Tasterske prečice za PowerPoint 2007

Ključ za korišćenje tasterskih prečica

Tasterske prečice koje su opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastature. Tasteri na drugim rasporedima možda ne odgovaraju tasterima na američkoj tastaturi.

Znakom plus (+) razdvajaju se tasteri za tasterske prečice kod kojih je potrebno istovremeno pritisnuti dva ili više tastera. Za tasterske prečice kod kojih je potrebno pritisnuti tastere jedan za drugim, tasteri su odvojeni zarezom (,).

 Napomena   Ako želite da odštampate ovu temu, najpre pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve, a zatim taster ENTER i na kraju tastere CTRL+P.

Pomoć na mreži

PrikažiTasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju Office pomoći. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru pomoći

Željena radnja Tasterska prečica
Otvaranje prozora za pomoć F1
Zatvaranje prozora za pomoć ALT+F4
Prebacivanje između prozora za pomoć i aktivnog programa ALT+TAB
Vraćanje na naslovnu stranicu pomoći za PowerPoint ALT+HOME
Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć TAB
Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć SHIFT+TAB
Izvršava radnju izabrane stavke ENTER
Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u prozoru za pomoć, u odeljku Pretraži pomoć za PowerPoint TAB, SHIFT+TAB
Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u prozoru za pomoć, u odeljku Pretraži pomoć za PowerPoint Help ENTER
Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući i stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na početku teme tabulator
Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze SHIFT+TAB
Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu ENTER
Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad) ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE
Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred) ALT+STRELICA NALEVO
Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE
Pomeranje nagore ili nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći PAGE UP, PAGE DOWN
Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć) SHIFT+F10
Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi) ESC
Osvežavanje prozora (dugme Osveži) F5

Štampa trenutnu temu pomoći.

 Napomena   Ako se kursor ne nalazi u tekućoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P
Promena stanja veze. Možda će biti potrebno da taster F6 pritisnete više puta. Taster F6 (sve dok fokus ne bude na polju Upišite reči koje tražite), TAB, STRELICA NADOLE
Unos teksta u polje Upišite reči koje tražite. Možda će biti potrebno da taster F6 pritisnete više puta. F6
Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama, polja Upišite reči koje tražite i liste Pretraži F6
Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE
Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Microsoft Office osnove

PrikažiPrikazivanje prozora i rad sa njima

Željena radnja Tasterska prečica
Prebacivanje u sledeći prozor ALT+TAB
Prebacivanje u prethodni prozor ALT+SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4
Vraćanje aktivnog prozora na prethodnu veličinu nakon uvećanja CTRL+F5

Premeštanje u okno zadatka (okno zadataka: prozor u okviru Office programa koji nudi najčešće korišćene komande. Njegova lokacija i male dimenzije omogućavaju da koristite ove komande u toku rada sa datotekama.) iz drugog okna u prozoru programa (u smeru kazaljke na satu). Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

 Napomena   Ako pritisak na taster F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pritisnite taster ALT da biste postavili fokus na glavnu traku koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa, a zatim pritisnite tastere CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka. Glavna traka je deo novog Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa. Ona zamenjuje višestruke menije i trake sa alatkama jednim mestom za lako pronalaženje svih komandi koje su vam potrebne.

F6
Premeštanje u okno iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu) SHIFT+F6
Prebacivanje u sledeći prozor kada je otvoreno više prozora CTRL+F6
Prebacivanje u prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Izvršavanje komande Premesti (nalazi se u meniju Kontrola za prozor), kada prozor dokumenta nije uvećan. Za premeštanje prozora koristite tastere sa strelicama, a kada završite pritisnite taster ESC. CTRL+F7
Izvršavanje komande Veličina (nalazi se u meniju Kontrola za prozor), kada prozor dokumenta nije uvećan. Za promenu veličine prozora koristite tastere sa strelicama, a kada završite pritisnite taster ESC. CTRL+F8
Umanjivanje prozora na veličinu ikone (dostupno samo u nekim Microsoft Office programima) CTRL+F9
Uvećavanje izabranog prozora ili vraćane njegove veličine u prethodno stanje CTRL+F10
Kopiranje slike ekrana u ostavu PRINT SCREEN
Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu ALT+PRINT SCREEN

PrikažiPromena tipa i veličine fonta

Željena radnja Tasterska prečica
Promena fonta CTRL+SHIFT+F
Promena veličine fonta CTRL+SHIFT+P
Povećanje veličine fonta izabranog teksta CTRL+SHIFT+>
Smanjenje veličine fonta izabranog teksta CTRL+SHIFT+<

PrikažiPremeštanje po tekstu ili ćelijama

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje za jedan znak ulevo STRELICA NALEVO
Premeštanje za jedan znak udesno STRELICA NADESNO
Premeštanje za jedan red nagore STRELICA NAGORE
Premeštanje za jedan red nadole STRELICA NADOLE
Premeštanje za jednu reč ulevo CTRL+STRELICA NALEVO
Premeštanje za jednu reč udesno CTRL+STRELICA NADESNO
Premeštanje na kraj reda END
Premeštanje na početak reda HOME
Premeštanje na prethodni pasus CTRL+STRELICA NAGORE
Premeštanje na sledeći pasus CTRL+STRELICA NADOLE
Premeštanje na kraj okvira za tekst CTRL+END
Premeštanje na početak okvira za tekst CTRL+HOME
Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta u programu Microsoft Office PowerPoint. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd sa istim rasporedom kao na originalnom slajdu. CTRL+ENTER
Ponavljanje poslednje radnje Pronađi SHIFT+F4

PrikažiPronalaženje i zamena

Željena radnja Tasterska prečica
Otvaranje dijaloga Pronalaženje CTRL+F
Otvaranje dijaloga Zamena CTRL+H
Ponavljanje poslednje radnje Pronađi. SHIFT+F4

PrikažiPremeštanje po tabelama i rad u njima

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje u sledeću ćeliju TAB
Premeštanje u prethodnu ćeliju SHIFT+TAB
Premeštanje u sledeći red STRELICA NADOLE
Premeštanje u prethodni red STRELICA NAGORE
Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju CTRL+TAB
Početak novog pasusa ENTER
Dodavanje novog reda na kraju tabele TAB na kraju poslednjeg reda

PrikažiPristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje u okno zadatka (okno zadataka: prozor u okviru Office programa koji nudi najčešće korišćene komande. Njegova lokacija i male dimenzije omogućavaju da koristite ove komande u toku rada sa datotekama.) iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.) F6
Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadataka kada je ono aktivno tabulator, SHIFT+TAB
Prikazivanje kompletnog skupa komandi u meniju okna zadataka CTRL+STRELICA NADOLE
Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu Strelica nadole ili strelica nagore
Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu ili komandi RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije SHIFT+F10
Izbor prve, to jest poslednje komande na meniju ili podmeniju kada je meni ili podmeni vidljiv HOME, END
Pomeranje nagore, odnosno nadole u izabranoj listi galerije PAGE UP, PAGE DOWN
Pomeranje na početak, to jest na kraj izabrane liste galerije HOME, END
Zatvaranje okna zadataka CTRL+RAZMAKNICA, C
Otvaranje ostave ALT+H, F, O

PrikažiPristupanje pametnim oznakama i rad sa njima

Željena radnja Tasterska prečica
Ovi tasteri služe za prikazivanje menija ili poruke pametne oznake. Ako ima više pametnih oznaka, pomoću ove kombinacije tastera prelazi se na sledeću pametnu oznaku i prikazuje njen meni ili poruka. ALT+SHIFT+F10
Izbor sledeće stavke u meniju pametne oznake STRELICA NADOLE
Izbor prethodne stavke u meniju pametne oznake STRELICA NAGORE
Izvršavanje radnje za izabranu stavku u meniju pametne oznake ENTER
Zatvara meni ili poruku pametne oznake ESC
Saveti
 • Možete zahtevati da budete zvučno obavešteni kad god se pojavi pametna oznaka. Da biste čuli zvučne znakove morate da imate zvučnu karticu, a na računaru mora da bude instaliran Microsoft Office Sounds.
 • Ako imate pristup svetskoj komunikacionoj mreži, sa Web lokacije Microsoft Office Online možete preuzeti Microsoft Office zvuke. Posle instalacije zvučnih datoteka u programima Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ili Microsoft Office Word 2007 učinite sledeće:
  1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F da biste aktivirali dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim pritisnite taster P da bi se otvorile Opcije programa.
  2. Pritisnite taster sa slovom V da biste se premestili na stavku Više opcija ili upotrebite tastere STRELICA NAGORE i STRELICA NADOLE da biste je pronašli.
  3. U odeljku Opšte opcije u oknu Više opcija pritisnite kombinaciju tastera ALT+F da biste potvrdili izbor Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom, zatim pritisnite taster TAB onoliko puta koliko je potrebno da dođete do dugmeta U redu, a potom pritisnite taster ENTER.

 Napomena   Kada potvrdite ili opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, izabrana postavka se odnosi na sve Office programe koji podržavaju zvuk.

PrikažiPromena veličine okna zadataka

 1. U oknu zadatka (okno zadataka: prozor u okviru Office programa koji nudi najčešće korišćene komande. Njegova lokacija i male dimenzije omogućavaju da koristite ove komande u toku rada sa datotekama.) pritisnite tastere CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.
 2. Pomoću tastera strelica nadole izaberite komandu Veličina i pritisnite taster ENTER.
 3. Za promenu veličine okna zadataka koristite tastere sa strelicama. Koristite kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel.

 Napomena   Kada završite sa promenom veličine, pritisnite taster ESC.

PrikažiRad sa dijalozima

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija TAB
Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija SHIFT+TAB
Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu CTRL+TAB
Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu CTRL+SHIFT+TAB
Otvaranje izabrane padajuće liste Alt+Strelica nadole
Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na opciju u listi Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi
Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija Tasteri sa strelicama
Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga ESC
Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu Razmaknica
Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu ALT+podvučeno slovo u opciji
Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu ENTER

PrikažiRad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazan prostor u koji se upisuju ili lepe stavke, poput imena korisnika ili putanje fascikle.

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje na početak stavke HOME
Premeštanje na kraj stavke END
Premeštanje za jedan znak ulevo, odnosno udesno STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO
Premeštanje za jednu reč ulevo CTRL+STRELICA NALEVO
Premeštanje za jednu reč udesno CTRL+STRELICA NADESNO
Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s leve strane SHIFT+Strelica nalevo
Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s desne strane SHIFT+Strelica nadesno
Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s leve strane CTRL+SHIFT+Strelica nalevo
Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s desne strane CTRL+SHIFT+Strelica nadesno
Izbor znakova od pozicije kursora do početka stavke SHIFT+HOME
Izbor znakova od pozicije kursora do kraja stavke SHIFT+END

PrikažiRad sa dijalozima Otvaranje i Sačuvaj kao

Željena radnja Tasterska prečica
Prelazak na prethodnu fasciklu Slika dugmeta ALT+1
Dugme Nagore za jedan nivo Slika dugmeta : otvaranje fascikle koja je na nivou iznad otvorene fascikle ALT+2
Dugme Izbriši Slika dugmeta : brisanje izabrane fascikle ili datoteke ALT+3 ili DELETE
Dugme Kreiraj novu fasciklu Slika dugmeta : kreiranje nove fascikle ALT+4
Dugme Prikazi Slika dugmeta : prebacivanje između raspoloživih prikaza fascikli ALT+5
Dugme Alatke: prikazivanje menija Alatke ALT+L
Prikazivanje priručnog menija izabrane stavke, npr. fascikle ili datoteke SHIFT+F10
Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu TAB
Otvaranje liste Pogledaj u F4 ili ALT+J
Osvežavanje liste datoteka F5

Navigacija na glavnoj traci, delu novog Korisnički interfejs Office Fluent interfejsa

PrikažiPristup bilo kojoj komandi pomoću tastature

 1. Pritisnite taster ALT.

Preko svake funkcije koja je dostupna u tekućem prikazu prikazaće se saveti za tastere. Sledeći primeri su iz programa Microsoft Office Word.

Glavna traka sa prikazanim savetima za tastere

Ilustracija je preuzeta sa lokacije Obuka na lokaciji Microsoft Office Online.

 1. Pritisnite taster sa slovom koje savet za tastere prikazuje preko funkcije koju želite da koristite.
 2. U zavisnosti od slova koje ste pritisnuli, mogu se prikazati i dodatni saveti za tastere. Na primer, ako je kartica Početak aktivna i pritisnete taster sa slovom N prikazaće se kartica Umetanje i saveti za tastere koji se odnose na grupu na kartici.
 3. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnete slovo komande ili kontrole koju želite da koristite. U nekim slučajevima potrebno je prvo pritisnuti slovo grupe koja sadrži tu komandu. Na primer, ako pritisnete kombinaciju tastera ALT+H, F, S, naći ćete se u okviru sa listom opcija Veličina u grupi Font.

 Napomena   Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju i sakrili savete za tastere.

PrikažiPromena fokusa tastature bez korišćenja miša

Drugi način na koji tastatura radi sa glavnom trakom je premeštanje fokusa između kartica i komandi sve dok ne nađete funkciju koju želite da koristite. U sledećoj tabeli dati su neki načini za premeštanje fokusa tastature bez korišćenja miša.

Željena radnja Tasterska prečica
Izbor aktivne kartice na glavnoj traci i aktiviranje tastera za pristup (slovna prečica: kombinacija tastera, na primer, ALT+F, pomoću koje se, bez upotrebe miša, fokus premešta na meni, komandu ili kontrolu.) ALT ili F10. Pritisnite ponovo neki od ovih tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tastere za pristup.
Premeštanje nalevo ili nadesno do sledeće kartice na glavnoj traci F10 da biste izabrali aktivnu karticu, a zatim STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO
Skrivanje, odnosno prikazivanje glavne trake CTRL+F1
Prikazivanje priručnog menija za izabranu komandu SHIFT+F10

Premeštanje fokusa kako biste izabrali svaku od sledećih oblasti prozora:

F6
Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na glavnoj traci TAB, SHIFT+TAB
Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno između stavki na glavnoj traci STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO
Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na glavnoj traci RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje izabranog menija ili galerije na glavnoj traci RAZMAKNICA ili ENTER
Aktiviranje komande ili kontrole na glavnoj traci radi izmene vrednosti ENTER
Završetak izmene vrednosti u kontroli na glavnoj traci i povratak fokusa na dokument ENTER
Dobijanje pomoći za izabranu komandu ili kontrolu na glavnoj traci (Ako za izabranu komandu ne postoji odgovarajuća tema pomoći, otvoriće se opšta tema pomoći o programu.) F1

Česti zadaci u programu Microsoft Office PowerPoint

PrikažiPremeštanje s jednog okna na drugo

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru kretanja kazaljke na satu F6
Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu SHIFT+F6
Prebacivanje između kartica Slajdovi i Prikaz strukture u oknu za prikaz strukture i oknu za slajdove u normalnom prikazu CTRL+SHIFT+TAB

PrikažiRad u prikazu strukture

Željena radnja Tasterska prečica
Podizanje nivoa pasusa ALT+SHIFT+Strelica nalevo
Spuštanje nivoa pasusa ALT+SHIFT+Strelica nadesno
Premeštanje izabranih pasusa nagore ALT+SHIFT+Strelica nagore
Premeštanje izabranih pasusa nadole ALT+SHIFT+Strelica nadole
Prikazivanje 1. nivoa naslova ALT+SHIFT+1
Razvijanje teksta ispod naslova ALT+SHIFT+Znak plus
Skupljanje teksta ispod naslova ALT+SHIFT+Znak minus

PrikažiRad sa oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

PrikažiUmetanje oblika

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim taster S, a potom taster H da biste otvorili paletu Oblici.
 2. Za kretanje po kategorijama oblika i izbor željenog oblika koristite tastere sa strelicama.
 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli izabrani oblik.

PrikažiUmetanje okvira

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N.
 2. Pritisnite taster TAB da biste se premestili na dugme Okvir za tekst koje se nalazi na kartici Umetanje, u grupi Tekst.
 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli okvir za tekst.

PrikažiUmetanje objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim J da biste kliknuli na dugme Objekat.
 2. Za premeštanje po objektima koristite tastere sa strelicama.
 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli željeni objekat.

PrikažiUmetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, zatim pritisnite taster N, a zatim taster W da biste otvorili paletu WordArt.
 2. Pomoću tastera sa strelicama izaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Upišite željeni tekst.

PrikažiBiranje oblika

 Napomena   Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster ESC.

 • Da biste izabrali jedan objekat, pritiskajte taster TAB (ili tastere SHIFT+TAB za izbor obrnutim redosledom) sve dok se na objektu koji želite da izaberete ne pojave regulatori veličine.
 • Za izbor više objekata upotrebite okno za izbor.

PrikažiGrupisanje i razgrupisavanje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupisali oblike, slike ili WordArt objekte, izaberite stavke koje želite da grupišete, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+G.
 • Izaberite grupu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G da biste razgrupisali grupu.

PrikažiPrikazivanje i sakrivanje koordinatne mreže ili vođica

Željena radnja Tasterska prečica
Prikazivanje, odnosno sakrivanje koordinatne mreže SHIFT+F9
Prikazivanje, odnosno skrivanje vođica ALT+F9

PrikažiKopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

Ako izaberete oblik sa priloženim tekstom, kopiraćete izgled i stil teksta, kao i atribute objekta.

 1. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.
 2. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali objekat u koji želite da kopirate atribute.
 3. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+V.

PrikažiIzbor teksta i objekata

Željena radnja Tasterska prečica
Izbor prvog znaka sa desne strane SHIFT+Strelica nadesno
Izbor prvog znaka sa leve strane SHIFT+Strelica nalevo
Proširivanje selekcije do kraja reči CTRL+SHIFT+Strelica nadesno
Proširivanje selekcije do početka reči CTRL+SHIFT+Strelica nalevo
Izbor prvog reda iznad SHIFT+Strelica nagore
Izbor prvog reda iza. SHIFT+Strelica nadole
Izbor objekta (zajedno sa tekstom u njemu) ESC
Izbor objekta (kad je izabran objekat) Taster TAB ili tasteri SHIFT+TAB dok ne izaberete željeni objekat
Izbor teksta u objektu (kad je izabran objekat) ENTER
Izbor svih objekata CTRL+A (na kartici Slajdovi)
Izbor svih slajdova CTRL+A (u prikazu za sortiranje slajdova)
Izbor celokupnog teksta CTRL+A (na kartici Prikaz strukture)

PrikažiBrisanje i kopiranje teksta i objekata

Željena radnja Tasterska prečica
Brisanje jednog znaka nalevo BACKSPACE
Brisanje jedne reči nalevo CTRL+BACKSPACE
Brisanje jednog znaka nadesno DELETE
Brisanje jedne reči nadesno CTRL+DELETE
Isecanje izabranog objekta CTRL+X
Kopiranje izabranog objekta CTRL+C
Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta CTRL+V
Opozivanje poslednje radnje CTRL+Z
Ponavljanje poslednje radnje CTRL+Y
Kopiranje samo oblikovanja CTRL+SHIFT+C
Lepljenje samo oblikovanja CTRL+SHIFT+V
Specijalno lepljenje CTRL+ALT+V

PrikažiKretanje po tekstu

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje za jedan znak ulevo Strelica nalevo
Premeštanje za jedan znak udesno Strelica nadesno
Premeštanje za jedan red nagore Strelica nagore
Premeštanje za jedan red nadole Strelica nadole
Premeštanje za jednu reč ulevo CTRL+Strelica nalevo
Premeštanje za jednu reč udesno CTRL+Strelica nadesno
Premeštanje na kraj reda END
Premeštanje na početak reda HOME
Premeštanje na prethodni pasus CTRL+Strelica nagore
Premeštanje na sledeći pasus CTRL+Strelica nadole
Premeštanje na kraj okvira za tekst CTRL+END
Premeštanje na početak okvira za tekst CTRL+HOME
Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd koji ima isti raspored na slajdu kao originalni slajd. CTRL+ENTER
Premeštanje radi ponavljanja poslednje radnje Pronađi SHIFT+F4

PrikažiKretanje po tabelama i rad sa njima

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje u sledeću ćeliju Tabulator
Premeštanje u prethodnu ćeliju SHIFT+TAB
Premeštanje u sledeći red Strelica nadole
Premeštanje u prethodni red Strelica nagore
Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju CTRL+TAB
Početak novog pasusa ENTER
Dodavanje novog reda na kraju tabele Tabulator na kraju poslednjeg reda

PrikažiUređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali željeni objekat.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10 da biste aktivirali priručni meni.
 3. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali objekat radnog lista, a zatim stavku Uredi.

PrikažiOblikovanje i poravnavanje znakova i pasusa

Promena tipa i veličine fonta

Željena radnja Tasterska prečica
Otvaranje dijaloga Font da biste promenili font CTRL+SHIFT+F
Otvaranje dijaloga Font da biste promenili veličinu fonta CTRL+SHIFT+P
Povećavanje veličine fonta CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta CTRL+SHIFT+,

Primenjivanje oblikovanja znakova

Željena radnja Tasterska prečica
Otvaranje dijaloga Font da biste promenili oblikovanje znakova CTRL+T
Promena veličine slova tako da veliko slovo bude na početku rečenice, ili tako da sva slova budu mala ili pak velika SHIFT+F3
Primena podebljavanja CTRL+B
Primena podvlačenja CTRL+U
Primena oblikovanja kurzivom CTRL+I
Primena indeksnog teksta (sa automatskim proredom) CTRL+Znak jednakosti
Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom) CTRL+SHIFT+Znak plus
Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksnog odnosno eksponentnog teksta CTRL+ Razmaknica
Umetanje hiperveze CTRL+K

Kopiranje oblikovanja teksta

Željena radnja Tasterska prečica
Kopiranje oblikovanja CTRL+SHIFT+C
Lepljenje oblikovanja CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje pasusa

Željena radnja Tasterska prečica
Centriranje pasusa CTRL+E
Obostrano poravnavanje pasusa CTRL+J
Levo poravnavanje pasusa CTRL+L
Desno poravnavanje pasusa CTRL+R

PrikažiPokretanje prezentacije

Prilikom pokretanja prezentacije u režimu preko celog ekrana možete koristiti sledeće tasterske prečice:

Željena radnja Tasterska prečica
Pokretanje prezentacije od početka F5
Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd N, ENTER, PAGE DOWN, STRELICA NADESNO, STRELICA NADOLE ili RAZMAKNICA
Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd Taster P, taster Page Up, strelica nalevo, strelica nagore i razmaknica
Prelazak na slajd određenog rednog broja broj+ENTER
Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega Taster B/tačka
Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega Taster W/zarez
Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije S
Završetak prezentacije ESC ili CRTICA
Brisanje beležaka sa ekrana Taster E
Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven Taster H
Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene Taster T
Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene Taster O
Korišćenje klika mišem za nastavak tokom probne primene Taster M
Povratak na prvi slajd 1+ENTER
Ponovo prikazivanje skrivenog pokazivača ili promena njegovog oblika u pero CTRL+P
Ponovo prikazivanje skrivenog pokazivača ili promena njegovog oblika u strelicu CTRL+A
Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah CTRL+H
Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi CTRL+U
Prikazivanje priručnog menija SHIFT+F10
Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu Tabulator
Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu SHIFT+TAB
Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

 Savet   Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

PrikažiPregledanje Web prezentacija

Sledeći tasteri služe za prikazivanje Web prezentacije u programu Microsoft Internet Explorer 4.0 ili novijoj verziji.

Željena radnja Tasterska prečica
Premeštanje na sledeću hipervezu u Web prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama Tabulator
Premeštanje na prethodnu hipervezu u Web prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama SHIFT+TAB
Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu ENTER
Prelazak na sledeći slajd Razmaknica
Prelazak na prethodni slajd BACKSPACE

PrikažiKorišćenje okna za izbor

U oknu za izbor koristite sledeće tasterske prečice:

Željena radnja Tasterska prečica
Pokretanje okna za izbor ALT, J, D, A, a zatim P
Premeštanje fokusa kroz različita okna F6
Prikazivanje kontekstualnog menija SHIFT+F10
Premeštanje u jednu stavku ili grupu STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE
Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu STRELICA NALEVO
Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe STRELICA NADESNO
Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa * (isključivo na numeričkoj tastaturi)
Razvijanje fokusirane grupe + (isključivo na numeričkoj tastaturi)
Skupljanje fokusirane grupe - (isključivo na numeričkoj tastaturi)
Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE
Izbor fokusirane stavke Razmaknica ili Enter
Otkazivanje izbora fokusirane stavke SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER
Premeštanje izabrane stavke unapred CTRL+SHIFT+F
Premeštanje izabrane stavke unazad CTRL+SHIFT+B
Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke CTRL+SHIFT+S
Preimenovanje fokusirane stavke F2
Prebacivanje fokusa tastature u oknu za izbor između prikaza u obliku stabla i dugmeta Prikaži sve i Sakrij sve Tabulator ili SHIFT+TAB
Skupljanje svih grupa ALT+SHIFT+1
Razvijanje svih grupa ALT+SHIFT+9

Da biste stavkama menija, snimljenim makroima i kodu programa Visual Basic za aplikacije (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): verzija programa Microsoft Visual Basic za makro jezik koja se koristi za programiranje aplikacija zasnovanih na sistemu Microsoft Windows i uključena je u više Microsoft programa.) u programu Office PowerPoint 2007 dodelili prilagođene tasterske prečice, morate da koristite programske dodatke drugih proizvođača, poput programskog dodatka „Shortcut Manager for PowerPoint“ koji se može preuzeti sa lokacije OfficeOne programski dodaci za PowerPoint.

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2007