Dostupni formati brojeva

Primenom različitih formata na brojeve možete da promenite izgled broja, a da pri tom ne promenite sâm broj. Format broja ne utiče na stvarnu vrednost ćelije koju Excel koristi za izračunavanja. Stvarna vrednost se prikazuje u polju za formulu (polje za formulu: polje na vrhu Excel prozora koje služi za unošenje ili uređivanje vrednosti i formula u ćelijama ili grafikonima. Prikazuje konstantnu vrednost ili formulu uskladištenu u aktivnoj ćeliji.).


Polje za formulu i odgovarajuća ćelija

Polje za formulu i odgovarajuća ćelija

Sledeća tabela prikazuje rezime formata brojeva dostupnih na kartici Početak, u grupi Broj. Da biste videli sve dostupne formate brojeva, kliknite na dugme „Pokretanje dijaloga“ pored naziva grupe Broj.

Dugme „Pokretanje dijaloga“ u grupi „Broj“

Format Opis
Opšti Podrazumevani format broja koji Excel primenjuje kada otkucate neki broj. Brojevi na koje je primenjen format Opšti uglavnom se prikazuju kao što ste ih otkucali. Međutim, ako širina ćelije nije dovoljna za prikazivanje celog broja, format Opšti zaokružuje broj sa decimalama. Format broja Opšti koristi i naučni (eksponencijalni) zapis za velike brojeve (12 ili više cifara).
Broj Koristi se za opšti prikaz brojeva. Možete navesti broj decimalnih mesta koja želite da koristite, da li želite da koristite znak za razdvajanje hiljada, kao i način na koji želite da budu prikazani negativni brojevi.
Valuta Koristi se za opšte novčane vrednosti i prikazuje podrazumevani simbol valute pomoću brojeva. Možete navesti broj decimalnih mesta koja želite da koristite, da li želite da koristite znak za razdvajanje hiljada, kao i način na koji želite da budu prikazani negativni brojevi.
Računovodstveni Takođe se koristi za novčane vrednosti, ali on poravnava simbole valuta i znakove za razdvajanje decimala u koloni.
Datum Prikazuje redne brojeve vremena i datuma kao vrednosti datuma u skladu sa tipom i lokalnim standardom (lokacijom) koje navedete. Formati datuma koji počinju zvezdicom (*) reaguju na promene regionalnih postavki datuma i vremena koje su određene u kontrolnoj tabli. Postavke kontrolne table ne utiču na formate bez zvezdice.
Vreme Prikazuje redne brojeve vremena i datuma kao vrednosti vremena u skladu sa tipom i lokalnim standardom (lokacijom) koje navedete. Formati vremena koji počinju zvezdicom (*) reaguju na promene regionalnih postavki datuma i vremena koje su određene u kontrolnoj tabli. Postavke kontrolne table ne utiču na formate bez zvezdice.
Procenat Množi vrednost ćelije sa 100 i prikazuje rezultat sa simbolom za procenat (%). Možete navesti i broj decimalnih mesta koja želite da koristite.
Razlomak Prikazuje broj u obliku razlomka u skladu sa tipom razlomka koji navedete.
Naučni Prikazuje broj u eksponencijalnom obliku i zamenjuje deo broja oblikom E+n, gde E (koje označava eksponent) množi prethodni broj sa 10 na n-ti stepen. Na primer, Naučni format sa dve decimale prikazuje broj 12345678901 u obliku 1,23E+10 što je 1,23 puta 10 na 10-ti stepen. Možete navesti i broj decimalnih mesta koja želite da koristite.
Tekst Tretira sadržaj ćelije kao tekst i prikazuje ga tačno kao što ga otkucate, čak i prilikom unošenja brojeva.
Specijalni Prikazuje broj u vidu poštanskog broja, broja telefona ili broja socijalnog osiguranja.
Prilagođeno Omogućava da menjate kopiju postojećeg koda formata broja. Upotrebite ovaj format da biste kreirali prilagođeni format koji se dodaje na listu kodova formata broja. Možete dodati između 200 i 250 prilagođenih formata broja, što zavisi od jezičke verzije programa Excel koja je instalirana na vašem računaru.
 
 
Primenljivo na:
Excel 2013