Ange tabbordningen för kontroller

När du använder ett formulär kan du växla mellan kontroller genom att trycka på TABB-tangenten. Du kan ange i vilken ordning fokus flyttas mellan kontrollerna. Du bör ange en logisk tabbordning – till exempel uppifrån och ned och från vänster till höger – för att formuläret ska bli så lätt att använda som möjligt.

I den här artikeln beskrivs hur du ändrar tabbordningen, hur du tar bort en kontroll från tabbordningen och hur du ändrar tabbfunktionerna för det sista fältet i ett formulär.

Vad vill du göra?


Ändra tabbordningen för kontroller

Om du använder verktyg, som guider eller layouter, för att skapa ett formulär anges tabbordningen utifrån den ordning som kontrollerna visas i i formuläret: uppifrån och ned och från vänster till höger. Om du i stället skapar eller ändrar ett formulär utan en guide eller en layout kan det hända att du skapar en tabbordning som inte motsvarar placeringen av kontrollerna i formuläret. Gör så här om du vill ändra tabbordning för kontrollerna.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Layoutvy eller Designvy.
 2. Klicka på Tabbordning i gruppen Kontrollayout på fliken Ordna.
 3. Klicka på det avsnitt du vill ändra under Avsnitt i dialogrutan Tabbordning.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill att en tabbordning som går uppifrån och ned och från vänster till höger ska skapas automatiskt i Access klickar du på Standardordning.
  • Om du vill skapa en egen tabbordning klickar du på väljaren för den kontroll du vill flytta. (Klicka och dra om du vill markera flera kontroller samtidigt.) Klicka på väljaren igen och dra kontrollen till den plats i listan där du vill placera den.
 5. Klicka på OK.

Överst på sidan Överst på sidan

Ta bort en kontroll från tabbordningen

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Layoutvy eller Designvy.
 2. Om inte åtgärdsfönstret Egenskapssida visas trycker du på F4.
 1. Markera den kontroll (kontroll: Ett objekt i det grafiska användargränssnittet, till exempel en textruta, kryssruta, rullningslist eller kommandoknapp som användarna kontrollerar programmet med. Du använder kontrollerna när du vill visa data eller alternativ, utföra en åtgärd eller göra användargränssnittet enklare att läsa.) som du vill ta bort från tabbordningen.
 2. Klicka på Nej i egenskapsrutan Tabbstopp på fliken Annat på egenskapssidan.

 Obs!   Även om du tar bort en kontroll från tabbordningen kan du klicka på den för att markera den, förutsatt att egenskapen Aktiverad har värdet Ja.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra tabbfunktionerna för det sista fältet i tabbordningen

Om du trycker på TABB-tangenten när markören står i det sista fältet i tabbordningen är standardfunktionen att nästa post i datakällan visas, och att markören flyttas till det första fältet i tabbordningen. Du kan ändra den här funktionen så att den aktuella posten fortsätter att visas. Om formuläret innehåller sidbrytningar kan du också ändra funktionen så att markören inte flyttas till nästa sida. Det här är användbart om du vill att en användare inte ska kunna redigera mer än en post (eller sida) åt gången.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Layoutvy eller Designvy.
 2. Om inte åtgärdsfönstret Egenskapssida visas trycker du på F4.
 1. Markera Formulär i den nedrullningsbara listrutan högst upp på egenskapssidan.
 2. Välj ett av följande alternativ i egenskapsrutan Tabbcykel på fliken Annat på egenskapssidan.
Inställning Beskrivning
Alla poster När du trycker på TABB-tangenten i det sista fältet (fält: Ett element i en tabell som innehåller ett visst element med information, till exempel ett efternamn. Fältet Titel kan till exempel innehålla Hr och Fr. I databaser som Microsoft SQL Server kallas fält för kolumner.) i en post flyttas fokus till det första fältet i nästa post.
Aktuell post När du trycker på TABB-tangenten i det sista fältet i en post flyttas fokus tillbaka till det första fältet i posten.
Aktuell sida

När du trycker på TABB-tangenten i det sista fältet på formulärsidan flyttas fokus tillbaka till det första fältet på den aktuella sidan.

 Obs!   Du kan dela upp ett formulär i sidor med hjälp av kontrollen Sidbrytning. Den här kontrollen är tillgänglig i designvyn (i gruppen Kontroller på fliken Design). Om formuläret inte innehåller några sidbrytningar fungerar alternativet Aktuell sida på samma sätt som alternativet Aktuell post.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2007