Izračunavanje procenta

Recimo da želite da izračunate porez na promet u različitim državama, ocenu na osnovu rezultata testa ili da odredite procentualnu promenu u prodaji između dva fiskalna kvartala. Postoji nekoliko načina za izračunavanje procenata.

Procenti se računaju korišćenjem sledeće jednačine:

iznos/zbir = procenat

Ovde je procenat izražen u decimalnom formatu.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:


Izračunavanje iznosa ukoliko su poznati ukupna vrednost i procenat

Na primer, ako kupite računar za 800 $, a porez na promet iznosi 8,9%, koliko novca treba da izdvojite za porez na promet? U ovom primeru želite da izračunate 8,9% od 800.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

PrikažiKako iskopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći.

 Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.
 
1
2
A B
Cena Porez na promet (u obliku decimalnog broja)
800 0,089
Formula Opis (rezultat)
=A2*B2 Množi 800 sa 0,089 da bi se dobio iznos poreza na promet koji treba da platite (71,2 $)

 Napomena   Za prebacivanje broja izraženog u procentima u decimalni format, podelite taj broj sa 100. Na primer, porez na promet iz ovog primera (8,9) podeljen sa 100 iznosi 0,089.

Vrh stranice Vrh stranice

Izračunavanje procenta ukoliko su poznati ukupna vrednost i iznos

Na primer, ako imate 42 poena od mogućih 50, na koji ste procenat pitanja tačno odgovorili?

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

PrikažiKako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći.

 Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.
 
1
2
A B
Poeni za tačne odgovore Ukupno poena
42 50
Formula Opis (rezultat)
=A2/B2 Deli 42 sa 50 da bi se dobio procenat tačnih odgovora (0,84 ili 84%)

 Napomena   Broj možete prikazati u obliku procenta. Izaberite ćeliju, a zatim na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na dugme Stil procenta Slika dugmeta.

Vrh stranice Vrh stranice

Izračunavanje ukupne vrednosti ukoliko su poznati iznos i procenat

Na primer, prodajna cena košulje iznosi 15 $, što je sniženje od 25% u odnosu na prvobitnu cenu. Kolika je prvobitna cena? U ovom primeru želite da saznate od kog broja broj 15 iznosi 75%.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

PrikažiKako iskopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći.

 Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.
 
1
2
A B
Prodajna cena 100% minus popust (u obliku decimalnog broja)
15 0,75
Formula Opis (rezultat)
=A2/B2 Deli 15 sa 0,75 da bi se dobila prvobitna cena (20)

Vrh stranice Vrh stranice

Izračunavanje procentualne razlike između dva broja

Na primer, vaša zarada u novembru iznosi 23 420 din, a u decembru 25 000 din. Kolika je procentualna razlika između zarada za ova dva meseca? Da biste obavili ovaj zadatak, upotrebite funkciju ABS i operatore oduzimanja (-) i deljenja (/).

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

PrikažiKako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći.

 Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.
 
1
2
A B
Zarada u novembru Zarada u decembru
2342 2500
Formula Opis (rezultat)
=(B2-A2)/ABS(A2) Deli razliku između drugog i prvog broja pomoću apsolutne vrednosti prvog broja, da bi se dobila razlika u procentu (0,06746 ili 6,75%)

 Napomena   Broj možete prikazati u obliku procenta. Izaberite ćeliju, a zatim na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na dugme Stil procenta Slika dugmeta.

Detalji funkcije

ABS

Vrh stranice Vrh stranice

Povećanje ili smanjenje broja za određeni procenat

Na primer, nedeljno u proseku trošite 25 $ na hranu i želite da smanjite nedeljne izdatke za hranu za 25%. Koliko novca možete da potrošite? Ili koliki je izdatak za hranu ako želite nedeljne troškove sa 25 $ da povećate za 25%?

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

PrikažiKako iskopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 2. Izaberite primer u temi pomoći.

 Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
 1. Pritisnite tastere CTRL+C.
 2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 3. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.
 
1
2
A B
Broj Procenat
25 25%
Formula Opis (rezultat)
=A2*(1-B2) Smanjuje 25 za 25% (18,75)
=A2*(1+B2) Povećava 25 za 25% (31,75)
=A2*(1+35%) Povećava 25 za 35% (33,75)

 Napomena   Kad unesete broj posle kojeg dolazi znak procenta (%), broj se tumači kao stoti deo svoje vrednosti. Na primer, 5% se tumači kao 0,05.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2007