Tasterske prečice za Outlook

Neki od sadržaja u ovoj temi nisu dostupni za određene jezike.

Pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve na vrhu teme, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite tastere CTRL+P da biste odštampali ovu temu.

Tasterske prečice za Microsoft Office Outlook

PrikažiOsnovna navigacija

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacivanje u poštu. CTRL+1
Prebacivanje u kalendar. CTRL+2
Prebacivanje na kontakte. CTRL+3
Prebacivanje na zadatke. CTRL+4
Prebacivanje na beleške. CTRL+5
Prebacivanje na listu fascikli u oknu za navigaciju. CTRL+6
Prebacivanje na prečice. CTRL+7
Prebacivanje na sledeću poruku (kada je poruka otvorena) CTRL+tačka
Prebacivanje na prethodnu poruku (kada je poruka otvorena) CTRL+zarez
Premeštanje između okna za navigaciju, glavnog prozora programa Outlook, okna za čitanje i trake sa zaduženjima F6 ili CTRL+SHIFT+TAB
Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu za navigaciju, okna za čitanje i odeljaka na traci sa zaduženjima TAB
Kretanje po oknu za navigaciju. Tasteri sa strelicama
Prelazak u drugu fasciklu. CTRL+Y
Prelazak na polje Pretraga. F3 ili CTRL+E
Prelazak na prethodnu poruku u oknu za čitanje ALT+STRELICA NAGORE ili CTRL+ZAREZ ili ALT+PAGE UP
Jedna stranica teksta nadole u oknu za čitanje RAZMAKNICA
Jedna stranica teksta nagore u oknu za čitanje SHIFT+RAZMAKNICA
Razvijanje ili skupljanje grupe (kada je grupa izabrana) u oknu za navigaciju SHIFT+ZNAK PLUS ili ZNAK MINUS, redom
Razvijanje ili skupljanje grupe na listi e-poruka. STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO, redom
Premeštanje u sledeće polje u oknu za čitanje SHIFT+TAB
Premeštanje u prethodno polje u oknu za čitanje CTRL+TAB
Vraćanje na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook ALT+B, ALT+ STRELICA NALEVO ili ALT+BACKSPACE
Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook ALT+STRELICA NADESNO
Izbor Info trake i prikaz menija sa komandama ukoliko je dostupan CTRL+SHIFT+W

PrikažiPretraga

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Pronalaženje poruke ili neke druge stavke CTRL+E
Brisanje rezultata pretrage ESC
Razvijanje pretrage da biste obuhvatili opcije Sve stavke pošte, Sve stavke kalendara ili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od toga u kom modulu radite. CTRL+ALT+A
Razvijanje graditelja upita za pretragu. CTRL+ALT+W
Korišćenje opcije Više opcija traženja CTRL+SHIFT+F
Kreiranje nove fascikle za pretragu CTRL+SHIFT+P
Pretraga teksta unutar poruke ili neke druge stavke F4
Pronalaženje sledećeg pojavljivanja teksta unutar poruke ili neke druge stavke tokom pretrage SHIFT+F4
Pronalaženje i zamena teksta, simbola ili nekih komandi za oblikovanje unutar otvorenih stavki. Funkcioniše u oknu za čitanje u otvorenoj stavci CTRL+H
Razvijanje pretrage u cilju uključivanja radne površine CTRL+ALT+K

PrikažiZastavice

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom u cilju dodeljivanja zastavice CTRL+SHIFT+G

PrikažiKategorije boja

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja ALT+D

PrikažiKreiranje stavke ili datoteke

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Kreiranje zakazane obaveze CTRL+SHIFT+A
Kreiranje kontakta CTRL+SHIFT+C
Kreiranje liste distribucije CTRL+SHIFT+L
Kreiranje faksa CTRL+SHIFT+X
Kreiranje fascikle CTRL+SHIFT+E
Kreiranje stavke u dnevniku CTRL+SHIFT+J
Kreiranje poziva za sastanak CTRL+SHIFT+Q
Kreiranje poruke CTRL+SHIFT+M
Kreiranje beleške CTRL+SHIFT+N
Kreiranje novog Microsoft Office dokumenta CTRL+SHIFT+H
Objavljivanje u ovoj fascikli CTRL+SHIFT+S
Objavljivanje odgovora u ovoj fascikli CTRL+T
Kreiranje fascikle za pretragu CTRL+SHIFT+P
Kreiranje zadatka CTRL+SHIFT+K
Kreiranje zahteva za zadatak CTRL+SHIFT+U

PrikažiSve stavke

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Čuvanje CTRL+S ili SHIFT+F12
Čuvanje i zatvaranje ALT+S
Čuvanje kao F12
Opoziv radnje CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE
Brisanje stavke CTRL+D
Štampanje CTRL+P
Kopiranje stavke CTRL+SHIFT+Y
Premeštanje stavke CTRL+SHIFT+V
Provera imena CTRL+K
Provera pravopisa F7
Označavanje zastavicom za praćenje CTRL+SHIFT+G
Prosleđivanje CTRL+F
Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih ALT+S
Uključivanje uređivanja u polju (osim u prikazu ikone) F2
Levo poravnavanje teksta CTRL+L
Centriranje teksta CTRL+E
Desno poravnavanje teksta CTRL+R

PrikažiE-pošta

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacivanje u prijemno poštansko sanduče CTRL+SHIFT+I
Prebacivanje u otpremno poštansko sanduče CTRL+SHIFT+O
Izbor naloga sa kojeg se šalje poruka CTRL+TAB (sa fokusom na polju Za), a zatim pritisak na taster TAB za prelazak na dugme Nalozi
Provera imena CTRL+K
Slanje ALT+S
Odgovaranje na poruku CTRL+R
Odgovaranje svima na poruku CTRL+SHIFT+R
Prosleđivanje poruke CTRL+F
Označavanje da poruka nije neželjena CTRL+ ALT+J
Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci) CTRL+SHIFT+I
Objavljivanje u fascikli CTRL+ SHIFT+S
Primenjivanje normalnog stila CTRL+SHIFT+N
Provera novih poruka CTRL+M ili F9
Prelazak na prethodnu poruku STRELICA NAGORE
Prelazak na sledeću poruku STRELICA NADOLE
Kreiranje nove poruke (u modulu „Pošta“) CTRL+N
Kreiranje nove poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook) CTRL+SHIFT+M
Otvaranje primljene poruke CTRL+O
Otvaranje adresara CTRL+SHIFT+B
Konvertovanje HTML ili RTF poruke u čisti tekst CTRL+SHIFT+O
Dodavanje zastavice za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci INSERT
Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje CTRL+SHIFT+G
Označavanje poruke kao pročitane CTRL+Q
Označavanje poruke kao nepročitane CTRL+U
Prikaz menija za preuzimanje slika, promenu postavki za automatsko preuzimanje ili dodavanje pošiljaoca na listu „Pouzdani pošiljaoci“ CTRL+SHIFT+W
Pronalaženje ili zamena F4
Pronalaženje sledeće stavke SHIFT+F4
Slanje CTRL+ENTER
Štampanje CTRL+P
Prosleđivanje CTRL+F
Prosleđivanje priloga CTRL+ALT+F
Prikaz svojstava za izabranu stavku ALT+ENTER
Označavanje za preuzimanje CTRL+ALT+M
Opoziv označavanja za preuzimanje CTRL+ALT+U
Prikaz toka slanja/prijema CTRL+B (kada je slanje/prijem u toku)

PrikažiKalendar

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Kreiranje nove zakazane obaveze (u modulu „Kalendar“) CTRL+N
Kreiranje nove zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook) CTRL+SHIFT+A
Kreiranje novog poziva za sastanak CTRL+SHIFT+Q
Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka CTRL+F
Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke CTRL+R
Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke CTRL+SHIFT+R
Prikaz 10 dana u kalendaru ALT+0
Prikaz jednog dana u kalendaru ALT+1
Prikaz 2 dana u kalendaru ALT+2
Prikaz 3 dana u kalendaru ALT+3
Prikaz 4 dana u kalendaru ALT+4
Prikaz 5 dana u kalendaru ALT+5
Prikaz 6 dana u kalendaru ALT+6
Prikaz 7 dana u kalendaru ALT+7
Prikaz 8 dana u kalendaru ALT+8
Prikaz 9 dana u kalendaru ALT+9
Prelazak na datum CTRL+G
Prebacivanje na mesečni prikaz ALT+=7 ili CTRL+ALT+4
Prelazak na sledeći dan CTRL+STRELICA NADESNO
Prelazak na sledeću sedmicu Alt+STRELICA NADOLE
Prelazak na sledeći mesec ALT+PAGE DOWN
Prelazak na prethodni dan CTRL+STRELICA NALEVO
Prelazak na prethodnu sedmicu ALT+STRELICA NAGORE
Prelazak na prethodni mesec ALT+PAGE UP
Prelazak na početak sedmice ALT+HOME
Prelazak na kraj sedmice ALT+END
Prebacivanje na prikaz celih sedmica ALT+ZNAK MINUS ili CTRL+ALT+3
Prebacivanje na prikaz radnih sedmica CTRL+ALT+2
Prelazak na prethodnu zakazanu obavezu CTRL+ZAREZ ili CTRL+SHIFT+ZAREZ
Prelazak na sledeću zakazanu obavezu CTRL+TAČKA ili CTRL+SHIFT+TAČKA
Podešavanje ponavljanja za zakazanu obavezu ili zadatak CTRL+G

Takođe pogledajte tabele „Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara“ i „Navigator datuma“ u odeljku „Prikazi“

PrikažiKontakti

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Pozivanje novog broja CTRL+SHIFT+D
Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke F3 ili CTRL+E
Unos imena u polje Pretraživanje adresara F11
Prelazak na prvi kontakt koji počinje određenim slovom u prikazu tabele ili liste sa kontaktima SHIFT+slovo
Izbor svih kontakata CTRL+A
Kreiranje nove poruke sa adresom izabranog kontakta CTRL+F
Kreiranje stavke u dnevniku za izabrani kontakt CTRL+J
Kreiranje novog kontakta (u modulu „Kontakti“) CTRL+N
Kreiranje novog kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook) CTRL+SHIFT+C
Otvaranje obrasca za kontakte za izabrani kontakt CTRL+O ili CTRL+SHIFT+ENTER
Kreiranje nove liste distribucije CTRL+SHIFT+L
Štampanje CTRL+P
Ažuriranje liste članova liste distribucije F5
Prelazak u drugu fasciklu CTRL+Y
Otvaranje adresara CTRL+SHIFT+B
Korišćenje opcije Više opcija traženja CTRL+SHIFT+F
Otvaranje sledećeg kontakta na listi u otvorenom kontaktu CTRL+SHIFT+TAČKA
Zatvaranje kontakta ESC
Otvaranje Web stranice za izabrani kontakt (ako on postoji) CTRL+SHIFT+X
Otvaranje dijaloga Provera adrese ALT+O
Prikaz informacije E-pošta 1 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet ALT+SHIFT+1
Prikaz informacije E-pošta 2 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet ALT+SHIFT+2
Prikaz informacije E-pošta 3 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet ALT+SHIFT+3

U dijalogu Elektronske vizitkarte

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvaranje liste Dodaj ALT+A
Biranje teksta u polju Oznaka kada je izabrano polje sa dodeljenom oznakom ALT+B
Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu ALT+H
Postavljanje kursora na početak odeljka Uređivanje ALT+E
Biranje okna Polja ALT+F
Biranje padajuće liste Poravnavanje slike ALT+G
Biranje palete boja za pozadinu ALT+K, zatim taster ENTER
Biranje padajuće liste Raspored ALT+L
Uklanjanje izabranog polja iz okna Polja ALT+R

PrikažiZadaci

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikazivanje ili skrivanje trake sa zaduženjima ALT+F2
Prihvatanje zahteva za zadatak ALT+H
Odbijanje zahteva za zadatak ALT+O
Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke CTRL+E
Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu CTRL+Y
Kreiranje novog zadatka (u modulu „Zadaci“) CTRL+N
Kreiranje novog zadatka (iz bilo kog prikaza programa Outlook) CTRL+SHIFT+K
Kreiranje novog zahteva za zadatak CTRL+SHIFT+U
Otvaranje izabrane stavke CTRL+O
Štampanje izabrane stavke CTRL+P
Biranje svih stavki CTRL+A
Brisanje izabrane stavke CTRL+D
Prosleđivanje zadatka u vidu priloga CTRL+F
Prebacivanje između okna za navigaciju, liste Zadaci i trake sa zaduženjima SHIFT+TAB
Otvaranje izabrane stavke u vidu stavke dnevnika CTRL+J
Opoziv poslednje radnje CTRL+Z
Označavanje stavke zastavicom ili označavanje stavke kao dovršene INSERT

PrikažiOblikovanje teksta

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikaz menija Oblikovanje ALT+B
Prikaz dijaloga Font CTRL+SHIFT+P
Prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto (kada je izabran tekst) SHIFT+F3
Oblikovanje slova kao umanjenih velikih slova CTRL+SHIFT+K
Podebljavanje slova CTRL+B
Dodavanje znakova za nabrajanje CTRL+SHIFT+L
Prebacivanje slova u kurziv CTRL+I
Povećavanje uvlačenja CTRL+T
Smanjenje uvlačenja CTRL+SHIFT+T
Levo poravnavanje CTRL+L
Centriranje CTRL+E
Podvlačenje CTRL+U
Povećavanje veličine fonta CTRL+] ili CTRL+SHIFT+>
Smanjenje veličine fonta CTRL+[ ili CTRL+SHIFT+<
Isecanje CTRL+X ili SHIFT+DELETE
Kopiranje

CTRL+C ili CTRL+INSERT

 Napomena   Kombinacija tastera CTRL+INSERT nije dostupna u oknu za čitanje.

Lepljenje CTRL+V ili SHIFT+INSERT
Brisanje oblikovanja CTRL+SHIFT+Z ili CTRL+RAZMAKNICA
Brisanje sledeće reči CTRL+SHIFT+H
Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina CTRL+SHIFT+J
Primenjivanje stilova CTRL+SHIFT+S
Kreiranje prvog reda bez izvlačenja CTRL+T
Umetanje hiperveze CTRL+K
Levo poravnavanje pasusa CTRL+L
Desno poravnavanje pasusa CTRL+R
Umanjivanje prvog reda bez izvlačenja CTRL+SHIFT+T
Uklanjanje oblikovanja pasusa CTRL+Q

PrikažiDodavanje Web informacija stavkama

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Uređivanje URL adrese u telu stavke Držite pritisnut taster CTRL i kliknite mišem
Navođenje Web pregledača. Držite pritisnut taster SHIFT i kliknite mišem
Umetanje hiperveze CTRL+K

PrikažiPregled pre štampanja

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvaranje prozora Pregled pre štampanja

Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F, a zatim pritisnite taster V

Da biste odštampali stavku u otvorenom prozoru, pritisnite kombinaciju tastera ALT+F, pritisnite taster W, a zatim pritisnite taster V

Štampanje pregleda pre štampanja ALT+Š
Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja ALT+P ili ALT+U
Zum. ALT+Z
Zatvaranje prozora Pregled pre štampanja ALT+H

PrikažiSlanje/prijem

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe za slanje/prijem kada je izabrana stavka Uključi ovu grupu u slanje/prijem (F9). Može da uključi zaglavlja, cele stavke, navedene fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju definišete F9
Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga) SHIFT+F9
Započinjanje slanja/prijema CTRL+M
Definisanje grupa za slanje/prijem CTRL+ALT+S

PrikažiVisual Basic Editor

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvaranje programa Visual Basic Editor ALT+F11

PrikažiMakroi

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Reprodukcija makroa ALT+F8

PrikažiObrasci

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Čuvanje dizajna obrasca CTRL+ALT+SHIFT+F12
Čuvanje podataka iz obrasca CTRL+SHIFT+F11
Kreiranje novog Microsoft Office InfoPath obrasca Kliknite na InfoPath fasciklu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+N

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazi

PrikažiTabelarni prikaz

PrikažiOpšta upotreba

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvaranje stavke ENTER
Biranje svih stavki CTRL+A
Prelazak na stavku na dnu ekrana PAGE DOWN
Prelazak na stavku na vrhu ekrana PAGE UP
Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE
Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije CTRL+STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NADOLE
Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke CTRL+razmaknica
Osvežavanje prikaza F5

PrikažiAko je izabrana grupa

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Razvijanje svih grupa CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Skupljanje grupe CTRL+ZNAK MINUS
Razvijanje jedne izabrane grupe SHIFT+ZNAK PLUS
Skupljanje jedne izabrane grupe ZNAK MINUS
Izbor prethodne grupe STRELICA NAGORE
Izbor sledeće grupe STRELICA NADOLE
Izbor prve grupe HOME
Izbor poslednje grupe END
Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana s desne strane STRELICA NADESNO

PrikažiSve grupe

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Skupljanje svih grupa CTRL+ZNAK MINUS
Razvijanje svih grupa CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

PrikažiDnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara

PrikažiSva tri

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikaz od 1 do 9 dana ALT+taster za broj dana
Prikaz 10 dana ALT+0 (nula)
Prebacivanje na sedmice ALT+ZNAK MINUS
Prebacivanje na mesece ALT+=
Premeštanje između fascikle Kalendar, pomoćne liste zadataka i liste fascikli CTRL+TAB ili F6
Izbor prethodne zakazane obaveze SHIFT+TAB
Prelazak na prethodni dan STRELICA NALEVO
Prelazak na sledeći dan STRELICA NADESNO
Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici Alt+STRELICA NADOLE
Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici ALT+STRELICA NAGORE

PrikažiDnevni prikaz

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Izbor vremena kada počinje radni dan HOME
Izbor vremena kada se završava radni dan END
Izbor prethodnog perioda vremena STRELICA NAGORE
Izbor sledećeg perioda vremena STRELICA NADOLE
Izbor perioda vremena na vrhu ekrana PAGE UP
Izbor perioda vremena na dnu ekrana PAGE DOWN
Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE
Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT+STRELICA NAGORE ili ALT+STRELICA NADOLE
Menjanje vremena početka ili završetka zakazane obaveze Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE ILI ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE
Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici Alt+STRELICA NADOLE
Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici ALT+STRELICA NAGORE

PrikažiSedmični prikaz

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana HOME
Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana END
Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nagore PAGE UP
Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nadole PAGE DOWN
Premeštanje zakazane obaveze nagore, nadole, nalevo ili nadesno ALT+STRELICA NAGORE, ALT+STRELICA NADOLE, ALT+STRELICA NALEVO ili ALT+STRELICA NADESNO
Promena trajanja izabranog perioda vremena SHIFT+STRELICA NALEVO, SHIFT+STRELICA NADESNO, SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE; ili SHIFT+HOME ili SHIFT+END

PrikažiMesečni prikaz

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prelazak na prvi dan u sedmici HOME
Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici PAGE UP
Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici PAGE DOWN

PrikažiNavigator datuma

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prelazak na prvi dan trenutne sedmice ALT+HOME
Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice ALT+END
Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici ALT+strelica nagore
Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici Alt+strelica nadole

PrikažiPrikaz vizitkarti ili kartica sa adresama

PrikažiOpšta upotreba

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Izbor određene kartice sa liste Jedno ili više slova imena na koje je kartica popunjena ili imena polja po kojem vršite sortiranje
Izbor prethodne kartice STRELICA NAGORE
Izbor sledeće kartice STRELICA NADOLE
Izbor prve kartice na listi HOME
Izbor poslednje kartice na listi END
Izbor prve kartice na trenutnoj stranici PAGE UP
Izbor prve kartice na sledećoj stranici PAGE DOWN
Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni STRELICA NADESNO
Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni STRELICA NALEVO
Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice CTRL+razmaknica
Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke SHIFT+strelica nagore
Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke SHIFT+strelica nadole
Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku CTRL+SHIFT+strelica nagore
Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku CTRL+SHIFT+strelica nadole
Proširivanje izbora na prvu karticu na listi SHIFT+HOME
Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi SHIFT+END
Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici SHIFT+PAGE UP
Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednoj stranici SHIFT+PAGE DOWN

PrikažiPremeštanje između polja na otvorenoj kartici

Uverite se da je polje na kartici izabrano da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kliknite na polje ili pritisnite taster F2 da biste izabrali polje kada je kartica izabrana.

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premeštanje na sledeće polje i, sa poslednjeg polja na kartici, premeštanje na prvo polje na sledećoj kartici TAB
Premeštanje na prethodno polje i, sa prvog polja na kartici, premeštanje na poslednje polje na prethodnoj kartici SHIFT+TAB
Premeštanje na sledeće polje ili dodavanje reda u polje sa više redova ENTER
Premeštanje na prethodno polje bez napuštanja aktivne kartice SHIFT+ENTER
Prikaz mesta umetanja u aktivnom polju za uređivanje teksta F2

PrikažiPremeštanje između znakova u polju

Uverite se da je polje na kartici izabrano da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kliknite na polje ili pritisnite taster F2 da biste izabrali polje kada je kartica izabrana.

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Dodavanje reda u polje sa više redova ENTER
Premeštanje na početak reda HOME
Premeštanje na kraj reda END
Premeštanje na početak polja sa više redova PAGE UP
Premeštanje na kraj polja sa više redova PAGE DOWN
Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova STRELICA NAGORE
Premeštanje na sledeći red u polju sa više redova STRELICA NADOLE
Premeštanje na prethodni znak u polju STRELICA NALEVO
Premeštanje na sledeći znak u polju STRELICA NADESNO

PrikažiPrikaz vremenske ose (modul „Zadaci“ ili „Dnevnik“)

PrikažiKada je izabrana stavka

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Izbor prethodne stavke STRELICA NALEVO
Izbor sledeće stavke STRELICA NADESNO
Izbor nekoliko susednih stavki SHIFT+strelica nalevo ili SHIFT+strelica nadesno
Izbor nekoliko nesusednih stavki CTRL+strelica nalevo+razmaknica ili CTRL+strelica nadesno+razmaknica
Otvaranje izabranih stavki ENTER
Prikaz stavki koje se nalaze za jedan ekran iznad stavki na ekranu PAGE UP
Prikaz stavki koje se nalaze za jedan ekran ispod stavki na ekranu PAGE DOWN
Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi HOME
Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi END
Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi CTRL+HOME
Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi CTRL+END

PrikažiKada je izabrana grupa

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Razvijanje grupe ENTER ili STRELICA NADESNO
Skupljanje grupe ENTER ili strelica nalevo
Izbor prethodne grupe Strelica nagore
Izbor sledeće grupe Strelica nadole
Izbor prve grupe na vremenskoj osi HOME
Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi END
Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke van ekrana s desne strane Strelica nadesno

PrikažiKada je na vremenskoj skali izabrana jedinica vremena za dane

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali STRELICA NALEVO
Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali STRELICA NADESNO
Izbor gornjeg dela vremenske skale kada je izabran donji deo vremenske skale SHIFT+TAB
Izbor donjeg dela vremenske skale kada je izabran gornji deo vremenske skale TAB
Izbor prve stavke na ekranu ili, ako su stavke grupisane, izbor prve grupe na ekranu kada je izabran donji deo vremenske skale TAB

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2007