Vloženie alebo odstránenie poznámky pod čiarou alebo koncovej poznámky

Poznámky pod čiarou a koncové poznámky slúžia vo vytlačených dokumentoch na uloženie vysvetliviek, komentárov alebo odkazov na text v dokumente.  Poznámky pod čiarou sa obyčajne používajú na podrobné komentáre a koncové poznámky na citácie zdrojov.

 Poznámka.   Ak chcete vytvoriť bibliografický zoznam, príkazy na vytváranie a spravovanie zdrojov a citácií nájdete na karte Odkazy v skupine Citácie a bibliografia.

Obsah tohto článku


Poznámky pod čiarou a koncové poznámky

Poznámka pod čiarou alebo koncová poznámka pozostáva z dvoch navzájom prepojených častí: zo značky odkazu na poznámku (značka odkazu na poznámku: číslo, znak alebo kombinácia znakov, ktoré označujú, že poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka obsahuje dodatočné informácie.) a zo zodpovedajúceho textu poznámky.


Príklady poznámok pod čiarou a koncových poznámok

Bublina 1 Značky odkazu na poznámku pod čiarou a koncovú poznámku
Bublina 2 Oddeľujúca čiara
Bublina 3 Text poznámky pod čiarou
Bublina 4 Text koncovej poznámky

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vloženie poznámky pod čiarou alebo koncovej poznámky

Po zadaní schémy číslovania program Microsoft Office Word čísluje poznámky pod čiarou a koncové poznámky automaticky. V dokumente môžete použiť jednotnú schému číslovania alebo rozličné schémy pre jednotlivé sekcie (sekcia: časť dokumentu, v ktorej sa nastavujú určité možnosti formátovania strany. Novú sekciu možno vytvoriť v prípade potreby zmien vlastností, ako sú napríklad číslovanie riadkov, počet stĺpcov alebo hlavičky a päty.) dokumentu.

Pri pridávaní, odstraňovaní alebo presúvaní automaticky číslovaných poznámok program Word prečísluje značky odkazov pre poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

 Poznámka.   Ak sú poznámky pod čiarou očíslované v dokumente nesprávne, dokument môže obsahovať sledované zmeny. Prijmite sledované zmeny, aby program Word správne očísloval poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

 1. V zobrazení Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.) kliknite na miesto, kam chcete vložiť značku odkazu na poznámku.
 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Poznámky pod čiarou na príkaz Vložiť poznámku pod čiarou alebo Vložiť koncovú poznámku.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word

Klávesová skratka  Ak chcete vložiť ďalšiu poznámku pod čiarou, stlačte klávesy CTRL+ALT+F. Ak chcete vložiť ďalšiu koncovú poznámku, stlačte klávesy CTRL+ALT+D.

Program Word v predvolenom nastavení vkladá poznámky pod čiarou na koniec každej strany a koncové poznámky na koniec dokumentu.

 1. Ak chcete zmeniť formát poznámok pod čiarou alebo koncových poznámok, kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámky pod čiarou a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • V poli Formát čísla kliknite na požadovaný formát.
  • Ak chcete používať vlastnú značku namiesto tradičného formátu čísla, kliknite na položku Symbol vedľa položky Vlastná značka a vyberte značku z dostupných symbolov.
 2. Kliknite na tlačidlo Vložiť.

 Poznámka.   Existujúce symboly sa nezmenia, iba sa pridajú nové.

Program Word vloží číslo poznámky a umiestni kurzor vedľa čísla poznámky.

 1. Zadajte text poznámky.
 2. Ak sa chcete vrátiť na značku odkazu v dokumente, dvakrát kliknite na číslo poznámky pod čiarou alebo koncovej poznámky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena formátu čísiel poznámok pod čiarou alebo koncových poznámok

 1. Umiestnite kurzor do sekcie (sekcia: časť dokumentu, v ktorej sa nastavujú určité možnosti formátovania strany. Novú sekciu možno vytvoriť v prípade potreby zmien vlastností, ako sú napríklad číslovanie riadkov, počet stĺpcov alebo hlavičky a päty.), v ktorej chcete zmeniť formát poznámky pod čiarou alebo formát koncovej poznámky. Ak dokument nie je rozdelený do sekcií, umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v dokumente.
 2. Na karte Odkazy kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Poznámka pod čiarou a koncová poznámka.
 1. Kliknite na položku Poznámky pod čiarou alebo na položku Koncové poznámky.
 2. V poli Formát čísla kliknite na požadovanú možnosť.
 3. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie upozornenia na pokračovanie poznámky pod čiarou a koncovej poznámky

Ak je poznámka pod čiarou alebo koncová poznámka príliš dlhá a nezmestí sa na jednu stranu, môžete vytvoriť upozornenie na pokračovanie, ktorá čitateľov upozorní, že poznámka pod čiarou alebo koncová poznámka pokračuje na ďalšej strane.

 1. Kliknutím na položku Koncept vedľa položky Zobraziť v stavovom riadku zabezpečte, aby sa používalo konceptové zobrazenie.
 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Poznámky pod čiarou na položku Zobraziť poznámky.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 1. Ak dokument obsahuje poznámky pod čiarou aj koncové poznámky, zobrazí sa hlásenie. Kliknite na položku oblasť poznámok pod čiarou alebo na položku oblasť koncových poznámok a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V zozname na table s poznámkami kliknite na položku Upozornenie na pokračovanie poznámky pod čiarou alebo na položku Upozornenie na pokračovanie dlhej koncovej poznámky.
 3. Do okna poznámky zadajte text, ktorý chcete použiť ako upozornenie na pokračovanie poznámky, napríklad Pokračovanie na ďalšej strane.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo koncovej poznámky

Pri odstraňovaní poznámky pracujete so značkou odkazu na poznámku v okne dokumentu, nie s textom v poznámke.


Značka odkazu na poznámku v dokumente

Bublina 1 Značka odkazu na poznámku

Ak odstránite automaticky číslovanú značku odkazu na poznámku, program Word prečísluje poznámky podľa nového poradia.

Odstránenie poznámky

 • V dokumente vyberte značku odkazu na poznámku pod čiarou alebo na koncovú poznámku, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Word 2007