Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Sledeće liste sadrže tasterske prečice sa tasterom CTRL, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice, kao i opise njihove funkcionalnosti.

 Savet   Možda biste želeli da odštampate ovu temu da bi vam ova referenca bila dostupna dok radite. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P da biste odštampali ovu temu.

 Napomena   Ako radnja koju često koristite nema tastersku prečicu, možete da zapišete makro da biste jednu kreirali.

U ovom članku


Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Tasterska prečica Opis
CTRL+SHIFT+( Otkrivanje skrivenih redova u selekciji
CTRL+SHIFT+) Otkrivanje skrivenih kolona u selekciji
CTRL+SHIFT+& Primena spoljne ivice na izabrane ćelije
CTRL+SHIFT_ Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija
CTRL+SHIFT+~ Primena opšteg formata broja
CTRL+SHIFT+$ Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)
CTRL+SHIFT+% Primena formata za procenat bez decimala
CTRL+SHIFT+^ Primena eksponencijalnog formata za brojeve sa dve decimale
CTRL+SHIFT+# Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom
CTRL+SHIFT+@ Primena formata za vreme sa časovima i minutima
CTRL+SHIFT+! Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti
CTRL+SHIFT+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

CTRL+SHIFT+: Unošenje tekućeg vremena
CTRL+SHIFT+" Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu
CTRL+SHIFT+Plus (+) Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije
CTRL+Minus (-) Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija
CTRL+; Unošenje tekućeg datuma
CTRL+` Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu
CTRL+' Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu
CTRL+1 Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije
CTRL+2 Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem
CTRL+3 Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom
CTRL+4 Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem
CTRL+5 Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem
CTRL+6 Naizmenično skrivanje objekata, prikazivanje objekata i prikazivanje čuvara mesta za objekte
CTRL+8 Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture
CTRL+9 Skrivanje izabranih redova
CTRL+0 Skrivanje izabranih kolona
CTRL+A

Izbor celog radnog lista

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+A bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+A po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+A po treći put bira se ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+A umeću se imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

CTRL+B Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem
CTRL+C

Kopiranje izabranih ćelija

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+C dvaput prikazuje se ostava

CTRL+D Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod
CTRL+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F5 takođe se prikazuje ova kartica, dok se pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F4 ponavlja poslednja radnja Pronađi.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

CTRL+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

CTRL+H Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.
CTRL+I Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom
CTRL+K Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze
CTRL+N Kreiranje nove, prazne radne sveske
CTRL+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+O biraju se sve ćelije koje sadrže komande.

CTRL+P

Prikazivanje dijaloga Štampanje

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

CTRL+R Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane
CTRL+S Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom
CTRL+T Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele
CTRL+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formule.

CTRL+V

Umetanje sadržaja ostave na mesto umetanja i zamena bilo koje selekcije. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Kombinacija tastera CTRL+ALT+V prikazuje dijalog Specijalno lepljenje. On je dostupan samo pošto isečete ili kopirate objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL+W Zatvaranje prozora izabrane radne sveske
CTRL+X Isecanje izabranih ćelija
CTRL+Y Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće
CTRL+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+Z koristi se komanda Opozovi radnju ili komanda Ponovi radnju da bi se opozvala ili vratila poslednja automatska ispravka kada je prikazano automatsko ispravljanje pametnih oznaka.

Vrh stranice Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster Opis
F1

Prikazivanje okna zadataka Microsoft Office Excel pomoć

Pritisak na tastere CTRL+F1 prikazuje ili sakriva glavnu traku, komponentu Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F1 kreira se grafikon od podataka u tekućem opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+SHIFT+F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja aktivne ćelije. Takođe, mesto umetanja se pomera u polju za formulu kada je uređivanje u ćeliji isključeno.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F2 prikazuje se prozor „Pregled pre štampanja“.

F3

Prikazivanje dijaloga Lepljenje imena

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F3 prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske u prethodno stanje.

F6

Prebacivanje između radnog lista, glavne trake, okna zadatka i kontrola zumiranja. U radnom listu koji je podeljen (meni Prikaz, komanda Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, Razdeli prozor), taster F6 uključuje podeljena okna pri prebacivanju iz okna u oblast glavne trake i obrnuto.

Pritiskom na tastere SHIFT+F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrole zumiranja, okna zadatka i glavne trake.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F6 vrši se prebacivanje u prozor sledeće radne sveske kada je otvoreno više radnih svezaka

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F7 izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Pomoću tastera sa strelicama premestite prozor, a kada završite pritisnite taster ENTER ili taster ESC da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega selekciji ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F8 izvršava se komanda Veličina (meni Kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F8 prikazuje se dijalog Makro za kreiranje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F9 izračunava se aktivni radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+F9 izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se podaci promenili od poslednjeg računanja.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F9 smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

Uključivanje i isključivanje saveta na tasterima

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F10 prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+SHIFT+F10 prikazuje se meni ili poruka za pametnu oznaku. Ako ima više pametnih oznaka, prelazi se na sledeću pametnu oznaku i prikazuje njen meni ili poruka.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F10 uvećava se ili vraća prvobitno izabrani prozor radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u tekućem opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F11 umeće se novi radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F11 otvara se program Microsoft Visual Basic Editor u kome možete kreirati makro korišćenjem programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12 Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Taster Opis
Tasteri sa strelicama

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM premešta se ivica tekuće oblasti podataka (oblast podataka: opseg ćelija koje sadrže podatke i koje su oivičene praznim ćelijama ili ivicama lista podataka.) u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+TASTER SA STRELICOM proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna

Pritiskom na taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO bira se kartica sa leve ili desne strane kada je izabrana glavna traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje između dugmadi kartice.

Kada je otvoren meni ili podmeni, taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO služi za biranje sledeće ili prethodne komande. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

Pritiskom na taster STRELICA NADOLE ili na kombinaciju tastera ALT+STRELICA NADOLE otvara se izabrana padajuća lista

BACKSPACE

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

DELETE

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

END

Premeštanje na ćeliju u donjem desnom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+END vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako je kursor u polju za formule, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+END kursor se pomera na kraj teksta.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END proširuje se selekcija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formule, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END vrši se izbor celog teksta u polju za formule od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formule.

ENTER

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+ENTER započinje se novi red u istoj ćeliji

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ENTER popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+ENTER dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad nje

ESC

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se ovaj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao glavnu traku i statusnu traku

HOME

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+HOME vrši se premeštanje na početak radnog lista

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista

PAGE DOWN

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+PAGE DOWN vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+PAGE DOWN vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+PAGE DOWN bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci

PAGE UP

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+PAGE UP vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+PAGE UP vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+PAGE UP Bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci

RAZMAKNICA

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA bira se cela kolona u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo red u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo radni list

  • Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA po treći put bira se ceo radni list.
  • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA biraju se svi objekti na radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+RAZMAKNICA prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Microsoft Office Excel

TAB

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+TAB vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+TAB vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TAB vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2007