Kreiranje jednostavne formule

 Važno   Rezultati izračunavanja formula i neke funkcije Excel radnih listova se mogu pomalo razlikovati na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows i koristi arhitekturu x86 ili x86-64 i računara koji radi pod operativnom sistemom RT i koristi ARM arhitekturu. Saznajte još o razlikama.

Možete kreirati jednostavnu formulu da biste sabrali, oduzeli, pomnožili ili podelili vrednosti u radnom listu. Na početku svake jednostavne formule stoji znak jednakosti(=), a zatim slede konstante (konstanta: Vrednost koja se ne računa. Na primer, broj 210 i tekst "KvartalnaZarada" su konstante. Izraz, odnosno vrednost koja se dobija izračunavanjem izraza, nije konstanta.), numeričke vrednosti ili računski operatori (operator: znak ili simbol kojim se precizira tip računanja koji se primenjuje u izrazu. Postoje matematički operatori, operatori poređenja, logički operatori i operatori za referenciranje.) kao što su znaci plus (+), minus (-), zvezdica(*)ili kosa crta (/)

Na primer, kada se unese formula =5+2*3, Excel množi poslednja dva broja a zatim sabira prvi broj sa proizvodom. U skladu sa standardnim redosledom matematičkih operacija množenje se izvodi pre sabiranja.

  1. Kliknite na ćeliju u radnom listu u koju želite da unesete formulu.
  2. Otkucajte = (znak jednakosti) a zatim otkucajte konstante i operatore koje želite da koristite pri izračunavanjufollowed .

U formulu možete uneti veliki broj konstanti i operatora, maksimalne dužine od 8192 karaktera.

 Savet    Umesto unošenja konstanti u formulu možete izabrati ćeliju koja sadrži vrednost koju želite da koristite u formuli i uneti operatore između odabranih ćelija.

  1. Pritisnite taster ENTER.


 Napomene 

Primeri

Kopirajte primere podataka u sledećoj tabeli i nalepite ih u ćeliju A1 novog Excel radnog lista. Da bi formule prikazivale rezultate izaberite ih, pritisnite taster F2, a zatim taster Enter. Ako bude potrebno, možete da prilagodite širinu kolona da biste videli sve podatke.

Podaci
2
5
Formula Opis Rezultat
'=A2+A3 Sabira vrednosti iz ćelija A1 i A2 =A2+A3
'=A2-A3 Oduzima vrednost iz ćelije A2 od vrednosti iz ćelije A1 =A2-A3
'=A2/A3 Deli vrednost iz ćelije A1 vrednošću iz ćelije A2 =A2/A3
'=A2*A3 Množi vrednost iz ćelije A1 vrednošću iz ćelije A2 =A2*A3
'=A2^A3 Stepenuje vrednost iz ćelije A1 eksponencijalnom vrednošću koja je navedena u ćeliji A2 =A2^A3
Formula Opis Rezultat
'=5+2 Sabira 5 i 2 =5+2
'=5-2 Oduzima 2 od 5 =5-2
'=5/2 Deli 5 sa 2 =5/2
'=5*2 Množi 5 sa 2 =5*2
'=5^2 Izračunava kvadrat broja 5 =5^2

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013