Web segment slike

Možete da upotrebite Web segment slike da biste dodali sliku ili grafiku stranici sa Web segmentima. Da biste lakše uskladili sliku sa ostalim Web segmentima na stranici, možete da kontrolišete vertikalno i horizontalno poravnavanje i boju pozadine slike u Web segment slike tako što ćete izmeniti njena prilagođena svojstva u deljenom prikazu.Korišćenje Web segmenta slike

Web segment slike možete upotrebiti da:

 • Dodate logotip kompanije ili logotip projekta na stranicu.
 • Prikažete fotografije službenika ili proizvoda.
 • Učinite stranicu vizuelno dopadljivijom.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazivanje slike

Postoje dva načina za prikazivanje slike:

 • Unosom putanje do datoteke sa slikom ili hiperveze u okvir za tekst svojstva Veza sa slikom. U ovom slučaju, slika je statična i ne menja se (osim ako ne uredite svojstvo).
 • Povezivanjem Web segmenta slike sa drugim Web segmentom koji obezbeđuje putanju do datoteke ili hipervezu. U ovom slučaju, slika može da bude dinamična i može da se promeni, što bi bila posledica radnje u drugom Web segmentu – na primer, kada korisnik izabere red u Web segmentu za prikaz liste.

Na primer, Web segment slike možete da povežete sa Web segmentom za prikaz liste koji sadrži kontakte. Svaki put kada u Web segmentu za prikaz liste sa kontaktima izaberete red sa hipervezom ka datoteci koja sadrži sliku tog kontakta, ona se prikazuje u Web segmentu slike.

Vrh stranice Vrh stranice

Povezivanje Web segmenta slike sa drugim Web segmentom

 1. U meniju Radnje na lokacijiMeni „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Uredi stranicu.
 2. U meniju „Web segment“ Meni „Uredi Web segment“ postavite pokazivač na stavku Veze.
 3. Postavite pokazivač na stavku Preuzmi sliku iz, a zatim izaberite ime Web segmenta sa kojim želite da se povežete.

 Napomena   Ako svojstvo Veza sa slikom već ima postavljenu vrednost i Web segment slike povežete sa drugim Web segmentom, svojstvo Veza sa slikom biće zanemareno. Ako je Web segment slike već povezan sa drugim Web segmentom i želite da postavite vrednost svojstva Veza sa slikom, prvo morate da uklonite vezu.

Vrh stranice Vrh stranice

Prilagođena svojstva Web segmenta slike

Prilagođena svojstva Web segmenta slike navedena su ispod.

 Napomena   Ne možete da prikazujete ili uređujete nijedno od ovih prilagođenih svojstava u ličnom prikazu.

Svojstvo Opis
Veza sa slikom

Precizira putanju do datoteke ili hipervezu do slike koju želite da prikažete u Web segmentu slike.

Zavisno od pregledača koji koristite, među podržanim formatima grafičkih datoteka nalaze se i sledeće.

Format grafičke datoteke Tip datoteke
Windows Bitmap (BMP) .bmp
Windows Enhanced Metafile (EMF) .emf
Graphics Interchange Format (GIF) .gif
Joint Photographic Experts Group (JPEG) .jpg, .jpeg
Portable Network Graphics (PNG) .png

Svojstvo Veza sa slikom možda nije dostupno zato što je Web segment slike povezan sa drugim Web segmentom koji obezbeđuje sliku.

Alternativni tekst Navodi tekst koji se prikazuje kada korisnik zadrži pokazivač miša iznad slike. Ovaj tekst pojavljuje se i kada slika nije dostupna.
Vertikalno poravnavanje slike Određuje vertikalni položaj slike unutar Web segmenta slike. Izaberite jednu od sledećih mogućnosti: Vrh, Sredina ili Dno. Podrazumevana vrednost je Sredina.
Horizontalno poravnavanje slike Određuje horizontalni položaj slike unutar Web segmenta slike. Izaberite jednu od sledećih mogućnosti: Levo, Centar ili „Desno“. Podrazumevana vrednost je Centar.
Boja pozadine Web segmenta

Određuje boju pozadine prozora Web segmenta slike, tj. boju iza slike. Podrazumevana boja je boja pozadine aktuelne teme.

Da biste naveli boju, kliknite Slika dugmeta desno od okvira za tekst, a zatim postupite na jedan od sledećih načina:

 • Izaberite boju iz palete boja.
 • Unesite HTML ime za boju.
 • Unesite RGB vrednost za boju.

Da bi boja za pozadinu bila ista kao tema lokacije, u dijalogu Boja pozadine Web komponente izaberite opciju Prozirno.

Vrh stranice Vrh stranice

Zajednička svojstva Web segmenata

Svi Veb segmenti dele zajednički skup svojstava koji kontroliše njihov izgled, raspored i napredne karakteristike.

 Napomena   Zajednička svojstva Veb segmenta koja vidite u oknu sa alatkama možda se razlikuju od dokumentovanih u ovom odeljku iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu sa alatkama videli odeljak Više opcija, morate da imate odgovarajuću dozvolu.
 • Za određeni Veb segment programer Veb segmenta možda je odlučio da ne prikaže neke od ovih zajedničkih svojstava ili je možda odlučio da kreira i prikazuje dodatna svojstva koja nisu navedena u odeljcima okna sa alatkama Izgled, Raspored i Više opcija.
 • Neke postavke dozvola i svojstava mogu da onemoguće ili sakriju svojstva Veb segmenta.

Izgled

Svojstvo Opis
Naslov Navodi naslov Veb segmenta koji se pojavljuje na naslovnoj traci Veb segmenta.
Visina Navodi visinu Veb segmenta.
Širina Navodi širinu Veb segmenta.
Stanje hroma Navodi da li se ceo Veb segment pojavljuje na stranici kada korisnik otvori stranicu Veb segmenta. Podrazumevano, stanje hroma je postavljeno na Normalno i pojavljuje se ceo Veb segment. Kada je stanje postavljeno na Umanjeno, pojavljuje se samo naslovna traka.
Tip hroma Navodi da li su prikazane naslovna traka i granica okvira Veb segmenta.

Raspored

Svojstvo Opis
Sakriveno

Navodi da li je Veb segment vidljiv kada korisnik otvara stranicu Veb segmenta. Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu, Veb segment je vidljiv samo kada dizajnirate stranicu i kada ima sufiks (Skriveno) dodat naslovu.

Možete da sakrijete Veb segment ako želite da ga koristite da biste obezbedili podatke za drugi Veb segment putem veze Veb segmenta, a ne želite da prikažete Veb segment.

Smer Navodi smer teksta u sadržaju Veb segmenta. Na primer, arapski jezik se piše zdesna nalevo, a engleski i većina drugih evropskih jezika pišu se sleva nadesno. Ova postavka ne mora biti dostupna za sve tipove Veb segmenata.
Zona

Navodi zonu na stranici Veb segmenta gde se nalazi Veb segment.

 Napomena   Zone na stranici Veb segmenta nisu navedene u okviru sa listom opcija kada nemate dozvolu da menjate zonu.

Indeks zone

Navodi poziciju Veb segmenta u zoni kada zona sadrži više od jednog Veb segmenta.

Da biste odredili redosled, u okviru za tekst otkucajte pozitivan ceo broj.

Ako su Veb segmenti u zoni raspoređeni od vrha ka dnu, vrednost 1 znači da se Veb segment pojavljuje na vrhu zone. Ako su Veb segmenti u zoni raspoređeni sleva nadesno, vrednost 1 znači da se Veb segment pojavljuje na levoj strani zone.

Na primer, kada dodate Veb segment u praznu zonu koja je raspoređena od vrha ka dnu, indeks zone je 1. Kada dodate drugi Veb segment na dno zone, njegov indeks zone je 1. Da biste premestili drugi Veb segment na vrh zone, otkucajte 0, a zatim otkucajte 1 za prvi Veb segment.

 Napomena   Svaki Veb segment u zoni mora da ima jedinstvenu vrednost indeksa zone. Stoga, menjanje indeksa zone za trenutni Veb segment takođe može da promeni vrednost indeksa zone za druge Veb segmente u ovoj zoni.

Više opcija

Svojstvo Opis
Dozvoli umanjenje Navodi da li se Veb segment može umanjiti.
Dozvoli zatvaranje Navodi da li se Veb segment može ukloniti sa stranice Veb segmenta.
Dozvoli sakrivanje Navodi da li se Veb segment može sakriti.
Dozvoli promenu zone Navodi da li se Veb segment može premestiti u drugu zonu.
Dozvoli veze Navodi da li Veb segment može da učestvuje u vezama sa drugim Veb segmentima.
Dozvoli uređivanje u ličnom prikazu Navodi da li se svojstva Veb segmenta mogu menjati u ličnom prikazu.
Režim izvoza Navodi nivo podataka za koji je dozvoljeno da se izveze za ovaj Veb segment.
URL naslova Navodi URL adresu datoteke koja sadrži dodatne informacije o Veb segmentu. Datoteka se prikazuje u odvojenom prozoru pregledača kada kliknete na naslov Veb segmenta.
Opis Navodi ekransku napomenu koja se pojavljuje kada stavite pokazivač miša na naslov Veb segmenta ili na njegovu ikonu. Vrednost ovog svojstva koristi se kada tražite Veb segmente putem komande Pretraživanje u meniju Pronalaženje Veb segmenta okna sa alatkama u sledećim galerijama Veb segmenata: „Lokacija“, „Virtuelni server“ i „Stranica Veb segmenta“.
URL adresa pomoći Navodi lokaciju datoteke koja sadrži informacije pomoći o Veb segmentu. Informacije pomoći se prikazuju u posebnom prozoru pregledača kada u meniju Veb segmenta izaberete komandu Pomoć.
Režim pomoći

Navodi kako će pregledač prikazati sadržaj pomoći za Veb segment.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Modalni Otvara poseban prozor pregledača, ako pregledač ima ovu mogućnost. Korisnik mora da zatvori prozor pre nego što se vrati na Veb stranicu.
 • Bez određenog režima Otvara poseban prozor pregledača, ako pregledač ima ovu mogućnost. Korisnik ne mora da zatvori prozor pre nego što se vrati na Veb stranicu. Ovo je podrazumevana vrednost.
 • Navigacija Otvara Veb stranicu u trenutnom prozoru pregledača.

 Napomena   Iako prilagođeni Veb segmenti za Microsoft ASP.NET podržavaju ovo svojstvo, podrazumevane Windows SharePoint Services 3.0 teme pomoći otvaraju se samo u odvojenom prozoru pregledača.

URL adresa slike ikone u katalogu Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona Veb segmenta na listi Veb segmenata. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.
URL adresa slike ikone u naslovu Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci Veb segmenta. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.
Poruka o grešci tokom uvoza Navodi poruku koja se pojavljuje ako postoji problem sa uvozom Veb segmenta.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0