Obnova dokumentu

Ak sa v programe balíka Microsoft Office alebo programe skupiny Office vyskytne problém a program prestane reagovať, môžete ho zatvoriť regulovane. Súbory, s ktorými ste pracovali, budú podrobené analýze chýb. Ak je to možné, informácie v nich budú obnovené. V niektorých prípadoch však informácie nemožno obnoviť.

Pracovná tabla (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a malá veľkosť umožňuje používanie týchto príkazov počas práce na súboroch.) Obnovenie dokumentu obsahuje zoznam všetkých súborov, ktoré boli obnovené po tom, ako program prestal reagovať.

pracovná tabla Obnovenie dokumentu

Indikátor stavu nasledujúci za názvom súboru označuje kroky vykonané v súbore počas obnovy.

Indikátor stavu Popis
[Pôvodné] Pôvodný súbor založený na poslednom manuálnom uložení
[Obnovené] Súbor obnovený počas procesu obnovy alebo súbor uložený počas procesu automatickej obnovy

Pracovná tabla Obnovenie dokumentu umožňuje otvoriť súbory, prezrieť vykonané opravy a porovnať ich s obnovenými verziami. Môžete teda uložiť najlepšiu verziu súboru a ostatné verzie odstrániť, prípadne uložiť všetky otvorené súbory a skontrolovať ich neskôr.

Ďalšie zabezpečenie súboru

K ochrane vykonanej práce môžete ďalej prispieť pomocou funkcie automatického obnovenia. Táto funkcia zabezpečuje pravidelné ukladanie dočasnej kópie súboru, na ktorom pracujete. Aby bolo možné prácu obnoviť, musí byť funkcia automatického obnovenia zapnutá skôr, než zlyhá napájanie alebo nastane podobný problém. Interval automatického ukladania je možné nastaviť na menej než 10 minút (predvolené nastavenie). Napríklad nastavenie intervalu ukladania na 5 minút umožňuje obnoviť viac informácií ako pri nastavení intervalu na 10 minút.

Ak máte zapnutú funkciu automatického obnovenia a program balíka Office alebo skupiny Office neodpovedá, pričom súbory sú otvorené, je možné použiť dialógové okno Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office. Obnovené súbory sa zobrazia na pracovnej table Obnovenie dokumentu. Údaje v súboroch zodpovedajú stavu, kedy funkcia automatického obnovenia naposledy uložila súbory. Funkcia automatického obnovenia by sa nemala používať namiesto manuálneho ukladania alebo zálohovania súborov.

 
 
Platí pre:
Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003