Make the switch to Word 2013

Feedback
Vlerësoje kursin dhe na dërgo komente. Vlerësimet dhe komentet na ndihmojnë të krijojmë kurse të dobishme dhe t'i bëjmë më të mira kurset ekzistuese.