Prečice na tastaturi za Access

Možete da koristite prečice na tastaturi za brz pristup često korišćenim komandama ili operacijama. Sledeći odeljci navode prečice na tastaturi koje su dostupne u programu Microsoft Office Access 2007. Takođe možete da koristite prečice na tastaturi da biste premestili fokus na meni, komandu ili kontrolu bez korišćenja miša.

Opšte tasterske prečice

PrikažiOpšte tasterske prečice za Access

PrikažiOtvaranje baze podataka

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvorite novu bazu podataka CTRL+N
Otvorite postojeću bazu podataka CTRL+O
Izađete iz programa Office Access 2007Access ALT+F4

PrikažiŠtampanje i čuvanje

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Odštampate trenutni ili izabrani objekat CTRL+P
Otvorite dijalog Štampanje izborom stavke Pregled pre štampanja P ili CTRL+P
Otvorite dijalog Podešavanje stranice izborom stavke Pregled pre štampanja S
Otkažete pregled pre štampanja ili pregled rasporeda C ili ESC
Sačuvate objekat baze podataka CTRL+S ili SHIFT+F12
Otvorite dijalog Sačuvaj kao F12

PrikažiKorišćenje kombinovanog okvira ili okvira sa listom opcija

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvorite kombinovani okvir F4 ili ALT+STRELICA NADOLE
Osvežite sadržaj okvira sa listom opcija ili kombinovanog okvira Polje za pronalaženje (polje za pretraživanje: polje koje se koristi u obrascu ili izveštaju u Access bazi podataka koje prikazuje listu vrednosti preuzetu iz tabele ili upita ili skladišti statični skup vrednosti.) F9
Pomerite jedan red nadole STRELICA NADOLE
Pomerite jednu stranicu nadole STRANICA NADOLE
Pomerite jedan red nagore STRELICA NAGORE
Pomerite jednu stranicu nagore STRANICA NAGORE
Izađete iz kombinovanog okvira ili okvira sa listom opcija TAB

PrikažiPronalaženje i zamena teksta ili podataka

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvorite karticu Pronalaženje u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca) CTRL+F
Otvorite karticu Zamena u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca) CTRL+H
Pronađete sledeće pojavljivanje teksta koje je navedeno u dijalogu Pronalaženje i zamena kada je dijalog zatvoren (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca) SHIFT+F4

PrikažiRad u prikazu dizajna

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacite između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i Režima za navigaciju (režim navigacije: režim u programu Microsoft Access u kome se biraju cela polja, a mesto umetanja nije vidljivo. U režimu navigacije možete da prelazite sa polja na polje pomoću tastera sa strelicama.) u listu sa podacima. Kada radite u obrascu ili izveštaju, pritisnite taster ESC da biste izašli iz režima za navigaciju. F2
Prebacite na list sa svojstvima (Prikaz dizajna u obrascima i izveštajima u Access bazama podataka i Access projektima) F4
Prebacite u prikaz obrasca iz prikaza dizajna F5
Prebacite iz gornjih i donjih delova prozora (prikaz dizajna upita i prozor Napredni filter/Sortiranje) F6
Kružno krećete kroz koordinatne linije polja, svojstva polja, okno za navigaciju, pristupne tastere u sistemu za pristup tastaturi, kontrole zuma i traku za bezbednost (prikaz dizajna tabela) F6
Otvorite dijalog Odabir izrade (Prozor prikaza dizajna obrasca i izveštaja) F7
Otvorite program Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja F7
Prebacite iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izveštaja SHIFT+F7 ili ALT+F11

PrikažiUređivanje kontrola u prikazu dizajna obrasca i izveštaja

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Kopirate izabrane kontrole u ostavu CTRL+C
Isečete izabrane kontrole i kopirate iste u ostavu CTRL+X
Nalepite sadržaj ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka CTRL+V
Premestite izabranu kontrolu nadesno (osim kontrola koje su deo rasporeda) STRELCA NADESNO ili CTRL+STRELICA NADESNO
Premestite izabranu kontrolu nalevo (osim kontrola koje su deo rasporeda) STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NALEVO
Premestite izabranu kontrolu nagore STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NAGORE
Premestite izabranu kontrolu nadole STRELICA NADOLE ili CTRL+STRELICA NADOLE
Povećate visinu izabrane kontrole SHIFT+STRELICA NADOLE

Povećate širinu izabrane kontrole

 Napomena   Ako se koristi sa kontrolama koje se nalaze u rasporedu, celom rasporedu se menja veličina.

SHIFT+STRELICA NADESNO
Smanjite visinu izabrane kontrole SHIFT+STRELICA NAGORE

Smanjite širinu izabrane kontrole

 Napomena   Ako se koristi sa kontrolama koje se nalaze u rasporedu, celom rasporedu se menja veličina.

SHIFT+STRELICA NALEVO

PrikažiOperacije sa prozorima

 Napomena   Po podrazumevanim postavkama, Microsoft Office Access 2007 baze podataka se prikazuju kao dokumenti na karticama. Da biste koristili dokumente u prozorima, kliknite na dugme dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim na dugme Opcije programa Access. U dijalogu Opcije programa Access, izaberite stavku Trenutne baze podataka i u grupi Opcije prozora dokumenta izaberite opciju Preklopni prozori.

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Uključite/isključite okno za navigaciju F11
Kružno krećete između dva prozora CTRL+F6
Vratite izabrani umanjeni prozor kada su svi prozori umanjeni ENTER
Uključite režim za menjanje veličine za aktivni prozor kada nije umanjen, pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora CTRL+F8
Prikažete kontrolni meni ALT+RAZMAKNICA
Prikažete priručni meni SHIFT+F10
Zatvorite aktivni prozor CTRL+W ili CTRL+F4
Prebacite između programa Visual Basic Editor i prethodnog aktivnog programa ALT+F11

PrikažiRad sa čarobnjacima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Preklopite fokus unapred između kontrola u čarobnjaku TAB
Premestite na sledeću stranicu čarobnjaka ALT+N
Premestite na prethodnu stranicu čarobnjaka ALT+B
Dovršite rad sa čarobnjakom ALT+F

PrikažiRazno

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikažete celu adresu hiperveze za izabranu hipervezu F2
Proverite pravopis F7
Otvorite polje za zumiranje da biste uneli izraze i drugi tekst u malim oblastima za unos SHIFT+F2
Prikažete list sa svojstvima u prikazu dizajna ALT+ENTER
Izađete iz programa Access ili zatvorite dijalog ALT+F4
Aktivirate graditelja CTRL+F2
Prebacite unapred između prikaza kada se nalazite u tabeli, upitu, obrascu, izveštaju, stranici, listi izvedene tabele, izveštaju izvedene tabele, uskladištenoj procedure ili funkciji Access projekta (.adp). Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera će premestiti na sledeći dostupan prikaz. CTRL+STRELICA NADESNO ili CRTL+ZAREZ (,)

Prebacite unazad između prikaza kada se nalazite u tabeli, upitu, obrascu, izveštaju, stranici, listi izvedene tabele, izveštaju izvedene tabele, uskladištenoj procedure ili (.adp) funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera će premestiti na prethodni prikaz.

 Napomena   CTRL+TAČKA (.) ne radi pod svim uslovima sa svim objektima.

CTRL+STRELICA NALEVO ili CRTL+TAČKA (.)

PrikažiTasterske prečice okna za navigaciju

PrikažiUređivanje i navigacija liste objekata

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Preimenujete izabrani objekat F2
Pomerite jedan red nadole STRELICA NADOLE
Pomerite jedan prozor nadole STRANICA NADOLE
Pomerite na poslednji objekat END
Pomerite jedan red nagore STRELICA NAGORE
Pomerite jedan prozor nagore STRANICA NAGORE
Pomerite na prvi objekat HOME

PrikažiNavigacija i otvaranje objekata

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvorite izabranu tabelu ili upit u prikazu lista sa podacima ENTER
Otvorite izabrani obrazac ili izveštaj ENTER
Pokrenete izabrani makro ENTER
Otvorite izabranu tabelu, upit, obrazac, izveštaj, stanicu za pristup podacima, makro ili modul u prikazu dizajna CTRL+ENTER
Prikažete neposredno okno u programu Visual Basic Editor CTRL+G

PrikažiRad sa menijima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikažete priručni meni SHIFT+F10
Prikažete pristupne tastere ALT ili F10
Prikažete ikonu menija programa (na naslovnoj traci programa) ALT+RAZMAKNICA
Kada je vidljiv meni ili podmeni, izaberite sledeću ili prethodnu komandu STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE
Izaberete meni nalevo ili nadesno ili ako je podmeni vidljiv, da prebacite između glavnog menija i podmenija STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Izaberete prvu ili poslednju komandu u meniju ili podmeniju HOME ili END
Zatvorite vidljivi meni i podmeni istovremeno ALT
Zatvorite vidljivi meni ili ako je vidljiv podmeni, da zatvorite samo podmeni ESC

PrikažiRadite u prozorima i dijalozima

PrikažiKorišćenje prozora programa

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacite na sledeći program ALT+TAB
Prebacite na prethodni program ALT+SHIFT+TAB
Prikažete Windows Start meni CTRL+ESC
Zatvorite aktivni prozor baze podataka CTRL+W
Prebacite na sledeći prozor baze podataka CTRL+F6
Prebacite na prethodni prozor baze podataka CTRL+SHIFT+F6
Vratite izabrani umanjeni prozor kada su svi prozori umanjeni ENTER

PrikažiKorišćenje dijaloga

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacite na sledeću karticu u dijalogu CTRL+TAB
Prebacite na prethodnu karticu u dijalogu CTRL+SHIFT+TAB
Premestite na sledeću opciju ili grupu opcija TAB
Premestite na prethodnu opciju ili grupu opcija SHIFT+TAB
Premestite između opcija na izabranoj padajućoj listi ili da se premestite između nekih opcija u grupi opcija Tasteri sa strelicama
Izvršite radnju koja je dodeljena izabranom dugmetu, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu RAZMAKNICA
Premestite na opciju pomoću prvog slova u imenu opcije u okviru padajuće liste Taster sa slovom za prvo slovo u imenu opcije koju želite (kada je izabran okvir padajuće liste)
Izaberete opciju ili potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu pomoću podvučenog slova u imenu opcije ALT+taster sa slovom
Otvorite izabrani okvir padajuće liste ALT+STRELICA NADOLE
Zatvorite izabrani okvir padajuće liste ESC
Izvršite radnju koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu ENTER
Otkažete komandu i zatvorite dijalog ESC
Zatvorite dijalog ALT+F4

PrikažiUređivanje u okviru za tekst

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite na početak unosa HOME
Premestite na kraj unosa END
Pomerite za jedan znak nalevo ili nadesno STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Premestite jednu reč nalevo ili nadesno CTRL+STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NADESNO
Izaberete od mesta umetanja do početka unosa SHIFT+HOME
Izaberete od mesta umetanja do kraja unosa SHIFT+END
Promenite veličinu selekcije za jedan znak nalevo SHIFT+STRELICA NALEVO
Promenite veličinu selekcije za jedan znak nadesno SHIFT+STRELICA NADESNO
Promenite veličinu selekcije za jednu reč nalevo CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO
Promenite veličinu selekcije za jednu reč nadesno CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

PrikažiRad sa dijalozima Otvaranje, Nova baza podataka datoteke i Sačuvaj kao

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Odete na prethodnu fasciklu (Slika dugmeta ) ALT+1
Otvorite fasciklu koja se nalazi za jedan nivo naviše od otvorene fascikle (dugme Nagore za jedan nivo Slika dugmeta ) ALT+2
Izbrišete izabranu fasciklu ili datoteku (dugme Izbriši Slika dugmeta ) DEL
Kreirate novu podfasciklu u otvorenoj fascikli (dugme Kreiraj novu fasciklu Slika dugmeta ) ALT+4
Prebacujete između sličica, naporednog slaganja, ikona, liste, detalja, svojstava i prikaza pregleda ALT+5
Prikažete meni Alatke (dugme Alatke) ALT+L

PrikažiRad sa listovima sa svojstvima

PrikažiKorišćenje lista sa svojstvima sa obrascem ili izveštajem

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Preklopite karticu lista sa svojstvima F4
Premeštate između izbora na kontrolnoj padajućoj listi jednu po jednu stavku STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE
Premeštate između izbora na kontrolnoj padajućoj listi pet stavki istovremeno STRANICA NADOLE ili STANICA NAGORE
Premestite kartice lista sa svojstvima iz kontrolne padajuće liste TAB
Premeštate između kartica lista sa svojstvima sa izabranom karticom, ali ne i sa izabranim svojstvom STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Kada je svojstvo već izabrano, pomerite nadole jedno svojstvo na kartici TAB
Kada je svojstvo izabrano, premestite jedno svojstvo nagore na kartici ili ako se već nalazi na vrhu, premestite do padajuće liste kontrole SHIFT+TAB
Prebacite unapred između kartica kada je svojstvo izabrano CTRL+TAB
Prebacite unazad između kartica kada je svojstvo izabrano CTRL+SHIFT+TAB

PrikažiKorišćenje lista sa svojstvima sa tabelom ili upitom

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacite na karticu lista sa svojstvima F4
Kada je kartica izabrana, ali svojstvo nije izabrano, premeštate između kartica lista sa svojstvima STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Premestite na kartice lista sa svojstvima kada je svojstvo izabrano CTRL+TAB
Premestite na prvo svojstvo kartice kada svojstvo nije izabrano TAB
Premestite nadole za jedno svojstvo na kartici TAB
Premestite nagore za jedno svojstvo na kartici ili ako se već nalazi na vrhu, izaberite samu karticu SHIFT+TAB
Prebacite unapred između kartica kada je svojstvo izabrano CTRL+TAB
Prebacite unazad između kartica kada je svojstvo izabrano CTRL+SHIFT+TAB

PrikažiRad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacite na okno Lista polja ALT+F8
Dodate izabrano polje u obraza ili odeljak o detaljima izveštaja ENTER
Premeštate nagore ili nadole u oknu Lista polja STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE
Premestite na gornje okno Lista polja iz donjeg okna SHIFT+TAB
Premestite na donje okno Lista polja iz gornjeg okna TAB

PrikažiPrečice na tastaturi za korišćenje prozora pomoći

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Izaberete skriveni tekst ili hipervezu ili izaberete stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme TAB
Izaberete prethodni skriveni tekst ili hipervezu ili dugme Prikaz pregledača na vrhu članka koji se nalazi na lokaciji Microsoft Office SHIFT+TAB
Izvršite radnju za izabrane stavke Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu ENTER
Premestite na prethodnu temu pomoći ALT+STRELICA NALEVO
Premestite na sledeću temu pomoći ALT+STRELICA NADESNO
Otvorite dijalog Štampanje CTRL+P
Pomerite male količine teksta nagore i nadole, odnosno, u okviru trenutno prikazane teme pomoći. STRELICA NAGORE i STRELICA NADOLE
Pomerite veće količine teksta nagore i nadole, odnosno, u okviru trenutno prikazane teme pomoći. STRANICA NAGORE i STRANICA NADOLE
Prikažete meni komandi za prozor pomoći, što zahteva da prozor pomoći ima aktivan fokus (izaberite stavku u prozoru pomoći). SHIFT+F10

PrikažiSlanje e-poruka

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Pošaljete objekat aktivne baze podataka (objekat koji je izabran u oknu za navigaciju) kao e-poruku ALT+F+E
Otvorite adresar u programu Outlook CTRL+SHIFT+B
Proverite imena u poljima Za, Cc i Bcc sa onima u adresaru ALT+K ili CTRL+K
Izaberete sledeće polje u zaglavlju e-pošte ili tela poruke kada je poslednje polje u zaglavlju e-poruke aktivno TAB
Izaberite prethodno polje ili dugme u zaglavlju e-pošte SHIFT+TAB

Tasteri za rad sa tekstom i podacima

PrikažiIzaberite tekst i podatke

PrikažiBiranje teksta u polju

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Promenite veličinu selekcije za jedan znak nadesno SHIFT+STRELICA NADESNO
Promenite veličinu selekcije za jednu reč nadesno CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Promenite veličinu selekcije za jedan znak nalevo SHIFT+STRELICA NALEVO
Promenite veličinu selekcije za jednu reč nalevo CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

PrikažiBiranje polja ili zapisa

 Napomena   Da biste otkazali selekciju, koristite suprotan taster sa strelicom.

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Izaberete sledeće polje TAB
Prebacite između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i Režima za navigaciju (režim navigacije: režim u programu Microsoft Access u kome se biraju cela polja, a mesto umetanja nije vidljivo. U režimu navigacije možete da prelazite sa polja na polje pomoću tastera sa strelicama.) u listu sa podacima. Prilikom korišćenja obrasca ili izveštaja, pritisnite taster ESC da biste izašli iz režima za navigaciju. F2
U režimu za navigaciju prebacite između biranja trenutnog zapisa i prvog polja trenutnog zapisa SHIFT+RAZMAKNICA
Proširite selekciju na prethodni zapis ako je trenutni zapis izabran SHIFT+STRELICA NAGORE
Proširite selekciju na sledeći zapis ako je trenutni zapis izabran SHIFT+STRELICA NADOLE
Izaberete svoje zapise CTRL+A ili CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

PrikažiProširivanje selekcije

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Uključite režim proširivanja (u prikazu lista sa podacima, pojavljuje se opcijaProširena selekcija u donjem desnom uglu prozora). Ponovljenim pritiskanjem tastera F8 selekcija se proširuje na reč, polje, zapis i sve zapise F8
Proširite selekciju na susedna polja u istom redu u prikazu lista sa podacima STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Proširite selekciju na susedna polja u prikazu lista sa podacima STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE
Koristite prethodno proširenje SHIFT+F8
Otkažete režim proširenja ESC

PrikažiBiranje i premeštanje kolona u prikazu lista sa podacima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Izaberete trenutnu kolonu ili otkažete izbor kolone, samo u Režimu za navigaciju (režim navigacije: režim u programu Microsoft Access u kome se biraju cela polja, a mesto umetanja nije vidljivo. U režimu navigacije možete da prelazite sa polja na polje pomoću tastera sa strelicama.) CTRL+RAZMAKNICA
Izaberete kolonu nadesno ako je trenutna kolona izabrana SHIFT+STRELICA NADESNO
Izaberete kolonu nalevo ako je trenutna kolona izabrana SHIFT+STRELICA NALEVO
Uključite Režim premeštanja (režim premeštanja: režim u kojem možete da premeštate kolone u prikazu „List sa podacima“ koristeći tastere sa strelicama nalevo i nadesno.), zatim pritisnite tastere STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO da biste izabrane kolone premestili nadesno ili nalevo CTRL+SHIFT+F8

PrikažiUređivanje teksta i podataka

 Napomena   Ako mesto umetanja nije vidljivo, pritisnite taster F2 da biste ga prikazali.

PrikažiPremeštanje mesta umetanja u polje

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite mesto umetanja jedan znak nadesno STRELICA NADESNO
Premestite mesto umetanja jednu reč nadesno CTRL+STRELICA NADESNO
Premestite mesto umetanja jedan znak nalevo STRELICA NALEVO
Premestite mesto umetanja jednu reč nalevo CTRL+STRELICA NALEVO
Premestite mesto umetanja na kraj polja, u polja u jednom redu ili da ih premestite na kraj reda u poljima sa više redova END
Premestite mesto umetanja na kraj polja u poljima u više redova CTRL+END
Premestite mesto umetanja na početak polja, u polja u jednom redu ili da ih premestite na početak reda u poljima sa više redova HOME
Premestite mesto umetanja na početak polja u poljima u više redova CTRL+HOME

PrikažiKopiranje, premeštanje ili brisanje teksta

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Kopirate selekciju u ostavu CTRL+C
Isečete selekciju i kopirate je u ostavu CTRL+X
Nalepite sadržaj ostave na mesto umetanja CTRL+V
Izbrišete selekciju ili znak nalevo od mesta umetanja BACKSPACE
Izbrišete selekciju ili znak nadesno od mesta umetanja DELETE
Izbrišete sve znakove nadesno od mesta umetanja CTRL+DELETE

PrikažiOpoziv promena

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Opozovete kucanje CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE
Opozovete promene u trenutnom polju ili trenutnom zapisu, ako su oba promenjena pritisnite dvaput taster ESC da biste opozvali promene, prvo u trenutnom polju, a zatim u trenutnom zapisu ESC

PrikažiUnošenje podataka u list sa podacima ili prikaz obrasca

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Umetnete trenutni datum CTRL+TAČKA i ZAREZ (;)
Umetnete trenutno vreme CTRL+SHIFT+DVOTAČKA (:)
Umetnete podrazumevanu vrednost za polje CTRL+ALT+RAZMAKNICA
Umetnete vrednost iz istog polja u prethodni zapis CTRL+APOSTROF (')
Dodate nov zapis CTRL+ZNAK PLUS (+)
U listu sa podacima izbrišete trenutni zapis CTRL+ZNAK MINUS (-)
Sačuvate promene nad trenutnim zapisom SHIFT+ENTER
Prebacite između vrednosti u polju za potvrdu ili dugmetu opcije RAZMAKNICA
Umetnete nov red CTRL+ENTER

PrikažiOsvežavanje polja aktuelnim podacima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Ponovo izračunate polja u prozoru F9
Ponovite upit osnovnim tabelama, u obrascu, ovo ponavlja upit tabeli u pozadini samo za obrazac SHIFT+F9
Osvežite sadržaj okvira sa listom opcija ili kombinovanog okvira Polje za pronalaženje (polje za pretraživanje: polje koje se koristi u obrascu ili izveštaju u Access bazi podataka koje prikazuje listu vrednosti preuzetu iz tabele ili upita ili skladišti statični skup vrednosti.) F9

Tasteri za kretanje kroz zapise

PrikažiKretanje u prikazu dizajna

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacite između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima za navigaciju. F2
Prebacite na list sa svojstvima F4
Prebacite u prikaz obrasca iz prikaza dizajna F5
Prebacite između gornjih i donjih delova prozora (prikaz dizajna makroa, upita i prozor Napredni filter/Sortiranje) Koristite taster F6 kada vas taster TAB ne odvede do odeljka na ekranu koji želite. F6
Prebacite unapred između okna za dizajn, svojstava, okna za navigaciju, tastera za pristup i kontrola zuma (prikaz dizajna tabela, obrazaca i izveštaja) F6
Otvorite program Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja F7
Pokreće okno Lista polja u obrascu, izveštaju ili stranici za pristup podacima. Ako je okno Lista polja već otvoreno, fokus se pomera na okno Lista polja. ALT+F8
Ako je otvoren kôd modula, prebacite sa programa Visual Basic Editor na obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna SHIFT+F7
Prebacite sa lista sa svojstvom kontrole u obrascu ili izveštaju prikaza dizajna na površnu dizajna bez promene fokusa kontrole SHIFT+F7
Prikažete list sa svojstvima ALT+ENTER
Kopirate izabrane kontrole u ostavu CTRL+C
Isečete izabrane kontrole i kopirate iste u ostavu CTRL+X
Nalepite sadržaj ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka CTRL+V
Premestite izabranu kontrolu nadesno za piksel duž koordinatne mreže stranice STRELICA NADESNO
Premestite izabranu kontrolu nalevo za piksel duž koordinatne mreže stranice STRELICA NALEVO

Premestite izabranu kontrolu nagore za piksel duž koordinatne mreže stranice

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu ovim se vrši zamena pozicije izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

STRELICA NAGORE

Premestite izabranu kontrolu nadole za piksel duž koordinatne mreže stranice

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu ovim se vrši zamena pozicije izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

STRELICA NADOLE
Premestite izabranu kontrolu nadesno za piksel (ne obraćajući pažnju na koordinatnu mrežu stranice) CTRL+STRELICA NADESNO
Premestite izabranu kontrolu nalevo za piksel (ne obraćajući pažnju na koordinatnu mrežu stranice) CTRL+STRELICA NALEVO

Premestite izabranu kontrolu nagore za piksel (ne obraćajući pažnju na koordinatnu mrežu stranice)

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu ovim se vrši zamena pozicije izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

CTRL+STRELICA NAGORE

Premestite izabranu kontrolu nadole za piksel (ne obraćajući pažnju na koordinatnu mrežu stranice)

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu ovim se vrši zamena pozicije izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

CTRL+STRELICA NADOLE

Povećate širinu izabrane kontrole (nadesno) za piksel

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se uvećava širina celog rasporeda.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Smanjite širinu izabrane kontrole (nalevo) za piksel

 Napomena   Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se smanjuje širina celog rasporeda.

SHIFT+STRELICA NALEVO
Smanjite visinu izabrane kolone (sa dna) za piksel SHIFT+STRELICA NAGORE
Povećate visinu izabrane kolone (sa dna) za piksel SHIFT+STRELICA NADOLE

PrikažiKretanje u prikazu lista sa podacima

PrikažiOdlazak do određenog zapisa

PrikažiKretanje između polja i zapisa

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Pomerite na sledeće polje TAB ili STRELICA NADESNO
U režimu za navigaciju pomerite na poslednje polje u trenutnom zapisu END
Pomerite na prethodno polje SHIFT+TAB ili STRELICA NALEVO
U režimu za navigaciju pomerite na prvo polje u trenutnom zapisu HOME
Pomerite na aktuelno polje u sledećem zapisu STRELICA NADOLE
U režimu za navigaciju pomerite na aktuelno polje u poslednjem zapisu CTRL+STRELICA NADOLE
U režimu za navigaciju pomerite na poslednje polje u poslednjem zapisu CTRL+END
Pomeranje na aktuelno polje u prethodnom zapisu STRELICA NAGORE
U režimu za navigaciju pomerite na aktuelno polje u prvom zapisu CTRL+STRELICA NAGORE
U režimu za navigaciju pomerite na prvo polje u prvom zapisu CTRL+HOME

PrikažiKretanje do drugog ekrana sa podacima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Pomerite za jedan ekran nadole STRANICA NADOLE
Pomerite za jedan ekran nagore STRANICA NAGORE
Pomerite za jedan ekran nadesno CTRL+STRANICA NADOLE
Pomerite za jedan ekran nalevo CTRL+STRANICA NAGORE

PrikažiKretanje u podlistovima sa podacima

PrikažiOdlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite iz podlista sa podacima u polje za broj zapisa, zatim otkucajte broj zapisa i pritisnite taster ENTER ALT+F5

PrikažiProširivanje i skupljanje podlista sa podacima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite iz lista sa podacima da biste proširili podlist sa podacima zapisa CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE
Skupite podlist sa podacima CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

PrikažiKretanje između lista sa podacima i podlista sa podacima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Unesete podlist sa podacima iz poslednjeg polja prethodnog zapisa u listu sa podacima TAB
Unesete podlist sa podacima iz prvog polja narednog zapisa u listu sa podacima SHIFT+TAB
Izađete iz lista sa podacima i premestite prvo polje sledećeg zapisa u list sa podacima CTRL+TAB
Izađete iz lista sa podacima i premestite poslednje polje prethodnog zapisa u list sa podacima CTRL+SHIFT+TAB
Iz poslednjeg polja u podlistu sa podacima unesete sledeće polje u listu sa podacima TAB
Iz lista sa podacima STRELICA NADOLE
Iz lista sa podacima premostite podlist sa podacima i premestite prethodni zapis u listu sa podacima STRELICA NAGORE

 Napomena   Možete da se krećete između polja i zapisa u podlistu pomoću istih tasterskih prečica koje su korišćene u prikazu lista sa podacima.

PrikažiKretanje u prikazu obrasca

PrikažiOdlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite na polje za broj zapisa, a zatim otkucate broj zapisa i pritisnete taster ENTER F5

PrikažiKretanje između polja i zapisa

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Pomerite na sledeće polje TAB
Pomerite na prethodno polje SHIFT+TAB
U režimu za navigaciju premestite na poslednju kontrolu na obrascu i ostanete u trenutnom zapisu END
U režimu za navigaciju premestite na poslednju kontrolu na obrascu i postavite fokus na poslednji zapis CTRL+END
U režimu za navigaciju premestite na prvu kontrolu na obrascu i ostanete u trenutnom zapisu HOME
U režimu za navigaciju premestite na prvu kontrolu na obrascu i postavite fokus na prvi zapis CTRL+HOME
Pomerite na aktuelno polje u sledećem zapisu CTRL+STRANICA NADOLE
Pomeranje na aktuelno polje u prethodnom zapisu CTRL+STRANICA NAGORE

PrikažiKretanje u obrascima sa više od jednom stranicom

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Pomerite nadole za jednu stranicu, na kraju zapisa se pomera na jednaku stranicu na sledećem zapisu STRANICA NADOLE
Pomerite nagore za jednu stranicu, na kraju zapisa se pomera na jednaku stranicu na prethodnom zapisu STRANICA NAGORE

PrikažiKretanje između glavnog obrasca i podobrasca

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Unesete podobrazac iz prethodnog polja u glavni obrazac TAB
Unesete podobrazac iz narednog polja u glavni obrazac SHIFT+TAB
Izađete iz podobrasca i pomerite se na sledeće polje u master obrascu ili sledećem zapisu CTRL+TAB
Izađete iz podobrasca i pomerite se na prethodno polje u glavnom obrascu ili prethodnom zapisu CTRL+SHIFT+TAB

PrikažiKretanje u pregledu pre štampanja i pregledu rasporeda

PrikažiDijalog i operacije sa prozorima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvorite dijalog Štampanje P (za obrasce ili izveštaje) ili CTRL+P (za listove sa podacima, obrasce i izveštaje)
Otvorite dijalog Podešavanje stranice (samo obrasci i izveštaji) S
Povećate ili smanjite deo stranice Z
Otkažete pregled pre štampanja ili pregled rasporeda C ili ESC

PrikažiPrikaz različitih stranica

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite u polje broja stranice, otkucajte broj stranice i pritisnite taster ENTER ALT+F5
Prikažete sledeću stranicu (kada je izabrana opcija Uklopi u prozor) STRANICA NADOLE ili STRELICA NADOLE
Prikažete prethodnu stranicu (kada je izabrana opcija Uklopi u prozor) STRANICA NAGORE ili STRELICA NAGORE

PrikažiKretanje u pregledu pre štampanja i prikazu rasporeda

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Pomerate nadole u malim delovima STRELICA NADOLE
Pomerite nadole jedan ceo ekran STRANICA NADOLE
Premestite na dno stranice CTRL+STRELICA NADOLE
Pomerate nagore u malim delovima STRELICA NAGORE
Pomerite nagore jedan ceo ekran STRANICA NAGORE
Premestite na vrh stranice CTRL+STRELICA NAGORE
Pomerate nadesno u malim delovima STRELICA NADESNO
Premestite ka desnoj ivici stranice END
Premestite u donji desni ugao stranice CTRL+END
Pomerate nalevo u malim delovima STRELICA NALEVO
Premestite ka levoj ivici stranice HOME
Premestite u gornji levi ugao stranice CTRL+HOME

PrikažiKretanje u dijagramu baze podataka u Access projektu

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite iz ćelije tabele na naslovnu traku tabele ESC
Premestite iz naslovne trake tabele u poslednju ćeliju koju ste uređivali ENTER
Premestite iz naslovne trake tabele u naslovnu traku tabele ili
iz ćeliju u ćeliju unutar tabele
TAB
Proširite listu unutar tabele STRELICA NADOLE
Pomerate traku gore i dole kroz stavke na padajućoj listi STRELICA NADOLE
Premestite na prethodnu stavku na listi STRELICA NAGORE
Izaberete stavku na listi i premestite na sledeću ćeliju ENTER
Promenite postavku u polju za potvrdu RAZMAKNICA
Idete na prvu ćeliju u redu ili
na početak trenutne ćelije
HOME
Idete na poslednju ćeliju u redu ili
na kraj trenutne ćelije
END
Pomerite na sledeću „stranicu“ unutar tabele ili
na sledeću „stranicu“ dijagrama
STRANICA NADOLE
Pomerite na prethodnu „stranicu“ unutar tabele ili
na prethodnu „stranicu“ dijagrama
STRANICA NAGORE

PrikažiKretanje u dizajneru upita u Access projektu

PrikažiBilo koje okno

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premeštate između okna dizajnera za upit F6, SHIFT+F6

PrikažiOkno dijagrama

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premeštate između tabela, prikaza i funkcija ( i da pridružite redove, ako je dostupno) TAB ili SHIFT+TAB
Premeštate između kolona u tabeli, prikazu ili funkciji Tasteri sa strelicama
Odaberete izabranu kolonu sa podacima za izlaz RAZMAKNICA ili taster PLUS
Uklonite izabranu kolonu sa podacima iz izlaza upita RAZMAKNICA ili taster MINUS
Uklonite izabranu tabelu, prikaz ili funkciju ili da pridruženi red iz upita DELETE

 Napomena   Ako je više stavki izabrano, pritiskanje tastera RAZMAKNICA utiče na sve izabrane stavke. Izaberite više stavki tako što ćete držati pritisnut taster SHIFT dok izaberete stavke. Menjajte izabrano stanje jedne stavke tako što ćete držati pritisnut taster CTRL dok klikćete na nju.

PrikažiOkno koordinatne mreže

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premeštate između ćelija Strelice sa tasterima ili TAB ili SHIFT+TAB
Premestite na poslednji red trenutne kolone CTRL+STRELICA NADOLE
Premestite na prvi red trenutne kolone CTRL+STRELICA NAGORE
Premestite na gornju levu kolonu u vidljivom delu koordinatne mreže CTRL+HOME
Premestite na dno desne ćelije CTRL+END
Premeštate na padajućoj listi STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE
Izaberete celu kolonu koordinatne mreže CTRL+RAZMAKNICA
Prebacujete između režima uređivanja i režima izbora ćelije F2
Kopirate izabrani tekst u ćeliji u ostavu (u režimu uređivanja) CTRL+C
Isečete izabrani tekst u ćeliji i stavite ga u ostavu (u režimu uređivanja) CTRL+X
Nalepite tekst iz ostave (u režimu uređivanja) CTRL+V
Prebacujete između režima umetanja i režima precrtavanja tokom uređivanja u ćeliji INS
Menjate polje za potvrdu u koloni izrazaNapomena    Ako je više stavki izabrano, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke. RAZMAKNICA
Izbrišete izabrani sadržaj ćelija DELETE
Uklonite red koji sadrži izabranu kolonu sa podacima iz upita Napomena    Ako je više stavki izabrano, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke. DELETE
Izbrišete sve vrednosti za izabranu kolonu koordinatne mreže DELETE
Umetnete red između postojećih redova INS ( nakon izbora reda koordinatne mreže)
Dodate Ili…kolonu INS ( nakon izbora neke Ili … kolone)

PrikažiSQL okno

Možete da koristite standardne Windows tastere za uređivanje kada radite u SQL okviru, kao što su CTRL+ tasteri sa strelicama da biste premeštali između reči i komande Iseci, Kopiraj i Nalepi u meniju Uređivanje.

 Napomena    Možete da umetnete samo tekst, ne postoji režim precrtavanja.

PrikažiRad sa prikazima izvedene tabele

PrikažiPrikaz izvedene tabele

PrikažiTasteri za biranje elemenata u prikazu izvedene tabele

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite selekciju sleva nadesno, a zatim nadole Taster TAB
Premestite selekciju sa vrha na dno, a zatim nadesno ENTER
Izaberete ćeliju sa leve strane. Ako je trenutna ćelija poslednja ćelija sa leve strane, kombinacija tastera SHIFT+TAB bira poslednju ćeliju u prethodnom redu. SHIFT+TAB
Izaberete ćeliju iznad trenutne ćelije. Ako je trenutna ćelija najviša ćelija, kombinacija tastera SHIFT+ENTER bira poslednju ćeliju u prethodnoj koloni. SHIFT+ENTER
Izaberete ćelije sa detaljima za sledeću stavku u oblasti reda CTRL+ENTER
Izaberete ćelije sa detaljima za prethodnu stavku u oblasti reda SHIFT+CTRL+ENTER
Premestite selekciju u smeru tastera sa strelicom. Ako je izabrano polje reda ili kolone, pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste premestili prvu stavku podatka u polje, a zatim pritisnite taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ili prethodnu stavku ili nazad na polje. Ako je izabrano polje sa detaljima, pritisnite tastere STRELICA NADOLE ili STRELICA NADESNO da biste se premestili na prvu ćeliju u oblasti detalja. Tasteri sa strelicama
Proširite ili smanjite selekciju u smeru tastera sa strelicom SHIFT+tasteri sa strelicom
Premestite selekciju u poslednju ćeliju u smeru tastera sa strelicom CTRL+tasteri sa strelicom
Premestite izabranu stavku u smeru tastera sa strelicom SHIFT+ALT+tasteri sa strelicom
Izaberete krajnju levu ćeliju trenutnog reda HOME
Izaberete krajnju desnu ćeliju trenutnog reda END
Izaberete krajnju levu ćeliju prvog reda CTRL+HOME
Izaberete poslednju ćeliju poslednjeg reda CTRL+END
Proširite selekciju na krajnju levu ćeliju prvog reda SHIFT+CTRL+HOME
Proširite selekciju na poslednju ćeliju poslednjeg reda SHIFT+CTRL+END
Izaberete polje za trenutno izabrani stavku podataka, zbira ili detalja CTRL+RAZMAKNICA
Izaberete ceo red koji sadrži trenutno izabranu ćeliju SHIFT+RAZMAKNICA
Izaberete ceo Prikaz izvedene tabele (prikaz izvedene tabele: prikaz koji rezimira i analizira podatke u listu sa podacima ili obrascu. Možete da koristite različite nivoe detalja ili da organizujete podatke prevlačenjem polja i stavki ili prikazivanjem i skrivanjem stavki u padajućim listama za polja.) CTRL+A
Prikažete sledeći ekran STRANICA NADOLE
Prikažete prethodni ekran STRANICA NAGORE
Proširite selekciju nadole za jedan ekran STRANICA NADOLE
Smanjite selekciju za jedan ekran SHIFT+STRANICA NAGORE
Prikažete sledeći ekran nadesno ALT+STRANICA NADOLE
Prikažete prethodni ekran nalevo ALT+STRANICA NAGORE
Proširite selekciju na stranicu nadesno SHIFT+ALT+STRANICA NADOLE
Proširite selekciju na stranicu nalevo SHIFT+ALT+STRANICA NAGORE

PrikažiTasteri za izvršavanje komandi

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikažete teme pomoći F1
Prikažete priručni meni za izabrani element prikaza izvedene tabele. Koristite priručne menije da biste izvršili komande u prikazu izvedene tabele. SHIFT+F10
Izvršite komande u priručnom meniju Podvučeno slovo
Zatvorite priručni meni bez izvršavanja komande ESC
Prikažete dijalog Svojstva ALT+ENTER
Zatvorite dijalog Svojstva ALT+F4
Otkažete operaciju osvežavanja koja je u toku ESC
Kopirate izabrane podatke iz prikaza izvedene tabele u ostavu CTRL+C
Izvezete sadržaju prikaza izvedene tabele u Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 CTRL+E

PrikažiTasteri za prikazivanje, skrivanje, filtriranje ili sortiranje podataka

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikažete ili sakrijete indikatore porasta (polje plus i polje minus polja) pored stavki CTRL+8
Proširite trenutno izabranu stavku CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi)
Sakrijete trenutno izabranu stavku CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)
Otvorite listu za trenutno izabrano polje ALT+STRELICA NADOLE
Naizmenično premeštate na nedavno izabranu stavku, dugme U redu i dugme Otkaži na padajućoj listi za polje Taster TAB
Premestite na sledeću stavku na padajućoj listi za polje Tasteri sa strelicama
Potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu za trenutnu stavku na padajućoj listi za polje RAZMAKNICA
Zatvorite padajuću listu za polje i primenite sve promene koje ste izvršili ENTER
Zatvorite padajuću listu za polje bez primenjivanja promena ESC
Uključite ili isključite automatsko filtriranje CTRL+T
Opadajućim redosledom sortirate podatke u izabranom polju ili zbir (A – Z 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Rastućim redosledom sortirate podatke u izabranom polju ili zbir (A – Z 9 – 0) CTRL+SHIFT+Z
Premestite izabrani član nagore ili nalevo ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE ili ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO
Premestite izabrani član nadole ili nadesno ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE ili ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

PrikažiTasteri za dodavanje polja i zbirova i promenu rasporeda prikaza izvedene tabele

PrikažiTasteri za rad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikažete okno Lista polja ili aktivirate okno ako je već prikazano CTRL+L
Pomerite na sledeću stavku u oknu Lista polja Tasteri sa strelicama
Pomerite na prethodnu stavku i uključite je u selekciju SHIFT+STRELICA NAGORE
Pomerite na sledeću stavku i uključite je u selekciju SHIFT+STRELICA NADOLE
Pomerite na prethodnu stavku, ali je ne uključite u selekciju CTRL+STRELICA NAGORE
Pomerite na sledeću stavku, ali je ne uključite u selekciju CTRL+STRELICA NADOLE
Uklonite stavku iz selekcije, ako je stavka koja ima fokus uključena u selekciju i obrnuto CTRL+RAZMAKNICA
Proširite trenutnu stavku u oknu Lista polja da biste prikazali njen sadržaj ili da proširite stavku „Zbirovi“ da biste prikazali dostupna polja zbirova. ZNAK PLUS (numerička tastatura)
Smanjite trenutnu stavku u oknu Lista polja da biste sakrili njen sadržaj ili da smanjite stavku „Zbirovi“ da biste prikazali dostupna polja zbirova. ZNAK MINUS (numerička tastatura)
Naizmenično premeštate na nedavno izabranu stavku, dugme Dodaj u i listu pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja Taster TAB
Otvorite padajuću listu pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerili na sledeću stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku. ALT+STRELICA NADOLE
Dodate istaknuto polje u oknu Lista polja u oblast u prikazu izvedene tabele koja je prikazana na listi Dodaj u ENTER
Zatvorite okno Lista polja ALT+F4

PrikažiTasteri za dodavanje polja i zbirova

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Sum CTRL+SHIFT+S
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Count CTRL+SHIFT+C
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Min CTRL+SHIFT+M
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Mix CTRL+SHIFT+X
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Average CTRL+SHIFT+E
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Standard Deviation CTRL+SHIFT+D
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Standard Deviation Population CTRL+SHIFT+T
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Variance CTRL+SHIFT+V
Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Variance Population CTRL+SHIFT+R
Uključite ili isključite podzbirove i konačne zbirove za izabrano polje u prikazu izvedene tabele CTRL+SHIFT+B
Dodate polje izračunatog detalja CTRL+F

PrikažiTasteri za promenu raspreda

 Napomena   Sledeće četiri prečice ne rade ako pritisnete tastere 1, 2, 3 ili 4 na numeričkom delu tastature.

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite izabrano polje u prikazu izvedene tabele u oblast reda CTRL+1
Premestite izabrano polje u prikazu izvedene tabele u oblast kolone CTRL+2
Premestite izabrano polje u prikazu izvedene tabele u oblast filtera CTRL+3
Premestite izabrano polje u prikazu izvedene tabele u oblast detalja CTRL+4
Premestite izabrano polje reda ili kolone u prikazu izvedene tabele na viši nivo CTRL+STRELICA NALEVO
Premestite izabrano polje reda ili kolone u prikazu izvedene tabele na niži nivo CTRL+STRELICA NADESNO

PrikažiTasteri za oblikovanje elemenata u prikazu izvedene tabele

Da biste koristili sledeće prečice, prvo izaberite polje detalja ili ćeliju sa podacima za polje zbirova.

Prvih sedam prečica na tastaturi menjaju format broja izabranog polja

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Primenite opšti format broja za vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+~ (znak tilda)
Primenite format valute, sa dva decimalna mesta i negativnim brojevima u zagradama, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+$
Primenite format procenta, bez decimalnih mesta, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+%
Primenite format eksponencijalnog broja, sa dva decimalna mesta, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+^
Primenite format datuma koji sadrži dan, mesec i godinu, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+#
Primenite format vremena koji sadrži sat, minut i prepodne ili poslepodne, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+@
Primenite numerički format, sa dva decimalna mesta, oznakom za razdvajanje hiljada i znakom minus za negativne vrednosti, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja CTRL+SHIFT+!
Učinite tekst podebljanim u izabranom polju prikaza izvedene tabele CTRL+B
Učinite tekst podvučenim u izabranom polju prikaza izvedene tabele CTRL+U
Učinite tekst kurzivnim u izabranom polju prikaza izvedene tabele CTRL+I

PrikažiPrikaz izvedenog grafikona

PrikažiTasteri za biranje elemenata na grafikonu

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Izaberete sledeću stavku na grafikonu STRELICA NADESNO
Izaberete prethodnu stavku na grafikonu STRELICA NALEVO
Izaberete sledeću grupu elemenata STRELICA NADOLE
Izaberete prethodnu grupu elemenata STRELICA NAGORE

PrikažiTasteri za rad sa svojstvima i opcijama

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikažete dijalog Svojstva ALT+ENTER
Zatvorite dijalog Svojstva ALT+F4
Kada je dijalog Svojstva aktivan, izaberite sledeću stavku na aktivnoj kartici Taster TAB
Kada je kartica u dijalogu Svojstva aktivna, izaberite sledeću karticu STRELICA NADESNO
Kada je kartica u dijalogu Svojstva aktivna, izaberite prethodnu karticu STRELICA NALEVO
Prikažete listu ili paletu kada je izabrano dugme koje sadrži listu ili paletu STRELICA NADOLE
Prikažete priručni meni SHIFT+F10
Izvršite komandu u priručnom meniju Podvučeno slovo
Zatvorite priručni meni bez izvršavanja komande ESC

PrikažiTasteri za rad sa poljima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvorite listu za trenutno izabrano polje ALT+STRELICA NADOLE
Naizmenično premeštate na najskorije izabranu stavku, dugme U redu i dugme Otkaži na padajućoj listi za polje Taster TAB
Premestite na sledeću stavku na padajućoj listi za polje Tasteri sa strelicama
Potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu za trenutnu stavku na padajućoj listi za polje RAZMAKNICA
Zatvorite padajuću listu za polje i primenite sve promene koje ste izvršili ENTER
Zatvorite padajuću listu za polje bez primenjivanja promena ESC

PrikažiTasteri za rad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikažete okno Lista polja ili aktivirate okno ako je već prikazano CTRL+L
Pomerite na sledeću stavku u oknu Lista polja Tasteri sa strelicama
Pomerite na prethodnu stavku i uključite je u selekciju SHIFT+STRELICA NAGORE
Pomerite na sledeću stavku i uključite je u selekciju SHIFT+STRELICA NADOLE
Pomerite na prethodnu stavku, ali je ne uključite u selekciju CTRL+STRELICA NAGORE
Pomerite na sledeću stavku, ali je ne uključite u selekciju CTRL+STRELICA NADOLE
Uklonite stavku iz selekcije ako je stavka koja ima fokus uključena u selekciju i obrnuto CTRL+RAZMAKNICA
Proširite trenutnu stavku u oknu Lista polja da biste prikazali njen sadržaj ili da proširite stavku „Zbirovi“ da biste prikazali dostupna polja zbirova. ZNAK PLUS (numerička tastatura)
Smanjite trenutnu stavku u oknu Lista polja da biste sakrili njen sadržaj ili da smanjite stavku „Zbirovi“ da biste prikazali dostupna polja zbirova. ZNAK MINUS (numerička tastatura)
U oknu Lista polja naizmenično premeštate na najskoriju izabranu stavku, dugme Dodaj u i listu pored dugmeta Dodaj u Taster TAB
Otvorite padajuću listu pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerili na sledeću stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku. ALT+STRELICA NADOLE
Dodate istaknuto polje u oknu Lista polja u oblast za otpuštanje koja je prikazana na listi Dodaj u ENTER
Zatvorite okno Lista polja ALT+F4

Microsoft Office Fluent glavna traka

PrikažiOffice Fluent glavna traka

 1. Pritisnite taster ALT.

Slovne oznake su prikazane preko svake funkcije koja je dostupna u trenutnom prikazu. Sledeći primer je iz programa Office Word 2007.

 1. Pritisnite slovo koje je prikazano na slovnoj oznaci preko funkcije koju želite da koristite.
 2. U zavisnosti od toga koje slovo pritisnete, možda će vam biti prikazane dodatne slovne oznake. Na primer, ako je kartica Početak aktivna i pritisnete slovo I, prikazaće se kartica Umetanje zajedno sa slovnim oznakama za grupe na toj kartici.
 3. Nastavite da pritiskate slova dok ne pritisnete slove komande ili kontrole koju želite da koristite. U nekim slučajevima, morate prvo da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu.

 Napomena   Da biste otkazali radnju koju ste preduzeli i sakrili slovne oznake, pritisnite taster ALT.

Pomoć na mreži

PrikažiPrečice na tastaturi za korišćenje prozora pomoći

Prozor pomoći obezbeđuje pristup celokupnom sadržaju pomoći za Office. Prozor pomoći prikazuje teme i drugi sadržaj pomoći.

U prozoru pomoći

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Otvorite prozor pomoći. F1
Zatvorite prozor pomoći ALT+F4
Prebacite između prozora pomoći i aktivnog programa. ALT+TAB
Vratite na početak Ime programa. ALT+HOME
Izaberete sledeću stavku u temi pomoći. TAB
Izaberete prethodnu stavku u temi pomoći. SHIFT+TAB
Izvršite radnju za izabranu stavku. ENTER
U odeljku prozora pomoći Pregledaj pomoć zaIme programa izaberete sledeću ili prethodnu stavku. TAB ili SHIFT+TAB
U odeljku prozora pomoći Pregledaj pomoć zaIme programa proširite ili skupite izabranu stavku. ENTER
Izaberete sledeći skriveni tekst ili hipervezu, uključujući opcije Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme. TAB
Izaberete prethodni skriveni tekst ili hipervezu. SHIFT+TAB
Izvršite radnju za izabrane stavke Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu ENTER
Vratite na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad). ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE
Premestite na sledeću temu pomoći (dugme Napred). ALT+STRELICA NADESNO
Pomerite male količine teksta nagore i nadole, odnosno, u okviru trenutno prikazane teme pomoći. STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE
Pomerite veće količine teksta nagore i nadole, odnosno, u okviru trenutno prikazane teme pomoći. STRANICA NAGORE, STRANICA NADOLE
Prikažete meni komandi za prozor pomoći. Ovo zahteva da prozor pomoći ima aktivan fokus (izaberite stavku u prozoru pomoći). SHIFT+F10
Zaustavite poslednju radnju (dugme Zaustavi). ESC
Osvežite prozor (dugme Osveži). F5

Odštampate trenutnu temu pomoći.

 Napomena   Ako kursor nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P
Promenite stanje veze. F6, a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili listu izbora
Prebacite između oblasti u prozoru pomoći, na primer, da prebacite između trake sa alatkama i liste Pretraga. F6
U tabeli sadržaja u prikazu stabla, izaberite sledeću ili prethodnu stavku STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE
U tabeli sadržaja u prikazu stabla, proširite ili skupite izabranu stavku. STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Osnove korišćenja sistema Microsoft Office

PrikažiPrikazivanje i korišćenje prozora

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prebacite na sledeći prozor. ALT+TAB
Prebacite na prethodni prozor. ALT+SHIFT+TAB
Zatvorite aktivni prozor. CTRL+W ili CTRL+F4

Premestite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda će biti potrebno da pritisnete taster F6 više puta.

 Napomena   Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima ili na Microsoft Office Fluent glavnu traku, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6
Kada je otvoreno više prozora, prebacite na sledeći prozor . CTRL+F6
Prebacite na prethodni prozor. CTRL+SHIFT+F6
Kada prozor dokumenta nije uvećam, izvršite komandu Veličina (u meniju Kontrola za prozor). Pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora i kada bude gotovo pritisnite taster ENTER. CTRL+F8
Smanjite prozor na ikonu (radi samo u nekim Microsoft Office programima). CTRL+F9
Povećate ili vratite veličinu prozora u prethodno stanje. CTRL+F10
Kopirate sliku ekrana u ostavu. PRINT SCREEN
Kopirate sliku izabranog prozora u ostavu. ALT+PRINT SCREEN

PrikažiKretanje u tekstu ili ćelijama

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite za jedan znak nalevo. STRELICA NALEVO
Premestite za jedan znak nadesno. STRELICA NADESNO
Premestite za jedan red nagore. STRELICA NAGORE
Premestite za jedan red nadole. STRELICA NADOLE
Premestite za jednu reč nalevo. CTRL+STRELICA NALEVO
Premestite za jednu reč nadesno. CTRL+STRELICA NADESNO
Premestite na kraj reda. END
Premestite na početak reda. HOME
Premestite za jedan pasus nagore. CTRL+STRELICA NAGORE
Premestite za jedan pasus nadole. CTRL+STRELICA NADOLE
Premestite na kraj okvira za tekst. CTRL+END
Premestite na početak okvira za tekst. CTRL+HOME
U programu Microsoft Office PowerPoint 2007, premestite na sledeći naslov ili čuvar tela teksta. Ako je ovo poslednji čuvar mesta na slajdu, ovo će umetnuti novi slajd sa istim rasporedom kao i prvobitni slajd. CTRL+ENTER
Ponovite poslednju radnju Pronađi. SHIFT+F4

PrikažiKretanje kroz tabele i rad u njima

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite na sledeću ćeliju. TAB
Premestite na prethodnu ćeliju. SHIFT+TAB
Premestite na sledeći red. STRELICA NADOLE
Premestite na prethodni red. STRELICA NAGORE
Umetnete tabulator u ćeliju. CTRL+TAB
Započnete nov pasus. ENTER
Dodate nov red na dno tabele. TAB na kraju zadnjeg reda

PrikažiAccess i korišćenje okna zadatka

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite

Premestite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda će biti potrebno da pritisnete taster F6 više puta.)

 Napomena   Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6
Kada je aktivan meni ili traka sa alatkama, premestite na okno zadataka. (Možda će biti potrebno da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB više puta.) CTRL+TAB
Kada je okno zadatka aktivno, izaberete sledeću ili prethodnu opciju u oknu zadatka. TAB ili SHIFT+TAB
Prikažete ceo skup komandi na meniju okna zadatka. CTRL+STRELICA NADOLE
Premeštate između izbora na izabranom podmeniju, premeštate između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu. STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE
Otvorite izabrani meni ili izvršite radnju koja je dodeljena izabranom dugmetu. SPACEBAR ili ENTER
Otvorite priručni meni, otvorite padajući meni za izabranu stavku galerije. SHIFT+F10
Kada je vidljiv meni ili podmeni, izaberite prvu ili poslednju komadu u meniju ili podmeniju. HOME ili END
Prevučete nagore ili nadole na izabranoj listi galerija. STRANICA NAGORE ili STANICA NADOLE
Premestite na vrh ili dno izabrane liste galerija. CTRL+HOME ili CTRL+END

PrikažiAccess i korišćenje pametnih oznaka

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Prikažete meni ili poruku za pametnu oznaku. Ako je više od jedne pametne oznake prisutno, prebacite se na sledeću pametnu oznaku i prikažite njen meni ili poruku. ALT+SHIFT+F10
Izaberete sledeću stavku u meniju pametne oznake. STRELICA NADOLE
Izaberete prethodnu stavku u meniju pametne oznake. STRELICA NAGORE
Izvršite radnju za izabranu stavku u meniju pametne oznake. ENTER
Zatvorite meni pametne oznake ili poruku. ESC
Saveti
 • Možete da tražite da budete obavešteni zvukom svaki put kada se pojavi pametna oznaka. Da biste čuli zvučne savete, morate da imate instaliranu zvučnu karticu.Takođe morate da imate instaliran program Microsoft Office Sounds na računaru.
 • Ako imate pristup svetskoj komunikacionoj mreži, možete da preuzmete program Microsoft Office Sounds sa Web lokacije Microsoft Office Online. Nakon instaliranja zvučnih datoteka, postupite na sledeći način u programu Access, Office Excel 2007 i Office Word 2007:
  1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim kliknite na dugme Opcije programa.
  2. Izaberite stavku Više opcija.
  3. U odeljku Opšte postavke potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj zvučni odziv , a zatim kliknite na dugme U redu.

 Napomena   Kada potvrdite ili opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, to utiče na sve Office programe koji podržavaju zvuk.

PrikažiMenjanje veličine i premeštanje traka sa alatkama, menija i okna zadataka

 1. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traku sa menijima.
 2. Pritiskajte uzastopno kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste izabrali traku sa alatkama ili okno zadatka koje želite.
 3. Postupite na neki od sledećih načina:

PrikažiPromena veličine trake sa alatkama

 1. Na traci sa alatkama, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.
 2. Kliknite na dugme Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Možete da koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste promenili veličinu za jedan po jedan piksel.

PrikažiPremeštanje trake sa alatkama

 1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.
 2. Kliknite na dugme Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite tastere sa strelicama sa biste odredili položaj trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+tasteri sa strelicama da biste premestili jedan po jedan piksel. Da biste opozvali usidrenje trake sa alatkama, pritisnite taster STRELICA NADOLE više puta. Da biste usidrili traku sa alatkama vertikalno na levu ili desnu stranu, pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO tim redosledom kada je traka sa alatkama postavljena skroz na levu ili desnu stranu.

PrikažiPromena veličine okna zadatka

 1. U oknu zadatka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni dodatnih komandi.
 2. Koristite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu okna zadatka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste promenili veličinu za jedan po jedan piksel.

PrikažiPremeštanje okna zadatka

 1. U oknu zadatka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni dodatnih komandi.
 2. Koristite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite tastere sa strelicama da biste odredili položaj okna zadatka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste promenili premeštali za jedan po jedan piksel.
 1. Kada završite sa premeštanjem ili promenom veličine, pritisnite taster ESC.

PrikažiKorišćenje dijaloga

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite na sledeću opciju ili grupu opcija. TAB
Premestite na prethodnu opciju ili grupu opcija. SHIFT+TAB
Prebacite na sledeću karticu u dijalogu. CTRL+TAB
Prebacite na prethodnu karticu u dijalogu. CTRL+SHIFT+TAB
Premestite između opcija na otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija. Tasteri sa strelicama
Izvršite radnju koja je dodeljena izabranom dugmetu, potvrdite ili opozovite izbor u izabranom polju za potvrdu. RAZMAKNICA
Otvorite listu ako je zatvorena i da se premestite na tu opciju na listi. Prvo slovo opcije na padajućoj listi
Izaberete opciju, potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu ALT+ podvučeno slovo u opciji
Otvorite izabranu padajuću listu. ALT+STRELICA NADOLE
Zatvorite izabranu padajuću listu, otkažete komandu i zatvorite dijalog. ESC
Izvršite radnju koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu. ENTER

PrikažiKorišćenje polja za uređivanje u dijalogu

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja do fascikle.

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Premestite na početak unosa. HOME
Premestite na kraj unosa. END
Premestite za jedan znak nalevo ili nadesno. STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO
Premestite za jednu reč nalevo. CTRL+STRELICA NALEVO
Premestite za jednu reč nadesno. CTRL+STRELICA NADESNO
Izaberete ili otkažete selekciju za jedan znak nalevo. SHIFT+STRELICA NALEVO
Izaberete ili otkažete selekciju za jedan znak nadesno. SHIFT+STRELICA NADESNO
Izaberete ili otkažete selekciju za jednu reč nalevo. CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO
Izaberete ili otkažete selekciju za jednu reč nadesno. CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Izaberete od mesta umetanja do početka unosa. SHIFT+HOME
Izaberete od mesta umetanja do kraja unosa. SHIFT+END

PrikažiKorišćenje dijaloga Otvaranje i Sačuvaj kao

Da biste izvršili ovu radnju Pritisnite
Odete na prethodnu fasciklu. (Slika dugmeta ) ALT+1
Dugme Nagore za jedan nivo Slika dugmeta : otvorite fasciklu koja se nalazi nagore za jedan nivo iznad otvorene fascikle. ALT+2
Dugme Pretraži mrežu Slika dugmeta : zatvorite dijalog i otvorite stranicu za pretraživanje mreže ALT+3
Dugme Izbriši Slika dugmeta : izbrišete izabranu fasciklu ili datoteku. ALT+3
Dugme Kreiraj novu fasciklu Slika dugmeta : kreirate novu fasciklu. ALT+4
Dugme Prikazi Slika dugmeta : prebacite između dostupnih prikaza fascikle. ALT+5
Dugme Alatke: prikažete meni Alatke. ALT+L
Prikažete priručni meni za izabranu stavku kao što je fascikla ili datoteka. SHIFT+F10
Premeštate između opcija u oblastima u dijalogu. TAB
Otvorite listu Pogledaj u. F4 ili ALT+I
Osvežite listu datoteka. F5
 
 
Primenljivo na:
Access 2007