Nove funkcije u programu Excel 2013

 Važno   Rezultati izračunavanja formula i neke funkcije Excel radnih listova se mogu pomalo razlikovati na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows i koristi arhitekturu x86 ili x86-64 i računara koji radi pod operativnom sistemom RT i koristi ARM arhitekturu. Saznajte još o razlikama.

Kliknite na ime funkcije na sledećoj listi da biste videli detaljnu pomoć u vezi sa tom funkcijom.

Ime funkcije Tip i opis
Funkcija ACOT Matematika i trigonometrija:   Daje arkus kotangens broja
Funkcija ACOTH Matematika i trigonometrija:   Daje hiperbolički arkus kotangens broja
Funkcija ARABIC Matematika i trigonometrija:   Konvertuje rimski broj u arapski, kao broj
Funkcija BASE Matematika i trigonometrija:    Konvertuje broj u tekstualno predstavljeni broj sa datom bazom (osnovom)
Funkcija BINOM.DIST.RANGE Statistička:    Daje verovatnoću probnog rezultata pomoću binomne raspodele
Funkcija BITAND Inženjering:   Daje „Bitwise And“ operaciju dva broja
Funkcija BITLSHIFT Inženjering:   Daje broj vrednosti pomeren ulevo koji pomeraju shift_amount bitovi
Funkcija BITOR Inženjering:   Daje bitwise OR operaciju 2 broja
Funkcija BITRSHIFT Inženjering:   Daje broj vrednosti pomeren udesno koji pomeraju shift_amount bitovi
Funkcija BITXOR Inženjering:   Daje bitwise „Exclusive Or“ operaciju dva broja
Funkcija CEILING.MATH Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance.
Funkcija COMBINA Matematika i trigonometrija:   
Daje broj kombinacija sa ponavljanjima za dati broj stavki
Funkcija COT Matematika i trigonometrija:   Daje hiperbolički kosinus broja
Funkcija COTH Matematika i trigonometrija:   Daje kotangens ugla
Funkcija CSC Matematika i trigonometrija:   Daje kosekant ugla
Funkcija CSCH Matematika i trigonometrija:   Daje hiperbolički kosekant ugla
Funkcija DAYS Datum i vreme:   Daje ukupan broj dana između dva datuma
Funkcija DECIMAL Matematika i trigonometrija:   Konvertuje tekstualno predstavljen broj u datoj osnovi u decimalni broj
Funkcija ENCODEURL Veb:   Daje nisku šifrovanu u URL
Funkcija FILTERXML Veb:   Daje određene podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog XPath-a
Funkcija FLOOR.MATH Matematika i trigonometrija:   Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance
Funkcija FORMULATEXT Pronalaženje i reference:   Daje formulu u datoj referenci, kao tekst.
Funkcija GAMMA Statistička:   Daje vrednost Gama funkcije
Funkcija GAUSS Statistička:    Daje za 0,5 manje od uobičajene normalne kumulativne raspodele
Funkcija IFNA Logička:   Daje vrednost koju odredite ako izraz daje vrednost #N/A, u suprotnom daje rezultat izraza
Funkcija IMCOSH Inženjering:    Daje hiperbolički kosinus kompleksnog broja
Funkcija IMCOT Inženjering:   Daje kotangens kompleksnog broja
Funkcija IMCSC Inženjering:   Daje kosekant kompleksnog broja
Funkcija IMCSCH Inženjering:   Daje hiperbolički kosekant kompleksnog broja
Funkcija IMSEC Inženjering:   Daje sekant kompleksnog broja
Funkcija IMSECH Inženjering:   Daje hiperbolički sekant kompleksnog broja
Funkcija IMSINH Inženjering:   Daje hiperbolički sinus kompleksnog broja
Funkcija IMTAN Inženjering:   Daje tangens kompleksnog broja
Funkcija ISFORMULA Informacije:   Daje TRUE ako se odnosi na ćeliju koja sadrži formulu
Funkcija ISOWEEKNUM Datum i vreme:   Daje broj sedmice u godini u ISO standardu za dati datum
Funkcija MUNIT Matematika i trigonometrija:   Daje matricu jedinice ili navedene dimenzije
Funkcija NUMBERVALUE Tekst:    Konvertuje tekst u broj nezavisno od lokalnog standarda
Funkcija PDURATION Finansijska:   Daje broj rokova isplate koji je potreban da bi investicija dostigla određenu vrednost
Funkcija PERMUTATIONA Statistička:   Daje broj permutacija za dati broj objekata (sa ponavljanjima) koji može biti izabran iz ukupnog broja objekata.
Funkcija PHI Statistička:   Daje vrednost funkcije gustine za standardnu normalnu raspodelu
Funkcija RRI Finansijska:   Daje ekvivalentnu kamatnu stopu za rast investicije
Funkcija SEC Matematika i trigonometrija:   Daje sekant ugla
Funkcija SECH Matematika i trigonometrija:   Daje hiperbolički sekant ugla
Funkcija SHEET Informacije:   Daje broj lista sa referencom
Funkcija SHEETS Informacije:   Daje broj listova u referenci
Funkcija SKEW.P Statistička:   Daje asimetričnost raspodele na osnovu populacije: opisivanje stepena asimetrije raspodele u odnosu na srednju vrednost
Funkcija UNICHAR Tekst:   Daje Unikod znak koji je označen datom numeričkom vrednošću
Funkcija UNICODE Tekst:   Daje broj (kodno mesto) koji odgovara prvom znaku u tekstu
Funkcija WEBSERVICE Veb:   Daje podatke iz veb usluge.
Funkcija XOR Logička:   Daje logičku exclusive OR operaciju svih argumenata

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013