Funkcije za tekst i podatke

ASC Menja engleska slova pune širine (dvobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove pune širine (jednobajtne znakove).

BAHTTEXT Pretvara broj u tekst u Baht formatu.

CHAR Daje znak zadat kodnim brojem.

CLEAN Iz teksta uklanja sve znakove koji se ne mogu odštampati.

CODE Daje kodni broj za prvi znak u tekstualnoj niski.

CONCATENATE Spaja nekoliko tekstualnih niski u celinu.

DOLLAR Pretvara broj u tekst koristeći format valute $ (dolar).

EXACT Proverava da li su dva teksta identična.

FIND Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (pravi razliku između velikih i malih slova).

FIXED Oblikuje broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala.

JIS Menja engleska slova polovične širine (jednobajtna) ili katakanu unutar tekstualne niske u znakove pune širine (dvobajtne znakove).

LEFT Daje krajnje leve znakove tekstualne vrednosti.

LEN Daje broj znakova u tekstualnoj niski.

LOWER Pretvara tekst u mala slova.

MID Daje zadati broj znakova iz tekstualne niske, počev od zadate pozicije.

PHONETIC Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstualne niske.

PROPER U svakoj reči u navedenom tekstu prvo slovo pretvara u veliko slovo.

REPLACE Zamenjuje znakove u tekstu.

REPT Ponavlja tekst zadati broj puta.

RIGHT Daje krajnje desne znakove tekstualne vrednosti.

SEARCH Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (ne pravi razliku između velikih i malih slova).

SUBSTITUTE Zamenjuje stari tekst novim.

T Pretvara svoje argumente u tekst.

TEXT Oblikuje broj i pretvara ga u tekst.

TRIM Uklanja razmake iz teksta.

UPPER Pretvara tekst u velika slova.

VALUE Pretvara tekstualni argument u broj.

 
 
Primenljivo na:
Excel 2003