Vytvorenie obrázka SmartArt

Obrázok SmartArt je vizuálnym vyjadrením informácií. Môžete ho rýchlo a jednoducho vytvoriť, pričom si môžete vybrať z rôznych rozložení a účinne vyjadriť to, čo potrebujete. Obrázok SmartArt môžete vytvárať v programe Excel, Outlook, PowerPoint a Word.

Obrázok SmartArt s textom snímky a galériou rozložení

Obsah tohto článku


Prehľad vytvárania obrázka SmartArt

Väčšina obsahu vytvoreného v programoch Microsoft Office 2010 je textová, aj keď v porovnaní s textom používanie ilustrácií zlepšuje pochopenie a zapamätanie si prezentovaného obsahu a podnecuje činnosť. Vytvorenie ilustrácií návrhárskej kvality môže byť náročné, najmä ak nie ste profesionálnym návrhárom alebo si profesionála nemôžete dovoliť. Ak používate staršie verzie balíka Microsoft Office (staršie než Office 2007), veľa času vám môže zabrať vytváranie tvarov rovnakej veľkosti a ich zarovnanie, úprava textu do požadovaného tvaru a manuálne formátovanie tvarov tak, aby sa zhodovali s celkovým štýlom dokumentu. Pomocou obrázkov SmartArt môžete niekoľkými kliknutiami vytvárať ilustrácie návrhárskej kvality.

Obrázok SmartArt môžete vytvoriť v programe Excel, Outlook, PowerPoint a Word. Aj napriek tomu, že ho nemôžete vytvoriť vo väčšine ďalších programov balíka Office 2010, obrázky SmartArt môžete kopírovať a prilepiť do týchto programov.

Keď vytvárate obrázok SmartArt, systém vás vyzve, aby ste vybrali typ obrázka SmartArt, ako napríklad Proces, Hierarchia, Cyklus alebo Vzťah. Každý typ obrázka SmartArt obsahuje niekoľko odlišných rozložení. Po výbere rozloženia je jednoduché prepnúť rozloženie alebo typ obrázka SmartArt. Väčšina textu a iného obsahu, farieb, štýlov, efektov a formátovania textu sa automaticky prenesie do nového rozloženia.

Pri pridávaní alebo úprave obsahu na textovej table sa automaticky aktualizuje aj obrázok SmartArt: tvary sa podľa potreby pridávajú alebo odstraňujú.

V obrázku SmartArt môžete taktiež pridávať a odoberať tvary a upraviť tak štruktúru rozloženia. Napríklad: aj keď sa rozloženie Základný proces zobrazuje s tromi tvarmi, samotný proces môže vyžadovať iba dva tvary alebo ich môže vyžadovať päť. Pridávaním alebo odstraňovaním tvarov a úpravou textu sa usporiadanie tvarov a množstva textu v rámci týchto tvarov automaticky aktualizuje , pričom sa zachová pôvodný návrh a ohraničenie tvaru pre obrázok SmartArt.

Platí iba pre program PowerPoint

Keďže prezentácie v programe PowerPoint 2010 často obsahujú zoznamy s odrážkami, môžete rýchlo skonvertovať text snímky na obrázok SmartArt. Okrem toho môžete animovať obrázok SmartArt v prezentáciách programu PowerPoint 2010.

Po výbere rozloženia sa zobrazí text zástupného symbolu (napríklad [Text]), takže vidíte, ako obrázok SmartArt vyzerá, nezobrazí sa však počas prezentácie. Tvary sa však zobrazia a vytlačia vždy, ak ich neodstránite. Text zástupného symbolu je možné nahradiť vlastným obsahom.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Čo je potrebné brať do úvahy pri tvorbe obrázka SmartArt

Ešte pred vytvorením obrázka SmartArt si predstavte, aký typ a rozloženie by boli najlepšie na zobrazenie vašich údajov. Čo má obrázok SmartArt vyjadriť? Má mať konkrétny vzhľad? Pretože je možné rýchlo a jednoducho prepínať rozloženia, vyskúšajte si rôzne rozloženia (v rámci rôznych typov), kým nenájdete najvhodnejšie pre daný obsah. Obrázok by mal byť jasný a zrozumiteľný. Vyskúšajte rôzne typy, pričom ako východiskový bod môžete použiť tabuľku nižšie. Nasledujúca tabuľka je určená ako pomôcka a neposkytuje kompletný zoznam.

Účel obrázka Typ obrázka
Zobrazenie nesekvenčných informácií Zoznam
Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej postupnosti Spracovanie
Zobrazenie nepretržitého procesu Cyklický
Zobrazenie rozhodovacieho stromu Hierarchia
Vytvorenie organizačnej schémy Hierarchia
Ilustrovanie prepojení Vzťah
Zobrazenie vzťahu medzi časťami a celkom Matica
Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčším komponentom navrchu alebo naspodku. Ihlan
Nakreslenie rodokmeňa s obrázkami Obrázok

Berte do úvahy aj množstvo textu, pretože to často rozhoduje o tom, ktoré rozloženie použijete a aký bude požadovaný počet tvarov v rozložení. Vo všeobecnosti sú obrázky SmartArt najefektívnejšie, keď sa počet tvarov a množstvo textu obmedzí na kľúčové body. Väčšie množstvo textu môže odvádzať pozornosť od vizuálneho pôsobenia obrázka SmartArt a sťažiť vizuálne sprostredkovanie obsahu. Existujú však rozloženia, ako napríklad rozloženie Lichobežníkový zoznam v rámci typu Zoznam, ktoré dobre fungujú aj s väčším množstvom textu.

Niektoré rozloženia obrázkov SmartArt obsahujú pevný počet tvarov. Napríklad rozloženie Protichodné šípky v rámci typu Vzťah zobrazuje dva protikladné nápady alebo koncepty. Iba dva tvary môžu korešpondovať s textom a toto rozloženie nie je možné zmeniť tak, aby zobrazovalo viac položiek.

Obrázok SmartArt s protichodnými šípkami.

Rozloženie Protichodné šípky s dvomi protichodnými nápadmi

Ak potrebujete znázorniť viac ako dve položky, prepnite na iné rozloženie, ktoré poskytuje viac tvarov pre text, napríklad na rozloženie Základný ihlan v type Ihlan. Nezabúdajte na to, že zmena rozložení alebo typov môže zmeniť význam informácií. Napríklad rozloženie so šípkami smerujúcimi doprava, ako je Základný proces v type Proces, má odlišný význam ako obrázok SmartArt so šípkami do kruhu, ako je Nepretržitý cyklus v type Cyklus.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie obrázka SmartArt a pridanie textu do obrázka

 1. Na karte Vložiť kliknite v časti Ilustrácie na položku Obrázky SmartArt.

Skupina Ilustrácia na karte Vložiť v programe PowerPoint 2010.

Príklad skupiny Ilustrácia na karte Vložiť v programe PowerPoint 2010
 1. V dialógovom okne Vybrať grafiku SmartArt kliknite na požadovaný typ a na rozloženie.
 2. Text zadajte niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • Kliknite na položku [Text] na textovej table a potom napíšte text.
  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, kliknite na položku [Text] na textovej table a potom text prilepte.

 Poznámky: 

 • Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

Ovládací prvok textovej tably

 • Kliknite na pole v obrázku SmartArt a zadajte text. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované textové polia.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie tvarov v obrázku SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, do ktorého chcete pridať ďalší tvar.
 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.
 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku v časti Pridať tvar.

V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh sa nachádza skupina Vytvoriť grafické prvky.

Ak sa nezobrazujú karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh, overte, či ste vybrali obrázok SmartArt. Je možné, že budete musieť dvakrát kliknúť na obrázok SmartArt a otvoriť kartu Návrh.

 1. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.
  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

 Poznámky: 

 • Ak chcete pridať tvar z textovej tably, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.
 • Ak chcete odstrániť tvar z obrázka SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý obrázok SmartArt, kliknite na ohraničenie obrázka SmartArt a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

Pre tvary obrázka SmartArt je možné aplikovať varianty farieb odvodené z farieb motívu (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.).

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.
 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

Skupina Štýly grafických prvkov SmartArt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

Ak sa nezobrazujú karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh, overte, či ste vybrali obrázok SmartArt. Je možné, že budete musieť dvakrát kliknúť na obrázok SmartArt a otvoriť kartu Návrh.

 1. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Použitie štýlu obrázkov SmartArt v obrázku SmartArt

Štýl obrázkov SmartArt je kombináciou rôznych efektov, napríklad štýl čiary, skosenia alebo priestorových efektov, ktoré je možné aplikovať na tvary v obrázkoch SmartArt. Získate tak jedinečný a profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.
 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázkov SmartArt.

Ak chcete zobraziť ďalšie štýly obrázkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla.

Tipy    

 • Ak chcete začať s prázdnym rozložením, na textovej table odstráňte celý text zástupného symbolu (napríklad [Text]) alebo stlačte klávesy CTRL+A a potom stlačte kláves DELETE.
 • Ak chcete zmeniť veľkosť celého grafického prvku SmartArt, kliknite na jeho orámovanie a potom presunutím manipulátora na zmenu veľkosti myšou nastavte požadovanú veľkosť grafického prvku SmartArt.
 • Ak sa na snímke programu PowerPoint už nachádza text, môžete skonvertovať text snímky na obrázok SmartArt.
 • Ak používate program PowerPoint, môžete animovať obrázok SmartArt a zvýrazniť každý tvar na každej hierarchickej úrovni.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010