Automatizovanje uobičajenih zadataka ili zadataka koji se ponavljaju

Brzi koraci predstavljaju novu funkciju u programu Microsoft Outlook 2010 koja istovremeno primenjuje više radnji na e-poruke pomažući vam tako da brže i lakše upravljate poštanskim sandučetom. Na primer, ako poruke često premeštate u određenu fasciklu, možete upotrebiti brzi korak da biste poruku premestili jednim klikom. A ako svoje poruke prosleđujete menadžeru ili kolegama, brzi korak u vidu jednog klika može pojednostaviti taj zadatak.

Galerija „Koraci za brzi pristup“

Brzi koraci koji su uključeni u Outlook 2010 mogu se prilagoditi. Pored toga, možete kreirati vlastiti brzi korak da biste napravili galeriju brzih koraka za radnje koje najčešće preduzimate u vezi sa poštom.

Podrazumevani brzi koraci

Sve podrazumevane brze korake možete prilagoditi. Kada neke brze korake budete koristili prvi put, bićete upitani da ih konfigurišete. Na primer, ako želite brzi korak za premeštanje poruka u određenu fasciklu, morate navesti fasciklu da biste mogli da koristite brzi korak.

Podrazumevani brzi koraci u programu Outlook 2010 uključuju sledeće:

Brzi korak Radnja
Premesti u: Premešta izabranu poruku u poštansku fasciklu koju navedete i označava poruku kao pročitanu.
Menadžeru Prosleđuje poruku menadžeru. Ako organizacija koristi Microsoft Exchange Server, ime vašeg menadžera će biti otkriveno na globalnom spisku adresa (opšta lista adresa: adresar koji sadrži sve korisnike, grupe i liste distribucije e-pošte u vašoj organizaciji. Ovaj adresar kreira i održava administrator. Može da sadrži i e-adrese iz javne fascikle.) i umetnuto u polje „Za“ ili ćete moći da navedete primaoca.
Timska e-pošta Prosleđuje poruku drugim članovima tima. Ako organizacija koristi Microsoft Exchange Server, imena članova tima će biti otkrivena na globalnom spisku adresa (opšta lista adresa: adresar koji sadrži sve korisnike, grupe i liste distribucije e-pošte u vašoj organizaciji. Ovaj adresar kreira i održava administrator. Može da sadrži i e-adrese iz javne fascikle.) i umetnuta u polje „Za“.
Završeno Premešta poruku u navedenu poštansku fasciklu, označava poruku kao dovršenu i kao pročitanu.
Odgovori i izbriši Otvara odgovor na izabranu poruku i briše originalnu poruku.
Kreiraj novi Možete kreirati vlastiti brzi korak da biste izvršili bilo koji niz komandi, imenovati ga i primeniti ikonu koja će vam pomoći da ga identifikujete.

Da biste konfigurisali ili promenili postojeće brze korake, izvršite sledeće radnje:

 1. U modulu „Pošta“, na kartici Početak, u grupi Brzi koraci, pored polja Brzi koraci kliknite na strelicu Više i izaberite stavku Upravljaj brzim koracima.
 2. U polju Brzi koraci izaberite brzi korak koji želite da promenite i kliknite na dugme Izmeni.
 3. U okviru Radnje promenite ili dodajte radnje koje želite da izvršite ovim brzim korakom.
 4. Ako želite, u polju Tasterska prečica izaberite tastersku prečicu koju želite da dodelite ovom brzom koraku.
 5. Ako želite da promenite ikonu brzog koraka, kliknite na ikonu pored polja Ime, izaberite željenu ikonu i kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje brzog koraka

 1. U modulu „Pošta“, na kartici Početak, u grupi Koraci za brzi pristup, u galeriji Koraci za brzi pristup izaberite stavku Kreiraj novi korak za brzi pristup.
 2. Sa liste izaberite tip radnje ili kliknite na dugme Prilagođeno.
 3. U polju Ime otkucajte ime novog brzog koraka.
 4. Kliknite na dugme ikone pored polja Ime, izaberite ikonu i kliknite na dugme U redu.
 5. U okviru Radnje odaberite radnju koju želite da izvršite ovim brzim korakom. Kliknite na dugme Dodaj radnju da biste prikazali dodatne radnje.
 6. Da biste kreirali tastersku prečicu, u polju Tasterska prečica izaberite tastersku prečicu koju želite da dodelite.

 Napomena   Novi brzi koraci pojaviće se na vrhu galerije kartice Početak, u grupi Brzi koraci. Dok promenjeni brzi koraci ostaju na istoj lokaciji u galeriji, možete promeniti njihov raspored u okviru Upravljanje brzim koracima.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2010