Prebacivanje između različitih jezika pomoću trake jezika

Koristite traku jezika da biste se prebacivali između jezika koji koriste različite rasporede tastera na tastaturi. Kada se prebacite na neki jezik pomoću trake jezika, raspored tastera na tastaturi menja se u matičnu tastaturu za taj jezik.

Traku jezika koristite u sledećim situacijama:

 • Želite da se prebacujete između jezika zasnovanog na latinici (engleski, španski ili francuski) i jezika koji nije zasnovan na latinici (arapski ili kineski).
 • Želite da se prebacujete između jezika koji nisu zasnovani na latinici (grčki ili ruski).
 • Više vam odgovara da koristite matične rasporede tastera na tastaturi kada kucate na različitim jezicima zasnovanim na latinici.

Ako želite da kucate samo na jezicima zasnovanim na latinici, na primer na engleskom i španskom, pomoću istog rasporeda tastera na tastaturi za sve jezike, možete koristiti isti raspored tastera na tastaturi za kucanje teksta. Specijalne znakove koji se koriste u različitim jezicima, na primer é ili ñ, možete uneti tako što ćete otkucati ASCII kodove znakova. Više informacija potražite u članku Umetanje znakova ¢, £, ¥, ® i drugih znakova koji ne postoje na tastaturi. Kada otkucate tekst, možete postaviti jezik za proveru da biste identifikovali odeljke teksta na drugom jeziku. Više informacija o traci jezika potražite u članku Traka jezika (pregled).

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Prebacivanje između jezika pomoću trake jezika

Da biste mogli da vidite i koristite traku jezika, morate omogućiti raspored tastera na tastaturi za dva ili više jezika u operativnom sistemu Windows. Ako niste omogućili rasporede tastera na tastaturi za jezike koje želite da koristite, omogućite ih sada sledeći korake iz članka Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike. U većini slučajeva, kada omogućite raspored tastera na tastaturi, traka jezika se automatski pojavljuje na traci zadataka ili na radnoj površini. Ako se traka jezika ne pojavi automatski kada omogućite tastaturu, pogledajte odeljak Lokacija trake jezika.

 1. Kada omogućite željeni jezik tastature i traku jezika, otvorite dokument i postavite kursor na ono mesto u dokumentu gde želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku.
 2. Na traci jezika kliknite na ikonu jezika Indikator engleske tastature, a zatim izaberite jezik koji želite da koristite.

Prečice na tastaturi  Da biste se prebacivali između rasporeda tastera na tastaturi, pritisnite kombinaciju tastera ALT+SHIFT.

 Napomena    Ikona Indikator engleske tastature predstavlja primer. Ona pokazuje da je jezik aktivnog rasporeda tastera na tastaturi engleski. Stvarna ikona koja se prikazuje na računaru zavisi od jezika aktivnog rasporeda tastera na tastaturi.

Ako ste za jedan jezik podesili više rasporeda tastera na tastaturi, između rasporeda možete da se prebacujete tako što ćete na traci jezika kliknuti na ikonu rasporeda tastera na tastaturi Primeri indikatora tastature na traci jezika, a zatim izabrati raspored tastera na tastaturi koji želite da koristite. Ime na indikatoru se menja kako bi odrazilo aktivni raspored tastera na tastaturi.

 1. Ponovite 1. i 2. korak da biste se prebacivali između različitih jezika.

 Savet    Jezik alatki za proveru koji program koristi možete videti tako što ćete pogledati statusnu traku programa. Statusna traka je dostupna samo u sledećim Microsoft Office programima: PowerPoint, Visio i Word. Da biste uključili ovu opciju, kliknite desnim tasterom miša na statusnu traku Statusna traka i izaberite stavku Jezik. Kad uključite ovu opciju, na ovaj deo statusne trake možete kliknuti da biste prikazali dijalog Jezik i podesili jezik izabranog teksta.

Vrh stranice Vrh stranice

Lokacija trake jezika

U većini slučajeva, traka jezika se automatski pojavljuje na radnoj površini ili na traci zadataka kada u operativnom sistemu Windows omogućite dva ili više rasporeda tastera na tastaturi. Traku jezika nije moguće videti ako je skrivena ili ako je u operativnom sistemu Windows omogućen samo jedan raspored tastera na tastaturi. Detaljne informacije o omogućavanju rasporeda tastera na tastaturi potražite u članku Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike.

Ako ne vidite traku jezika, uradite sledeće:

Provera da li je traka jezika skrivena

PrikažiU operativnom sistemu Windows 7

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.
 3. U dijalogu Region i jezik kliknite na dugme Promeni tastature.
 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa izaberite karticu Traka jezika.

Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“

 1. Proverite da li je u okviru Traka jezika izabrana opcija Skriveno. Ako jeste, izaberite opciju Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka. Ako je već izabrana opcija Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka, pogledajte odeljak Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

PrikažiU operativnom sistemu Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U okviru Sat, jezičke i regionalne opcije izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.
 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije kliknite na dugme Promeni tastature.
 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa izaberite karticu Traka jezika.

Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“

 1. Proverite da li je u okviru Traka jezika izabrana opcija Skriveno. Ako jeste, izaberite opciju Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka. Ako je već izabrana opcija Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka, pogledajte odeljak Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

PrikažiU operativnom sistemu Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije, izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije, a zatim izaberite stavku Dodaj druge jezike.
 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije izaberite karticu Jezici i kliknite na dugme Detalji.
 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa kliknite na dugme Traka jezika.
 5. Proverite da li je u dijalogu Postavke trake jezika potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikaži traku jezika na radnoj površini. Ako nije, potvrdite ga i kliknite na dugme U redu. Traka jezika bi trebalo da se prikaže na radnoj površini. Ako je izbor već potvrđen, kliknite na dugme Otkaži i pogledajte odeljak Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

  Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“


Vrh stranice Vrh stranice

Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi

Traka jezika će se pojaviti samo ako su u operativnom sistemu Windows omogućena dva ili više rasporeda tastera na tastaturi.

Kada sa liste jezika izaberete neki jezik, možda ćete morati da omogućite raspored tastera na tastaturi ukoliko stoji Nije omogućeno.

PrikažiU operativnom sistemu Windows 7

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U okviru Sat, jezik i region, u okviru Region i jezik izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.
 3. U dijalogu Region i jezik, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature.
 4. U dijalogu Usluge teksta i jezici unosa, u okviru stavke Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim pogledajte članak Promena jezika tastature pomoću trake jezika.

Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, izvršite korake od 5. do 8.

 1. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.
 2. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za tastaturu ili uređivač metoda unosa (IME) (IME: program koji unosi tekst na nekom od istočnoazijskih jezika (tradicionalnom kineskom, pojednostavljenom kineskom, japanskom ili korejskom) u programe tako što svaki pritisak na taster pretvara u složene znakove istočnoazijskih jezika. IME se tretira kao alternativni tip rasporeda tastera na tastaturi. IME – Input Method Editor (uređivač metoda unosa)) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

Da biste pregledali raspored tastera na tastaturi, kliknite na dugme Pregled.

Dijalog „Dodavanje jezika unosa“ na ruskoj tastaturi

 1. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

PrikažiU operativnom sistemu Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.
 3. U dijalogu Regionalne i jezičke postavke, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature.
 4. U dijalogu Usluge teksta i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim pogledajte članak Promena jezika tastature pomoću trake jezika.

Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, izvršite korake od 5. do 8.

 1. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.
 2. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za tastaturu ili uređivač metoda unosa (IME) (IME: program koji unosi tekst na nekom od istočnoazijskih jezika (tradicionalnom kineskom, pojednostavljenom kineskom, japanskom ili korejskom) u programe tako što svaki pritisak na taster pretvara u složene znakove istočnoazijskih jezika. IME se tretira kao alternativni tip rasporeda tastera na tastaturi. IME – Input Method Editor (uređivač metoda unosa)) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

Da biste pregledali raspored tastera na tastaturi, kliknite na dugme Pregled.

Dijalog „Dodavanje jezika unosa“ na ruskoj tastaturi

 1. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim pogledajte članak Promena jezika tastature pomoću trake jezika.

PrikažiU operativnom sistemu Windows XP

Da biste omogućili tastature za jezike kao što je kineski, japanski i korejski, prvo morate da instalirate datoteke za istočnoazijske jezike. Za jezike koji se čitaju zdesna nalevo ili zahtevaju pojavljivanje kontekstualnog oblikovanja, morate da instalirate složene skripte koje podržavaju ove jezike. Informacije o instaliranju datoteka i složenih skripti za istočnoazijske jezike potražite u članku Omogućavanje sistemske podrške za istočnoazijske, jugoistočne azijske, indijske jezike i jezike koji se pišu zdesna nalevo.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije, a zatim izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije.
 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije, na kartici Jezici, u grupi Usluge za tekst i jezici unosa kliknite na dugme Detalji.
 4. U dijalogu Usluge teksta i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, a zatim pogledajte članak Promena jezika tastature pomoću trake jezika.

Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

Ako nije naveden jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, dovršite korake od 5. do 7.

Podrazumevani jezik koji izaberete primenjuje se na sve programe na računaru koji koriste ovu postavku, uključujući programe drugih preduzeća.

 1. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.
 2. U dijalogu Dodavanje jezika za unos, sa liste Jezik unosa izaberite željeni jezik, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

Više informacija o poruci „Nije omogućeno“ u vezi sa rasporedom tastera na tastaturi potražite u članku Značenje poruke „Nije omogućeno“ i „Nije instalirano“ Više informacija o omogućavanju rasporeda tastera na tastaturi potražite u članku Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike.

Vrh stranice Vrh stranice

Saznajte više

 Napomena    Da biste promenili jezik za proveru teksta, čak i ako samo menjate lokaciju, na primer iz engleskog (SAD) u engleski (Novi Zeland), pogledajte članak Prebacivanje između različitih jezika podešavanjem jezika za proveru.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, Office 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, 2007 Office System, Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007