Excel funkcije (po kategoriji)

Funkcije radnog lista kategorišu se po funkcionalnosti. Ako znate kategoriju funkcije koju tražite, možete da kliknete na tu kategoriju.

Savet    Stranicu takođe možete da pretražite tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+F, otkucati prvih nekoliko slova funkcije ili reči koja opisuje ono što tražite i kliknuti na dugme Dalje.

U ovom članku:


Funkcije kompatibilnosti

 Važno   Sve ove funkcije zamenjene su novim funkcijama koje mogu da obezbede poboljšanu preciznost i čija imena bolje odražavaju njihovu upotrebu. Iako su ove funkcije i dalje dostupne za kompatibilnost sa prethodnim verzijama, trebalo bi da razmotrite upotrebu novih funkcija od sada zato što ove funkcije možda neće biti dostupne u budućim verzijama programa Excel.

Više informacija o novim funkcijama potražite u članku Statističke funkcije.

Funkcija Opis
Funkcija BETADIST Daje kumulativnu funkciju beta raspodele
Funkcija BETAINV Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu
Funkcija BINOMDIST Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih termina
Funkcija CHIDIST Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu
Funkcija CHIINV Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu
Funkcija CHITEST Daje test nezavisnosti
Funkcija CONFIDENCE Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije
Funkcija COVAR Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka
Funkcija CRITBINOM Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna funkcija binomne raspodele manja ili jednaka vrednosti kriterijuma
Funkcija EXPONDIST Daje eksponencijalnu raspodelu
Funkcija FDIST Daje F raspodelu verovatnoće
Funkcija FINV Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće
Funkcija FTEST Daje rezultat F-testa
Funkcija GAMMADIST Daje gama raspodelu
Funkcija GAMMAINV Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele
Funkcija HYPGEOMDIST Daje hipergeometrijsku raspodelu
Funkcija LOGINV Daje inverznu kumulativnu log-normalnu funkciju raspodele
Funkcija LOGNORMDIST Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu
Funkcija MODE Daje najčešću vrednost u skupu podataka
Funkcija NEGBINOMDIST Daje negativnu binomnu raspodelu
Funkcija NORMDIST Daje normalnu kumulativnu raspodelu
Funkcija NORMINV Daje inverznu vrednost normalne kumulativne raspodele
Funkcija NORMSDIST Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu
Funkcija NORMSINV Daje inverznu vrednost standardne normalne kumulativne raspodele
Funkcija PERCENTILE Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega
Funkcija PERCENTRANK Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta
Funkcija POISSON Daje Poasonovu raspodelu
Funkcija QUARTILE Daje kvartil skupa podataka
Funkcija RANK Daje rang broja na listi brojeva
Funkcija STDEV Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka
Funkcija STDEVP Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije
Funkcija TDIST Daje Studentovu t-raspodelu
Funkcija TINV Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele
Funkcija TTEST Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu
Funkcija VAR Procenjuje varijansu na osnovu uzorka
Funkcija VARP Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije
Funkcija WEIBULL Daje Vejbulovu raspodelu
Funkcija ZTEST Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Vrh stranice Vrh stranice

Funkcije kocke

Funkcija Opis
Funkcija CUBEKPIMEMBER Daje ključni indikator efikasnosti (KPI) i prikazuje KPI ime u ćeliji. KPI predstavlja merljiv pokazatelj koji se koristi za praćenje učinka organizacije, poput mesečnog bruto profita ili kvartalnog prometa zaposlenih.
Funkcija CUBEMEMBER Daje član ili kombinaciju iz kocke. Koristi se za proveravanje da li član ili kombinacija postoji u kocki.
Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY Daje vrednost svojstva člana iz kocke. Koristi se za proveravanje da li ime člana postoji u kocki i za vraćanje njegovog navedenog svojstva.
Funkcija CUBERANKEDMEMBER Daje n-ti ili rangirani član skupa. Koristi se za vraćanje jednog ili više elemenata skupa, npr. najboljeg prodavca ili 10 najboljih učenika.
Funkcija CUBESET Definiše izračunati skup članova ili kombinacija slanjem skupa izraza kocki na serveru koja kreira taj skup, a zatim ga vraća programu Microsoft Office Excel
Funkcija CUBESETCOUNT Daje broj stavki u skupu.
Funkcija CUBEVALUE Daje ukupnu vrednost iz kocke.

Vrh stranice Vrh stranice

Funkcije baze podataka

Funkcija Opis
Funkcija DAVERAGE Daje prosek izabranih stavki baze podataka
Funkcija DCOUNT Broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka
Funkcija DCOUNTA Broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne
Funkcija DGET Izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava zadati kriterijum
Funkcija DMAX Daje maksimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka
Funkcija DMIN Daje minimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka
Funkcija DPRODUCT Množi vrednosti u određenom polju iz zapisa koje zadovoljavaju kriterijum baze podataka
Funkcija DSTDEV Procenjuje standardno odstupanje na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka
Funkcija DSTDEVP Izračunava standardno odstupanje na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka
Funkcija DSUM Sabira brojeve u koloni polja zapisa u bazi podataka koji zadovoljavaju kriterijum
Funkcija DVAR Procenjuje varijansu na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka
Funkcija DVARP Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Vrh stranice Vrh stranice

Funkcije datuma i vremena

Funkcija Opis
Funkcija DATE Daje redni broj određenog datuma
Funkcija DATEVALUE Konvertuje datum u obliku teksta u redni broj
Funkcija DAY Konvertuje redni broj u dan u mesecu
Funkcija DAYS360 Računa broj dana između dva datuma, u godini koja ima 360 dana
Funkcija EDATE Daje redni broj datuma koji je naznačeni broj meseci pre ili posle početnog datuma
Funkcija EOMONTH Daje redni broj poslednjeg dana u mesecu pre ili posle zadatog broja meseci
Funkcija HOUR Konvertuje redni broj u čas
Funkcija MINUTE Konvertuje redni broj u minut
Funkcija MONTH Konvertuje redni broj u mesec
Funkcija NETWORKDAYS Daje ukupan broj radnih dana između dva datuma
Funkcija NETWORKDAYS.INTL Daje broj celih radnih dana između dva datuma koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda
Funkcija NOW Daje redni broj koji odgovara tekućem datumu i vremenu
Funkcija SECOND Konvertuje redni broj u sekundu
Funkcija TIME Daje redni broj koji odgovara određenom vremenu
Funkcija TIMEVALUE Konvertuje vreme u obliku teksta u redni broj
Funkcija TODAY Daje redni broj koji odgovara današnjem datumu
Funkcija WEEKDAY Konvertuje redni broj u dan u sedmici
Funkcija WEEKNUM Konvertuje redni broj u broj koji predstavlja numeričku poziciju te sedmice u godini
Funkcija WORKDAY Daje redni broj datuma pre ili posle zadatog broja radnih dana
Funkcija WORKDAY.INTL Daje redni broj datuma pre ili posle navedenog broja radnih dana koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda
Funkcija YEAR Konvertuje redni broj u godinu
Funkcija YEARFRAC Daje razlomak godine koji predstavlja broj celih dana između početnog datuma i završnog datuma

Vrh stranice Vrh stranice

Inženjerske funkcije

Funkcija Opis
Funkcija BESSELI Daje izmenjenu Beselovu funkciju In(x)
Funkcija BESSELJ Daje Beselovu funkciju Jn(x)
Funkcija BESSELK Daje izmenjenu Beselovu funkciju Kn(x)
Funkcija BESSELY Daje Beselovu funkciju Yn(x)
Funkcija BIN2DEC Konvertuje binarni broj u decimalni
Funkcija BIN2HEX Konvertuje binarni broj u heksadecimalni
Funkcija BIN2OCT Konvertuje binarni broj u oktalni
Funkcija COMPLEX Konvertuje realne i imaginarne koeficijente u kompleksni broj
Funkcija CONVERT Konvertuje brojeve iz jednog mernog sistema u drugi
Funkcija DEC2BIN Konvertuje decimalni broj u binarni
Funkcija DEC2HEX Konvertuje decimalni broj u heksadecimalni
Funkcija DEC2OCT Konvertuje decimalni broj u oktalni
Funkcija DELTA Proverava da li su dve vrednosti jednake
Funkcija ERF Daje funkciju greške
Funkcija ERF.PRECISE Daje funkciju greške
Funkcija ERFC Daje komplementarnu funkciju greške
Funkcija ERFC.PRECISE Daje komplementarnu funkciju ERF sa integralom između vrednosti x i beskonačnosti
Funkcija GESTEP Proverava da li je neki broj veći od granične vrednosti
Funkcija HEX2BIN Konvertuje heksadecimalni broj u binarni
Funkcija HEX2DEC Konvertuje heksadecimalni broj u decimalni
Funkcija HEX2OCT Konvertuje heksadecimalni broj u oktalni
Funkcija IMABS Daje apsolutnu vrednost (modul) kompleksnog broja
Funkcija IMAGINARY Daje imaginarni koeficijent kompleksnog broja
Funkcija IMARGUMENT Daje argument teta, tj. ugao izražen u radijanima
Funkcija IMCONJUGATE Daje kompleksnu konjugaciju kompleksnog broja
Funkcija IMCOS Daje kosinus kompleksnog broja
Funkcija IMDIV Daje količnik dva kompleksna broja
Funkcija IMEXP Daje stepen kompleksnog broja
Funkcija IMLN Daje prirodni logaritam kompleksnog broja
Funkcija IMLOG10 Daje logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja
Funkcija IMLOG2 Daje logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja
Funkcija IMPOWER Daje kompleksni broj podignut na celobrojni stepen
Funkcija IMPRODUCT Daje proizvod 2 do 255 složenih brojeva
Funkcija IMREAL Daje realni koeficijent kompleksnog broja
Funkcija IMSIN Daje sinus kompleksnog broja
Funkcija IMSQRT Daje kvadratni koren kompleksnog broja
Funkcija IMSUB Daje razliku između dva kompleksna broja
Funkcija IMSUM Daje zbir kompleksnih brojeva
Funkcija OCT2BIN Konvertuje oktalni broj u binarni
Funkcija OCT2DEC Konvertuje oktalni broj u decimalni
Funkcija OCT2HEX Konvertuje oktalni broj u heksadecimalni

Vrh stranice Vrh stranice

Finansijske funkcije

Funkcija Opis
Funkcija ACCRINT Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata isplaćuje periodično
Funkcija ACCRINTM Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata naplaćuje po dospeću
Funkcija AMORDEGRC Daje amortizaciju za svaki obračunski period korišćenjem koeficijenta za amortizaciju
Funkcija AMORLINC Daje amortizaciju za svaki obračunski period
Funkcija COUPDAYBS Daje broj dana važenja kupona od početka kuponskog perioda do datuma saldiranja
Funkcija COUPDAYS Daje broj dana kuponskog perioda sa navedenim datumom saldiranja
Funkcija COUPDAYSNC Daje broj dana od datuma saldiranja kupona do datuma isplate po sledećem kuponu
Funkcija COUPNCD Daje datum isplate sledećeg kupona koji dolazi nakon datuma saldiranja
Funkcija COUPNUM Daje broj kupona naplativih između datuma saldiranja i datuma dospeća
Funkcija COUPPCD Daje datum dospeća prethodnog kupona pre datuma saldiranja
Funkcija CUMIPMT Daje kumulativnu kamatu isplaćenu između dva perioda otplate
Funkcija CUMPRINC Daje kumulativnu otplatu po glavnici kredita između dva perioda otplate
Funkcija DB Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću geometrijski-nazadujućeg metoda
Funkcija DDB Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću metoda dvostruke stope linearne amortizacije na opadajuću osnovu ili nekog drugog preciziranog metoda
Funkcija DISC Daje diskontnu stopu hartija od vrednosti
Funkcija DOLLARDE Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao razlomak u cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj
Funkcija DOLLARFR Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cenu u dolarima izraženu kao razlomak
Funkcija DURATION Daje trajanje hartije od vrednosti na godišnjem nivou za koje se kamata isplaćuje periodično
Funkcija EFFECT Daje efektivnu godišnju kamatnu stopu
Funkcija FV Daje buduću vrednost investicije
Funkcija FVSCHEDULE Daje buduću vrednost glavnice na koju se primenjuje niz složenih kamatnih stopa
Funkcija INTRATE Daje kamatnu stopu na potpuno investirane hartije od vrednosti
Funkcija IPMT Daje iznos kamate na investicije u datom periodu
Funkcija IRR Daje internu kamatnu stopu za niz novčanih tokova
Funkcija ISPMT Izračunava kamatu koja se na investicije plaća tokom određenog perioda
Funkcija MDURATION Daje izmenjeno Mekoli trajanje hartije od vrednosti čija pretpostavljena nominalna vrednost iznosi 100 USD
Funkcija MIRR Daje internu kamatnu stopu kada pozitivni i negativni novčani tokovi imaju različite kamatne stope
Funkcija NOMINAL Daje nominalnu godišnju kamatnu stopu
Funkcija NPER Daje broj obračunskih perioda za investiciju
Funkcija NPV Daje sadašnju neto vrednost investicija na osnovu serija periodičnih novčanih tokova i diskontne stope
Funkcija ODDFPRICE Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim prvim rokom isplate
Funkcija ODDFYIELD Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim prvim rokom isplate
Funkcija ODDLPRICE Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim poslednjim rokom isplate
Funkcija ODDLYIELD Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim poslednjim rokom isplate
Funkcija PMT Daje periodične otplate anuiteta
Funkcija PPMT Daje otplate na ime glavnice za određeni period
Funkcija PRICE Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti za koju se kamata isplaćuje periodično
Funkcija PRICEDISC Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti diskontne cene hartije od vrednosti
Funkcija PRICEMAT Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti na koju se plaća kamata po dospeću
Funkcija PV Daje sadašnju vrednost investicije
Funkcija RATE Daje kamatnu stopu za period anuiteta
Funkcija RECEIVED Daje iznos koji se dobija po dospeću potpuno investirane hartije od vrednosti
Funkcija SLN Daje linearnu amortizaciju materijalnih sredstava za jedan period
Funkcija SYD Daje aritmetičko-nazadujuću amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani period
Funkcija TBILLEQ Daje dobit po trezorskom zapisu koji se izračunava kao dobit po hartiji od vrednosti
Funkcija TBILLPRICE Daje cenu trezorskog zapisa prema nominalnoj vrednosti 100 USD
Funkcija TBILLYIELD Daje dobit po trezorskom zapisu
Funkcija VDB Daje amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani ili parcijalni period pomoću metoda linearne amortizacije.
Funkcija XIRR Daje unutrašnju stopu prinosa za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični
Funkcija XNPV Daje sadašnju neto vrednost za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični
Funkcija YIELD Daje dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje periodično
Funkcija YIELDDISC Daje godišnju dobit za diskontovane hartije od vrednosti; na primer, za trezorski zapisu
Funkcija YIELDMAT Daje godišnju dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje po dospeću

Vrh stranice Vrh stranice

Informacione funkcije

Funkcija Opis
Funkcija CELL

Daje informacije o oblikovanju, lokaciji ili sadržaju ćelije

 Napomena    Ova funkcija nije dostupna u programu Excel Web App.

Funkcija ERROR.TYPE Daje broj koji odgovara tipu greške
Funkcija INFO

Daje informacije o trenutnom operativnom okruženju

 Napomena    Ova funkcija nije dostupna u programu Excel Web App.

Funkcija ISBLANK Daje TRUE ako je prazna vrednost
Funkcija ISERR Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška, izuzev #N/A
Funkcija ISERROR Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška
Funkcija ISEVEN Daje TRUE ako je broj paran
Funkcija ISLOGICAL Daje TRUE ako je vrednost logička vrednost
Funkcija ISNA Daje TRUE ako je greška #N/A
Funkcija ISNONTEXT Daje TRUE ako vrednost nije tekst
Funkcija ISNUMBER Daje TRUE ako je vrednost broj
Funkcija ISODD Daje TRUE ako je broj neparan
Funkcija ISREF Daje TRUE ako je vrednost referenca
Funkcija ISTEXT Daje TRUE ako je vrednost tekst
Funkcija N Daje vrednost konvertovanu u broj
Funkcija NA Daje #N/A grešku
Funkcija TYPE Daje broj koji označava tip podataka vrednosti

Vrh stranice Vrh stranice

Logičke funkcije

Funkcija Opis
Funkcija AND Daje TRUE ako su svi argumenti TRUE
Funkcija FALSE Daje logičku vrednost FALSE
Funkcija IF Zadaje logički uslov koji treba da se ispita
Funkcija IFERROR Daje vrednost koju navedete za slučaj da formula za rezultat ima grešku. U suprotnom, daje rezultat formule
Funkcija NOT Zadaje suprotnu logičku vrednost argumenta
Funkcija OR Daje TRUE ako je bilo koji od argumenata TRUE
Funkcija TRUE Daje logičku vrednost TRUE

Vrh stranice Vrh stranice

Funkcije za pretraživanje i reference

Funkcija Opis
Funkcija ADDRESS Daje referencu kao tekst na jednu ćeliju radnog lista
Funkcija AREAS Daje broj oblasti u referenci
Funkcija CHOOSE Bira vrednost sa liste vrednosti
Funkcija COLUMN Daje broj kolone reference
Funkcija COLUMNS Daje broj kolona u referenci
Funkcija GETPIVOTDATA Daje podatke uskladištene u izveštaju izvedene tabele
Funkcija HLOOKUP Pregleda gornji red niza i daje vrednost označene ćelije
Funkcija HYPERLINK Kreira prečicu koja otvara dokument uskladišten na mrežnom serveru, intranetu ili internetu
Funkcija INDEX Koristi indeks da bi odabrao vrednost iz reference ili niza
Funkcija INDIRECT Daje sadržaj reference na koji ukazuje tekstualna vrednost
Funkcija LOOKUP Traži vrednosti u vektoru ili nizu
Funkcija MATCH Traži vrednosti u referenci ili nizu
Funkcija OFFSET Daje pomeraj reference od zadate reference
Funkcija ROW Daje broj reda reference
Funkcija ROWS Daje broj redova u referenci
Funkcija RTD Preuzima podatke u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju (Automatizacija: jedan od vidova korišćenja objekata aplikacije iz druge aplikacije ili programerske alatke. Ono što se nekada zvalo „OLE automatizacija“, sada je preraslo u industrijski standard i postalo funkcija COM (Component Object Model) modela.).
Funkcija TRANSPOSE Daje transponovani niz
Funkcija VLOOKUP Pretražuje prvu kolonu niza i kreće se kroz taj red da bi kao rezultat dala vrednost ćelije

Vrh stranice Vrh stranice

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Funkcija Opis
Funkcija ABS Daje apsolutnu vrednost broja
Funkcija ACOS Daje arkus kosinus broja
Funkcija ACOSH Daje inverzni hiperbolički kosinus broja
Funkcija AGGREGATE Daje zbir neke liste ili baze podataka
Funkcija ASIN Daje arkus sinus broja
Funkcija ASINH Daje inverzni hiperbolički sinus broja
Funkcija ATAN Daje arkus tangens broja
Funkcija ATAN2 Daje arkus tangens na osnovu x i y koordinata
Funkcija ATANH Daje inverzni hiperbolički tangens broja
Funkcija CEILING Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance
Funkcija CEILING.PRECISE Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.
Funkcija COMBIN Daje broj kombinacija za dati broj objekata
Funkcija COS Daje kosinus broja
Funkcija COSH Daje hiperbolički kosinus broja
Funkcija DEGREES Konvertuje radijane u stepene
Funkcija EVEN Zaokružuje broj na najbliži veći paran ceo broj
Funkcija EXP Daje broj e stepenovan datim brojem
Funkcija FACT Daje faktorijel broja
Funkcija FACTDOUBLE Daje dvostruki faktorijel broja
Funkcija FLOOR Zaokružuje broj na nižu vrednost
Funkcija FLOOR.PRECISE Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naniže.
Funkcija GCD Daje najveći zajednički delilac
Funkcija INT Zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj
Funkcija ISO.CEILING Daje broj koji je zaokružen na najbliži veći ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance
Funkcija LCM Daje najmanji zajednički sadržalac
Funkcija LN Daje prirodni logaritam nekog broja
Funkcija LOG Daje logaritam broja za datu osnovu
Funkcija LOG10 Daje logaritam sa osnovom 10 nekog broja
Funkcija MDETERM Daje determinantu matrice niza
Funkcija MINVERSE Daje inverznu matricu niza
Funkcija MMULT Daje matrični proizvod dva niza
Funkcija MOD Daje ostatak deljenja
Funkcija MROUND Daje broj zaokružen na željeni umnožak
Funkcija MULTINOMIAL Daje multinomijalni koeficijent za skup brojeva
Funkcija ODD Zaokružuje broj na najbliži veći neparan ceo broj
Funkcija PI Daje vrednost broja pi
Funkcija POWER Daje vrednost broja podignutog na neki stepen
Funkcija PRODUCT Daje proizvod argumenata
Funkcija QUOTIENT Daje celobrojnu vrednost deljenja
Funkcija RADIANS Konvertuje stepene u radijane
Funkcija RAND Daje nasumični broj između 0 i 1
Funkcija RANDBETWEEN Daje nasumični broj između zadatih brojeva
Funkcija ROMAN Konvertuje arapske brojeve u rimske, kao tekst
Funkcija ROUND Zaokružuje broj na zadati broj cifara
Funkcija ROUNDDOWN Zaokružuje broj na nižu vrednost
Funkcija ROUNDUP Zaokružuje broj na višu vrednost
Funkcija SERIESSUM Daje zbir stepenog reda na osnovu formule
Funkcija SIGN Daje znak broja
Funkcija SIN Daje sinus datog ugla
Funkcija SINH Daje hiperbolički sinus broja
Funkcija SQRT Daje pozitivnu vrednost kvadratnog korena
Funkcija SQRTPI Daje kvadratni koren od proizvoda (broj * pi)
Funkcija SUBTOTAL Daje međuvrednost neke liste ili baze podataka
Funkcija SUM Daje zbir argumenata
Funkcija SUMIF Sabira ćelije precizirane prema datom kriterijumu
Funkcija SUMIFS Sabira ćelije u opsegu koji zadovoljava više kriterijuma
Funkcija SUMPRODUCT Daje zbir proizvoda odgovarajućih članova niza
Funkcija SUMSQ Daje zbir kvadrata argumenata
Funkcija SUMX2MY2 Daje zbir razlike kvadrata odgovarajućih vrednosti iz dva niza
Funkcija SUMX2PY2 Daje sumu zbirova kvadrata odgovarajućih vrednosti u dva niza
Funkcija SUMXMY2 Daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti iz dva niza
Funkcija TAN Daje tangens broja
Funkcija TANH Daje hiperbolički tangens broja
Funkcija TRUNC Skraćuje broj na ceo broj

Vrh stranice Vrh stranice

Statističke funkcije

Funkcija Opis
Funkcija AVEDEV Daje prosek apsolutnih odstupanja mesta podataka od njihove srednje vrednosti
Funkcija AVERAGE Daje prosek svojih argumenata
Funkcija AVERAGEA Daje prosek svojih argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti
Funkcija AVERAGEIF Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume
Funkcija AVERAGEIFS Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje ispunjavavaju više kriterijuma
Funkcija BETA.DIST Daje kumulativnu funkciju beta raspodele
Funkcija BETA.INV Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu
Funkcija BINOM.DIST Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih termina
Funkcija BINOM.INV Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna funkcija binomne raspodele manja ili jednaka vrednosti kriterijuma
Funkcija CHISQ.DIST Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće
Funkcija CHISQ.DIST.RT Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu
Funkcija CHISQ.INV Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće
Funkcija CHISQ.INV.RT Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu
Funkcija CHISQ.TEST Daje test nezavisnosti
Funkcija CONFIDENCE.NORM Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije
Funkcija CONFIDENCE.T Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije koristeći Studentovu t-raspodelu
Funkcija CORREL Daje koeficijent korelacije između dva skupa podataka
Funkcija COUNT Broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata
Funkcija COUNTA Broji koliko se vrednosti nalazi na listi argumenata
Funkcija COUNTBLANK Broji koliko se praznih ćelija nalazi unutar opsega
Funkcija COUNTIF Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju dati kriterijum
Funkcija COUNTIFS Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju više kriterijuma
Funkcija COVARIANCE.P Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka
Funkcija COVARIANCE.S Daje kovarijansu uzorka, srednju vrednost proizvoda odstupanja za svaki par mesta podataka iz dva skupa podataka
Funkcija DEVSQ Daje zbir kvadrata odstupanja
Funkcija EXPON.DIST Daje eksponencijalnu raspodelu
Funkcija F.DIST Daje F raspodelu verovatnoće
Funkcija F.DIST.RT Daje F raspodelu verovatnoće
Funkcija F.INV Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće
Funkcija F.INV.RT Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće
Funkcija F.TEST Daje rezultat F-testa
Funkcija FISHER Daje Fišerovu transformaciju
Funkcija FISHERINV Daje inverznu Fišerovu transformaciju
Funkcija FORECAST Daje vrednosti po linearnom trendu
Funkcija FREQUENCY Daje raspodelu učestalosti kao vertikalni niz
Funkcija GAMMA.DIST Daje gama raspodelu
Funkcija GAMMA.INV Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele
Funkcija GAMMALN Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)
Funkcija GAMMALN.PRECISE Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)
Funkcija GEOMEAN Daje geometrijsku srednju vrednost
Funkcija GROWTH Daje vrednosti po eksponencijalnom trendu
Funkcija HARMEAN Daje harmonijsku srednju vrednost
Funkcija HYPGEOM.DIST Daje hipergeometrijsku raspodelu
Funkcija INTERCEPT Daje presek linije linearne regresije
Funkcija KURT Daje kurtozis (meru spljoštenosti) skupa podataka
Funkcija LARGE Daje k-tu po veličini (počev od najveće) vrednost u skupu podataka
Funkcija LINEST Daje parametre linearnog trenda
Funkcija LOGEST Daje parametre eksponencijalnog trenda
Funkcija LOGNORM.DIST Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu
Funkcija LOGNORM.INV Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele
Funkcija MAX Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata
Funkcija MAXA Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti
Funkcija MEDIAN Daje medijanu datih brojeva
Funkcija MIN Daje minimalnu vrednost sa liste argumenata
Funkcija MINA Daje najmanju vrednost sa liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti
Funkcija MODE.MULT Daje vertikalni niz vrednosti koje se najčešće pojavljuju ili se ponavljaju u nizu ili opsegu podataka
Funkcija MODE.SNGL Daje najčešću vrednost u skupu podataka
Funkcija NEGBINOM.DIST Daje negativnu binomnu raspodelu
Funkcija NORM.DIST Daje normalnu kumulativnu raspodelu
Funkcija NORM.INV Daje inverznu vrednost normalne kumulativne raspodele
Funkcija NORM.S.DIST Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu
Funkcija NORM.S.INV Daje inverznu vrednost standardne normalne kumulativne raspodele
Funkcija PEARSON Daje Pirsonov koeficijent korelacije (proizvoda momenata)
Funkcija PERCENTILE.EXC Daje k-ti percentil vrednosti u opsegu, pri čemu se k nalazi u opsegu 0..1, isključujući te brojeve
Funkcija PERCENTILE.INC Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega
Funkcija PERCENTRANK.EXC Daje rang vrednosti u skupu podataka kao procenat (0..1, isključujući te brojeve) skupa podataka
Funkcija PERCENTRANK.INC Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta
Funkcija PERMUT Daje broj permutacija za zadati broj objekata
Funkcija POISSON.DIST Daje Poasonovu raspodelu
Funkcija PROB Daje verovatnoću da se vrednosti iz opseg nalaze između dve granične vrednosti
Funkcija QUARTILE.EXC Daje kvartil skupa podataka na osnovu vrednosti percentila od 0..1, isključujući te brojeve
Funkcija QUARTILE.INC Daje kvartil skupa podataka
Funkcija RANK.AVG Daje rang broja na listi brojeva
Funkcija RANK.EQ Daje rang broja na listi brojeva
Funkcija RSQ Daje kvadrat Pirsonovog koeficijenta korelacije (proizvoda momenata)
Funkcija SKEW Daje asimetriju neke raspodele
Funkcija SLOPE Daje nagib linije linearne regresije
Funkcija SMALL Daje k-tu po veličini (počev od najmanje) vrednost skupa podataka
Funkcija STANDARDIZE Daje normalizovanu vrednost
Funkcija STDEV.P Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije
Funkcija STDEV.S Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka
Funkcija STDEVA Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti
Funkcija STDEVPA Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti
Funkcija STEYX Daje standardnu grešku regresije predviđene y-vrednosti za svako x u regresiji
Funkcija T.DIST Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu
Funkcija T.DIST.2T Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu
Funkcija T.DIST.RT Daje Studentovu t-raspodelu
Funkcija T.INV Daje t-vrednost Studentove t-raspodele kao funkciju verovatnoće i stepen slobode
Funkcija T.INV.2T Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele
Funkcija TREND Daje vrednosti po linearnom trendu
Funkcija TRIMMEAN Daje srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka
Funkcija T.TEST Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu
Funkcija VAR.P Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije
Funkcija VAR.S Procenjuje varijansu na osnovu uzorka
Funkcija VARA Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti
Funkcija VARPA Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti
Funkcija WEIBULL.DIST Daje Vejbulovu raspodelu
Funkcija Z.TEST Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Vrh stranice Vrh stranice

Tekstualne funkcije

Funkcija Opis
Funkcija ASC Menja engleska slova pune širine (dvobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove poluširine (jednobajtne)
Funkcija BAHTTEXT Konvertuje broj u tekst, koristeći ß (baht) format valute
Funkcija CHAR Daje znak određen kodnim brojem
Funkcija CLEAN Uklanja iz teksta sve znakove koji ne mogu da budu odštampani
Funkcija CODE Daje numerički kôd prvog znaka tekstualne niske
Funkcija CONCATENATE Spaja nekoliko tekstualnih stavki u jednu tekstualnu stavku
Funkcija DOLLAR Konvertuje broj u tekst, koristeći $ (dolar) kao format valute
Funkcija EXACT Proverava da li su dve tekstualne vrednosti identične
Funkcije FIND i FINDB Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (sa razlikovanjem velikih i malih slova)
Funkcija FIXED Oblikuje broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala
Funkcija JIS Menja engleska slova poluširine (jednobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove pune širine (dvobajtne znakove)
Funkcije LEFT i LEFTB Daje krajnje leve znakove tekstualne vrednosti
Funkcije LEN i LENB Daje broj znakova u tekstualnoj niski
Funkcija LOWER Konvertuje tekst u mala slova
Funkcije MID i MIDB Daje zadati broj znakova iz tekstualne niske, počev od zadate pozicije
Funkcija PHONETIC Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstualne niske
Funkcija PROPER Pretvara prvo slovo svake reči tekstualne vrednosti u veliko slovo
Funkcije REPLACE i REPLACEB Zamenjuje znakove u tekstu
Funkcija REPT Ponavlja tekst zadati broj puta
Funkcije RIGHT i RIGHTB Daje krajnje desne znakove tekstualne vrednosti
Funkcije SEARCH i SEARCHB Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (ne pravi razliku između velikih i malih slova)
Funkcija SUBSTITUTE Zamenjuje stari tekst novim u tekstualnoj niski
Funkcija T Konvertuje svoje argumente u tekst
Funkcija TEXT Oblikuje broj i konvertuje ga u tekst
Funkcija TRIM Uklanja razmake iz teksta
Funkcija UPPER Konvertuje tekst u velika slova
Funkcija VALUE Konvertuje tekstualni argument u broj

Vrh stranice Vrh stranice

Korisnički definisane funkcije koje su instalirane sa programskim dodacima

Ako programski dodaci koje instalirate sadrže funkcije, ove funkcije programskog dodatka ili automatizacije biće dostupne u dijalogu Umetanje funkcije u kategoriji Korisnički definisane.

 Napomena    Korisnički definisane funkcije nisu dostupne u programu Excel Web App.

Funkcija Opis
Funkcija CALL Poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili programskom resursu
Funkcija EUROCONVERT Konvertuje broj u evre, konvertuje broj iz evra u valutu zemlje članice Evropske unije ili konvertuje broj iz valute jedne zemlje članice u valutu druge zemlje članice tako što koristi evro kao posrednika (triangulacija)
Funkcija REGISTER.ID Daje registarski ID datoteke biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili programskog resursa koji je prethodno registrovan
Funkcija SQL.REQUEST Vrši povezivanje sa spoljnim izvorom podataka i pokreće upit sa radnog lista, a zatim daje rezultat u obliku niza, bez potrebe za programiranjem makroa

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća