Osnovni podaci o grafikama u programu Word

Postoje dva osnovna tipa grafika koje možete da koristite za poboljšavanje Microsoft Word dokumenata: crteži (nacrtani objekat: svaka grafika koju nacrtate ili umetnete, a koja se može izmeniti ili poboljšati. U nacrtane objekte spadaju automatski oblici, krive i prave linije i WordArt objekti.) i slike (slika: datoteka (na primer u formatu metadatoteke) koju možete da razgrupišete i manipulišete njime kao da su u pitanju dva ili više objekata, ili datoteka koja ostaje jedan objekat (na primer rasterska slika).). Crteži uključuju automatske oblike (automatski oblici: grupa gotovih oblika koja sadrži osnovne oblike, kao što su pravougaonici i krugovi, razne linije i linije spajanja, podebljane strelice, simbole grafikona toka, zvezdice, reklamne natpise i oblačiće.), dijagrame, krive, linije i WordArt (WordArt: tekstualni objekti koje kreirate pomoću gotovih efekata na koje možete da primenite dodatne opcije oblikovanja.) crteže. Ovi objekti su deo Word dokumenta. Koristite traku sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Crtanje da biste promenili i poboljšali ove objekte dodajući im boje, šare, ivice i druge efekte.

Primeri automatskih oblika

Slike predstavljaju grafike koji su kreirani od druge datoteke. One uključuju rasterske slike (rasterska slika: slika sačinjena od niza malih tačaka – nešto poput milimetarskog papira na kome su određeni kvadratići popunjeni i obrazuju oblike i linije. Kada su uskladištene kao datoteke, rasterske slike obično imaju oznaku tipa datoteke .bmp.), skenirane slike i fotografije i Clip Art kolekciju. Možete da promenite i poboljšate slike koristeći traku sa alatkama Slika i određeni broj opcija na traci sa alatkama Crtanje. U nekim slučajevima moraćete da razgrupišete i konvertujete sliku u crtež da biste mogli da koristite opcije na traci sa alatkama Crtanje.

Primeri Clip Art kolekcije i uveženih slika

PrikažiPodloga za crtanje

Kada umetnete crtež u Word, objekat će biti postavljen na podlogu za crtanje. Ona vam pomaže pri raspoređivanju crteža u dokumentu.

Više crteža na podlozi za crtanje

Kada umetnete sliku, ona neće automatski biti umetnuta na podlogu za crtanje. Međutim, možete da dodate sliku na podlogu za crtanje.

Podloga za crtanje vam pomaže da držite delove crteža na okupu, što je korisno ako crtež sadrži više oblika.

Takođe, podloga za crtanje obezbeđuje ivicu u obliku okvira između crteža i ostatka dokumenta. Podrazumevanim vrednostima je regulisano da podloga za crtanje nema ivicu ili pozadinu, ali možete da primenite oblikovanje kao što biste to uradili na crtežu.

Podrazumevanim vrednostima je regulisano da pri umetanju crteža Word postavlja podlogu za crtanje u dokument (osim WordArt). Podloga se automatski postavlja kao uravnata (umetnuti objekat: grafik ili drugi objekat koji je pozicioniran direktno u tekst Microsoft Word dokumenta na mesto umetanja.) sa tekstom vašeg dokumenta.

PrikažiDijagrami

Možete da umetnete razne dijagrame koristeći alatke za pravljenje dijagrama koje se nalaze na traci sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Crtanje. Tipovi dijagrama uključuju ciklični (ciklični dijagram: dijagram koji služi za prikazivanje cikličnih procesa .), ciljni (ciljni dijagram: dijagram koji se koristi za prikazivanje koraka koji vode do cilja.), radijalni (radijalni dijagram: Dijagram koji služi za predstavljanje zavisnosti elemenata od centralnog elementa.), Venov (Venov dijagram: dijagram u kome je odnos između elemenata prikazan pomoću uzajamnog položaja krugova.) i piramidalni (piramidalni dijagram: dijagram koji služi za predstavljanje zavisnosti elemenata od osnove.). Koristite dijagrame za ilustraciju idejnog materijala i poboljšavanje dokumenata (dijagrami nisu zasnovani na brojevima).

Dijagram sa podlogom za crtanje

Oblačić 1 Dijagram (radijalni)

Oblačić 2 Traka sa alatkama „Dijagram“

Oblačić 3 Regulatori veličine crteža

Oblačić 4 Ivica crteža

Kada dodate ili promenite dijagram, on će biti oivičen ivicom koja se ne štampa i regulatorima veličine. Koristeći komande za regulaciju veličine možete promeniti veličinu dijagrama i tako povećati prostor za crtanje i dobiti više radnog prostora odnosno možete ukloniti višak prostora postavljajući ivicu bliže dijagramu.

Oblikujte čitav dijagram, koristeći početne vrednosti stila, ili njegove delove isto kao što biste oblikovali oblike - dodajte boju i tekst, promenite debljinu i stil linije, dodajte popune, teksture i pozadine. Koristite traku sa alatkama Dijagram, koja se pojavljuje sa dijagramom, da biste dodali elemente ili segmente i da biste ih premestili ispred ili iza.

PrikažiDijagrami toka

Dijagrami toka mogu biti kreirani korišćenjem kombinacije automatskih oblika na traci sa alatkama Crtanje, uključujući oblike dijagrama toka i linije spajanja.

Oblici dijagrama toka i linije spajanja

Oblačić 1 Dostupne linije spajanja

Oblačić 2 Neki od dostupnih oblika dijagrama toka

PrikažiOrganizacioni dijagrami

Možete da koristite alatku za kreiranje dijagrama koja se nalazi na traci sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Crtanje da biste kreirali organizacioni dijagram i prestavili hijerarhijske odnose, kao što su menadžeri i službenici u kompaniji.

Organizacioni dijagram sa podlogom

Oblačić 1 Traka sa alatkama „Organizacioni dijagram“

Oblačić 2 Organizacioni dijagram

Oblačić 3 Ivica crteža

Oblačić 4 Regulatori veličine crteža

Kada dodate ili promenite organizacioni dijagram, on će se pojaviti sa prostorom za crtanje oko njega i biće oivičen ivicom koja se ne štampa i regulatorima veličine. Koristeći komande za regulaciju veličine možete promeniti veličinu dijagrama i tako povećati prostor za crtanje i dobiti više radnog prostora odnosno možete ukloniti višak prostora postavljajući ivicu bliže dijagramu.

Oblici organizacionog dijagrama

Oblačić 1 Oblik za pretpostavljenog (oblik pretpostavljenog: u organizacionom grafikonu to je oblik koji se nalazi iznad svih ostalih oblika i povezan je sa svim oblicima, na primer, sa oblikom zaposlenog (oblik podređenog ili oblik saradnika) ili oblikom pomoćnika.)

Oblačić 2 Oblik za pomoćnika (oblik pomoćnika: u organizacionom grafikonu to je oblik koji se postavlja ispod nekog drugog objekta i spojen je sa njim ugaonom linijom spajanja. Ovaj oblik se postavlja iznad svih ostalih oblika koji su podređeni obliku kome je pripojen.)

Oblačić 3 Oblik za podređenog (oblik podređenog: u organizacionom grafikonu to je oblik koji se nalazi ispod oblika za pretpostavljenog (ili rukovodioca) i povezan je s njim.) (pomoćnik i službenik u obliku pretpostavljenog)

Oblačić 4 Oblik za saradnika (saradnički oblik: u organizacionom grafikonu to je oblik koji se nalazi pored oblika koji je povezan sa istim predpostavljenim (rukovodilačkim) oblikom.) (takođe i podređeni u obliku pretpostavljenog)

Oblikujte čitav organizacioni dijagram, koristeći početne vrednosti stila, ili njegove delove isto kao što biste oblikovali oblike (automatski oblici: grupa gotovih oblika koja sadrži osnovne oblike, kao što su pravougaonici i krugovi, razne linije i linije spajanja, podebljane strelice, simbole grafikona toka, zvezdice, reklamne natpise i oblačiće.) - dodajte boju i tekst, promenite debljinu i stil linije, dodajte popune, teksture i pozadine. Dodajte oblike - kao što su menadžer (pretpostavljeni), službenik (podređeni), pomoćnik ili saradnik - ili promenite opcije rasporeda ogranaka koristeći traku sa alatkama Organizacioni dijagram, koja se pojavljuje kada umetnete ili izaberete dijagram.

 
 
Primenljivo na:
Word 2003