Tasterske prečice u usluzi Word Online

Tasterske prečice opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate dva ili više tastera tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+). Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P da biste odštampali ovu temu.

Da biste pretražili ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F, otkucajte tekst za pretragu u polju i pritisnite taster Enter.

Tasterske prečice usluge Microsoft Word Online

Tasterske prečice u usluzi Word Online veoma su slične tasterskim prečicama u programu Microsoft Word. Tasterske prečice navedene u ovom članku služe za najčešće zadatke u usluzi Word Online. Listu tasterskih prečica u programu Microsoft Word 2013 potražite u članku Tasterske prečice za Microsoft Word.

Prikaz za čitanje

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prelazak na prikaz kojem se može pristupiti iz softvera čitača ekrana i u okviru kojeg je moguće vršiti izbor sadržaja pomoću tastature (potreban je PDF čitač) Tab do komande Generiši pristupačniji prikaz (novi prozor), Enter
Pronalaženje teksta Ctrl+F ili F3
Skrivanje okna za pretragu ESC
Prebacivanje na kontrolu „Zumiraj“ Ctrl+Z
Prebacivanje na kontrolu broja stranice Ctrl+G
Odlazak na određenu stranicu Otkucajte broj stranice (u kontroli broja stranice)
Štampanje Ctrl+P

Prikaz za uređivanje

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prelazak sa trake na sadržaj dokumenta, i obrnuto Ctrl+F6
Premeštanje sa uređivanje dokumenta na karticu Početak Ctrl+[
Premeštanje sa uređivanje dokumenta na poslednju komandu trake koja je poslednja korišćena Ctrl+]
Aktivacija druge kartice na traci Tab, Enter
Kretanje kroz komande na traci Tab
Izvršavanje trenutno izabrane komande na traci Enter
Skupljanje i razvijanje trake Ctrl+F3

Pomeranje mesta umetanja

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Nadesno za jedan znak Strelica nadesno
Nalevo za jedan znak Strelica nalevo
Nadesno za jednu reč Ctrl+strelica nadesno
Nalevo za jednu reč Ctrl+strelica nalevo
Nagore za jedan red Strelica nagore
Nadole za jedan red Strelica nadole
Nagore za jedan pasus Ctrl+strelica nagore
Nadole za jedan pasus Ctrl+strelica nadole
Početak reda Home
Kraj reda End
Početak stranice Ctrl+Home
Kraj stranice Ctrl+End

Izbor sadržaja: razvijanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Nadesno za jedan znak Shift+strelica nadesno
Nalevo za jedan znak Shift+strelica nalevo
Nadesno za jednu reč Shift+Ctrl+strelica nadesno
Nalevo za jednu reč Shift+Ctrl+strelica nalevo
Nagore za jedan red Shift+strelica nagore
Nadole za jedan red Shift+strelica nadole
Nagore za jedan pasus Shift+Ctrl+strelica nagore
Nadole za jedan pasus Shift+Ctrl+strelica nadole
Do početka reda Shift+Home
Do kraja reda Shift+End
Do početka dokumenta Shift+Ctrl+Home
Do kraja dokumenta Shift+Ctrl+End
Ceo dokument Ctrl+A

Uređivanje sadržaja

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Isecanje Ctrl+X
Kopiranje Ctrl+C
Lepljenje Ctrl+V
Umetanje hiperveze Ctrl+K
Opoziv radnje Ctrl+Z
Ponavljanje radnje Ctrl+Y
Pomeranje sa jedne pogrešno otkucane reči na drugu Alt+F7

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Podebljano Ctrl+B
Kurziv Ctrl+I
Podvučeno Ctrl+U
Lista sa znakovima za nabrajanje Ctrl+tačka
Levo poravnavanje Ctrl+L
Desno poravnavanje Ctrl+R
Poravnavanje po centru Ctrl+E

Ekvivalenti Windows i Mac tastature

Taster Taster za izmenu Windows Mac
Backspace Alt Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace
End Alt Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta ili prikaza strukture
Enter Alt U programu Internet Explorer, prikaz svojstava stranice
Tab Ctrl-Alt Prebacivanje zadataka
Home Alt Idi na matičnu stranicu Premeštanje mesta umetanja na vrh dokumenta ili prikaza strukture
Levo Alt U programu Internet Explorer, idi nazad Pomeranje ulevo po jednu reč
PageDn Alt   Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta
PageUp Alt   Premeštanje mesta umetanja na vrh dokumenta
Desno Alt U programu Internet Explorer, idi napred Pomeranje udesno za jednu reč
Tab Alt Prebacivanje između aplikacija Premeštanje fokusa između pregledača i elemenata stranice (petlja pristupačnosti)
Dole Alt-Shift Premeštanje trenutne stranice za jednu poziciju nadole u oknu za navigaciju Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa
Enter Alt-Shift U programu Internet Explorer, prebacivanje na ceo ekran
Tab Ctrl-Alt-Shift Prebacivanje zadataka
Levo Alt-Shift Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja Izbor nalevo, po jedna reč
Desno Alt-Shift Uvlačenje Izbor nalevo, po jedna reč
Tab Alt-Shift Prebacivanje između aplikacija Premeštanje fokusa između pregledača i elemenata stranice (petlja pristupačnosti)
Gore Alt-Shift Premeštanje trenutne stranice za jednu poziciju nadole u oknu za navigaciju Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa
Backspace Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace
Delete Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Delete
Dole Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan pasus
End Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta ili prikaza strukture
Home Idi na vrh dokumenta ili prikaza strukture (u programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača)
Levo Premeštanje mesta umetanja na početak reda (u programu Firefox, idi na prethodnu stranicu)
Desno Premeštanje mesta umetanja na kraj reda (u programu Firefox, idi napred)
Tab Prebacivanje zadataka (kao Windows Alt-Tab)
Gore Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan pasus
ESC ⌘-Alt Otvaranje upravljača zadacima (nametanje odustajanja aplikacija)
Home ⌘-Alt U programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača
Levo ⌘-Alt U programu Chrome, prebacivanje između kartica pregledača
Delete ⌘-Shift U programu Firefox, briše keš pregledača
Dole ⌘-Shift Izbor nadole, jedan pasus odjednom
End ⌘-Shift Izbor do dna dokumenta ili stranice
Home ⌘-Shift Izbor do vrha dokumenta ili stranice (u programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača)
Levo ⌘-Shift Izbor do početka reda
Desno ⌘-Shift Izbor do kraja reda
Tab ⌘-Shift Prebacivanje zadataka (kao Windows Alt-Tab)
Gore ⌘-Shift Izbor nagore, jedan pasus odjednom
ESC Ctrl-Shift Otvaranje upravljača zadacima
Desno Ctrl-Shift Izbor nadesno, po jedna reč
Dole Ctrl Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan pasus Premeštanje mesta umetanje na kraj reda
Levo Ctrl-Shift Izbor nalevo, po jedna reč
ESC Ctrl Otvaranje menija „Start“ ili ekrana „Start“
Delete Ctrl-Alt Otvaranje menija ekrana zaključavanja
Levo Ctrl Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedna reč Prikaz kontrolne table vidžeta
PageDn Ctrl U programima Firefox i Chrome, prebacivanje između otvorenih kartica
PageUp Ctrl Premeštanje mesta umetanja na kraj dokumenta ili prikaza strukture U programima Firefox i Chrome, prebacivanje između otvorenih kartica
End Ctrl Premeštanje mesta umetanja na kraj dokumenta ili prikaza strukture
Tab Ctrl Prebacivanje između otvorenih kartica Prebacivanje između otvorenih kartica
Gore Ctrl Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan pasus Premeštanje mesta umetanje na početak reda
Backspace Ctrl-Alt Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace
Home Ctrl Premeštanje mesta umetanja na početak dokumenta ili prikaza strukture
Dole Ctrl-Alt U programu Internet Explorer, pomeranje stranice nadole
End Ctrl-Alt U programu Internet Explorer, pomeranje do dna stranice
Home Ctrl-Alt U programu Internet Explorer, pomeranje do vrha stranice
PageDn Ctrl-Alt U programu Internet Explorer, pomeranje nadole
PageUp Ctrl-Alt U programu Internet Explorer, pomeranje nagore
Desno Ctrl Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedna reč
Gore Ctrl-Alt u programu Internet Explorer, pomeranje stranice nadole
Backspace Ctrl-Alt-Shift Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace
End Ctrl-Alt-Shift U programu Internet Explorer, pomeranje do dna stranice
Home Ctrl-Alt-Shift U programu Internet Explorer, pomeranje do vrha stranice
PageDn Ctrl-Alt-Shift U programu Internet Explorer, pomeranje nadole
PageUp Ctrl-Alt-Shift U programu Internet Explorer, pomeranje nagore
ESC Alt Umanjivanje prozora
Dole Ctrl-Shift Izbor nadole, jedan pasus odjednom Izbor do kraja reda
ESC Alt-Shift Umanjivanje prozora
Home Ctrl-Shift Izbor nagore, jedan pasus odjednom Izbor do početka reda
Insert Nijedno Pokretanje režima prekucavanja
Tab Ctrl-Shift Prebacivanje između otvorenih kartica Prebacivanje između otvorenih kartica
Gore Ctrl-Shift Izbor nagore, jedan pasus odjednom Izbor do početka reda
Backspace Nijedno Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace
Delete Nijedno Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace
Dole Nijedno Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan red Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan red
End Nijedno Premeštanje mesta umetanje na kraj reda Premeštanje mesta umetanje na kraj reda
Enter Nijedno Umetanje novog reda Umetanje novog reda
Backspace Ctrl Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace
Home Nijedno Premeštanje mesta umetanje na početak reda U programima Safari i Chrome, premeštanje mesta umetanja na početak pasusa
Levo Nijedno Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedno slovo Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedno slovo
PageDn Nijedno Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan ekran Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan ekran
PageUp Nijedno Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan ekran Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan ekran
Desno Nijedno Premeštanje mesta umetanje nadesno, po jedno slovo Premeštanje mesta umetanje nadesno, po jedno slovo
Tab Nijedno Uvlačenje ili idi na sledeću ćeliju tabele Uvlačenje, idi na sledeću ćelije tabele ili umetanje tabele
Gore Nijedno Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan red Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan red
Backspace Shift Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace
Dole Shift Izbor nadole, jedan red odjednom Izbor nadole, jedan red odjednom
End Shift Izbor do kraja reda Izbor do kraja reda
Enter Shift Umetanje blagog preloma reda Umetanje blagog preloma reda
Home Shift Izbor do početka reda Izbor do početka reda
Levo Shift Izbor nalevo, po jedno slovo Izbor nalevo, po jedno slovo
Desno Shift Izbor nadesno, po jedno slovo Izbor nadesno, po jedno slovo
Tab Shift Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja, idi na prethodnu ćeliju tabele Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja, idi na prethodnu ćeliju tabele
Gore Shift Izbor nagore, jedan red odjednom Izbor nagore, jedan red odjednom
 
 
Primenljivo na:
Word Online, Word Web App