Tasterske prečice za Microsoft Word

Tasterske prečice opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

 Napomene 

 • Ovaj članak ne pokriva prilagođavanje tasterskih prečica, kreiranje tasterskih prečica za makroe niti automatski tekst. Za više informacija kliknite na vezu u odeljku Takođe pogledajte.
 • Ako koristite Microsoft Word Starter, imajte u vidu da nisu sve funkcije navedene za Word podržane u programu Word Starter. Više informacija o funkcijama dostupnim u programu Word Starter potražite u članku Podrška za funkcije programa Word Starter.
U ovom članku:


Pronalaženje i korišćenje tasterskih prečica

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate više tastera, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+) u pomoći programa Microsoft Word 2010. Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Korišćenje tastature za razvijanje odeljaka

 • Da biste razvili sve odeljke ovog članka, pritiskajte taster TAB dok ne bude izabrana opcija Prikaži sve, a zatim pritisnite taster ENTER. Ponovo pritisnite taster ENTER da biste skupili sve odeljke.
 • Da biste razvili samo jedan odeljak članka, pritiskajte taster TAB dok ne budu izabrani naslov odeljka i znak plus, a zatim pritisnite taster ENTER. Ponovo pritisnite taster ENTER da biste skupili odeljak.

Pretraživanje ovog članka

 Važno   Pre nego što započnete pretraživanje, pritiskajte taster TAB dok ne bude izabrana stavka Prikaži sve, a zatim pritisnite taster ENTER.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F.

Otvara se dijalog „Pretraga“ sa kursorom spremnim za kucanje teksta.

 1. U polju otkucajte tekst za pretragu.
 2. Pritisnite taster ENTER.

Štampanje ovog članka

Da biste odštampali ovu temu, pritiskajte taster TAB dok ne bude izabrana stavka Prikaži sve, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

Vrh stranice Vrh stranice

Osnove sistema Microsoft Office

PrikažiPrikaz i upotreba prozora

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje u sledeći prozor ALT+TAB
Prebacivanje u prethodni prozor ALT+SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4
Vraćanje veličine aktivnog prozora u prethodno stanje kada ga uvećate ALT+F5
Premeštanje na okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda će biti potrebno da više puta pritisnete taster F6. F6
Premeštanje na okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (smer suprotan smeru kretanja kazaljke na satu) SHIFT+F6
Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora CTRL+F6
Prebacivanje u prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje CTRL+F10
Kopiranje slike ekrana u ostavu PRINT SCREEN
Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu ALT+PRINT SCREEN

PrikažiRad sa dijalozima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija TAB
Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija SHIFT+TAB
Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu CTRL+TAB
Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu CTRL+SHIFT+TAB
Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija Tasteri sa strelicama
Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu RAZMAKNICA
Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu ALT+podvučeno slovo u imenu opcije
Otvaranje izabrane padajuće liste ALT+STRELICA NADOLE
Izbor opcije sa padajuće liste Prvo slovo u imenu opcije na padajućoj listi
Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga ESC
Pokretanje izabrane komande ENTER

PrikažiRad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje na početak stavke HOME
Premeštanje na kraj stavke END
Pomeranje za jedan znak nalevo ili nadesno STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Pomeranje za jednu reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Pomeranje za jednu reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Izbor ili poništavanje izbora jednog znaka sa leve strane SHIFT+STRELICA NALEVO
Izbor ili poništavanje izbora jednog znaka sa desne strane SHIFT+STRELICA NADESNO
Izbor ili poništavanje izbora jedne reči sa leve strane CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO
Izbor ili poništavanje izbora jedne reči sa desne strane CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa SHIFT+HOME
Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa SHIFT+END

PrikažiRad sa dijalozima Otvaranje i Sačuvaj kao

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz dijaloga Otvaranje CTRL+F12 ili CTRL+O
Prikaz dijaloga Sačuvaj kao F12
Otvaranje izabrane fascikle ili datoteke ENTER
Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad izabrane fascikle BACKSPACE
Brisanje izabrane fascikle ili datoteke DELETE
Prikaz priručnog menija za izabranu stavku kao što je fascikla ili datoteka SHIFT+F10
Pomeranje unapred kroz opcije TAB
Pomeranje unazad kroz opcije SHIFT+TAB
Otvaranje liste Pogledaj u F4 ili ALT+I

PrikažiOpozivanje ili ponavljanje radnji

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otkazivanje radnje ESC
Opozivanje radnje CTRL+Z
Ponavljanje radnje CTRL+Y

PrikažiPristup oknima zadatka i galerijama i njihovo korišćenje

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje na okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.) F6
Premeštanje na okno zadatka kada je meni aktivan. (Možda će biti potrebno da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB više puta.) CTRL+TAB
Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadatka kada je ono aktivno TAB ili SHIFT+TAB
Prikaz celokupnog skupa komandi u meniju okna zadatka CTRL+RAZMAKNICA
Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku iz galerije SHIFT+F10
Izbor prve ili poslednje stavke u galeriji HOME ili END
Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije PAGE UP ili PAGE DOWN

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadatka.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster ENTER.

Premeštanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadatka.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Koristite tastere sa strelicama da biste premestili okno zadatka, a zatim pritisnite taster ENTER.

Promena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadatka.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite taster ENTER.

PrikažiPristup dostupnim radnjama i njihovo korišćenje

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz priručnog menija izabrane stavke SHIFT+F10
Prikaz menija ili poruke za dostupnu radnju, za dugme „Opcije automatskog ispravljanja“ Slika dugmeta ili za dugme „Opcije lepljenja“ Slika dugmeta. Ako postoji više radnji, prebacite se na sledeću radnju i prikažite njen meni ili poruku. ALT+SHIFT+F10
Pomeranje kroz opcije u meniju dostupnih radnji Tasteri sa strelicama
Izvršavanje radnje za izabranu stavku u meniju dostupnih radnji ENTER
Zatvaranje menija dostupnih radnji ili poruke ESC

Saveti

 • Kad god je radnja dostupna, možete da zatražite da budete obavešteni nekim zvukom (nije dostupno u programu Word Starter). Morate imati zvučnu karticu da biste čuli zvučne signale. Takođe na računaru morate da instalirate programski dodatak Microsoft Office zvuci.
 • Ako imate pristup Internetu, možete da preuzmete programski dodatak Microsoft Office zvuci sa lokacije Office.com. Kada instalirate zvučne datoteke, uradite sledeće:
  1. Pritisnite tastere ALT+F, T da biste otvorili dijalog Opcije programa Word.
  2. Pritisnite taster A da biste izabrali karticu Više opcija, a zatim pritisnite taster TAB da biste se premestili u okvir Dodatne opcije za rad sa programom Word .
  3. Pritisnite dvaput kombinaciju tastera ALT+S da biste se premestili na polje za potvrdu Obezbedi povratne informacije sa zvukom koje se nalazi u okviru Opšti podaci, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.
  4. Više puta pritisnite taster TAB kako biste izabrali dugme U redu, a zatim pritisnite taster ENTER.

 Napomena   Kada potvrdite ili opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, ta postavka će uticati na sve programe sistema Office koji podržavaju zvuk.

Vrh stranice Vrh stranice

Navigacija na traci

PrikažiPristup komandama pomoću nekoliko pritisaka na tastere

Tasterske prečice omogućavaju vam da brzo izvršite neku komandu tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera, bez obzira na to gde se nalazite u programu. Svakoj komandi u programu Word 2010 može se pristupiti korišćenjem tasterske prečice. Većini komandi možete pristupiti uz dva do pet pritisaka na tastere. Da biste koristili tasterske prečice:

 1. Pritisnite taster ALT.

Prikazaće se saveti o tasterskim prečicama svih funkcija koje su dostupne u trenutnom prikazu.

 1. Pritisnite slovo prikazano u savetu o tasterskoj prečici iznad funkcije koju želite da upotrebite.
 2. U zavisnosti od slova koje ste pritisnuli, mogu se prikazati i dodatni saveti o tasterskim prečicama. Na primer, ako je aktivna kartica Početak i vi pritisnete taster N, prikazaće se kartica Umetanje, kao i saveti o tasterskim prečicama za grupe na toj kartici.
 3. Nastavite da pritiskate slova sve dok ne pritisnete slovo koje odgovara komandi ili kontroli koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima moraćete najpre da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu.

 Napomena   Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili savete o tasterskim prečicama.

PrikažiPromena fokusa tastature bez upotrebe miša

Drugi način na koji možete da koristite tastaturu za rad sa programima koji koriste Office traku jeste premeštanje fokusa između kartica i komandi sve dok ne pronađete željenu funkciju. U sledećoj tabeli navedeni su neki od načina za premeštanje fokusa tastature bez upotrebe miša.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Izbor aktivne kartice na traci i aktiviranje tasterskih prečica ALT ili F10. Ponovo pritisnite jedan od ova dva tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tasterske prečice.
Premeštanje na drugu karticu na traci F10 za izbor aktivne kartice, a zatim STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Razvijanje ili skupljanje trake CTRL+F1
Prikaz priručnog menija izabrane stavke SHIFT+F10

Pomeranje fokusa kako bi se izabrala svaka od sledećih oblasti prozora:

 • Aktivna kartica na traci
 • Otvorena okna zadatka
 • Statusna traka na dnu prozora
 • Dokument
F6
Pomeranje fokusa na svaku komandu na traci napred ili nazad TAB ili SHIFT+TAB
Pomeranje između stavki na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje menija ili galerije na traci RAZMAKNICA ili ENTER
Aktiviranje komande ili kontrole na traci kako bi se izmenila neka vrednost ENTER
Završetak izmene vrednosti u kontroli na traci i vraćanje fokusa na dokument ENTER
Pomoć za izabranu komandu ili kontrolu na traci. (Ako za izabranu komandu ne postoji tema pomoći, umesto nje će se prikazati opšta tema pomoći za program.) F1

Vrh stranice Vrh stranice

Brze reference u programu Microsoft Word

PrikažiUobičajeni zadaci u programu Microsoft Word

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Kreiranje razmaka između reči na kome se ne može prelomiti red CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Kreiranje neprelomive crtice CTRL+SHIFT+CRTICA
Podebljani oblik slova CTRL+B
Kurzivni oblik slova CTRL+I
Podvlačenje slova CTRL+U
Smanjivanje veličine fonta za jednu vrednost CTRL+SHIFT+<
Povećavanje veličine fonta za jednu vrednost CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta za jednu tipografsku tačku CTRL+[
Povećavanje veličine fonta za jednu tipografsku tačku CTRL+]
Uklanjanje oblikovanja pasusa ili znakova CTRL+RAZMAKNICA
Kopiranje izabranog teksta ili objekta CTRL+C
Isecanje izabranog teksta ili objekta CTRL+X
Lepljenje teksta ili objekta CTRL+V
Specijalno lepljenje CTRL+ALT+V
Lepljenje isključivo oblikovanja CTRL+SHIFT+V
Opozivanje poslednje radnje CTRL+Z
Ponavljanje poslednje radnje CTRL+Y
Otvaranje dijaloga Prebrojavanje reči CTRL+SHIFT+G

Rad sa dokumentima i Veb stranicama

PrikažiKreiranje, prikazivanje i čuvanje dokumenata

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Kreiranje novog dokumenta CTRL+N
Otvaranje dokumenta CTRL+O
Zatvaranje dokumenta CTRL+W
Razdeljivanje prozora dokumenta ALT+CTRL+S
Uklanjanje razdeljivanja prozora dokumenta ALT+SHIFT+C ili ALT+CTRL+S
Čuvanje dokumenta CTRL+S

PrikažiPronalaženje, zamena i pregledanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje okna zadatka Navigacija (za pretraživanje dokumenta) CTRL+F
Ponavljanje pretrage (nakon zatvaranja prozora Pronalaženje i zamena) ALT+CTRL+Y
Zamena teksta, specijalnog oblikovanja i specijalnih stavki CTRL+H
Prelazak na stranicu, obeleživač, fusnotu, tabelu, komentar, grafiku ili drugu lokaciju CTRL+G
Prebacivanje između poslednja četiri mesta koja ste uredili ALT+CTRL+Z
Otvaranje liste opcija za pregledanje. Pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali neku opciju, a zatim pritisnite taster ENTER kako biste pregledali dokument korišćenjem izabrane opcije. ALT+CTRL+HOME
Premeštanje na prethodni objekat za pregledanje (podešeno u opcijama pretraživanja) CTRL+PAGE UP
Premeštanje na sledeći objekat za pregledanje (podešeno u opcijama pretraživanja) CTRL+PAGE DOWN

PrikažiPrelazak na drugi prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prelazak na prikaz rasporeda za štampanje ALT+CTRL+P
Prelazak na prikaz strukture ALT+CTRL+O
Prelazak na prikaz radne verzije ALT+CTRL+N

PrikažiPrikaz strukture

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Podizanje nivoa pasusa ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO
Spuštanje nivoa pasusa ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO
Spuštanje nivoa na telo teksta CTRL+SHIFT+N
Pomeranje izabranih pasusa nagore ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE
Pomeranje izabranih pasusa nadole ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE
Razvijanje teksta ispod naslova ALT+SHIFT+ZNAK PLUS
Skupljanje teksta ispod naslova ALT+SHIFT+ZNAK MINUS
Razvijanje ili skupljanje celog teksta ili svih naslova ALT+SHIFT+A
Skrivanje ili prikazivanje oblikovanja znakova Kosa crta (/) na numeričkoj tastaturi
Prikaz prvog reda ili čitavog tela teksta ALT+SHIFT+L
Prikaz svih naslova sa stilom „Naslov 1“ ALT+SHIFT+1
Prikaz svih naslova do onih sa stilom „Naslov n ALT+SHIFT+n
Umetanje tabulatorskog znaka CTRL+TAB

PrikažiŠtampanje i pregled dokumenata

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Štampanje dokumenta CTRL+P
Prebacivanje na pregled pre štampanja ALT+CTRL+I
Kretanje u pregledu stranice kada je stranica uvećana Tasteri sa strelicama
Pomeranje stranicu po stranicu u pregledu stranice kada je stranica umanjena PAGE UP ili PAGE DOWN
Premeštanje na pregled prve stranice kada je stranica umanjena CTRL+HOME
Premeštanje na pregled poslednje stranice kada je stranica umanjena CTRL+END

PrikažiRedigovanje dokumenata

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Umetanje komentara ALT+CTRL+M
Uključivanje ili isključivanje praćenja promena CTRL+SHIFT+E
Zatvaranje okna za redigovanje ako je otvoreno ALT+SHIFT+C

PrikažiPrikaz za čitanje u punom ekranu

 Napomena   Neki čitači ekrana možda neće biti kompatibilni sa prikazom za čitanje u punom ekranu.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prelazak na početak dokumenta HOME
Prelazak na kraj dokumenta END
Prelazak na stranicu n. n, ENTER
Izlazak iz prikaza rasporeda čitanja ESC

PrikažiReference, fusnote i endnote

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Označavanje stavke sadržaja ALT+SHIFT+O
Označavanje stavke tabele izvora (citat) ALT+SHIFT+I
Označavanje stavke indeksa ALT+SHIFT+X
Umetanje fusnote ALT+CTRL+F
Umetanje endnote ALT+CTRL+D

PrikažiRad sa Veb stranicama

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Umetanje hiperveze CTRL+K
Pomeranje unazad za jednu stranicu ALT+STRELICA NALEVO
Pomeranje unapred za jednu stranicu ALT+STRELICA NADESNO
Osvežavanje F9

Uređivanje i premeštanje teksta i grafike

PrikažiBrisanje teksta i grafike

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Brisanje jednog znaka nalevo BACKSPACE
Brisanje jedne reči nalevo CTRL+BACKSPACE
Brisanje jednog znaka nadesno DELETE
Brisanje jedne reči nadesno CTRL+DELETE
Isecanje izabranog teksta u Office ostavu CTRL+X
Opozivanje poslednje radnje CTRL+Z
Isecanje u skladište CTRL+F3

PrikažiKopiranje i premeštanje teksta i grafike

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje Office ostave Pritisnite kombinaciju tastera ALT+H da biste se premestili na karticu Početak, a zatim pritisnite tastere F,O.
Kopiranje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu CTRL+C
Isecanje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu CTRL+X
Lepljenje poslednjeg dodatka ili nalepljene stavke iz Office ostave CTRL+V
Premeštanje teksta ili grafike jedanput F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster ENTER)
Kopiranje teksta ili grafike jedanput SHIFT+F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster ENTER)
Prilikom izbora teksta ili objekta, otvorite dijalog Kreiranje novog sastavnog bloka. ALT+F3
Prikaz priručnog menija za sastavni blok – na primer, SmartArt grafiku – kada je on izabran. SHIFT+F10
Isecanje u skladište CTRL+F3
Lepljenje sadržaja skladišta CTRL+SHIFT+F3
Kopiranje zaglavlja ili podnožja iz prethodnog odeljka dokumenta ALT+SHIFT+R

PrikažiUmetanje specijalnih znakova

Da biste umetnuli Pritisnite
Polje CTRL+F9
Prelom reda SHIFT+ENTER
Prelom stranice CTRL+ENTER
Prelom kolone CTRL+SHIFT+ENTER
Crtu ALT+CTRL+ZNAK MINUS
Srednju crtu CTRL+ZNAK MINUS
Opcionalnu crticu za prelamanje reda CTRL+CRTICA
Neprelomivu crticu CTRL+SHIFT+CRTICA
Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Simbol autorskog prava ALT+CTRL+C
Simbol registrovanog žiga ALT+CTRL+R
Simbol žiga ALT+CTRL+T
Tri tačke ALT+CTRL+TAČKA
Otvoreni polunavodnik CTRL+`(polunavodnik), `(polunavodnik)
Zatvoreni polunavodnik CTRL+' (polunavodnik), ' (polunavodnik)
Otvoreni navodnik CTRL+` (polunavodnik), SHIFT+' (polunavodnik)
Zatvoreni navodnik CTRL+' (polunavodnik), SHIFT+' (polunavodnik)
Stavku automatskog teksta ENTER (kada otkucate prvih nekoliko znakova imena stavke automatskog teksta i kada se pojavi ekranska napomena)

PrikažiUmetanje znakova pomoću kodova znakova

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Umetanje Unikod znaka za navedeni Unikod (heksadecimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro (Simbol valute evro ), otkucajte 20AC, a zatim držite pritisnut taster ALT i pritisnite taster X. Kôd znaka, ALT+X
Dobijanje informacija o Unikod kodu izabranog znaka ALT+X
Umetanje ANSI znaka za navedeni ANSI (decimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro, držite pritisnut taster ALT i otkucajte 0128 na numeričkoj tastaturi. ALT+kôd znaka (na numeričkoj tastaturi)

PrikažiIzbor teksta i grafike

Izaberite tekst pomoću pritisnutog tastera SHIFT i tastera sa strelicama za pomeranje kursora.

PrikažiProširivanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Uključivanje režima za proširivanje F8
Izbor najbližeg znaka F8, a zatim pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Povećavanje veličine izbora F8 (pritisnite jedanput da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu itd.)
Smanjivanje veličine izbora SHIFT+F8
Isključivanje režima za proširivanje ESC
Proširivanje izbora za jedan znak nadesno SHIFT+STRELICA NADESNO
Proširivanje izbora za jedan znak nalevo SHIFT+STRELICA NALEVO
Proširivanje izbora do kraja reči CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Proširivanje izbora do početka reči CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO
Proširivanje izbora do kraja reda SHIFT+END
Proširivanje izbora do početka reda SHIFT+HOME
Proširivanje izbora za jedan red nadole SHIFT+STRELICA NADOLE
Proširivanje izbora za jedan red nagore SHIFT+STRELICA NAGORE
Proširivanje izbora do kraja pasusa CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE
Proširivanje izbora do početka pasusa CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE
Proširivanje izbora za jedan ekran nadole SHIFT+PAGE DOWN
Proširivanje izbora za jedan ekran nagore SHIFT+PAGE UP
Proširivanje izbora do početka dokumenta CTRL+SHIFT+HOME
Proširivanje izbora do kraja dokumenta CTRL+SHIFT+END
Proširivanje izbora na kraj prozora ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Proširivanje izbora kako bi bio obuhvaćen čitav dokument CTRL+A
Izbor uspravnog odlomka teksta CTRL+SHIFT+F8, a zatim upotrebite tastere sa strelicama; pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora
Proširivanje izbora na određenu lokaciju u dokumentu F8+tasteri sa strelicama; pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora

PrikažiIzbor teksta i grafike u tabeli

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Izbor sadržaja sledeće ćelije TAB
Izbor sadržaja prethodne ćelije SHIFT+TAB
Proširivanje izbora na susedne ćelije Držite pritisnut taster SHIFT i pritiskajte tastere sa strelicama.
Izbor kolone

Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na prvu ili poslednju ćeliju kolone, a zatim uradite nešto od sledećeg:

 • Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+PAGE DOWN da biste izabrali kolonu od vrha do dna
 • Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+PAGE UP da biste izabrali kolonu od dna do vrha
Proširivanje izbora (ili bloka) CTRL+SHIFT+F8, a zatim upotrebite tastere sa strelicama; pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora
Izbor celokupne tabele ALT+5 na numeričkoj tastaturi (kada je isključen taster NUM LOCK)

PrikažiPomeranje kroz dokument

Da biste se pomerili: Pritisnite
Jedan znak nalevo STRELICA NALEVO
Jedan znak nadesno STRELICA NADESNO
Jedna reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Jedna reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Jedan pasus nagore CTRL+STRELICA NAGORE
Jedan pasus nadole CTRL+STRELICA NADOLE
Jedna ćelija nalevo (u tabeli) SHIFT+TAB
Jedna ćelija nadesno (u tabeli) TAB
Nagore za jedan red STRELICA NAGORE
Nadole za jedan red STRELICA NADOLE
Na kraj reda END
Na početak reda HOME
Na vrh prozora ALT+CTRL+PAGE UP
Na dno prozora ALT+CTRL+PAGE DOWN
Nagore za jedan ekran (pomeranjem) PAGE UP
Nadole za jedan ekran (pomeranjem) PAGE DOWN
Na vrh sledeće stranice CTRL+PAGE DOWN
Na vrh prethodne stranice CTRL+PAGE UP
Na kraj dokumenta CTRL+END
Na početak dokumenta CTRL+HOME
Na prethodnu reviziju SHIFT+F5
Na lokaciju u kojoj ste radili kada je dokument poslednji put zatvoren, kada ga ponovo otvorite SHIFT+F5

PrikažiPomeranje u tabeli

Da biste se pomerili: Pritisnite
Na sledeću ćeliju u redu TAB
Na prethodnu ćeliju u redu SHIFT+TAB
Na prvu ćeliju u redu ALT+HOME
Na poslednju ćeliju u redu ALT+END
Na prvu ćeliju u koloni ALT+PAGE UP
Na poslednju ćeliju u koloni ALT+PAGE DOWN
Na prethodni red STRELICA NAGORE
Na sledeći red STRELICA NADOLE
Nagore za jedan red ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE
Nadole za jedan red ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

PrikažiUmetanje pasusa i tabulatorskih znakova u tabelu

Umetanje: Pritisnite
Novi pasusi u ćeliji ENTER
Tabulatorski znakovi u ćeliji CTRL+TAB

PrikažiUpotreba režima prekucavanja

Da biste promenili postavke za prekucavanje tako da možete da pristupite režimu prekucavanja pritiskom na taster INSERT, uradite sledeće:

 1. Pritisnite tastere ALT+F, T da biste otvorili dijalog Opcije programa Word.
 2. Pritisnite taster A da biste izabrali karticu VIŠE OPCIJA, a zatim pritisnite taster TAB.
 3. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+O da biste se premestili na polje za potvrdu Koristi taster „Insert“ za kontrolu režima prekucavanja.
 4. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Da biste uključili ili isključili režim prekucavanja, pritisnite taster INSERT.

Oblikovanje znakova i pasusa

PrikažiKopiranje oblikovanja

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Kopiranje oblikovanja iz teksta CTRL+SHIFT+C
Primena kopiranog oblikovanja na tekst CTRL+SHIFT+V

PrikažiPromena fonta ili njegove veličine

 Napomena   Sledeće tasterske prečice ne funkcionišu u prikazu za čitanje u punom ekranu.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje dijaloga Font radi promene fonta CTRL+SHIFT+F
Povećavanje veličine fonta CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta CTRL+SHIFT+<
Povećavanje veličine fonta za jednu vrednost CTRL+]
Smanjivanje veličine fonta za jednu vrednost CTRL+[

PrikažiPrimena oblika znakova

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje dijaloga Font radi promene oblikovanja znakova CTRL+D
Promena veličine slova SHIFT+F3
Oblikovanje svih slova u velika slova CTRL+SHIFT+A
Primena podebljavanja CTRL+B
Primena podvlačenja CTRL+U
Podvlačenje reči, ali ne i razmaka CTRL+SHIFT+W
Dvostruko podvlačenje teksta CTRL+SHIFT+D
Primena skrivenog oblikovanja teksta CTRL+SHIFT+H
Primena oblikovanja kurzivom CTRL+I
Oblikovanje slova u umanjena velika slova CTRL+SHIFT+K
Primena indeksnog teksta (automatski prored) CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI
Primena eksponentnog teksta (automatski prored) CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova CTRL+RAZMAKNICA
Promena izbora u font Symbol CTRL+SHIFT+Q

PrikažiPrikaz i kopiranje oblikovanja teksta

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz grafičkih znakova koji neće biti odštampani CTRL+SHIFT+* (ne može se koristiti zvezdica na numeričkoj tastaturi)
Redigovanje oblikovanja teksta SHIFT+F1 (zatim izaberite tekst koji sadrži oblikovanje koje želite da redigujete)
Kopiranje oblikovanja CTRL+SHIFT+C
Lepljenje oblikovanja CTRL+SHIFT+V

PrikažiPodešavanje proreda

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Podešavanje jednostrukog proreda CTRL+1
Podešavanje dvostrukog proreda CTRL+2
Podešavanje proreda od 1,5 reda CTRL+5
Dodavanje ili uklanjanje proreda koji prethodi pasusu. CTRL+0 (nula)

PrikažiPoravnavanje pasusa

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje između centriranog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane CTRL+E
Prebacivanje između obostrano poravnatog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane CTRL+J
Prebacivanje između pasusa poravnatog sa desne strane i pasusa poravnatog sa leve strane CTRL+R
Levo poravnavanje pasusa CTRL+L
Uvlačenje pasusa sa leve strane CTRL+M
Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane CTRL+SHIFT+M
Kreiranje izvučenog prvog reda CTRL+T
Smanjivanje izvlačenja prvog reda CTRL+SHIFT+T
Uklanjanje oblikovanja pasusa CTRL+Q

PrikažiPrimena stilova za pasuse

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje okna zadatka Primeni stilove CTRL+SHIFT+S
Otvaranje okna zadatka Stilovi ALT+CTRL+SHIFT+S
Pokretanje automatskog oblikovanja ALT+CTRL+K
Primena normalnog stila CTRL+SHIFT+N
Primena stila „Naslov 1“ ALT+CTRL+1
Primena stila „Naslov 2“ ALT+CTRL+2
Primena stila „Naslov 3“ ALT+CTRL+3

Zatvaranje okna zadatka „Stilovi“

 1. Pritisnite taster F6 da biste izabrali okno zadatka Stilovi ukoliko ono već nije izabrano.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster ENTER.

Umetanje i uređivanje objekata

PrikažiUmetanje objekta

 1. Pritisnite niz tastera ALT, N, J, a zatim taster J da biste otvorili dijalog Objekat.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali tip objekta, a zatim taster ENTER da biste kreirali objekat.
  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste prešli na karticu Kreiranje iz datoteke, pritisnite taster TAB, a zatim otkucajte ime datoteke objekta koji želite da umetnete ili potražite datoteku.

PrikažiUređivanje objekta

 1. Postavite kursor levo od objekta u dokumentu, a zatim izaberite objekat tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera SHIFT+STRELICA NADESNO.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10.
 3. Pritisnite taster TAB da biste došli do stavke Ime objekta, pritisnite taster ENTER, a zatim ponovo pritisnite taster ENTER.

PrikažiUmetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster M da biste izabrali SmartArt grafiku.
 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni tip grafike.
 3. Pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali grafiku koju želite da umetnete.
 4. Pritisnite taster ENTER.

PrikažiUmetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster W da biste izabrali WordArt objekat.
 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni stil WordArt objekta, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Otkucajte željeni tekst.
 4. Pritisnite taster ESC da biste izabrali WordArt objekat, a zatim koristite tastere sa strelicama za premeštanje objekta.
 5. Ponovo pritisnite taster ESC da biste se vratili u dokument.

Objedinjavanje pošte i polja

PrikažiIzvršavanje objedinjavanja pošte

 Napomena   Morate izabrati karticu Pošiljke da biste mogli da koristite ove tasterske prečice.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Pregled objedinjavanja pošte ALT+SHIFT+K
Objedinjavanje dokumenta ALT+SHIFT+N
Štampanje objedinjenog dokumenta ALT+SHIFT+M
Uređivanje dokumenta sa podacima za objedinjavanje pošte ALT+SHIFT+E
Umetanje polja za objedinjavanje ALT+SHIFT+F

PrikažiRad sa poljima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Umetanje polja DATE ALT+SHIFT+D
Umetanje polja LISTNUM ALT+CTRL+L
Umetanje polja PAGE ALT+SHIFT+P
Umetanje polja TIME ALT+SHIFT+T
Umetanje praznog polja CTRL+F9
Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Microsoft Word CTRL+SHIFT+F7
Ažuriranje izabranih polja F9
Raskidanje veze sa poljem CTRL+SHIFT+F9
Prebacivanje između izabranog koda polja i njegovog rezultata SHIFT+F9
Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata ALT+F9
Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja ALT+SHIFT+F9
Prelazak na sledeće polje F11
Prelazak na prethodno polje SHIFT+F11
Zaključavanje polja CTRL+F11
Otključavanje polja CTRL+SHIFT+F11

Traka jezika

PrikažiPrepoznavanje rukopisa

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje između različitih jezika ili rasporeda tastera na tastaturi Levi ALT+SHIFT
Prikaz liste sa mogućim ispravkama Taster sa Windows logotipom +C
Uključivanje ili isključivanje rukopisa Taster sa Windows logotipom +H
Uključivanje ili isključivanje japanskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom ALT+~
Uključivanje ili isključivanje korejskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom Desni taster ALT
Uključivanje ili isključivanje kineskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom CTRL+RAZMAKNICA

Saveti

 • Kombinaciju tastera za prebacivanje između jezika ili rasporeda tastera na tastaturi možete da odaberete u dijalogu Više opcija postavki tastera. Da biste otvorili dijalog Više opcija postavki tastera, kliknite desnim tasterom miša na traku Jezik, a zatim izaberite stavku Postavke. U okviru Željene postavke kliknite na dugme Postavke tastera.
 • Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom na većini tastatura nalazi se u poslednjem redu tastera.

Vrh stranice Vrh stranice

Reference za funkcijske tastere

PrikažiFunkcijski tasteri

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Dobijanje pomoći ili poseta lokacije Microsoft Office.com F1
Premeštanje teksta ili grafike F2
Ponavljanje poslednje radnje F4
Izbor komande Idi na (kartica Početak) F5
Prelazak na sledeće okno ili okvir F6
Izbor komande Pravopis (kartica Redigovanje) F7
Proširivanje izbora F8
Ažuriranje izabranih polja F9
Prikaz saveta o tasterskim prečicama F10
Prelazak na sledeće polje F11
Izbor komande Sačuvaj kao F12

PrikažiSHIFT+funkcijski taster

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Pokretanje pomoći prilagođene kontekstu ili prikaz primenjenog oblika SHIFT+F1
Kopiranje teksta SHIFT+F2
Promena veličine slova SHIFT+F3
Ponavljanje radnje Pronađi ili Idi na SHIFT+F4
Premeštanje na poslednju promenu SHIFT+F5
Povratak na prethodno okno ili okvir (kada pritisnete taster F6) SHIFT+F6
Izbor komande Rečnik sinonima (kartica Redigovanje, grupa Provera) SHIFT+F7
Smanjivanje veličine izbora SHIFT+F8
Prebacivanje između koda polja i njegovog rezultata SHIFT+F9
Prikaz priručnog menija SHIFT+F10
Prelazak na prethodno polje SHIFT+F11
Izbor komande Sačuvaj SHIFT+F12

PrikažiCTRL+funkcijski taster

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Razvijanje ili skupljanje trake CTRL+F1
Izbor komande Pregled pre štampanja CTRL+F2
Isecanje u skladište CTRL+F3
Zatvaranje prozora CTRL+F4
Prelazak na sledeći prozor CTRL+F6
Umetanje praznog polja CTRL+F9
Uvećavanje prozora dokumenta CTRL+F10
Zaključavanje polja CTRL+F11
Izbor komandeOtvori CTRL+F12

PrikažiCTRL+SHIFT+funkcijski taster

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Umetanje sadržaja skladišta CTRL+SHIFT+F3
Uređivanje obeleživača CTRL+SHIFT+F5
Povratak na prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Word 2010 CTRL+SHIFT+F7
Proširivanje izbora ili bloka CTRL+SHIFT+F8, a zatim pritisnite taster sa strelicom
Raskidanje veze sa poljem CTRL+SHIFT+F9
Otključavanje polja CTRL+SHIFT+F11
Izbor komande Odštampaj CTRL+SHIFT+F12

PrikažiALT+funkcijski taster

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prelazak na sledeće polje ALT+F1
Kreiranje novog sastavnog bloka ALT+F3
Izlaz iz programa Word 2010. ALT+F4
Vraćanje veličine prozora programa u prethodno stanje ALT+F5
Povratak sa otvorenog dijaloga na dokument u dijalozima koji to podržavaju ALT+F6
Pronalaženje sledeće pravopisne ili gramatičke greške ALT+F7
Pokretanje makroa ALT+F8
Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata ALT+F9
Prikaz okna zadatka Izbor i vidljivost ALT+F10
Prikaz koda programa Microsoft Visual Basic ALT+F11

PrikažiALT+SHIFT+funkcijski taster

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prelazak na prethodno polje ALT+SHIFT+F1
Izbor komande Sačuvaj ALT+SHIFT+F2
Prikaz okna zadatka Istraživanje ALT+SHIFT+F7
Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja ALT+SHIFT+F9
Prikaz menija ili poruke za dostupnu radnju ALT+SHIFT+F10
Izbor dugmeta Sadržaj u kontejneru sadržaja kada je kontejner aktivan ALT+SHIFT+F12

PrikažiCTRL+ALT+funkcijski taster

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz informacija Microsoft sistema CTRL+ALT+F1
Izbor komandeOtvori CTRL+ALT+F2

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Word 2010