Tasterske prečice za Access

Tasterske prečice možete da koristite za brz pristup često korišćenim komandama ili operacijama. Sledeći odeljci navode tasterske prečice koje su dostupne u programu Microsoft Access 2010. Tasterske prečice takođe možete da koristite da biste premestili fokus na meni, komandu ili kontrolu bez korišćenja miša.

Opšte tasterske prečice

PrikažiGlobalne tasterske prečice za Access

PrikažiOtvaranje baza podataka

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje nove baze podataka CTRL+N
Otvaranje postojeće baze podataka CTRL+O
Izlaz iz programa Access 2010 ALT+F4

PrikažiŠtampanje i čuvanje

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Štampanje trenutnog ili izabranog objekta CTRL+P
Otvaranje dijaloga Štampanje iz prozora Pregled pre štampanja P ili CTRL+P
Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja S
Otkazivanje pregleda pre štampanja ili pregleda rasporeda C ili ESC
Čuvanje objekta baze podataka CTRL+S ili SHIFT+F12
Otvaranje dijaloga Sačuvaj kao F12

PrikažiKorišćenje kombinovanog okvira ili okvira sa listom

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje kombinovanog okvira F4 ili ALT+STRELICA NADOLE
Osvežavanje sadržaja okvira sa listom ili kombinovanog okvira Polje za pronalaženje (polje za pretraživanje: polje koje se koristi u obrascu ili izveštaju u Access bazi podataka koje prikazuje listu vrednosti preuzetu iz tabele ili upita ili skladišti statični skup vrednosti.) F9
Pomeranje za jedan red nadole STRELICA NADOLE
Pomeranje za jednu stranicu nadole PAGE DOWN
Pomeranje za jedan red nagore STRELICA NAGORE
Pomeranje za jednu stranicu nagore PAGE UP
Izlazak iz kombinovanog okvira ili okvira sa listom TAB

PrikažiPronalaženje i zamena teksta ili podataka

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje kartica Pronalaženje u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca) CTRL+F
Otvaranje kartice Zamena u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca) CTRL+H
Pronalaženje sledećeg pojavljivanja teksta koje je navedeno u dijalogu Pronalaženje i zamena kada je dijalog zatvoren (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca) SHIFT+F4

PrikažiRad u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije (režim navigacije: režim u programu Microsoft Access u kome se biraju cela polja, a mesto umetanja nije vidljivo. U režimu navigacije možete da prelazite sa polja na polje pomoću tastera sa strelicama.) u listu sa podacima. Kada radite u obrascu ili izveštaju, pritisnite taster ESC da biste napustili režim navigacije. F2
Prebacivanje na list sa svojstvima (prikaz dizajna u obrascima i izveštajima u Access bazama podataka i Access projektima) F4
Prebacivanje u prikaz obrasca iz prikaza dizajna F5
Prebacivanje između gornjih i donjih delova prozora (prikaz dizajna upita i prozor „Napredni filter/sortiranje“) F6
Kruženje kroz koordinatnu mrežu polja, svojstva polja, okno za navigaciju, tasterske prečice u sistemu za pristup sa tastature, kontrole zuma i traku za bezbednost (prikaz dizajna tabela) F6
Otvaranje dijaloga Izbor izrade (prozor prikaza dizajna obrazaca i izveštaja) F7
Otvaranje programa Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja F7
Prebacivanje iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izveštaja SHIFT+F7 ili ALT+F11

PrikažiUređivanje kontrola u prikazu dizajna obrasca i izveštaja

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Kopiranje izabrane kontrole u ostavu CTRL+C
Isecanje izabrane kontrole i njeno kopiranje u ostavu CTRL+X
Lepljenje sadržaja ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka CTRL+V
Premeštanje izabrane kontrole nadesno (osim kontrola koje su deo rasporeda) STRELICA NADESNO ili CTRL+STRELICA NADESNO
Premeštanje izabrane kontrole nalevo (osim kontrola koje su deo rasporeda) STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NALEVO
Premeštanje izabrane kontrole nagore STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NAGORE
Premeštanje izabrane kontrole nadole STRELICA NADOLE ili CTRL+STRELICA NADOLE
Povećanje visine izabrane kontrole SHIFT+STRELICA NADOLE

Povećanje širine izabrane kontrole

 Napomena   Ako se koristi sa kontrolama koje se nalaze u rasporedu, celom rasporedu se menja veličina

SHIFT+STRELICA NADESNO
Smanjenje visine izabrane kontrole SHIFT+STRELICA NAGORE

Smanjenje širine izabrane kontrole

 Napomena   Ako se koristi sa kontrolama koje se nalaze u rasporedu, celom rasporedu se menja veličina

SHIFT+STRELICA NALEVO

PrikažiOperacije sa prozorima

Microsoft Access 2010 podrazumevano prikazuje baze podataka kao dokumente sa karticama. Da biste koristili dokumente u prozorima, Izaberite karticu Datoteka., a zatim izaberite stavku Opcije. U dijalogu Access opcije izaberite stavku Trenutna baza podataka, a zatim u okviru Opcije prozora dokumenta kliknite na dugme Preklopljeni prozori.

 Napomena   Moraćete da zatvorite i ponovo otvorite trenutnu bazu podataka da bi opcija stupila na snagu.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Uključivanje/isključivanje okna za navigaciju F11
Kružno kretanje između otvorenih prozora CTRL+F6
Vraćanje izabranog umanjenog prozora kada su svi prozori umanjeni ENTER
Uključivanje režima za promenu veličine za aktivni prozor kada nije uvećan; pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora CTRL+F8
Prikaz kontrolnog menija ALT+RAZMAKNICA
Prikaz priručnog menija SHIFT+F10
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4
Prebacivanje između programa Visual Basic Editor i prethodnog aktivnog prozora ALT+F11

PrikažiRad sa čarobnjacima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje fokusa unapred između kontrola u čarobnjaku TAB
Premeštanje na sledeću stranicu čarobnjaka ALT+N
Premeštanje na prethodnu stranicu čarobnjaka ALT+B
Dovršavanje čarobnjaka ALT+F

PrikažiRazno

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz cele adrese hiperveze za izabranu hipervezu F2
Provera pravopisa F7
Otvaranje polja za zumiranje radi jednostavnog unosa izraza i drugog teksta u male oblasti za unos SHIFT+F2
Prikaz lista sa svojstvima u prikazu dizajna ALT+ENTER
Izlaz iz programa Access ili zatvaranje dijaloga ALT+F4
Pozivanje alatke za izradu CTRL+F2
Premeštanje unapred između prikaza kada se nalazite u tabeli, upitu, obrascu, izveštaju, na stranici, listi izvedene tabele, u izveštaju izvedenog grafikona, uskladištenoj proceduri ili funkciji Access projekta (.adp). Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera će vas premestiti na sledeći dostupni prikaz. CTRL+STRELICA NADESNO ili CTRL+ZAREZ (,)

Premeštanje unazad između prikaza kada se nalazite u tabeli, upitu, obrascu, izveštaju, na stranici, listi izvedene tabele, u izveštaju izvedenog grafikona, uskladištenoj proceduri ili .adp funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera će vas premestiti na prethodni prikaz.

 Napomena   CTRL+TAČKA (.) ne radi pod svim uslovima sa svim objektima.

CTRL+STRELICA NALEVO ili CTRL+TAČKA (.)

PrikažiTasterske prečice okna za navigaciju

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prelazak u polje za pretragu okna za navigaciju sa bilo koje lokacije u bazi podataka. ALT+CTRL+F

PrikažiUređivanje liste objekata i navigacija kroz nju

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Preimenovanje izabranog objekta F2
Pomeranje za jedan red nadole STRELICA NADOLE
Pomeranje za jedan prozor nadole PAGE DOWN
Pomeranje na poslednji objekat END
Pomeranje za jedan red nagore STRELICA NAGORE
Pomeranje za jedan prozor nagore PAGE UP
Pomeranje na prvi objekat HOME

PrikažiNavigacija kroz objekte i njihovo otvaranje

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje izabrane tabele ili upita u prikazu lista sa podacima ENTER
Otvaranje izabranog obrasca ili izveštaja ENTER
Pokretanje izabranog makroa ENTER
Otvaranje izabrane tabele, upita, obrasca, izveštaja, stranice za pristup podacima, makroa ili modula u prikazu dizajna CTRL+ENTER
Prikaz prozora „Immediate“ (Trenutni odziv) u programu Visual Basic Editor CTRL+G

PrikažiRad sa menijima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz priručnog menija SHIFT+F10
Prikaz tasterskih prečica ALT ili F10
Prikaz menija ikone programa (na naslovnoj traci programa) ALT+RAZMAKNICA
Kada je vidljiv meni ili podmeni, izbor sledeće ili prethodne komande STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE
Izbor menija nalevo ili nadesno; odnosno, ako je podmeni vidljiv, prebacivanje između glavnog menija i podmenija STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Izbor prve ili poslednje komande u meniju ili podmeniju HOME ili END
Istovremeno zatvaranje vidljivog menija i podmenija ALT
Zatvaranje vidljivog menija; odnosno, ako je vidljiv podmeni, zatvaranje samo podmenija ESC

PrikažiRad u prozorima i dijalozima

PrikažiKorišćenje prozora programa

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje na sledeći program ALT+TAB
Prebacivanje na prethodni program ALT+SHIFT+TAB
Prikaz Windows Start menija CTRL+ESC
Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka CTRL+W
Prebacivanje na sledeći prozor baze podataka CTRL+F6
Prebacivanje na prethodni prozor baze podataka CTRL+SHIFT+F6
Vraćanje izabranog umanjenog prozora kada su svi prozori umanjeni ENTER

PrikažiKorišćenje dijaloga

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu CTRL+TAB
Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu CTRL+SHIFT+TAB
Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija TAB
Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija SHIFT+TAB
Premeštanje između opcija u izabranom okviru padajuće liste ili premeštanje između nekih opcija u grupi opcija Tasteri sa strelicama
Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu; potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu RAZMAKNICA
Premeštanje na opciju po prvom slovu u imenu opcije u okviru padajuće liste Taster sa slovom za prvo slovo u željenom imenu opcije (kada je izabran okvir padajuće liste)
Izbor opcije odnosno potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu po podvučenom slovu u imenu opcije ALT+taster sa slovom
Otvaranje izabranog okvira padajuće liste ALT+STRELICA NADOLE
Zatvaranje izabranog okvira padajuće liste ESC
Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu ENTER
Otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga ESC
Zatvaranje dijaloga ALT+F4

PrikažiUređivanje u okviru za tekst

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje na početak unosa HOME
Premeštanje na kraj unosa END
Pomeranje za jedan znak nalevo ili nadesno STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Premeštanje za jednu reč nalevo ili nadesno CTRL+STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NADESNO
Izbor od mesta umetanja do početka tekstualne stavke SHIFT+HOME
Izbor od mesta umetanja do kraja tekstualne stavke SHIFT+END
Promena izbora za jedan znak nalevo SHIFT+STRELICA NALEVO
Promena izbora za jedan znak nadesno SHIFT+STRELICA NADESNO
Promena izbora za jednu reč nalevo CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO
Promena izbora za jednu reč nadesno CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

PrikažiRad sa listovima sa svojstvima

PrikažiKorišćenje lista sa svojstvima sa obrascem ili izveštajem u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje između kartica lista sa svojstvima F4
Premeštanje između opcija na kontrolnoj padajućoj listi jednu po jednu stavku STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE
Premeštanje između opcija na kontrolnoj padajućoj listi pet stavki istovremeno PAGE DOWN ili PAGE UP
Premeštanje na kartice lista sa svojstvima iz kontrolne padajuće liste TAB
Premeštanje između kartica lista sa svojstvima sa izabranom karticom, ali bez izabranog svojstva STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Kada je svojstvo već izabrano, pomeranje nadole za jedno svojstvo na kartici TAB
Kada je svojstvo izabrano, pomeranje nagore za jedno svojstvo na kartici; odnosno, ako ste već na vrhu, pomeranje na karticu SHIFT+TAB
Premeštanje unapred između kartica kada je svojstvo izabrano CTRL+TAB
Premeštanje unazad između kartica kada je svojstvo izabrano CTRL+SHIFT+TAB

PrikažiKorišćenje lista sa svojstvima sa tabelom ili upitom

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje između kartica lista sa svojstvima F4
Kada je kartica izabrana, ali svojstvo nije izabrano, premeštanje između kartica lista sa svojstvima STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Premeštanje na kartice lista sa svojstvima kada je svojstvo izabrano CTRL+TAB
Premeštanje na prvo svojstvo kartice kada svojstvo nije izabrano TAB
Premeštanje nadole za jedno svojstvo na kartici TAB
Premeštanje nagore za jedno svojstvo na kartici; odnosno, ako se već nalazite na vrhu, izbor same kartice SHIFT+TAB
Premeštanje unapred između kartica kada je svojstvo izabrano CTRL+TAB
Premeštanje unazad između kartica kada je svojstvo izabrano CTRL+SHIFT+TAB

PrikažiRad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje na okno Lista polja ALT+F8
Dodavanje izabranog polje u sekciju sa detaljima obrasca ili izveštaja ENTER
Premeštanje nagore ili nadole u oknu Lista polja STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE
Premeštanje u gornje okno Lista polja iz donjeg okna SHIFT+TAB
Premeštanje u donje okno Lista polja iz gornjeg okna TAB

PrikažiTasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze odnosno izbor stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme TAB
Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze odnosno dugmeta Prikaz pregledača na vrhu članka na veb lokaciji Microsoft Office SHIFT+TAB
Izvršavanje radnje za izabrane stavke Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu ENTER
Premeštanje na prethodnu temu pomoći ALT+STRELICA NALEVO
Premeštanje na sledeću temu pomoći ALT+STRELICA NADESNO
Otvaranje dijaloga Štampanje CTRL+P
Pomeranje nagore i nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći. STRELICA NAGORE I STRELICA NADOLE
Pomeranje nagore i nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći. PAGE UP I PAGE DOWN
Prikaz menija komandi za prozor za pomoć; zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (izaberite stavku u prozoru za pomoć). SHIFT+F10

Tasteri za rad sa tekstom i podacima

PrikažiIzbor teksta i podataka

PrikažiIzbor teksta u polju

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Promena veličine izbora za jedan znak nadesno SHIFT+STRELICA NADESNO
Promena veličine izbora za jednu reč nadesno CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Promena veličine izbora za jedan znak nalevo SHIFT+STRELICA NALEVO
Promena veličine izbora za jednu reč nalevo CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

PrikažiIzbor polja ili zapisa

 Napomena   Da biste otkazali izbor, koristite suprotan taster sa strelicom.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Izbor sledećeg polja TAB
Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije (režim navigacije: režim u programu Microsoft Access u kome se biraju cela polja, a mesto umetanja nije vidljivo. U režimu navigacije možete da prelazite sa polja na polje pomoću tastera sa strelicama.) u listu sa podacima. Kada koristite obrazac ili izveštaj, pritisnite taster ESC da biste napustili režima navigacije. F2
Prebacivanje između izbora trenutnog zapisa i prvog polja trenutnog zapisa u režimu navigacije SHIFT+RAZMAKNICA
Proširivanje izbora na prethodni zapis ako je trenutni zapis izabran SHIFT+STRELICA NAGORE
Proširivanje izbora na sledeći zapis ako je trenutni zapis izabran SHIFT+STRELICA NADOLE
Izbor svih zapisa CTRL+A ili CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

PrikažiProširivanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Uključivanje režima proširivanja (u prikazu lista sa podacima pojavljuje se opcijaProšireni izbor u donjem desnom uglu prozora); ponovljenim pritiskanjem tastera F8 izbor se proširuje na reč, polje, zapis i sve zapise F8
Proširivanje izbora na susedna polja u istom redu u prikazu lista sa podacima STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Proširivanje izbora na susedne redove u prikazu lista sa podacima STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE
Opoziv prethodnog proširivanja SHIFT+F8
Otkazivanje režima proširivanja ESC

PrikažiIzbor i premeštanje kolone u prikazu lista sa podacima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Izbor trenutne kolone ili otkazivanje izbora kolone, samo u režimu navigacije (režim navigacije: režim u programu Microsoft Access u kome se biraju cela polja, a mesto umetanja nije vidljivo. U režimu navigacije možete da prelazite sa polja na polje pomoću tastera sa strelicama.) CTRL+RAZMAKNICA
Izbor kolone sa desne strane ako je trenutna kolona izabrana SHIFT+STRELICA NADESNO
Izbor kolone sa leve strane ako je trenutna kolona izabrana SHIFT+STRELICA NALEVO
Uključivanje režima premeštanja (režim premeštanja: režim u kojem možete da premeštate kolone u prikazu „List sa podacima“ koristeći tastere sa strelicama nalevo i nadesno.); zatim pritisnite tastere STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO da biste izabrane kolone premestili nadesno ili nalevo CTRL+SHIFT+F8

PrikažiUređivanje teksta i podataka

 Napomena   Ako mesto umetanja nije vidljivo, pritisnite taster F2 da biste ga prikazali.

PrikažiPremeštanje mesta umetanja u polju

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje mesta umetanja jedan znak nadesno STRELICA NADESNO
Premeštanje mesta umetanja jednu reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Premeštanje mesta umetanja jedan znak nalevo STRELICA NALEVO
Premeštanje mesta umetanja jednu reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Premeštanje mesta umetanja na kraj polja u poljima sa jednim redom ili premeštanje na kraj reda u poljima sa više redova END
Premeštanje mesta umetanja na kraj polja u poljima sa više redova CTRL+END
Premeštanje mesta umetanja na početak polja u poljima sa jednim redom ili premeštanje na početak reda u poljima sa više redova HOME
Premeštanje mesta umetanja na početak polja u poljima sa više redova CTRL+HOME

PrikažiKopiranje, premeštanje ili brisanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Kopiranje izbora u ostavu CTRL+C
Isecanje izbora i kopiranje u ostavu CTRL+X
Lepljenje sadržaja ostave na mesto umetanja CTRL+V
Brisanje izbora ili znaka nalevo od mesta umetanja BACKSPACE
Brisanje izbora ili znaka nadesno od mesta umetanja DELETE
Brisanje svih znakova nadesno od mesta umetanja CTRL+DELETE

PrikažiOpoziv promena

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Opoziv kucanja CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE
Opoziv promena u trenutnom polju ili trenutnom zapisu; ako su oba promenjena, pritisnite dvaput taster ESC da biste opozvali promene, prvo u trenutnom polju, a zatim u trenutnom zapisu ESC

PrikažiUnos podataka u list sa podacima ili prikaz obrasca

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Umetanje trenutnog datuma CTRL+TAČKA I ZAREZ (;)
Umetanje trenutnog vremena CTRL+SHIFT+DVOTAČKA (:)
Umetanje podrazumevane vrednosti za polje CTRL+ALT+RAZMAKNICA
Umetanje vrednosti iz istog polja u prethodni zapis CTRL+APOSTROF (')
Dodavanje novog zapisa CTRL+ZNAK PLUS (+)
Brisanje trenutnog zapisa u listu sa podacima CTRL+ZNAK MINUS (-)
Čuvanje promena u trenutnom zapisu SHIFT+ENTER
Prebacivanje između vrednosti u polju za potvrdu ili dugmetu opcije RAZMAKNICA
Umetanje novog reda CTRL+ENTER

PrikažiOsvežavanje polja trenutnim podacima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Ponovno izračunavanje polja u prozoru F9
Ponavljanje upita osnovnim tabelama; u podobrascu ovo ponavlja upit osnovnoj tabeli samo za podobrazac SHIFT+F9
Osvežavanje sadržaja okvira sa listom ili kombinovanog okvira Polje za pronalaženje (polje za pretraživanje: polje koje se koristi u obrascu ili izveštaju u Access bazi podataka koje prikazuje listu vrednosti preuzetu iz tabele ili upita ili skladišti statični skup vrednosti.) F9

Tasteri za navigaciju u zapisima

PrikažiNavigacija u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije F2
Premeštanje na list sa svojstvima F4
Prebacivanje u prikaz obrasca iz prikaza dizajna F5
Prebacivanje između gornjih i donjih delova prozora (prikaz dizajna makroa, upita i prozor „Napredni filter/sortiranje“), koristite taster F6 ako vas taster TAB ne odvede do željenog odeljka na ekranu F6
Premeštanje unapred između okna za dizajn, svojstava, okna za navigaciju, tasterskih prečica i kontrola zuma (prikaz dizajna tabela, obrazaca i izveštaja) F6
Otvaranje programa Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja F7
Pokreće okno Lista polja u obrascu, izveštaju ili stranici za pristup podacima. Ako je okno Lista polja već otvoreno, fokus se pomera u okno Lista polja. ALT+F8
Ako je otvoren modul koda, prebacivanje iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izveštaja SHIFT+F7
Prebacivanje iz lista sa svojstvima kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izveštaja u površinu dizajna bez promene fokusa kontrole SHIFT+F7
Prikaz lista sa svojstvima ALT+ENTER
Kopiranje izabrane kontrole u ostavu CTRL+C
Isecanje izabrane kontrole i njeno kopiranje u ostavu CTRL+X
Lepljenje sadržaja ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka CTRL+V
Premeštanje izabrane kontrole nadesno za piksel duž koordinatne mreže stranice STRELICA NADESNO
Premeštanje izabrane kontrole nalevo za piksel duž koordinatne mreže stranice STRELICA NALEVO

Premeštanje izabrane kontrole nagore za piksel duž koordinatne mreže stranice

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kontrole nadole za piksel duž koordinatne mreže stranice

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

STRELICA NADOLE
Premeštanje izabrane kontrole nadesno za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice) CTRL+STRELICA NADESNO
Premeštanje izabrane kontrole nalevo za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice) CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje izabrane kontrole nagore za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kontrole nadole za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

CTRL+STRELICA NADOLE

Povećavanje širine izabrane kontrole (nadesno) za piksel

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se povećava širina celog rasporeda.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Smanjivanje širine izabrane kontrole (nalevo) za piksel

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se smanjuje širina celog rasporeda.

SHIFT+STRELICA NALEVO
Smanjivanje visine izabrane kolone (sa dna) za piksel SHIFT+STRELICA NAGORE
Povećavanje visine izabrane kolone (sa dna) za piksel SHIFT+STRELICA NADOLE

PrikažiKretanje u prikazu lista sa podacima

PrikažiOdlazak do određenog zapisa

PrikažiNavigacija između polja i zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Pomeranje na sledeće polje TAB ili STRELICA NADESNO
U režimu navigacije, pomeranje na poslednje polje u trenutnom zapisu END
Pomeranje na prethodno polje SHIFT+TAB ili STRELICA NALEVO
U režimu navigacije, pomeranje na prvo polje u trenutnom zapisu HOME
Pomeranje na trenutno polje u sledećem zapisu STRELICA NADOLE
U režimu navigacije, pomeranje na trenutno polje u poslednjem zapisu CTRL+STRELICA NADOLE
U režimu navigacije, pomeranje na poslednje polje u poslednjem zapisu CTRL+END
Pomeranje na trenutno polje u prethodnom zapisu STRELICA NAGORE
U režimu navigacije, pomeranje na trenutno polje u prvom zapisu CTRL+STRELICA NAGORE
U režimu navigacije, pomeranje na prvo polje u prvom zapisu CTRL+HOME

PrikažiNavigacija do drugog ekrana sa podacima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Pomeranje za jedan ekran nadole PAGE DOWN
Pomeranje za jedan ekran nagore PAGE UP
Pomeranje za jedan ekran nadesno CTRL+PAGE DOWN
Pomeranje za jedan ekran nalevo CTRL+PAGE UP

PrikažiNavigacija u listovima sa potpodacima

PrikažiOdlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje iz lista sa potpodacima u polje broja zapisa; zatim otkucajte broj zapisa i pritisnite taster ENTER ALT+F5

PrikažiRazvijanje i skupljanje lista sa potpodacima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje iz lista sa podacima da biste razvili list sa potpodacima zapisa CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE
Skupljanje lista sa potpodacima CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

PrikažiNavigacija između lista sa podacima i lista sa potpodacima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Unos lista sa potpodacima iz poslednjeg polja prethodnog zapisa u listu sa podacima TAB
Unos lista sa potpodacima iz prvog polja sledećeg zapisa u listu sa podacima SHIFT+TAB
Izlaz iz lista sa potpodacima i premeštanje u prvo polje sledećeg zapisa u listu sa podacima CTRL+TAB
Izlaz iz lista sa podacima i premeštanje na poslednje polje prethodnog zapisa u list sa podacima CTRL+SHIFT+TAB
Unos sledećeg polja u listu sa podacima iz poslednjeg polja u listu sa potpodacima TAB
Zaobilaženje lista sa potpodacima i premeštanje u sledeći zapis u listu sa podacima iz lista sa podacima STRELICA NADOLE
Zaobilaženje lista sa potpodacima i premeštanje u prethodni zapis u listu sa podacima iz lista sa podacima STRELICA NAGORE

 Napomena   Između polja i zapisa u listu sa potpodacima možete da se krećete pomoću istih tasterskih prečica koje su korišćene u prikazu lista sa podacima.

PrikažiNavigacija u prikazu obrasca

PrikažiOdlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje u polje broja zapisa; zatim otkucajte broj zapisa i pritisnite taster ENTER F5

PrikažiNavigacija između polja i zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Pomeranje u sledeće polje TAB
Pomeranje u prethodno polje SHIFT+TAB
U režimu navigacije, premeštanje na poslednju kontrolu u obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu END
U režimu navigacije, premeštanje na poslednju kontrolu u obrascu i postavljanje fokusa na poslednji zapis CTRL+END
U režimu navigacije, premeštanje na prvu kontrolu u obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu HOME
U režimu navigacije, premeštanje na prvu kontrolu u obrascu i postavljanje fokusa na prvi zapis CTRL+HOME
Pomeranje u trenutno polje u sledećem zapisu CTRL+PAGE DOWN
Pomeranje u trenutno polje u prethodnom zapisu CTRL+PAGE UP

PrikažiNavigacija u obrascima sa više stranica

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Pomeranje nadole za jednu stranicu; na kraju zapisa se pomera na ekvivalentnu stranicu u sledećem zapisu PAGE DOWN
Pomeranje nagore za jednu stranicu; na kraju zapisa se pomera na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu PAGE UP

PrikažiKretanje između glavnog obrasca i podobrasca

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Unos podobrasca iz prethodnog polja u glavnom obrascu TAB
Unos podobrasca iz sledećeg polja u glavnom obrascu SHIFT+TAB
Izlaz iz podobrasca i pomeranje u sledeće polje u glavnom obrascu ili sledećem zapisu CTRL+TAB
Izlaz iz podobrasca i pomeranje u prethodno polje u glavnom obrascu ili prethodnom zapisu CTRL+SHIFT+TAB

PrikažiNavigacija u pregledu pre štampanja i pregledu rasporeda

PrikažiDijalog i operacije sa prozorima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje dijaloga Štampanje iz menija „Štampanje“ CTRL+P (ili za listove sa podacima, obrasce i izveštaje)
Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice (samo obrasci i izveštaji) S
Uvećanje ili umanjenje dela stranice Z
Otkazivanje pregleda pre štampanja ili pregleda rasporeda C ili ESC

PrikažiPrikaz različitih stranica

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje u polje broja stranice; zatim otkucajte broj stranice i pritisnite taster ENTER ALT+F5
Prikaz sledeće stranice (kada je izabrana opcija Uklopi u prozor) PAGE DOWN ili STRELICA NADOLE
Prikaz prethodne stranice (kada je izabrana opcija Uklopi u prozor) PAGE UP ili STRELICA NAGORE

PrikažiNavigacija u pregledu pre štampanja i prikazu rasporeda

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Pomeranje nadole u malim pomacima STRELICA NADOLE
Pomeranje nadole jedan ceo ekran PAGE DOWN
Premeštanje na dno stranice CTRL+STRELICA NADOLE
Pomeranje nagore u malim pomacima STRELICA NAGORE
Pomeranje nagore jedan ceo ekran PAGE UP
Premeštanje na vrh stranice CTRL+STRELICA NAGORE
Pomeranje nadesno u malim pomacima STRELICA NADESNO
Premeštanje na desnu ivicu stranice END
Premeštanje u donji desni ugao stranice CTRL+END
Pomeranje nalevo u malim pomacima STRELICA NALEVO
Premeštanje na levu ivicu stranice HOME
Premeštanje u gornji levi ugao stranice CTRL+HOME

PrikažiNavigacija u prozoru dijagrama baze podataka u Access projektu

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje iz ćelije tabele na naslovnu traku tabele ESC
Premeštanje sa naslovne trake tabele u ćeliju koju ste poslednju uredili ENTER
Premeštanje sa naslovne trake tabele na naslovnu traku tabele ili
iz ćelije u ćeliju unutar tabele
TAB
Razvijanje liste unutar tabele ALT+STRELICA NADOLE
Pomeranje kroz stavke na padajućoj listi sa vrha do dna STRELICA NADOLE
Premeštanje na prethodnu stavku na listi STRELICA NAGORE
Izbor stavke sa liste i premeštanje u sledeću ćeliju ENTER
Promena postavke u polju za potvrdu RAZMAKNICA
Odlazak u prvu ćeliju u redu ili
na početak trenutne ćelije
HOME
Odlazak u poslednju ćeliju u redu ili
na kraj trenutne ćelije
END
Pomeranje na sledeću „stranicu“ unutar tabele ili
na sledeću „stranicu“ dijagrama
PAGE DOWN
Pomeranje na prethodnu „stranicu“ unutar tabele ili
na prethodnu „stranicu“ dijagrama
PAGE UP

PrikažiKretanje u dizajneru upita u Access projektu

PrikažiBilo koje okno

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje između okana dizajnera upita F6, SHIFT+F6

PrikažiOkno dijagrama

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje između tabela, prikaza i funkcija (i linija spajanja, ako su dostupne) TAB ili SHIFT+TAB
Premeštanje između kolona u tabeli, prikazu ili funkciji Tasteri sa strelicama
Izbor izabrane kolone sa podacima za rezultat RAZMAKNICA ili taster PLUS
Uklanjanje izabrane kolone sa podacima iz rezultata upita RAZMAKNICA ili taster MINUS
Uklanjanje izabrane tabele, prikaza ili funkcije odnosno linije spajanja iz upita DELETE

 Napomena   Ako je više stavki izabrano, pritiskanje tastera RAZMAKNICA utiče na sve izabrane stavke. Izaberite više stavki tako što ćete držati pritisnut taster SHIFT dok birate stavke. Menjajte izabrano stanje jedne stavke tako što ćete držati pritisnut taster CTRL dok klikćete na nju.

PrikažiOkno koordinatne mreže

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje između ćelija Tasteri sa strelicama ili TAB ili SHIFT+TAB
Premeštanje na poslednji red trenutne kolone CTRL+STRELICA NADOLE
Premeštanje u prvi red trenutne kolone CTRL+STRELICA NAGORE
Premeštanje u gornju levu ćeliju u vidljivom delu koordinatne mreže CTRL+HOME
Premeštanje u donju desnu ćeliju CTRL+END
Premeštanje na padajućoj listi STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE
Izbor cele kolone koordinatne mreže CTRL+RAZMAKNICA
Prebacivanje između režima uređivanja i režima izbora ćelije F2
Kopiranje izabranog teksta iz ćelije u ostavu (u režimu uređivanja) CTRL+C
Isecanje izabranog teksta iz ćelije i postavljanje u ostavu (u režimu uređivanja) CTRL+X
Lepljenje teksta iz ostave (u režimu uređivanja) CTRL+V
Prebacivanje između režima umetanja i režima precrtavanja tokom uređivanja u ćeliji INS
Potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu u koloni „Rezultat“Napomena    Ako je izabrano više stavki, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke. RAZMAKNICA
Brisanje izabranog sadržaja ćelije DELETE
Uklanjanje reda koji sadrži izabranu kolonu sa podacima iz upita Napomena    Ako je izabrano više stavki, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke. DELETE
Brisanje svih vrednosti za izabranu kolonu koordinatne mreže DELETE
Umetanje reda između postojećih redova INS (nakon izbora reda koordinatne mreže)
Dodavanje kolone „Ili...“ INS (nakon izbora neke kolone „Ili...“)

PrikažiSQL okno

Možete da koristite standardne Windows tastere za uređivanje kada radite u SQL oknu, kao što su CTRL+ tasteri sa strelicama da biste se premeštali kroz reči, kao i komande Iseci, Kopiraj i Nalepi u meniju Uređivanje.

 Napomena    Možete da umetnete samo tekst; ne postoji režim precrtavanja.

PrikažiRad sa prikazima izvedene tabele

PrikažiPrikaz izvedene tabele

PrikažiTasteri za izbor elemenata u prikazu izvedene tabele

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje izbora sleva nadesno, a zatim nadole Taster TAB
Premeštanje izbora sa vrha na dno, a zatim nadesno ENTER
Izbor ćelije sa leve strane. Ako je trenutna ćelija poslednja ćelija sa leve strane, kombinacija tastera SHIFT+TAB bira poslednju ćeliju u prethodnom redu. SHIFT+TAB
Izbor ćelije iznad trenutne ćelije. Ako je trenutna ćelija najviša ćelija, kombinacija tastera SHIFT+ENTER bira poslednju ćeliju u prethodnoj koloni. SHIFT+ENTER
Izbor ćelija sa detaljima za sledeću stavku u oblasti reda CTRL+ENTER
Izbor ćelija sa detaljima za prethodnu stavku u oblasti reda SHIFT+CTRL+ENTER
Premeštanje izbora u smeru tastera sa strelicom. Ako je izabrano polje reda ili kolone, pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste se premestili na prvu stavku podataka u polju, a zatim pritisnite taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ili prethodnu stavku odnosno nazad u polje. Ako je izabrano polje sa detaljima, pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NADESNO da biste se premestili na prvu ćeliju u oblasti detalja. Tasteri sa strelicama
Proširivanje ili smanjivanje izbora u smeru tastera sa strelicom SHIFT+tasteri sa strelicom
Premeštanje izbora u poslednju ćeliju u smeru tastera sa strelicom CTRL+tasteri sa strelicom
Premeštanje izabrane stavke u smeru tastera sa strelicom SHIFT+ALT+tasteri sa strelicom
Izbor krajnje leve ćelije trenutnog reda HOME
Izbor krajnje desne ćelije trenutnog reda END
Izbor krajnje leve ćelije prvog reda CTRL+HOME
Izbor poslednje ćelije poslednjeg reda CTRL+END
Proširivanje izbora na krajnju levu ćeliju prvog reda SHIFT+CTRL+HOME
Proširivanje izbora na poslednju ćeliju poslednjeg reda SHIFT+CTRL+END
Izbor polja za trenutno izabranu stavku podataka, zbira ili detalja CTRL+RAZMAKNICA
Izbor celog reda koji sadrži trenutno izabranu ćeliju SHIFT+RAZMAKNICA
Izbor celog prikaza izvedene tabele (prikaz izvedene tabele: prikaz koji rezimira i analizira podatke u listu sa podacima ili obrascu. Možete da koristite različite nivoe detalja ili da organizujete podatke prevlačenjem polja i stavki ili prikazivanjem i skrivanjem stavki u padajućim listama za polja.) CTRL+A
Prikaz sledećeg ekrana PAGE DOWN
Prikaz prethodnog ekrana PAGE UP
Proširivanje izbora nadole za jedan ekran SHIFT+PAGE DOWN
Smanjivanje izbora za jedan ekran SHIFT+PAGE UP
Prikaz sledećeg ekrana nadesno ALT+PAGE DOWN
Prikaz prethodnog ekrana nalevo ALT+PAGE UP
Proširivanje izbora na stranicu nadesno SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Proširivanje izbora na stranicu nalevo SHIFT+ALT+PAGE UP

PrikažiTasteri za izvršavanje komandi

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz tema pomoći F1
Prikaz priručnog menija za izabrani element prikaza izvedene tabele. Koristite priručne menije da biste izvršili komande u prikazu izvedene tabele. SHIFT+F10
Izvršavanje komande u priručnom meniju Podvučeno slovo
Zatvaranje priručnog menija bez izvršavanja komande ESC
Prikaz dijaloga Svojstva ALT+ENTER
Zatvaranje dijaloga Svojstva ALT+F4
Otkazivanje operacije osvežavanja koja je u toku ESC
Kopiranje izabranih podataka iz prikaza izvedene tabele u ostavu CTRL+C
Izvoz sadržaja prikaza izvedene tabele u Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL+E

PrikažiTasteri za prikazivanje, skrivanje, filtriranje ili sortiranje podataka

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz ili skrivanje pokazivača razvijanja (polje „Plus“ i polje „Minus“ ) pored stavki CTRL+8
Razvijanje trenutno izabrane stavke CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi)
Skrivanje trenutno izabrane stavke CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)
Otvaranje liste za trenutno izabrano polje ALT+STRELICA NADOLE
Naizmenično premeštanje na nedavno izabranu stavku, dugme U redu i dugme Otkaži na padajućoj listi za polje Taster TAB
Premeštanje na sledeću stavku na padajućoj listi za polje Tasteri sa strelicama
Potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu za trenutnu stavku na padajućoj listi za polje RAZMAKNICA
Zatvaranje padajuće liste za polje i primena svih izvršenih promena ENTER
Zatvaranje padajuće liste za polje bez primene promena ESC
Uključivanje ili isključivanje automatskog filtriranja CTRL+T
Sortiranje podataka u izabranom polju ili zbiru opadajućim redosledom (A – Z 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Sortiranje podataka u izabranom polju ili zbiru rastućim redosledom (Z – A 9 – 0) CTRL+SHIFT+Z
Premeštanje izabranog člana nagore ili nalevo ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE ili ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO
Premeštanje izabranog člana nadole ili nadesno ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE ili ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

PrikažiTasteri za dodavanje polja i zbirova i promenu rasporeda prikaza izvedene tabele

PrikažiTasteri za rad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz okna Lista polja ili aktiviranje okna ako je već prikazano CTRL+L
Pomeranje na sledeću stavku u oknu Lista polja Tasteri sa strelicama
Pomeranje na prethodnu stavku i njeno uključivanje u izbor SHIFT+STRELICA NAGORE
Pomeranje na sledeću stavku i njeno uključivanje u izbor SHIFT+STRELICA NADOLE
Pomeranje na prethodnu stavku, ali bez njenog uključivanja u izbor CTRL+STRELICA NAGORE
Pomeranje na sledeću stavku, ali bez njenog uključivanja u izbor CTRL+STRELICA NADOLE
Uklanjanje stavke iz izbora ako je stavka koja ima fokus uključena u izbor i obrnuto CTRL+RAZMAKNICA
Razvijanje trenutne stavke u oknu Lista polja radi prikaza njenog sadržaja. Odnosno, razvijanje stavke „Zbirovi“ radi prikaza dostupnih polja zbirova. ZNAK PLUS (numerička tastatura)
Skupljanje trenutne stavke u oknu Lista polja radi skrivanja njenog sadržaja. Odnosno, skupljanje stavke „Zbirovi“ radi skrivanja dostupnih polja zbirova. ZNAK MINUS (numerička tastatura)
Naizmenično premeštanje na nedavno izabranu stavku, dugme Dodaj u i listu pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja Taster TAB
Otvaranje padajuće liste pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerili na sledeću stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku. ALT+STRELICA NADOLE
Dodavanje istaknutog polja u oknu Lista polja u oblast u prikazu izvedene tabele koja je prikazana na listi Dodaj u ENTER
Zatvaranje okna Lista polja ALT+F4

PrikažiTasteri za dodavanje polja i zbirova

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Sum CTRL+SHIFT+S
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Count CTRL+SHIFT+C
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Min CTRL+SHIFT+M
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Max CTRL+SHIFT+X
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Average CTRL+SHIFT+E
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Standard Deviation CTRL+SHIFT+D
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Standard Deviation Population CTRL+SHIFT+T
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Variance CTRL+SHIFT+V
Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Variance Population CTRL+SHIFT+R
Uključivanje ili isključivanje podzbirova i ukupnih zbirova za izabrano polje u prikazu izvedene tabele CTRL+SHIFT+B
Dodavanje polja izračunatog detalja CTRL+F

PrikažiTasteri za promenu raspreda

 Napomena   Sledeće četiri prečice ne rade ako pritisnete tastere 1, 2, 3 ili 4 na numeričkom delu tastature.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje izabranog polja u prikazu izvedene tabele u oblast reda CTRL+1
Premeštanje izabranog polja u prikazu izvedene tabele u oblast kolone CTRL+2
Premeštanje izabranog polja u prikazu izvedene tabele u oblast filtera CTRL+3
Premeštanje izabranog polja u prikazu izvedene tabele u oblast detalja CTRL+4
Premeštanje izabranog polja reda ili kolone u prikazu izvedene tabele na viši nivo CTRL+STRELICA NALEVO
Premeštanje izabranog polja reda ili kolone u prikazu izvedene tabele na niži nivo CTRL+STRELICA NADESNO

PrikažiTasteri za oblikovanje elemenata u prikazu izvedene tabele

Da biste koristili sledeće prečice, prvo izaberite polje detalja ili ćeliju sa podacima za polje zbirova.

Prvih sedam tasterskih prečica menjaju format broja izabranog polja.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Primena opšteg formata broja na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+~ (znak tilda)
Primena formata valute, sa dva decimalna mesta i negativnim brojevima u zagradama, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+$
Primena formata procenta, bez decimalnih mesta, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+%
Primena formata eksponencijalnog broja, sa dva decimalna mesta, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+^
Primena formata datuma koji sadrži dan, mesec i godinu na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+#
Primena formata vremena koji sadrži sat, minut i prepodne ili poslepodne na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+@
Primena numeričkog formata, sa dva decimalna mesta, oznakom za razdvajanje hiljada i znakom minus za negativne vrednosti, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+!
Podebljavanje teksta u izabranom polju prikaza izvedene tabele CTRL+B
Podvlačenje teksta u izabranom polju prikaza izvedene tabele CTRL+U
Postavljanje kurzivnog teksta u izabranom polju prikaza izvedene tabele CTRL+I

PrikažiPrikaz izvedenog grafikona

PrikažiTasteri za izbor stavki na grafikonu

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Izbor sledeće stavke na grafikonu STRELICA NADESNO
Izbor prethodne stavke na grafikonu STRELICA NALEVO
Izbor sledeće grupe stavki STRELICA NADOLE
Izbor prethodne grupe stavki STRELICA NAGORE

PrikažiTasteri za rad sa svojstvima i opcijama

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz dijaloga Svojstva ALT+ENTER
Zatvaranje dijaloga Svojstva ALT+F4
Kada je dijalog Svojstva aktivan, izbor sledeće stavke na aktivnoj kartici Taster TAB
Kada je kartica u dijalogu Svojstva aktivna, izbor sledeće kartice STRELICA NADESNO
Kada je kartica u dijalogu Svojstva aktivna, izbor prethodne kartice STRELICA NALEVO
Prikaz liste ili palete kada je izabrano dugme koje sadrži listu ili paletu STRELICA NADOLE
Prikaz priručnog menija SHIFT+F10
Izvršavanje komande u priručnom meniju Podvučeno slovo
Zatvaranje priručnog menija bez izvršavanja komande ESC

PrikažiTasteri za rad sa poljima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje liste za trenutno izabrano polje ALT+STRELICA NADOLE
Naizmenično premeštanje na poslednju izabranu stavku, dugme U redu i dugme Otkaži na padajućoj listi za polje Taster TAB
Premeštanje na sledeću stavku na padajućoj listi za polje Tasteri sa strelicama
Potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu za trenutnu stavku na padajućoj listi za polje RAZMAKNICA
Zatvaranje padajuće liste za polje i primena svih izvršenih promena ENTER
Zatvaranje padajuće liste za polje bez primene promena ESC

PrikažiTasteri za rad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikaz okna Lista polja ili aktiviranje okna ako je već prikazano CTRL+L
Pomeranje na sledeću stavku u oknu Lista polja Tasteri sa strelicama
Pomeranje na prethodnu stavku i njeno uključivanje u izbor SHIFT+STRELICA NAGORE
Pomeranje na sledeću stavku i njeno uključivanje u izbor SHIFT+STRELICA NADOLE
Pomeranje na prethodnu stavku, ali bez njenog uključivanja u izbor CTRL+STRELICA NAGORE
Pomeranje na sledeću stavku, ali bez njenog uključivanja u izbor CTRL+STRELICA NADOLE
Uklanjanje stavke iz izbora ako je stavka koja ima fokus uključena u izbor i obrnuto CTRL+RAZMAKNICA
Razvijanje trenutne stavke u oknu Lista polja radi prikaza njenog sadržaja, odnosno razvijanje stavke „Zbirovi“ radi prikaza dostupnih polja zbirova ZNAK PLUS (numerička tastatura)
Skupljanje trenutne stavke u oknu Lista polja radi skrivanja njenog sadržaja, odnosno skupljanje stavke „Zbirovi“ radi skrivanja dostupnih polja zbirova. ZNAK MINUS (numerička tastatura)
U oknu Lista polja naizmenično premeštanje na poslednju izabranu stavku, dugme Dodaj u i listu pored dugmeta Dodaj u Taster TAB
Otvaranje padajuće liste pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerili na sledeću stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku. ALT+STRELICA NADOLE
Dodavanje istaknutog polja u oknu Lista polja u oblast za otpuštanje koja je prikazana na listi Dodaj u ENTER
Zatvaranje okna Lista polja ALT+F4

Microsoft Office Fluent traka

PrikažiOffice Fluent traka

 1. Pritisnite taster ALT.

Prikazaće se saveti o tasterskim prečicama svih funkcija koje su dostupne u trenutnom prikazu.

 1. Pritisnite slovo prikazano u savetu o tasterskoj prečici iznad funkcije koju želite da upotrebite.
 2. U zavisnosti od slova koje pritisnete, možda će vam biti prikazani dodatni saveti o tasterskim prečicama. Na primer, ako je aktivna kartica Spoljni podaci, a vi pritisnete taster C, prikazaće se kartica Kreiranje zajedno sa savetima o tasterskim prečicama za grupe na toj kartici.
 3. Nastavite da pritiskate slova sve dok ne pritisnete slovo koje odgovara komandi ili kontroli koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima moraćete najpre da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu.

 Napomena   Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili savete o tasterskim prečicama.

Pomoć na mreži

PrikažiTasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju pomoći za Office. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje prozora za pomoć F1
Zatvaranje prozora za pomoć ALT+F4
Prebacivanje između prozora za pomoć i aktivnog programa ALT+TAB
Vraćanje na početak Ime programa ALT+HOME
Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć TAB
Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć SHIFT+TAB
Izvršavanje radnje za izabranu stavku ENTER
U odeljku prozora pomoći Pregledaj pomoć zaIme programa izbor sledeće ili prethodne stavke TAB ili SHIFT+TAB
U odeljku prozora pomoći Pregledaj pomoć zaIme programa razvijanje ili skupljanje izabrane stavke ENTER
Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme TAB
Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze SHIFT+TAB
Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu ENTER
Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad) ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE
Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred) ALT+STRELICA NADESNO
Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE
Pomeranje nagore ili nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći PAGE UP, PAGE DOWN
Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć). SHIFT+F10
Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi) ESC
Osvežavanje prozora (dugme Osveži) F5

Štampanje trenutne teme pomoći

 Napomena   Ako se kursor ne nalazi u trenutnoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P
Promena stanja veze F6, a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili listu izbora
Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama i liste Pretraga F6
Izbor sledeće odnosno prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE
Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Osnove sistema Microsoft Office

PrikažiPrikaz i upotreba prozora

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prebacivanje u sledeći prozor ALT+TAB
Prebacivanje u prethodni prozor ALT+SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4

Premeštanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda će biti potrebno da pritisnete taster F6 više puta.

 Napomena   Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima ili na Microsoft Office Fluent traku, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6
Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora CTRL+F6
Prebacivanje u prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Kada prozor dokumenta nije uvećan, izvršite komandu Veličina (u meniju Kontrola za prozor). Pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora i kada bude gotovo, pritisnite taster ENTER. CTRL+F8
Umanjivanje prozora na ikonu (radi samo u nekim Microsoft Office programima) CTRL+F9
Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje CTRL+F10
Kopiranje slike ekrana u ostavu PRINT SCREEN
Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu ALT+PRINT SCREEN

PrikažiPremeštanje po tekstu ili ćelijama

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Pomeranje za jedan znak nalevo. STRELICA NALEVO
Pomeranje za jedan znak nadesno. STRELICA NADESNO
Premeštanje za jedan red nagore. STRELICA NAGORE
Premeštanje za jedan red nadole. STRELICA NADOLE
Pomeranje za jednu reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Pomeranje za jednu reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Premeštanje na kraj reda END
Premeštanje na početak reda HOME
Premeštanje na prethodni pasus CTRL+STRELICA NAGORE
Premeštanje na sledeći pasus CTRL+STRELICA NADOLE
Premeštanje na kraj okvira za tekst CTRL+END
Premeštanje na početak okvira za tekst CTRL+HOME
Ponavljanje poslednje radnje Pronađi SHIFT+F4

PrikažiKretanje kroz tabele i rad u njima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje na sledeću ćeliju TAB
Premeštanje na prethodnu ćeliju SHIFT+TAB
Premeštanje na sledeći red STRELICA NADOLE
Premeštanje na prethodni red STRELICA NAGORE
Umetanje tabulatora u ćeliju CTRL+TAB
Započinjanje novog pasusa ENTER
Dodavanje novog reda na dno tabele TAB na kraju zadnjeg reda

PrikažiPristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite

Premeštanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda će biti potrebno da pritisnete taster F6 više puta.)

 Napomena   Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6
Kada je aktivan meni ili traka sa alatkama, premestite se u okno zadatka. (Možda će biti potrebno da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB više puta.) CTRL+TAB
Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadatka kada je ono aktivno TAB ili SHIFT+TAB
Prikaz celokupnog skupa komandi u meniju okna zadatka CTRL+STRELICA NADOLE
Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE
Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije SHIFT+F10
Kada je vidljiv meni ili podmeni, izbor prve ili poslednje komade u meniju ili podmeniju HOME ili END
Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije PAGE UP ili PAGE DOWN
Premeštanje na vrh ili dno izabrane liste galerija CTRL+HOME ili CTRL+END

Saveti

PrikažiPromena veličine i premeštanje traka sa alatkama, menija i okna zadataka

 1. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traku sa menijima.
 2. Pritiskajte uzastopno kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste izabrali traku sa alatkama ili okno zadatka koje želite.
 3. Uradite nešto od sledećeg:

PrikažiPromena veličine trake sa alatkama

 1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.
 2. Kliknite na dugme Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste promenili veličinu za jedan po jedan piksel.

PrikažiPremeštanje trake sa alatkama

 1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.
 2. Kliknite na dugme Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste odredili položaj trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+tasteri sa strelicama da biste premestili jedan po jedan piksel. Da biste opozvali usidrenje trake sa alatkama, pritisnite taster STRELICA NADOLE više puta. Da biste usidrili traku sa alatkama vertikalno na levu ili desnu stranu, pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO tim redosledom kada je traka sa alatkama postavljena skroz na levu ili desnu stranu.

PrikažiPromena veličine okna zadatka

 1. U oknu zadatka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni dodatnih komandi.
 2. Koristite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu okna zadatka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste promenili veličinu za jedan po jedan piksel.

PrikažiPremeštanje okna zadatka

 1. U oknu zadatka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni dodatnih komandi.
 2. Koristite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste odredili položaj okna zadatka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste premeštali za jedan po jedan piksel.

 1. Kada završite sa premeštanjem ili promenom veličine, pritisnite taster ESC.

PrikažiRad sa dijalozima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija TAB
Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija SHIFT+TAB
Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu CTRL+TAB
Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu CTRL+SHIFT+TAB
Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija Tasteri sa strelicama
Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu RAZMAKNICA
Otvaranje liste ako je zatvorena i premeštanje na tu opciju na listi Prvo slovo u imenu opcije na padajućoj listi
Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu ALT+podvučeno slovo u imenu opcije
Otvaranje izabrane padajuće liste ALT+STRELICA NADOLE
Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga ESC
Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu ENTER

PrikažiRad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje na početak stavke HOME
Premeštanje na kraj stavke END
Pomeranje za jedan znak nalevo ili nadesno STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Pomeranje za jednu reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Pomeranje za jednu reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa leve strane SHIFT+STRELICA NALEVO
Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa desne strane SHIFT+STRELICA NADESNO
Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa leve strane CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO
Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa desne strane CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa SHIFT+HOME
Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa SHIFT+END
 
 
Primenljivo na:
Access 2010