan du transponerar dem, om du vill säkerställa att referenserna fungerar efter transformeringen.

Mer information finns i Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser.

 
 
Gäller:
Excel 2007