Tasterske prečice u programu Microsoft Office Word

Tasterske prečice opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

U pomoći za program Microsoft Office Word 2007, tasteri u tasterskim prečicama u kojima istovremeno pritiskate dva ili više tastera razdvajaju se znakom plus (+). U tasterskim prečicama u kojima pritiskate tastere jedan za drugim, oni se razdvajaju zarezom (,).

Da biste odštampali ovu temu, pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve, zatim pritisnite taster ENTER, a potom kombinaciju tastera CTRL+P.

Ovaj članak sadrži:


Osnove sistema Microsoft Office

PrikažiPrikaz i upotreba prozora

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prebacivanje u sledeći prozor ALT+TAB
Prebacivanje u prethodni prozor ALT+SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4
Vraćanje aktivnog prozora u prethodno stanje nakon što ste ga uvećali ALT+F5
Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda će biti potrebno da više puta pritisnete taster F6. F6
Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (smer suprotan smeru kretanja kazaljke na satu) SHIFT+F6
Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora CTRL+F6
Prebacivanje u prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje CTRL+F10
Kopiranje slike ekrana u ostavu PRINT SCREEN
Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu ALT+PRINT SCREEN

PrikažiUpotreba dijaloga

Željena radnja: Tasterska prečica:
Povratak sa otvorenog dijaloga na dokument u dijalozima koji to podržavaju, poput dijaloga Pronađi i zameni ALT+F6
Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija TABULATOR
Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija SHIFT+TAB
Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu CTRL+TAB
Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu CTRL+SHIFT+TAB
Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija Tasteri sa strelicama
Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu RAZMAKNICA
Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu ALT+podvučeno slovo stavke
Otvaranje odgovarajuće padajuće liste ALT+STRELICA NADOLE
Izbor stavke sa padajuće liste Prvo slovo stavke u padajućoj listi
Zatvaranje padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga ESC
Pokretanje komande ENTER

PrikažiUpotreba polja za uređivanje unutar dijaloga

Polje za uređivanje predstavlja prostor u koji možete da upišete ili nalepite tekst, poput korisničkog imena ili putanje do neke fascikle.

Željena radnja: Tasterska prečica:
Premeštanje na početak unosa HOME
Premeštanje na kraj unosa END
Premeštanje za jedan znak nalevo ili nadesno STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Premeštanje za jednu reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Premeštanje za jednu reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Izbor ili poništavanje izbora jednog znaka nalevo SHIFT+STRELICA NALEVO
Izbor ili poništavanje izbora jednog znaka nadesno SHIFT+STRELICA NADESNO
Izbor ili poništavanje izbora jedne reči nalevo CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO
Izbor ili poništavanje izbora jedne reči nadesno CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa SHIFT+HOME
Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa SHIFT+END

PrikažiKorišćenje dijaloga Otvaranje i Sačuvaj kao

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prikaz dijaloga Otvaranje CTRL+F12 ili CTRL+O
Prikaz dijaloga Sačuvaj kao F12
Prelazak na sledeću fasciklu Slika dugmeta ALT+1
Dugme Nagore za jedan nivo Slika dugmeta : Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad otvorene fascikle ALT+2
Dugme Izbriši Slika dugmeta : Brisanje izabrane fascikle ili datoteke DELETE
Dugme Kreiraj novu fasciklu Slika dugmeta : Kreiranje nove fascikle ALT+4
Dugme Prikazi Slika dugmeta : Prebacivanje između dostupnih prikaza fascikli ALT+5
Prikaz priručnog menija za izabranu stavku, npr. fasciklu ili datoteku SHIFT+F10
Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu TABULATOR
Otvaranje liste Pogledaj u F4 ili ALT+I
Ažuriranje liste datoteka F5

PrikažiOpozivanje ili ponavljanje radnje

Željena radnja: Tasterska prečica:
Otkazivanje radnje ESC
Opozivanje radnje CTRL+Z
Ponavljanje radnje CTRL+Y

PrikažiPristup oknima zadataka i galerijama i njihovo korišćenje

Željena radnja: Tasterska prečica:
Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda će biti potrebno da više puta pritisnete taster F6.) F6
Premeštanje na okno zadataka kada je meni aktivan. (Možda će biti potrebno da više puta pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB.) CTRL+TAB
Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadataka kada je on aktivan TABULATOR ili SHIFT+TAB
Prikaz celokupnog skupa komandi u meniju okna zadataka CTRL+RAZMAKNICA
Izvršavanje akcije koja je dodeljena izabranom dugmetu RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku iz galerije SHIFT+F10
Izbor prve ili poslednje stavke u galeriji HOME ili END
Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije PAGE UP ili PAGE DOWN

Zatvaranje okna zadataka

 1. Pritisnite taster F6 da biste se po potrebi premestili na okno zadataka.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster ENTER.

Premeštanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadatka.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Koristite tastere sa strelicama da biste premestili okno zadatka, a zatim pritisnite taster ENTER.

Promena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadatka.
 2. Pritisnite tastere CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite taster ENTER.

PrikažiUpotreba i pristup pametnim oznakama

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prikaz priručnog menija izabrane stavke SHIFT+F10
Prikaz menija ili poruke za pametnu oznaku, za dugme „Opcije automatskog ispravljanja“ Slika dugmeta ili za dugme „Opcije lepljenja“ Slika dugmeta. Ako postoji više pametnih oznaka, prebacite se na sledeću pametnu oznaku i prikažite njen meni ili poruku. ALT+SHIFT+F10
Izbor sledeće stavke u meniju pametne oznake STRELICA NADOLE
Izbor prethodne stavke u meniju pametne oznake STRELICA NAGORE
Izvršavanje akcije izabrane stavke u meniju pametne oznake ENTER
Zatvaranje menija izabrane stavke ili poruke ESC

Saveti

 • Kad god se pojavi pametna oznaka, možete da zatražite da budete obavešteni nekim zvukom. Morate imati zvučnu karticu da biste čuli zvučne signale. Takođe, na računaru morate da instalirate programski dodatak „Microsoft Office zvuci“.
 • Ako imate pristup svetskoj komunikacionoj mreži, možete da preuzmete programski dodatak „Microsoft Office zvuci“ sa Web lokacije Microsoft Office Online. Nakon što instalirate zvučne datoteke, u programima Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ili Microsoft Office Word 2007 postupite na sledeći način:
  1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F da biste otvorili meni koji odgovara dugmetu Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim pritisnite taster I da biste otvorili Ime programa opcije.
  2. Pritisnite taster A da biste izabrali stavku Više opcija, a zatim pritisnite taster TAB da biste se premestili na okvir Više opcija Ime programa.
  3. Pritisnite dvaput tastere ALT+S da biste se premestili na polje za potvrdu Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom koje se nalazi u odeljku Opšti podaci, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.
  4. Više puta pritisnite taster TAB kako biste izabrali dugme U redu, a zatim pritisnite taster ENTER.

 Napomena   Kada potvrdite ili opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, ta postavka će uticati na sve programe sistema Office koji podržavaju zvuk.

Vrh stranice Vrh stranice

Navigacija na Office Fluent glavnoj traci

PrikažiPristup komandama pomoću nekoliko pritisaka na tastere

 Napomena   Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

Tasteri za pristup omogućavaju vam da brzo izvršite neku komandu tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera, bez obzira na to gde se nalazite u programu. Svakoj komandi u programu Office Word 2007 može se pristupiti korišćenjem tastera za pristup. Većini komandi možete pristupiti uz dva do pet pritiska na tastere. Da biste koristili tastere za pristup:

 1. Pritisnite taster ALT.

Prikazaće se tasterske prečice svih funkcija koje su na raspolaganju u trenutnom prikazu.

Prikaz tasterskih prečica na glavnoj traci

Gornja slika je preuzeta sa lokacije Obuka na lokaciji Microsoft Office Online.

 1. Pritisnite na slovo prikazano u tasterskoj prečici iznad funkcije koju želite da upotrebite.
 2. U zavisnosti od toga koje slovo pritisnete, možda će biti prikazane dodatne tasterske prečice. Na primer, ako je aktivna kartica Početak i vi pritisnete taster I, prikazaće se kartica Umetanje kao i tasterske prečice za grupe na toj kartici.
 3. Nastavite da pritiskate slova sve dok ne pritisnete slovo koje odgovara komandi ili kontroli koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima moraćete da najpre pritisnete slovo koje odgovara grupi koja sadrži željenu komandu.

 Napomena   Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili tasterske prečice.

PrikažiMenjanje fokusa tastature bez upotrebe miša

Drugi način na koji možete da koristite tastaturu za rad sa programima koji koriste Office Fluent glavnu traku jeste da premeštate fokus između kartica i komandi sve dok ne pronađete željenu funkciju. U sledećoj tabeli navedeni su neki od načina za premeštanje fokusa tastature bez upotrebe miša.

Željena radnja: Tasterska prečica:
Izbor aktivne kartice na traci i aktiviranje tastera za pristup ALT ili F10. Ponovo pritisnite jedan od ova dva tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tastere za pristup.
Premeštanje na drugu karticu na traci F10 za izbor aktivne kartice, a zatim STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Skrivanje ili prikazivanje trake CTRL+F1
Prikaz priručnog menija za izabranu komandu SHIFT+F10

Pomeranje fokusa kako bi se izabrala svaka od sledećih oblasti prozora:

 • Aktivna kartica na traci
 • Otvorena okna zadataka
 • Statusna traka na dnu prozora
 • Dokument
F6
Pomeranje fokusa na svaku komandu na traci napred ili nazad, tim redom TAB ili SHIFT+TAB
Pomeranje redom između stavki na traci, nadole, nagore, nalevo ili nadesno, tim redom STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje menija ili galerije na traci RAZMAKNICA ili ENTER
Aktiviranje komande ili kontrole na traci kako bi se izmenila neka vrednost ENTER
Završetak izmena vrednosti u kontroli na traci i vraćanje fokusa na dokument ENTER
Pomoć za komandu ili kontrolu na traci. (Ako za izabranu komandu ne postoji tema pomoći, umesto nje će se prikazati opšta tema pomoći za program.) F1

Vrh stranice Vrh stranice

Brze reference u programu Microsoft Office Word

PrikažiZajednički zadaci u programu Microsoft Office Word

Željena radnja: Tasterska prečica:
Kreiranje razmaka između reči na kome se ne može prelomiti red CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Kreiranje neprelomive crtice CTRL+CRTICA
Podebljani oblik slova CTRL+B
Kurzivni oblik slova CTRL+I
Podvlačenje slova CTRL+U
Smanjivanje fonta za jednu veličinu CTRL+SHIFT+<
Povećavanje fonta za jednu veličinu CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta za jednu tipografsku tačku CTRL+[
Povećavanje veličine fonta za jednu tipografsku tačku CTRL+]
Uklanjanje oblikovanja pasusa ili znakova CTRL+RAZMAKNICA
Kopiranje izabranog teksta ili objekta CTRL+C
Isecanje izabranog teksta ili objekta CTRL+X
Lepljenje teksta ili objekta CTRL+V
Specijalno lepljenje CTRL+ALT+V
Lepljenje isključivo oblikovanja CTRL+SHIFT+V
Opozivanje poslednje radnje CTRL+Z
Ponavljanje poslednje radnje CTRL+Y
Otvaranje dijaloga Prebrojavanje reči CTRL+SHIFT+G

Rad sa dokumentima i Web stranicama

PrikažiKreiranje, prikazivanje i čuvanje dokumenata

Željena radnja: Tasterska prečica:
Kreiranje novog dokumenta istog tipa kao i trenutni ili poslednje korišćeni dokument CTRL+N
Otvaranje dokumenta CTRL+O
Zatvaranje dokumenta CTRL+W
Razdeljivanje prozora dokumenta ALT+CTRL+S
Uklanjanje razdeljivanja prozora dokumenta ALT+SHIFT+C
Čuvanje dokumenta CTRL+S

PrikažiPronalaženje, zamena i pregledanje teksta

Željena radnja: Tasterska prečica:
Pronalaženje teksta, oblikovanja i specijalnih stavki CTRL+F
Ponavljanje pretrage (nakon zatvaranja prozora Pronalaženje i zamena) ALT+CTRL+Y
Zamenu teksta, specijalnog oblikovanja i specijalnih stavki CTRL+H
Prelazak na stranicu, obeleživač, fusnotu, tabelu, komentar, grafiku ili drugu lokaciju CTRL+G
Prebacivanje između poslednja četiri mesta koja ste uredili ALT+CTRL+Z
Otvaranje liste opcija za pregledanje. Pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali neku opciju, a zatim pritisnite taster ENTER kako biste pregledali dokument korišćenjem izabrane opcije. ALT+CTRL+HOME
Premeštanje na prethodnu lokaciju za uređivanje CTRL+PAGE UP
Premeštanje na sledeću lokaciju za uređivanje CTRL+PAGE DOWN

PrikažiPrelazak na drugi prikaz

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prelazak na prikaz rasporeda za štampanje ALT+CTRL+P
Prelazak na prikaz strukture ALT+CTRL+O
Prelazak na prikaz radne verzije ALT+CTRL+N

PrikažiPrikaz strukture

Željena radnja: Tasterska prečica:
Podizanje nivoa pasusa ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO
Spuštanje nivoa pasusa ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO
Spuštanje nivoa na telo teksta CTRL+SHIFT+N
Pomeranje izabranih pasusa nagore ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE
Pomeranje izabranih pasusa nadole ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE
Razvijanje teksta ispod naslova ALT+SHIFT+ZNAK PLUS
Skupljanje teksta ispod naslova ALT+SHIFT+ZNAK MINUS
Razvijanje ili skupljanje celog teksta ili naslovâ ALT+SHIFT+A
Skrivanje ili prikazivanje oblikovanja znakova Kosa crta (/) na numeričkoj tastaturi
Prikaz prvog reda ili čitavog tela teksta ALT+SHIFT+L
Prikaz svih naslova sa stilom „Naslov 1“ ALT+SHIFT+1
Prikaz svih naslova do onih sa stilom „Naslov n ALT+SHIFT+n
Umetanje tabulatorskog znaka CTRL+TAB

PrikažiŠtampanje i pregled dokumenata

Željena radnja: Tasterska prečica:
Štampanje dokumenta CTRL+P
Prebacivanje na pregled pre štampanja ili sa njega ALT+CTRL+I
Kretanje u pregledu stranice kada je stranica uvećana Tasteri sa strelicama
Pomeranje stranicu po stranicu u pregledu stranice kada je stranica umanjena PAGE UP ili PAGE DOWN
Premeštanje na pregled prve stranice kada je stranica umanjena CTRL+HOME
Premeštanje na pregled poslednje stranice kada je stranica umanjena CTRL+END

PrikažiRedigovanje dokumenata

Željena radnja: Tasterska prečica:
Umetanje komentara ALT+CTRL+M
Uključivanje ili isključivanje praćenja promena CTRL+SHIFT+E
Zatvaranje okna za redigovanje ako je otvoreno ALT+SHIFT+C

PrikažiPrikaz za čitanje u punom ekranu

 Napomena   Neki čitači ekrana možda neće biti kompatibilni sa prikazom za čitanje u punom ekranu.

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prelazak na početak dokumenta HOME
Prelazak na kraj dokumenta END
Prelazak na n. stranicu n, ENTER
Izlazak iz prikaza rasporeda čitanja ESC

PrikažiReference, fusnote i endnote

Željena radnja: Tasterska prečica:
Označavanje stavke sadržaja ALT+SHIFT+O
Označavanje stavke tabele izvora (citat) ALT+SHIFT+I
Označavanje stavke indeksa ALT+SHIFT+X
Umetanje fusnote ALT+CTRL+F
Umetanje endnote ALT+CTRL+D

PrikažiRad sa Web stranicama

Željena radnja: Tasterska prečica:
Umetanje hiperveze CTRL+K
Pomeranje nazad za jednu stranicu ALT+STRELICA NALEVO
Pomeranje napred za jednu stranicu ALT+STRELICA NADESNO
Osvežavanje F9

Uređivanje i premeštanje teksta i grafike

PrikažiBrisanje teksta i grafike

Željena radnja: Tasterska prečica:
Brisanje jednog znaka nalevo BACKSPACE
Brisanje jedne reči nalevo CTRL+BACKSPACE
Brisanje jednog znaka nadesno DELETE
Brisanje jedne reči nadesno CTRL+DELETE
Isecanje izabranog teksta u Office ostavu CTRL+X
Opozivanje poslednje radnje CTRL+Z
Isecanje u skladište CTRL+F3

PrikažiKopiranje i premeštanje teksta i grafike

Željena radnja: Tasterska prečica:
Otvaranje Office ostave Pritisnite kombinaciju tastera ALT+H da biste se premestili na karticu Početak, a zatim pritisnite niz tastera F,O.
Kopiranje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu CTRL+C
Isecanje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu CTRL+X
Lepljenje stavke koja je poslednja dodata u Office ostavu CTRL+V
Premeštanje teksta ili grafike jedanput F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster ENTER)
Kopiranje teksta ili grafike jedanput SHIFT+F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster ENTER)
Pri biranju teksta ili objekta, otvorite dijalog Kreiranje novog sastavnog bloka. ALT+F3
Prikaz priručnog menija za neki sastavni blok – npr. SmartArt grafiku – kada je on izabran. SHIFT+F10
Isecanje u skladište CTRL+F3
Lepljenje sadržaja skladišta CTRL+SHIFT+F3
Kopiranje zaglavlja ili podnožja iz prethodnog odeljka dokumenta ALT+SHIFT+R

PrikažiUmetanje specijalnih znakova

Element za umetanje: Tasterska prečica:
Polje CTRL+F9
Prelom reda SHIFT+ENTER
Prelom stranice CTRL+ENTER
Prelom kolone CTRL+SHIFT+ENTER
Crta ALT+CTRL+ZNAK MINUS
Srednja crta CTRL+ZNAK MINUS
Opcionalna crtica za prelamanje reda CTRL+CRTICA
Neprelomiva crtica CTRL+SHIFT+CRTICA
Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Simbol autorskog prava ALT+CTRL+C
Simbol registrovanog žiga ALT+CTRL+R
Simbol žiga ALT+CTRL+T
Tri tačke ALT+CTRL+TAČKA
Otvoreni polunavodnik CTRL+`(polunavodnik), `(polunavodnik)
Zatvoreni polunavodnik CTRL+' (polunavodnik), ' (polunavodnik)
Otvoreni navodnik CTRL+` (polunavodnik), SHIFT+' (polunavodnik)
Zatvoreni navodnik CTRL+' (polunavodnik), SHIFT+' (polunavodnik)
Stavka automatskog teksta ENTER (nakon što otkucate prvih nekoliko znakova imena stavke otvorenog teksta i kad se pojavi ekranska napomena)

PrikažiUmetanje znakova pomoću kodova znakova

Željena radnja: Tasterska prečica:
Umetanje Unikod znaka za određeni Unikod (heksadecimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro (Simbol valute evro ), otkucajte 20AC, a zatim držite pritisnut taster ALT i pritisnite taster X. Kôd znaka, ALT+X
Dobijanje informacija o Unikod kodu izabranog znaka ALT+X
Umetanje ANSI znaka za određeni ANSI (decimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro, držite pritisnut taster ALT i otkucajte 0128 na numeričkoj tastaturi. ALT+kôd znaka (na numeričkoj tastaturi)

PrikažiIzbor teksta i grafike

Izbor teksta pomoću pritisnutog tastera SHIFT i tastera sa strelicama za pomeranje kursora.

PrikažiProširivanje selekcije

Željena radnja: Tasterska prečica:
Uključivanje režima za proširivanje F8
Izbor najbližeg znaka F8, a zatim pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Povećavanje veličine selekcije F8 (pritisnite jedanput da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu itd)
Smanjivanje veličine selekcije SHIFT+F8
Isključivanje režima za proširivanje ESC
Proširivanje selekcije za jedan znak nadesno SHIFT+STRELICA NADESNO
Proširivanje selekcije za jedan znak nalevo SHIFT+STRELICA NALEVO
Proširivanje selekcije do kraja reči CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Proširivanje selekcije do početka reči CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO
Proširivanje selekcije do kraja reda SHIFT+END
Proširivanje selekcije do početka reda SHIFT+HOME
Proširivanje selekcije za jedan red nadole SHIFT+STRELICA NADOLE
Proširivanje selekcije za jedan red nagore SHIFT+STRELICA NAGORE
Proširivanje selekcije do kraja pasusa CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE
Proširivanje selekcije do početka pasusa CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE
Proširivanje selekcije za jedan ekran nadole SHIFT+PAGE DOWN
Proširivanje selekcije za jedan ekran nagore SHIFT+PAGE UP
Proširivanje selekcije do početka dokumenta CTRL+SHIFT+HOME
Proširivanje selekcije do kraja dokumenta CTRL+SHIFT+END
Proširivanje selekcije na kraj prozora ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Proširivanje selekcije kako bi bio obuhvaćen čitav dokument CTRL+A
Izbor uspravnog odlomka teksta CTRL+SHIFT+F8, a zatim upotrebite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste otkazali režim selekcije.
Proširivanje selekcije na određenu lokaciju u dokumentu F8+tasteri sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste otkazali režim selekcije.

PrikažiIzbor teksta i grafike u tabeli

Željena radnja: Tasterska prečica:
Izbor sadržaja sledeće ćelije TAB
Izbor sadržaja prethodne ćelije SHIFT+TAB
Proširivanje selekcije na susedne ćelije Držite pritisnut taster SHIFT i pritiskajte tastere sa strelicama.
Izbor kolone

Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na prvu ili poslednju ćeliju kolone, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

 • Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+PAGE DOWN da biste izabrali kolonu od vrha do dna
 • Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+PAGE UP da biste izabrali kolonu od dna do vrha
Proširivanje selekcije (ili bloka) CTRL+SHIFT+F8, a zatim upotrebite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste otkazali režim selekcije.
Izbor celokupne tabele ALT+5 na numeričkoj tastaturi (kada je isključen taster NUM LOCK)

PrikažiPremeštanje stavki u dokumentu

Premeštanje: Tasterska prečica:
Jedan znak nalevo STRELICA NALEVO
Jedan znak nadesno STRELICA NADESNO
Jedna reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Jedna reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Jedan pasus nagore CTRL+STRELICA NAGORE
Jedan pasus nadole CTRL+STRELICA NADOLE
Jedna ćelija nalevo (u tabeli) SHIFT+TAB
Jedna ćelija nadesno (u tabeli) TABULATOR
Nagore za jedan red STRELICA NAGORE
Nadole za jedan red STRELICA NADOLE
Na kraj reda END
Na početak reda HOME
Na vrh prozora ALT+CTRL+PAGE UP
Na dno prozora ALT+CTRL+PAGE DOWN
Nagore za jedan ekran (pomeranjem) PAGE UP
Nadole za jedan ekran (pomeranjem) PAGE DOWN
Na vrh sledeće stranice CTRL+PAGE DOWN
Na vrh prethodne stranice CTRL+PAGE UP
Na kraj dokumenta CTRL+END
Na početak dokumenta CTRL+HOME
Na prethodnu reviziju SHIFT+F5
Na lokaciju u kojoj ste radili kada je dokument poslednji put zatvoren, nakon što ga ponovo otvorite SHIFT+F5

PrikažiPremeštanje stavki u tabeli

Premeštanje: Tasterska prečica:
Na sledeću ćeliju u redu TABULATOR
Na prethodnu ćeliju u redu SHIFT+TAB
Na prvu ćeliju u redu ALT+HOME
Na poslednju ćeliju u redu ALT+END
Na prvu ćeliju u koloni ALT+PAGE UP
Na poslednju ćeliju u koloni ALT+PAGE DOWN
Na prethodni red STRELICA NAGORE
Na sledeći red STRELICA NADOLE
Nagore za jedan red ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE
Nadole za jedan red ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

PrikažiUmetanje pasusa i tabulatorskih znakova u tabelu

Umetanje: Tasterska prečica:
Novi pasusi u ćeliji ENTER
Tabulatorski znakovi u ćeliji CTRL+TAB

Oblikovanje znakova i pasusa

PrikažiKopiranje oblikovanja

Željena radnja: Tasterska prečica:
Kopiranje oblikovanja iz teksta CTRL+SHIFT+C
Primena iskopiranog oblikovanja na tekst CTRL+SHIFT+V

PrikažiMenjanje fonta ili njegove veličine

 Napomena   Sledeće tasterske prečice ne funkcionišu u prikazu za čitanje u punom ekranu.

Željena radnja: Tasterska prečica:
Menjanje fonta – otvorite dijalog Font. CTRL+SHIFT+F
Povećavanje veličine fonta CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta CTRL+SHIFT+<
Povećavanje veličine fonta za jednu vrednost CTRL+]
Smanjivanje veličine fonta za jednu vrednost CTRL+[

PrikažiPrimena oblika znakova

Željena radnja: Tasterska prečica:
Otvaranje dijaloga Font radi menjanja oblikovanja znakova CTRL+D
Menjanje veličine slova SHIFT+F3
Oblikovanje svih slova u velika slova CTRL+SHIFT+A
Primena podebljavanja CTRL+B
Primena podvlačenja CTRL+U
Podvlačenje reči, ali ne i razmaka CTRL+SHIFT+W
Dvostruko podvlačenje teksta CTRL+SHIFT+D
Primena skrivenog oblikovanja teksta CTRL+SHIFT+H
Primena oblikovanja kurzivom CTRL+I
Oblikovanje slova u umanjena velika slova CTRL+SHIFT+K
Primena indeksnog teksta (automatski prored) CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI
Primena eksponentnog teksta (automatski prored) CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova CTRL+RAZMAKNICA
Menjanje selekcije u font Symbol CTRL+SHIFT+Q

PrikažiPrikaz i kopiranje oblikovanja teksta

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prikaz grafičkih znakova koji neće biti odštampani CTRL+SHIFT+* (ne može se koristiti zvezdica na numeričkoj tastaturi)
Redigovanje oblikovanja teksta. SHIFT+F1 (zatim izaberite tekst koji sadrži oblikovanje koje želite da redigujete)
Kopiranje oblikovanja CTRL+SHIFT+C
Lepljenje oblikovanja CTRL+SHIFT+V

PrikažiPodešavanje proreda

Željena radnja: Tasterska prečica:
Podešavanje jednostrukog proreda CTRL+1
Podešavanje dvostrukog proreda CTRL+2
Podešavanje proreda od 1,5 reda CTRL+5
Dodavanje ili uklanjanje proreda koji prethodi pasusu. CTRL+0 (nula)

PrikažiPoravnavanje pasusa

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prebacivanje između centriranog pasusa i pasusa poravnatog s leve strane CTRL+E
Prebacivanje između obostrano poravnatog pasusa i pasusa poravnatog s leve strane CTRL+J
Prebacivanje između pasusa poravnatog s leve strane i pasusa poravnatog s desne strane CTRL+R
Levo poravnavanje pasusa CTRL+L
Uvlačenje pasusa s leve strane CTRL+M
Uklanjanje uvlačenja pasusa s leve strane CTRL+SHIFT+M
Kreiranje izvučenog prvog reda CTRL+T
Smanjivanje izvlačenja prvog reda CTRL+SHIFT+T
Uklanjanje oblikovanja pasusa CTRL+Q

PrikažiPrimena stilova za pasuse

Željena radnja: Tasterska prečica:
Otvaranje okna zadataka Primeni stilove CTRL+SHIFT+S
Otvaranje okna zadataka Stilovi ALT+CTRL+SHIFT+S
Pokretanje automatskog oblikovanja ALT+CTRL+K
Primena normalnog stila CTRL+SHIFT+N
Primena stila „Naslov 1“ ALT+CTRL+1
Primena stila „Naslov 2“ ALT+CTRL+2
Primena stila „Naslov 3“ ALT+CTRL+3

Zatvaranje okna zadataka „Stilovi“

 1. Pritisnite taster F6 da biste izabrali okno zadataka Stilovi ukoliko ono već nije izabrano.
 2. Pritisnite tastere CTRL+RAZMAKNICA.
 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster ENTER.

Umetanje i uređivanje objekata

PrikažiUmetanje objekta

 1. Pritisnite niz tastera ALT, N, J, a zatim taster J da biste otvorili dijalog Objekat.
 2. Postupite na neki od sledećih načina:
  • Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali tip objekta, a zatim taster ENTER da biste kreirali objekat.
  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se prebacili na karticu Kreiranje od datoteke, a zatim upišite ime datoteke koja odgovara objektu koji želite da umetnete ili potražite tu datoteku.

PrikažiUređivanje objekta

 1. Postavite kursor levo od objekta u dokumentu, a zatim izaberite objekat tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera SHIFT+STRELICA NADESNO.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10.
 3. Pritisnite taster TAB da biste došli do stavke Objekat tipa ime objekta, zatim pritisnite taster ENTER, a potom ponovo pritisnite taster ENTER.

PrikažiUmetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i otpustite niz tastera ALT, N a zatim pritisnite taster M da biste izabrali SmartArt.
 2. Pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali željeni tip grafike.
 3. Pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali grafiku koju želite da umetnete.
 4. Pritisnite taster ENTER.

PrikažiUmetanje WordArt grafike

 1. Pritisnite i otpustite niz tastera ALT, N a zatim pritisnite taster W da biste izabrali WordArt.
 2. Pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali željeni WordArt stil, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Otkucajte tekst po izboru.
 4. Pritisnite taster TAB, a zatim taster ENTER.

Objedinjavanje pošte i polja

PrikažiIzvršavanje procesa objedinjavanja pošte

 Napomena   Morate izabrati karticu Pošiljke da biste mogli da koristite ove tasterske prečice.

Željena radnja: Tasterska prečica:
Pregled objedinjavanja pošte ALT+SHIFT+K
Objedinjavanje dokumenta ALT+SHIFT+N
Štampanje objedinjenog dokumenta ALT+SHIFT+M
Uređivanje dokumenta sa podacima za objedinjavanje pošte ALT+SHIFT+E
Umetanje polja za objedinjavanje ALT+SHIFT+F

PrikažiRad sa poljima

Željena radnja: Tasterska prečica:
Umetanje polja DATE ALT+SHIFT+D
Umetanje polja LISTNUM ALT+CTRL+L
Umetanje polja PAGE ALT+SHIFT+P
Umetanje polja TIME ALT+SHIFT+T
Umetanje praznog polja CTRL+F9
Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Microsoft Office Word CTRL+SHIFT+F7
Ažuriranje izabranih polja F9
Raskidanje veze sa poljem CTRL+SHIFT+F9
Prebacivanje između izabranog koda polja i njegovog rezultata SHIFT+F9
Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata ALT+F9
Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja ALT+SHIFT+F9
Prelazak na sledeće polje F11
Povratak na prethodno polje SHIFT+F11
Zaključavanje polja CTRL+F11
Otključavanje polja CTRL+SHIFT+F11

Traka za jezike

PrikažiPrepoznavanje rukopisa

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prebacivanje između različitih jezika ili rasporeda tastera na tastaturi Levi ALT+SHIFT
Prikaz liste s mogućim ispravkama Taster sa Windows logotipom +C
Uključivanje ili isključivanje rukopisa Taster sa Windows logotipom +H
Uključivanje ili isključivanje japanskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom ALT+~
Uključivanje ili isključivanje korejskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom Desni taster ALT
Uključivanje ili isključivanje kineskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom CTRL+RAZMAKNICA

Saveti

 • Kombinaciju tastera za prebacivanje između jezika ili rasporeda tastera na tastaturi možete da odaberete u dijalogu Više opcija postavki tastera. Da biste otvorili dijalog Više opcija postavki tastera, kliknite desnim tasterom miša na traku Jezik, a zatim izaberite stavku Postavke. U odeljku Prioriteti kliknite na dugme Postavke tastera.
 • Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom na većini tastatura nalazi se u poslednjem redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Reference na funkcijske tastere

PrikažiFunkcijski tasteri

Željena radnja: Tasterska prečica:
Dobijanje pomoći ili poseta lokaciji Microsoft Office Online F1
Premeštanje teksta ili grafike F2
Ponavljanje poslednje radnje F4
Izbor komande Idi na (kartica Početak) F5
Prelazak na sledeće okno ili okvir F6
Izbor komande Pravopis (kartica Redigovanje) F7
Proširivanje selekcije F8
Ažuriranje izabranih polja F9
Prikaz tasterskih prečica F10
Prelazak na sledeće polje F11
Izbor komande Sačuvaj kao (dugme Microsoft Office Slika dugmeta ). F12

PrikažiSHIFT+funkcijski taster

Željena radnja: Tasterska prečica:
Pokretanje pomoći prilagođene kontekstu ili prikaz primenjenog oblika SHIFT+F1
Kopiranje teksta SHIFT+F2
Menjanje veličine slova SHIFT+F3
Ponavljanje radnje Pronađi ili Idi na SHIFT+F4
Premeštanje na poslednju promenu SHIFT+F5
Povratak na prethodno okno ili okvir (nakon što pritisnete taster F6) SHIFT+F6
Izbor komande Rečnik sinonima (kartica Redigovanje, grupa Jezička provera) SHIFT+F7
Redukovanje selekcije SHIFT+F8
Prebacivanje između koda polja i njegovog rezultata SHIFT+F9
Prikaz priručnog menija SHIFT+F10
Povratak na prethodno polje SHIFT+F11
Izbor komande Sačuvaj (dugme Microsoft Office Slika dugmeta ) SHIFT+F12

PrikažiCTRL+funkcijski taster

Željena radnja: Tasterska prečica:
Izbor komande Pregled pre štampanja (dugme Microsoft Office Slika dugmeta ). CTRL+F2
Isecanje u skladište CTRL+F3
Zatvaranje prozora CTRL+F4
Prelazak na sledeći prozor CTRL+F6
Umetanje praznog polja CTRL+F9
Uvećavanje prozora dokumenta CTRL+F10
Zaključavanje polja CTRL+F11
Izbor komande Otvori (dugme Microsoft Office Slika dugmeta ) CTRL+F12

PrikažiCTRL+SHIFT+funkcijski taster

Željena radnja: Tasterska prečica:
Umetanje sadržaja iz skladišta. CTRL+SHIFT+F3
Uređivanje obeleživača CTRL+SHIFT+F5
Povratak na prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Office Word 2007 CTRL+SHIFT+F7
Proširivanje selekcije ili bloka CTRL+SHIFT+F8, a zatim pritisnite taster sa strelicom
Raskidanje veze sa poljem CTRL+SHIFT+F9
Otključavanje polja CTRL+SHIFT+F11
Izbor komande Odštampaj (dugme Microsoft Office Slika dugmeta ) CTRL+SHIFT+F12

PrikažiALT+funkcijski taster

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prelazak na sledeće polje ALT+F1
Kreiranje novog bloka Sastavni blok ALT+F3
Izlaz iz programa Office Word 2007 ALT+F4
Vraćanje veličine prozora programa u prethodno stanje ALT+F5
Povratak sa otvorenog dijaloga na dokument u dijalozima koji to podržavaju, poput dijaloga Pronalaženje i zamena ALT+F6
Pronalaženje sledeće pravopisne ili gramatičke greške ALT+F7
Pokretanje makroa ALT+F8
Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata ALT+F9
Uvećavanje prozora programa ALT+F10
Prikaz koda programa Microsoft Visual Basic ALT+F11

PrikažiALT+SHIFT+funkcijski taster

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prelazak na prethodno polje ALT+SHIFT+F1
Izbor komande Sačuvaj (dugme Microsoft Office Slika dugmeta ) ALT+SHIFT+F2
Prikaz okna zadataka Istraživanje ALT+SHIFT+F7
Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja ALT+SHIFT+F9
Prikaz menija ili poruke za pametnu oznaku ALT+SHIFT+F10

PrikažiCTRL+ALT+funkcijski taster

Željena radnja: Tasterska prečica:
Prikaz Microsoft informacija o sistemu CTRL+ALT+F1
Izbor komande Otvori (dugme Microsoft Office Slika dugmeta ). CTRL+ALT+F2

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Word 2007