Kreiranje pristupačnih Word dokumenata

Ovaj članak nudi vodič za načine kreiranja Microsoft Word dokumenata kako bi oni bili pristupačniji korisnicima sa umanjenim sposobnostima. Pošto se mnoge datoteke često prikazuju elektronski, vlade i industrije širom sveta primenjuju smernice koje zahtevaju da elektronske i informatičke tehnologije budu pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima. Na primer, dopunjeni odeljak 508 Zakona o rehabilitaciji SAD iz 1973. zahteva da federalne agencije učine pristupačnom celokupnu elektronsku i informatičku tehnologiju.

 Savet    Počevši od sistema Microsoft Office 2010, dostupna je nova alatka za Word, Excel i PowerPoint koja se zove Kontrolor pristupačnosti i koju možete koristiti da biste proverili da li u Word dokumentima postoje problemi koji korisniku sa umanjenim sposobnostima mogu otežati rad. Da biste saznali više, pogledajte članak Kontrolor pristupačnosti.

U ovom članku


Dodavanje alternativnog teksta na slike i u objekte

Alternativni tekst se pojavljuje kada pomerite pokazivač iznad slike ili objekta. Alternativni tekst pomaže osobama koje koriste čitače ekrana da razumeju sadržaj slika u dokumentu. Za mnoge čitaoce ovo su jedine informacije koje imaju o slikama i objektima u dokumentu. Alternativni tekst treba da bude uključen za bilo koji od sledećih objekata u dokumentu:

 • Slike
 • Clip Art kolekcije
 • Grafikoni
 • Tabele
 • Oblici (koji ne sadrže tekst i nisu u grupama)
 • SmartArt grafika
 • Grupe (svi objekti na listi, izuzev oblika, takođe treba da imaju alternativni tekst kada su u grupama)
 • Ugrađeni objekti
 • Zapis perom
 • Video i audio datoteke

Dodajte alternativni tekst na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku ili objekat i izaberite stavku Oblikuj.

 Napomena    Za tabele izaberite stavku Svojstva tabele.

 1. Izaberite stavku Alternativni tekst.
 2. Unesite opis slike ili objekta u okvire za tekst Naslov i Opis.

 Savet    Koristite jasne, ali sažete opise. Na primer, „crveni Ferari“ pruža čitaocu više informacija o slici nego samo „automobil“.

 1. Kliknite na dugme Zatvori.

Da biste saznali više, pogledajte članak Dodavanje alternativnog teksta obliku, slici, grafikonu, tabeli, SmartArt grafici ili drugom objektu ili Odgovarajuća upotreba alternativnog teksta.

Vrh stranice Vrh stranice

Navođenje redova zaglavlja kolona u tabelama

Pored dodavanja alternativnog teksta koji opisuje tabelu, jasni naslovi kolona mogu pomoći u obezbeđivanju konteksta i navigaciji kroz sadržaj tabele.

Da biste naveli red zaglavlja u tabeli, uradite sledeće:

 1. Kliknite bilo gde u tabeli.
 2. Na kartici Alatke za tabelu – Dizajn, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.
 3. Dodajte informacije o zaglavlju.

Više informacija potražite u članku Word 2010: tabele.

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje stilova u dugačkim dokumentima

Stilovi naslova i pasusa, kao i sadržaji kada je neophodno, olakšavaju svim čitaocima dokumenta da ga lakše prate. U dužim dokumentima ovi elementi mogu dodati strukturu za korisnike koji koriste čitač ekrana ili koji se oslanjaju na vizuelni signal naslova odeljaka za navigaciju dok čitaju.

 Napomena    Korišćenje okna za navigaciju u programu Word omogućava vam da pregledate dokument po naslovima. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Kretanje kroz dokument.

Da biste primenili stilove naslova na dokument, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.
 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi, iz galerije Brzi izbor stilova izaberite odgovarajući stil naslova nivoa.

Takođe možete kreirati sopstvene stilove naslova i pasusa. Da biste saznali više o ovome, pogledajte članke Dodavanje naslova ili Kreiranje prilagođenog skupa stilova.

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje kratkih naslova

Kada koristite naslove u dokumentu, uverite se da su oni kratki (manje od 20 reči). Uopšte uzev, naslovi treba da budu dugački maksimalno jedan red. Ovo olakšava čitaocima da se brzo kreću kroz dokument, njegovim pretraživanjem ili pomoću okna za navigaciju.

Vrh stranice Vrh stranice

Obezbeđivanje ispravnog redosleda svih stilova naslova

Korišćenjem nivoa naslova logičnim redosledom, na primer, Naslov 4 je podređeni element Naslova 3, a ne Naslova 2, korisnicima se pomaže u kretanju kroz dokument i pronalaženju informacija.

Promenite stil naslova tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izaberite naslov koji želite da promenite.
 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi odaberite odgovarajući stil naslova.

Da biste dodali red naslova, uradite sledeće:

 1. Umetnite red teksta na mesto na kom želite novi naslov.
 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi odaberite odgovarajući stil naslova.

Organizaciju dokumenta možete prikazati i ažurirati tako što ćete izabrati karticu Prikaz, a zatim u grupi Prikaži potvrditi izbor u polju za potvrdu Okno za navigaciju. Da bi duži dokumenti održavali jasnu navigaciju, uverite se da imate makar jedan naslov na svake dve stranice i da su naslovi u ispravnom redosledu (Naslov 2 ispod Naslova 1 itd.).

Pogledajte video obuku: korišćenje okna za navigaciju za pretraživanje dokumenta i kretanje kroz njega.

Pogledajte video demonstraciju: korišćenje okna za navigaciju u programu Word 2010

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje teksta hiperveze koji ima smisla

Tekst hiperveze treba da obezbedi jasan opis odredišta veze, umesto da samo obezbedi URL.

Da biste dodali hipervezu u dokument, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na mesto na kom želite hipervezu.
 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze izaberite stavku Hiperveza da biste otvorili dijalog hiperveze.
 3. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte ime ili frazu koji će ukratko opisati odredište veze.
 4. U polju Adresa otkucajte URL veze.
 5. Kliknite na dugme U redu.

Da biste promenili tekst hiperveze, uradite sledeće:

 1. Izaberite vezu i na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza da biste otvorili dijalog Hiperveza.
 2. U polju Tekst za prikazivanje izvršite sve neophodne promene na tekstu.
 3. Kliknite na dugme U redu.

Pored toga, možete uključiti tekst ekranske napomene koji se pojavljuje kada zadržite kursor iznad hiperveze i može se koristiti na sličan način kao alternativni tekst. Da biste dodali tekst ekranske napomene, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na hipervezu u koju želite da dodate tekst ekranske napomene.
 2. Na kartici Umetanje, u grupi Veze izaberite stavku Hiperveza da biste otvorili dijalog hiperveze.
 3. Izaberite stavku Ekranska napomena
 4. Otkucajte tekst u polju Tekst ekranske napomene.
 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje jednostavne strukture tabele

Ako u tabelama ne koristite ugnežđene tabele, objedinjene ili razdeljene ćelije, podatke možete učiniti predvidivim i jednostavnim za navigaciju. Na primer: kada dizajnirate obrazac, ceo dokument je često zasnovan na tabeli sa složenim oblikovanjem, što znatno otežava korisnicima da se kreću kroz njega pomoću čitača ekrana i zahteva od njih da sastavljaju sadržaj svake ćelije, čitaju nepredvidivim redosledom da bi stekli ideju o sadržaju obrasca.

Da biste testirali i pojednostavili strukturu tabele, uradite sledeće:

 1. Izaberite prvu ćeliju tabele.
 2. Pritisnite taster Tab više puta uzastopno da biste se uverili da se fokus premešta kroz red, a zatim nadole do prve ćelije u sledećem redu.
 3. Ako treba da objedinite ili razdelite ćelije da biste pojednostavili tabelu, na kartici Raspored alatki za tabelu, u grupi Objedinjavanje izaberite stavku Objedini ćelije ili Razdeli ćelije po potrebi.

Više informacija potražite u članku Word 2010: tabele.

Vrh stranice Vrh stranice

Izbegavanje korišćenja praznih ćelija za oblikovanje

Korišćenje praznih ćelija za oblikovanje tabele može pogrešno navesti nekoga ko koristi čitač ekrana da u tabeli ne postoji više ništa. Ovo možete ispraviti brisanjem nepotrebnih praznih ćelija ili, ako se tabela posebno koristi za raspoređivanje sadržaja u dokumentu, možete obrisati sve stilove tabele tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Izaberite celu tabelu.
 2. Na kartici Alatke za tabelu Dizajn, u grupi Stilovi tabela kliknite na strelicu pored galerije stilova da biste razvili galeriju stilova tabela.
 3. U meniju ispod galerije izaberite stavku Obriši.

Više informacija potražite u članku Word 2010: tabele.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje tabela rasporeda radi jednostavne navigacije

Ako koristite tabelu rasporeda (tabelu sa stilom Normalna tabela), proverite redosled čitanja da biste bili sigurni da on ima smisla (za engleski: sleva nadesno, odozgo nadole).

Proverite redosled čitanja tabele tako što ćete proći tabulatorom kroz ćelije da biste proverili da li su informacije predstavljene logičnim redosledom.

Više informacija potražite u članku Word 2010: tabele.

Vrh stranice Vrh stranice

Izbegavanje korišćenja praznih znakova koji se ponavljaju

Dodatni razmaci, tabulatori i prazni pasusi mogu se predstaviti kao praznine osobama koje koriste čitače ekrana. Kada čuju reč „prazno“ nekoliko puta, ti korisnici mogu misliti da su došli do kraja informacija. Umesto toga, koristite oblikovanje, uvlačenje i stilove za kreiranje razmaka.

Da biste koristili oblikovanje za dodavanje razmaka oko pasusa, uradite sledeće:

 1. Uklonite sve postojeće razmake oko pasusa.
 2. Izaberite tekst, a zatim kliknite desnim tasterom miša i odaberite stavku Pasus.
 3. Izaberite vrednosti za stavke Uvlačenje i Razmak između pasusa da biste kreirali razmak.

Vrh stranice Vrh stranice

Izbegavanje korišćenja plutajućih objekata

Objekti koji nisu uravnati sa tekstom teški su za navigaciju i mogu biti nepristupačni korisnicima sa oštećenim vidom. Postavljanje prelamanja teksta oko objekata na opcije Vrh i dno ili Uravnato sa tekstom olakšava osobama sa čitačima ekrana da prate strukturu dokumenta.

Da biste promenili prelamanje teksta oko objekata, uradite sledeće:

 1. Izaberite objekat i kliknite desnim tasterom miša.
 2. Odaberite stavku Prelamanje teksta i sa liste izaberite stavke Uravnato sa tekstom ili Vrh i dno.

Vrh stranice Vrh stranice

Izbegavanje vodenih žigova sa slikom

Osobe sa umanjenim vizuelnim i kognitivnim sposobnostima možda neće razumeti slike koje su korišćene kao vodeni žigovi.

Vrh stranice Vrh stranice

Uključivanje pomoćnih natpisa za bilo koji zvuk

Ako koristite dodatne audio komponente u dokumentu, uverite se da je sadržaj za korisnike sa umanjenim sposobnostima dostupan u alternativnim formatima kao što su pomoćni natpisi, prepiske ili alternativni tekst.

Vrh stranice Vrh stranice

Saznajte više

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, Word 2013, Word 2010, Word 2007