Tasterske prečice za OneNote 2010

Ova tema pomoći opisuje tasterske prečice za uobičajene zadatke u programu Microsoft OneNote 2010. Te tasterske prečice se odnose na američki raspored tastera na tastaturi. Tasteri u drugim rasporedima tastera na tastaturi možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Kod tasterskih prečica kod kojih je neophodno da istovremeno pritisnete dva ili više tastera, tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Kod tasterskih prečica kod kojih je neophodno da pritisnete niz tastera, tasteri su razdvojeni zarezom ( , ).

 Napomena   Možda vam nije prikazana najnovija verzija ovog članka. Ako na statusnoj traci pri dnu prozora stoji Van mreže, povežite računar sa Internetom, u prikazivaču za pomoć kliknite na dugme Van mreže, a zatim iz priručnog menija izaberite stavku Prikaži sadržaj sa lokacije Office.com. Osim toga, za najnoviju dokumentaciju posetite lokaciju Office.com i potražite Microsoft OneNote 2010 stranicu pomoći i „Kako da...“.

Brze veze


Pravljenje i oblikovanje beležaka

Kucanje i uređivanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Otvaranje novog prozora u programu OneNote CTRL+M
Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške CTRL+SHIFT+M
Usidravanje OneNote prozora CTRL+ALT+D
Opozivanje poslednje radnje CTRL+Z
Ponavljanje poslednje radnje CTRL+Y

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

 Napomena   Više puta pritisnite tastere CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A
Isecanje izabranog teksta ili stavke CTRL+X
Kopiranje izabranog teksta ili stavke u ostavu CTRL+C
Lepljenje sadržaja ostave CTRL+V
Premeštanje na početak reda HOME
Premeštanje na kraj reda END
Pomeranje za jedan znak nalevo STRELICA NALEVO
Pomeranje za jedan znak nadesno STRELICA NADESNO
Pomeranje za jednu reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Pomeranje za jednu reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Brisanje jednog znaka nalevo BACKSPACE
Brisanje jednog znaka nadesno DELETE
Brisanje jedne reči nalevo CTRL+BACKSPACE
Brisanje jedne reči nadesno CTRL+DELETE
Umetanje preloma reda bez počinjanja novog pasusa SHIFT+ENTER
Provera pravopisa F7
Otvaranje rečnika sinonima za trenutno izabranu reč SHIFT+F7
Prikazivanje kontekstualnog menija za svaku belešku, karticu ili neki drugi objekat koji trenutno ima fokus SHIFT+F10
Izvršavanje radnje koja je predložena na informativnoj traci ako se pojavljuje na vrhu stranice CTRL+SHIFT+W

Oblikovanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Markiranje izabranog teksta žutom bojom CTRL+SHIFT+H
ili CTRL+ALT+H
Umetanje hiperveze CTRL+K
Kopiranje oblikovanja izabranog teksta (četkica za oblikovanje). CTRL+SHIFT+C
Lepljenje oblikovanja na izabrani tekst (četkica za oblikovanje) CTRL+SHIFT+V

Otvaranje hiperveze

 Napomena   Kursor mora biti postavljen unutar oblikovanog teksta hiperveze.

ENTER
Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta CTRL+B
Primena ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu CTRL+I
Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta CTRL+U
Precrtavanje izabranog teksta ili uklanjanje precrtavanja iz njega CTRL+CRTICA
Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst ili uklanjanje eksponentnog teksta iz njega CTRL+SHIFT+=
Primena ili uklanjanje indeksnog teksta iz izabranog teksta CTRL+=
Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa CTRL+TAČKA
Primena ili uklanjanje oblikovanja numerisane liste iz izabranog pasusa CTRL+KOSA CRTA
Primena stila naslova 1 na trenutnu belešku CTRL+ALT+1
Primena stila naslova 2 na trenutnu belešku CTRL+ALT+2
Primena stila naslova 3 na trenutnu belešku CTRL+ALT+3
Primena stila naslova 4 na trenutnu belešku CTRL+ALT+4
Primena stila naslova 5 na trenutnu belešku CTRL+ALT+5
Primena stila naslova 6 na trenutnu belešku CTRL+ALT+6
Primena normalnog stila na trenutnu belešku CTRL+SHIFT+N
Uvlačenje pasusa sa leve strane ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO
Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO
Desno poravnavanje izabranog pasusa CTRL+R
Levo poravnavanje izabranog pasusa CTRL+L
Povećavanje veličine fonta izabranog teksta CTRL+SHIFT+>
Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta CTRL+SHIFT+<
Brisanje kompletnog oblikovanja sa izabranog teksta CTRL+SHIFT+N
Prikazivanje ili skrivanje linija pravila na trenutnoj stranici CTRL+SHIFT+R

Dodavanje stavki na stranicu

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu ALT+N, F
Umetanje dokumenta ili datoteke kao otiska na trenutnu stranicu ALT+N, O
Prikazivanje otisaka, odnosno njihovo sakrivanje na trenutnoj stranici (kada OneNote radi u režimu visokog kontrasta) ALT+SHIFT+P
Umetanje slike iz datoteke ALT+N, P
Umetanje slike iz skenera ili fotoaparata ALT+N, S

Umetanje isečka s ekrana

 Napomena   Ikona programa OneNote mora biti aktivna u sistemskoj traci poslova koja se nalazi sasvim desno na traci zadataka operativnog sistema Windows.

Taster sa Windows logotipom+S
Umetanje trenutnog datuma ALT+SHIFT+D
Umetanje trenutnog datuma i vremena ALT+SHIFT+F
Umetanje trenutnog vremena ALT+SHIFT+T
Umetanje preloma reda SHIFT+ENTER
Pokretanje matematičke jednačine ili konvertovanje izabranog teksta u matematičku jednačinu ALT+=
Kreiranje tabele dodavanjem druge kolone u već otkucani tekst TAB
Kreiranje druge kolone u tabeli sa jednim redom TAB

Kreiranje drugog reda na kraju ćelije kada je u zadnjoj ćeliji tabele

 Napomena   Pritisnite taster ENTER po drugi put da biste završili tabelu.

ENTER
Kreiranje reda ispod trenutnog reda u tabeli CTRL+ENTER
Kreiranje drugog paragrafa u istoj ćeliji u tabeli ALT+ENTER
Kreiranje kolone sa desne strane trenutne kolone u tabeli CTRL+ALT+R
Kreiranje kolone sa leve strane trenutne kolone u tabeli CTRL+ALT+E
Kreiranje reda iznad trenutnog reda u tabeli (kada je kursor na početku bilo kog reda) ENTER
Brisanje trenutnog praznog reda u tabeli (kada je kursor na početku reda) DEL (dvostruki pritisak)

Biranje beležaka i objekata

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

 Napomena   Više puta pritisnite tastere CTRL+A da biste povećali opseg selekcije

CTRL+A
Proširivanje selekcije do kraja reda SHIFT+END
Izbor celog reda (kada je kursor na početku reda) SHIFT+STRELICA NADOLE
Prelazak na naslov stranice i izbor stranice CTRL+SHIFT+T
Otkazivanje izabranog prikaza strukture ili stranice ESC
Premeštanje nagore trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE
Premeštanje naniže trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE
Premeštanje nalevo trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (smanjivanje uvlačenja pasusa) ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO
Premeštanje nadesno trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (povećanje uvlačenja pasusa) ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO
Izbor trenutnog pasusa i njegovih potpasusa CTRL+SHIFT+CRTICA
Brisanje izabrane beleške ili objekta DELETE
Premeštanje na početak reda HOME
Premeštanje na kraj reda END
Pomeranje za jedan znak nalevo STRELICA NALEVO
Pomeranje za jedan znak nadesno STRELICA NADESNO
Povratak na poslednju posećenu stranicu ALT+STRELICA NALEVO
Prelazak na sledeću posećenu stranicu ALT+STRELICA NADESNO
Pokretanje reprodukcije izabranog audio ili video zapisa CTRL+ALT+P
Pokretanje reprodukcije izabranog audio ili video zapisa CTRL+ALT+S
Premotavanje trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi CTRL+ALT+Y
Premotavanje unapred trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi CTRL+ALT+U

Označavanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Primenjivanje, obeležavanje ili brisanje oznake „Zaduženja“ CTRL+1
Primenjivanje ili brisanje oznake „Važno“ CTRL+2
Primenjivanje ili brisanje oznake „Pitanje“ CTRL+3
Primenjivanje ili brisanje oznake „Zapamti za kasnije“ CTRL+4
Primenjivanje ili brisanje oznake „Definicija“ CTRL+5
Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake CTRL+6
Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake CTRL+7
Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake CTRL+8
Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake CTRL+9
Uklanjanje svih oznaka sa izabranih beležaka CTRL+0

Korišćenje prikaza strukture

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Prikazivanje strukture do nivoa 1 ALT+SHIFT+1
Razvijanje strukture do nivoa 2 ALT+SHIFT+2
Razvijanje strukture do nivoa 3 ALT+SHIFT+3
Razvijanje strukture do nivoa 4 ALT+SHIFT+4
Razvijanje strukture do nivoa 5 ALT+SHIFT+5
Razvijanje strukture do nivoa 6 ALT+SHIFT+6
Razvijanje strukture do nivoa 7 ALT+SHIFT+7
Razvijanje strukture do nivoa 8 ALT+SHIFT+8
Razvijanje strukture do nivoa 9 ALT+SHIFT+9
Razvijanje svih nivoa strukture ALT+SHIFT+0
Povećavanje uvlačenja za jedan nivo TAB
Smanjivanje uvlačenja za jedan nivo SHIFT+TAB
Proširivanje skupljenog prikaza strukture ALT+SHIFT+ZNAK PLUS
Skupljanje proširenog prikaza strukture ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Određivanje jezičkih postavki

 Napomena   Da biste promenili smer pisanja beležaka, u alatki Željene postavke jezika u sistemu Microsoft Office 2010 morate omogućiti podršku za jezike koji se pišu zdesna nalevo.

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Postavljanje smera pisanja sleva nadesno CTRL+LEVI TASTER SHIFT
Postavljanje smera pisanja zdesna nalevo CTRL+DESNI TASTER SHIFT
Povećavanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo TAB
Smanjivanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo SHIFT+TAB

Vrh stranice Vrh stranice

Organizovanje i upravljanje beležnicom

Rad sa stranicama i uzgrednim beleškama

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza cele stranice F11
Otvaranje novog prozora u programu OneNote CTRL+M
Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške CTRL+SHIFT+M
Razvijanje ili skupljanje kartica grupe stranica CTRL+SHIFT+*
Štampanje trenutne stranice CTRL+P
Dodavanje nove stranice na kraj izabranog odeljka CTRL+N
Povećavanje širine trake kartica stranice CTRL+SHIFT+[
Smanjivanje širine trake kartica stranice CTRL+SHIFT+]
Kreiranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istom nivou CTRL+ALT+N
Smanjivanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice CTRL+ALT+[
Povećanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice CTRL+ALT+]
Kreiranje nove podstranice ispod trenutne stranice CTRL+SHIFT+ALT+N

Biranje svih stavki

 Napomena   Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije

CTRL+A
Izbor trenutne stranice CTRL+SHIFT+A
Ako je izabrana stranica deo grupe, pritisnite tastere CTRL+A da biste izabrali sve stranice u grupi.
Premeštanje izabrane kartice stranice nagore ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE
Premeštanje izabrane kartice stranice nadole ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE
Premeštanje mesta umetanja u naslov stranice CTRL+SHIFT+T
Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica ALT+PAGE UP
Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica ALT+PAGE DOWN
Pomeranje trenutne stranice nagore PAGE UP
Pomeranje trenutne stranice nadole PAGE DOWN
Pomeranje na vrh trenutne stranice CTRL+HOME
Pomeranje na dno trenutne stranice CTRL+END
Prelazak na sledeći pasus CTRL+STRELICA NADOLE
Prelazak na prethodni pasus CTRL+STRELICA NAGORE
Premeštanje mesta umetanja nagore na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nagore CTRL+ALT+STRELICA NAGORE
Premeštanje mesta umetanja nadole na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nadole CTRL+ALT+STRELICA NADOLE
Premeštanje mesta umetanja nalevo na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nalevo CTRL+ALT+STRELICA NALEVO
Premeštanje mesta umetanja nadesno na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nadesno CTRL+ALT+STRELICA NADESNO
Prelazak na sledeći kontejner za beleške ALT+STRELICA NADOLE
Prelazak na početak reda HOME
Prelazak na kraj reda END
Pomeranje za jedan znak nalevo STRELICA NALEVO
Pomeranje za jedan znak nadesno STRELICA NADESNO
Povratak na poslednju posećenu stranicu ALT+STRELICA NALEVO
Prelazak na sledeću posećenu stranicu ALT+STRELICA NADESNO
Povećavanje ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Smanjivanje ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Čuvanje promena

 Napomena   Kada je OneNote pokrenut, beleške će biti automatski sačuvane svaki put kada ih promenite. Nije neophodno da ručno čuvate beleške.

CTRL+S

Rad sa beležnicama i odeljcima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Kreiranje novog odeljka CTRL+T
Otvaranje beležnice CTRL+O
Otvaranje odeljka CTRL+ALT+SHIFT+O
Prelazak na sledeći odeljak CTRL+TAB
Prelazak na prethodni odeljak CTRL+SHIFT+TAB
Prelazak na sledeću stranicu u odeljku CTRL+PAGE DOWN
Prelazak na prethodnu stranicu u odeljku CTRL+PAGE UP
Prelazak na prvu stranicu u odeljku ALT+HOME
Prelazak na poslednju stranicu u odeljku ALT+END
Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica ALT+PAGE UP
Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranice ALT+PAGE DOWN
Premeštanje ili kopiranje trenutne stranice CTRL+ALT+M
Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice CTRL+ALT+G
Izbor trenutne kartice stranice CTRL+SHFT+A
Postavljanje fokusa na trenutnu karticu odeljka CTRL+SHIFT+G
Premeštanje trenutnog odeljka CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Prebacivanje na drugu beležnicu na traci za navigaciju CTRL+G, zatim pritisnite tastere STRELICA NADOLE I STRELICA NAGORE da biste izabrali drugu beležnicu, a zatim pritisnite taster ENTER

Pretraživanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Premeštanje mesta umetanja u polje Pretraga radi pretraživanja svih beležnica CTRL+E
Prilikom pretraživanja svih beležnica, pregledajte sledeći rezultat STRELICA NADOLE
Prilikom pretraživanja svih beležnica, pređite na izabrani rezultat i odbacite pretragu ENTER
Promena opsega pretrage CTRL+E, TAB, RAZMAK
Otvaranje okna sa rezultatima pretrage ALT+O posle pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice

 Napomena   Prebacivanje između pretraživanja na svim mestima i pretraživanja samo trenutne stranice na bilo kojoj tački kada pritisnete tastere CRTL+E ili CTRL+F.

CTRL+F
Prelazak na sledeći rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice taster ENTER ili taster F3
Premeštanje na prethodni rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice SHFT+F3
Odbacivanje pretrage i vraćanje na stranicu ESC

Vrh stranice Vrh stranice

Deljenje beležaka

Deljenje beležaka sa drugima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Slanje izabrane stranice u e-poruci CTRL+SHIFT+E

Deljenje beležaka sa drugim programima

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Slanje izabrane stranice u e-poruci CTRL+SHIFT+E
Kreiranje zadatka sa oznakom Danas u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške CTRL+SHIFT+1
Kreiranje zadatka sa oznakom Sutra u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške CTRL+SHIFT+2
Kreiranje zadatka sa oznakom Ove sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške CTRL+SHIFT+3
Kreiranje zadatka sa oznakom Sledeće sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške CTRL+SHIFT+4
Kreiranje zadatka sa oznakom Bez datuma u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške CTRL+SHIFT+5
Otvaranje izabranog Outlook zadatka CTRL+SHIFT+K
Označavanje izabranog Outlook zadatka kao dovršenog CTRL+SHIFT+9
Brisanje izabranog Outlook zadatka CTRL+SHIFT+0
Sinhronizovanje promena u trenutnoj deljenoj beležnici SHIFT+F9
Sinhronizovanje promena u svim deljenim beležnicama F9
Označavanje trenutne stranice kao nepročitane CTRL+Q

Vrh stranice Vrh stranice

Zaštita beležaka

Zaštita odeljaka lozinkom

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Zaključavanje svih odeljaka zaštićenih lozinkom CTRL+ALT+L

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
OneNote 2010