Određivanje važećih unosa za ćeliju

 1. Izaberite ćeliju za proveru.
 2. U meniju Podaci izaberite stavku Proveri valjanost, a zatim karticu Postavke.
 3. Precizirajte tip koji želite za proveru valjanosti:

PrikažiDozvoljene vrednosti sa liste

 1. U okviru Dopusti izaberite stavku Lista.
 2. Kliknite u okviru Izvor, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
  • Za definisanje lokalne liste unesite listu vrednosti razdvojenu tačkom i zarezom.
  • Za korišćenje opsega ćelija sa definisanim imenom unesite znak jednakosti (=) a zatim ime opsega.
  • Za korišćenje referenci ćelije izaberite ćelije sa radnog lista, a zatim pritisnite taster ENTER.

 Napomena   Reference ćelije moraju biti ćelije sa istog radnog lista. Ako želite da napravite referencu na drugi radni list ili radnu svesku koristite definisano ime i uverite se da je ta radna sveska otvorena.

 1. Uverite se da je potvrđen izbor Padajuća lista unutar ćelije.

PrikažiDozvoljeni brojevi unutar granica

 1. U okviru Dopusti izaberite stavku Ceo broj ili Decimalni broj.
 2. U okviru Podaci izaberite tip ograničenja koji želite. Na primer, za podešavanje gornje i donje granice izaberite stavku između.
 3. Unesite minimalnu, maksimalnu ili posebnu dozvoljenu vrednost.

PrikažiDozvoljeni datumi ili vreme unutar vremenskog okvira

 1. U okviru Dopusti izaberite stavku Datum ili Vreme.
 2. U okviru Podaci izaberite tip ograničenja koji želite. Na primer, izaberite stavku veće od da biste dopustili datume nakon određenog dana.
 3. Unesite početni, krajnji ili određeni dozvoljeni datum ili vreme.

PrikažiDozvoljeni tekst određene dužine

 1. U okviru Dopusti izaberite stavku Dužina teksta.
 2. U okviru Podaci izaberite tip ograničenja koji želite. Na primer, izaberite opciju manje ili jednako za određeni broj znakova.
 3. Unesite minimalnu, maksimalnu ili određenu dužinu teksta.

PrikažiIzračunavanje uslova na osnovu sadržaja druge ćelije

 1. U okviru Dopusti izaberite tip podataka koji želite.
 2. U okviru Podaci izaberite tip ograničenja koji želite.
 3. U okviru ili okvirima ispod okvira Podaci izaberite ćeliju koju želite da koristite za preciziranje onoga šta je dozvoljeno. Na primer, kliknite u okvir Dopusti, izaberite stavku Decimalni broj, u okviru Podaci izaberite stavku manje ili jednako, a u okviru Maksimum izaberite ćeliju koja sadrži iznos budžeta da biste dozvolili unos stavki za račun samo ako rezultat nije veći od budžeta.

PrikažiUpotrebljavanje formula za izračunavanje dozvoljenih vrednosti

 1. U okviru Dopusti izaberite stavku Prilagođen.
 2. U okviru Formula unesite formulu koja izračunava logičku vrednost (TRUE za važeće unose ili FALSE za nevažeće). Na primer, za prilagođenu formulu možete da unesete =AND(D6=0,D20<40.000) da biste dopustili vrednosti u ćeliji za obračun troškova za reprezentaciju samo u slučaju ako se ništa ne obračunava sa diskrecionog računa (ćelija D) a ukupan budžet (D20) je manji od dodeljenih 40.000 Din.
 1. Precizirajte da li ćelija može da ostane prazna:
 • Ako želite da dopustite prazne (nula) vrednosti potvrdite izbor Zanemari prazne ćelije.
 • Ako želite da sprečite prazne (nula) vrednosti za unose opozovite izbor Zanemari prazne ćelije.

 Napomena   Ako su vaše dozvoljene vrednosti zasnovane na opsegu ćelije sa definisanim imenom, a unutar njih postoji prazna ćelija, kada potvrdite izbor Zanemari prazne ćelije dozvoljavate unos ma koje vrednosti u ćeliju za proveru. Ovo važi i za bilo koje ćelije sa formulama za proveru valjanosti: ako je bilo koja referencirana ćelija prazna, potvrđivanjem izbora Zanemari prazne ćelije dopuštate unos svih vrednosti u ćeliju za proveru.

 1. Da biste opcionalno prikazali unos poruke kada je ćelija izabrana, izaberite karticu Unos poruke, uverite se da je potvrđen izbor Prikaži ulaznu poruku prilikom izbora ćelije, a zatim popunite naslov i tekst poruke.
 2. Precizirajte kako će Microsoft Excel da odgovara kada su uneseni nevažeći podaci:

PrikažiKako?

 1. Izaberite karticu Obaveštenje o grešci, a zatim proverite da li je potvrđen izbor Nakon unošenja nevažećih podataka prikaži obaveštenje o grešci.
 2. Izaberite jednu od sledećih opcija u okviru Stil:

Izaberite opciju Informacije da biste prikazali poruku sa informacijom o grešci koja ne sprečava unos nevažećih podataka.

Izaberite opciju Upozorenje da biste prikazali poruku upozorenja koja ne sprečava unos nevažećih podataka.

Izaberite opciju Zaustavi da biste sprečili unos nevažećih podataka.

 1. Popunite naslov i tekst za poruku (do 225 znakova).

 Napomena   Ako ne unesete naslov ili tekst podrazumevana vrednost za naslov je „Microsoft Excel“, a poruka je : „Vrednost koju ste uneli je nevažeća. Korisnik je ograničio vrednosti koje mogu biti unete u ovu ćeliju.“

 Napomena   Primena provere valjanosti podataka u ćeliji ne oblikuje ćeliju.

 
 
Primenljivo na:
Excel 2003