Uvlačenje pasusa

Uvlačenje pasusa određuje udaljenost pasusa od leve ili desne margine. Unutar margina možete da povećate ili smanjite uvlačenje pasusa ili grupe pasusa. Takođe, možete da kreirate negativno uvlačenje (poznato i kao izvlačenje), koje izvlači pasus prema levoj margini. Takođe možete da kreirate izvučeni red u kome, što znači da prvi red pasusa nije uvučen, za razliku od ostalih.


Uvlačenja pasusa i margine stranica

Oblačić 1 Margine stranica
Oblačić 2 Uvlačenje pasusa

Više informacija o kreiranju stilova za oblikovanje koje želite ponovo da koristite potražite u članku Kreiranje novog brzog stila.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Uvlačenje samo prvog reda pasusa

Tekst sa uvučenim prvim redom

 1. Kliknite ispred reda koji želite da uvučete.
 2. Na kartici Raspored na stranici izaberite pokretač dijaloga Pasus, a zatim izaberite karticu Uvlačenja i razmaci.

Pokretač dijaloga „Pasus“

 1. U odeljku Uvlačenje pasusa, u listi Specijalno izaberite stavku Prvi red, a zatim u polju Za podesite željenu veličinu uvlačenja prvog reda.

 Napomena   Prvi red tog pasusa i svakog narednog pasusa koji otkucate biće uvučen. Međutim, svi pasusi koji prethode izabranom pasusu moraju se ručno uvući ponavljanjem iste procedure.

Vrh stranice Vrh stranice

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja sleva za ceo pasus

 1. Izaberite pasus koji želite da promenite.
 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Pasus kliknite na strelice pored polja Levo uvlačenje kako biste povećali ili smanjili levo uvlačenje pasusa.

Vrh stranice Vrh stranice

Povećavanje i smanjivanje desnog uvlačenja celog pasusa

 1. Izaberite pasus koji želite da promenite.
 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Pasus kliknite na strelice pored polja Desno uvlačenje kako biste povećali ili smanjili desno uvlačenje pasusa.

Vrh stranice Vrh stranice

Podešavanje uvlačenja pomoću tastera TAB

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.
 1. Izaberite stavku Jezičke kontrole.
 2. U odeljku Opcije automatskog ispravljanja kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja, a zatim izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.
 3. Potvrdite izbor Podesi levo uvlačenje pasusa i prvog reda tasterima tab i backspace.
 4. Da biste uvukli prvi red pasusa, kliknite ispred reda.

Da biste uvukli ceo pasus, kliknite ispred bilo kog reda osim prvog.

 1. Pritisnite taster TAB.

 Napomena   Pritisnite taster BACKSPACE pre nego što premestite mesto tačke umetanja da biste uklonili uvlačenje. Takođe možete da na traci Priručna traka kliknete na dugme Opozovi radnju.

Vrh stranice Vrh stranice

Uvlačenje svih redova pasusa osim prvog

Tekst sa izvučenim redom

 1. Izaberite pasus u kome želite da uvučete sve redove osim prvog, koji se još naziva i izvučeni red.
 2. Na horizontalnom lenjiru prevucite označivač za Izvučeni red do mesta na kojem želite da izvučeni red počne.

Označivač za izvučeni red

Kliknite na dugme Prikaži lenjir na vrhu vertikalne trake za pomeranje ako ne vidite horizontalni lenjir koji se nalazi sa gornje strane dokumenta.

Upotreba preciznih mera za podešavanje izvučenog reda

Na kartici Uvlačenja i razmaci možete da izaberete opcije da biste preciznije odredili koliko će red biti izvučen.

 1. Na kartici Raspored na stranici izaberite pokretač dijaloga Pasus, a zatim izaberite karticu Uvlačenja i razmaci.

Pokretač dijaloga „Pasus“

 1. U odeljku Uvlačenje pasusa, u listi Specijalno, izaberite stavku Izvlačenje, a zatim u polju Za podesite koliko želite da red bude izvučen.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje negativnog izvlačenja

Tekst sa negativnim uvlačenjem

 1. Izaberite tekst ili pasus koji želite da proširite na levu marginu.
 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Pasus, u polju Levo uvlačenje kliknite na strelicu nadole.

Pritiskajte strelicu nadole sve dok se izabrani tekst ne nađe na željenom mestu na levoj margini.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Word 2007