Klávesové skratky pre program Microsoft Word

Klávesové skratky opísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 Poznámky: 

 • Tento článok sa nezaoberá prispôsobovaním klávesových skratiek ani vytváraním klávesových skratiek pre makrá alebo automatický text. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na niektoré z prepojení v časti Pozrite tiež.
 • Ak používate program Microsoft Word Starter, pamätajte, že nie všetky funkcie uvedené pre program Word sú podporované v programe Word Starter. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v programe Word Starter nájdete v téme Podpora pre funkcie programu Word Starter.
Obsah tohto článku


Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

V prípade klávesových skratiek, v ktorých sa využíva súčasné stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov, sú tieto klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Word 2010 od seba oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa jednotlivé klávesy stláčajú postupne, tieto klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Používanie klávesnice na rozbalenie častí

 • Ak chcete rozbaliť všetky časti článku, stláčajte kláves TAB, kým nie nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete zbaliť všetky časti, znova stlačte kláves ENTER.
 • Ak chcete rozbaliť iba jednu časť článku, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete nadpis danej časti so znamienkom plus, a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete túto časť zbaliť, znova stlačte kláves ENTER.

Vyhľadávanie v článku

 Dôležité upozornenie.   Pred spustením vyhľadávania stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves ENTER.

 1. Stlačte klávesy CTRL+F.

Otvorí sa dialógové okno vyhľadávania s kurzorom pripraveným na zadávanie.

 1. Zadajte hľadaný text do poľa.
 2. Stlačte kláves ENTER.

Tlač tohto článku

Ak chcete túto tému vytlačiť, stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte klávesy CTRL+P.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

ZobraziťZobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie do nasledujúceho okna ALT+TAB
Prepnutie do predchádzajúceho okna ALT+SHIFT+TAB
Zatvorenie aktívneho okna CTRL+W alebo CTRL+F4
Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii ALT+F5
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6. F6
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek) SHIFT+F6
Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna CTRL+F6
Prepnutie do predchádzajúceho okna CTRL+SHIFT+F6
Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna CTRL+F10
Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky PRINT SCREEN
Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky ALT+PRINT SCREEN

ZobraziťPoužitie dialógových okien

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností TAB
Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností SHIFT+TAB
Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne CTRL+TAB
Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne CTRL+SHIFT+TAB
Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností Klávesy so šípkami
Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka MEDZERNÍK
Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka ALT+ písmeno podčiarknuté v možnosti
Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu ALT+ŠÍPKA NADOL
Výber možnosti z rozbaľovacieho zoznamu Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname
Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna ESC
Spustenie vybratého príkazu ENTER

ZobraziťPoužitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na začiatok položky HOME
Prechod na koniec položky END
Prechod o jeden znak doľava alebo doprava ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Prechod o jedno slovo doľava CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Prechod o jedno slovo doprava CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber od kurzora po začiatok položky SHIFT+HOME
Výber od kurzora po koniec položky SHIFT+END

ZobraziťPoužitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie dialógového okna Otvoriť CTRL+F12 alebo CTRL+O
Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako F12
Otvorenie vybratého priečinka alebo súboru ENTER
Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, než je vybratý priečinok BACKSPACE
Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru DELETE
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor SHIFT+F10
Posun v možnostiach dopredu TAB
Posun v možnostiach dozadu SHIFT+TAB
Otvorenie zoznamu Kde hľadať F4 alebo ALT+D

ZobraziťVrátenie alebo zopakovanie akcií

Požadovaná akcia Klávesy
Zrušenie akcie ESC
Vrátenie akcie späť CTRL+Z
Zopakovanie akcie CTRL+Y

ZobraziťPrístup k pracovným tablám a galériám a ich používanie

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.) F6
Prechod na pracovnú tablu, ak je ponuka aktívna. (Klávesy CTRL+TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.) CTRL+TAB
Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table TAB alebo SHIFT+TAB
Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably CTRL+MEDZERNÍK
Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu MEDZERNÍK alebo ENTER
Otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie SHIFT+F10
Výber prvej alebo poslednej položky v galérii HOME alebo END
Posúvanie nahor alebo nadol vo vybratom zozname galérie PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zavretie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.
 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.
 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.
 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.
 3. Použitím šípok vyberte položku Posunutiea potom stlačte kláves ENTER.
 4. Použitím šípok sa presuňte na pracovnú tablu a potom stlačte kláves ENTER.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.
 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.
 3. Použitím šípok vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.
 4. Použitím šípok zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves ENTER.

ZobraziťPrístup k dostupným akciám a ich používanie

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky SHIFT+F10
Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupnú akciu, tlačidlo Možnosti automatických opráv Vzhľad tlačidla alebo tlačidlo Možnosti prilepenia Vzhľad tlačidla. Ak sa vyskytuje viac akcií, prepnutie na ďalšiu akciu a zobrazenie jej ponuky alebo hlásenia. ALT+SHIFT+F10
Prechádzanie možnosťami v ponuke dostupných akcií Klávesy so šípkami
Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke dostupných akcií ENTER
Zatvorenie ponuky dostupných akcií alebo hlásenia ESC

Tipy

 • Na každé zobrazenie dostupnej akcie môžete byť upozornení zvukom (funkcia nie je dostupná v programe Word Starter). Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.
 • Ak máte prístup na Internet, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office môžete prevziať z lokality Office.com. Po nainštalovaní zvukových súborov použite nasledujúci postup:
  1. Stlačením klávesov ALT+F, T otvorte položku Možnosti programu Word.
  2. Stlačením klávesu A vyberte položku Spresnenie a potom sa stláčaním klávesu TAB presuňte do časti Rozšírené možnosti pre prácu s programom Word.
  3. Dvakrát stlačte klávesovú skratku ALT+S, čím sa presuniete na začiarkavacie políčko Sprevádzať udalosti zvukom v sekcii Všeobecné, a potom stlačte MEDZERNÍK.
  4. Opakovaným stláčaním klávesu TAB stlačte tlačidlo OK a potom stlačte kláves ENTER.

 Poznámka.   Keď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie tohto políčka, toto nastavenie ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Navigácia na páse s nástrojmi

ZobraziťPrístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

Prístupové klávesy vám umožňujú rýchlo použiť určitý príkaz stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde sa v programe nachádzate. Pomocou prístupového klávesu je možné získať prístup ku každému príkazu v programe Word 2010. K väčšine príkazov prejdete stlačením dvoch až piatich klávesov. Ak chcete používať prístupové klávesy, použite tento postup:

 1. Stlačte kláves ALT.

Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení

 1. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.
 2. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.
 3. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

 Poznámka.   Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

ZobraziťZmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi balíka Office, je prechádzanie jednotlivými kartami a príkazmi až k funkcii, ktorú chcete použiť. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, ako prechádzať ovládacími prvkami bez použitia myši.

Požadovaná akcia Klávesy
Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.
Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi CTRL+F1
Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky SHIFT+F10

Prechádzanie položkami a postupné vyberanie nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi
 • Otvorené pracovné tably
 • Stavový riadok v dolnej časti okna
 • Dokument
F6
Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu TAB alebo SHIFT+TAB
Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Aktivovanie vybratého príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi MEDZERNÍK alebo ENTER
Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi MEDZERNÍK alebo ENTER
Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu ENTER
Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a prechod späť do dokumentu ENTER
Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.) F1

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Rýchla referencia pre program Microsoft Word

ZobraziťBežné úlohy v programe Microsoft Word

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorenie pevnej medzery CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK
Vytvorenie pevného spojovníka CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK
Zmena formátu písmen na tučné CTRL+B
Zmena písmen na kurzívu CTRL+I
Podčiarknutie písmen CTRL+U
Zmenšenie veľkosti písma o jednu hodnotu CTRL+SHIFT+<
Zväčšenie veľkosti písma o jednu hodnotu CTRL+SHIFT+>
Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod CTRL+SHIFT+[
Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod CTRL+SHIFT+]
Odstránenie formátovania odseku alebo znakov CTRL+MEDZERNÍK
Kopírovanie vybratého textu alebo objektu CTRL+C
Vystrihnutie vybratého textu alebo objektu CTRL+X
Prilepenie textu alebo objektu CTRL+V
Špeciálne prilepenie CTRL+ALT+B
Prilepenie len formátovania CTRL+SHIFT+V
Vrátenie poslednej akcie späť CTRL+Z
Zopakovanie poslednej akcie CTRL+Y
Otvorenie dialógového okna Počet slov CTRL+SHIFT+G

Práca s dokumentmi a webovými stránkami

ZobraziťVytvorenie, zobrazenie a uloženie dokumentov

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorenie nového dokumentu CTRL+N
Otvorenie dokumentu CTRL+O
Zatvorenie dokumentu CTRL+W
Rozdelenie okna dokumentu ALT+CTRL+S
Zrušenie rozdelenia okna dokumentu ALT+SHIFT+C alebo ALT+CTRL+S
Uloženie dokumentu CTRL+S

ZobraziťHľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie pracovnej tably Navigácia (na vyhľadávanie v dokumente) CTRL+F
Zopakovanie hľadania (po zatvorení okna Hľadať a nahradiť) ALT+CTRL+Y
Nahradenie textu, určitého formátovania a špeciálnych položiek CTRL+H
Prechod na stranu, záložku, poznámku pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto CTRL+G
Prepínanie medzi poslednými štyrmi miestami, ktoré ste upravovali ALT+CTRL+Z
Otvorenie zoznamu možností prehľadávania. Stlačte klávesy so šípkami na výber možnosti a potom stlačte kláves ENTER na prehľadávanie dokumentu pomocou vybranej možnosti. ALT+CTRL+HOME
Prechod na predchádzajúci objekt prehľadávania (nastavený v možnostiach prehľadávania) CTRL+PAGE UP
Prechod na ďalší objekt prehľadávania (nastavený v možnostiach prehľadávania) CTRL+PAGE DOWN

ZobraziťPrepnutie na iné zobrazenie

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie na zobrazenie Rozloženie pri tlači ALT+CTRL+P
Prepnutie na zobrazenie prehľadu ALT+CTRL+O
Prepnutie na zobrazenie konceptu ALT+CTRL+N

ZobraziťZobrazenie prehľadu

Požadovaná akcia Klávesy
Zvýšenie úrovne odseku ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Zníženie úrovne odseku ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Degradovanie základného textu CTRL+SHIFT+N
Presun vybratých odsekov nahor ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Presun vybratých odsekov nadol ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozbalenie textu pod nadpisom ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS
Zbalenie textu pod nadpisom ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS
Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov ALT+SHIFT+A
Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov Lomka (/) na numerickej klávesnici
Zobrazenie prvého riadka základného textu alebo celého základného textu ALT+SHIFT+L
Zobrazenie všetkých nadpisov v štýle Nadpis 1 ALT+SHIFT+1
Zobrazenie všetkých nadpisov až po nadpis n ALT+SHIFT+n
Vloženie znaku tabulátora CTRL+TAB

ZobraziťTlač a ukážka dokumentov

Požadovaná akcia Klávesy
Vytlačenie dokumentu CTRL+P
Prepnutie na ukážku pred tlačou ALT+CTRL+I
Posúvanie ukážky stránky pri priblížení Klávesy so šípkami
Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení PAGE UP alebo PAGE DOWN
Prechod na prvú ukážku stránky pri vzdialení CTRL+HOME
Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení CTRL+END

ZobraziťRevízia dokumentov

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie komentára ALT+CTRL+M
Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien CTRL+SHIFT+E
Zatvorenie tably revízií, ak je otvorená ALT+SHIFT+C

ZobraziťZobrazenie Čítanie na celú obrazovku

 Poznámka.   Niektoré čítacie zariadenia obrazovky nemusia byť kompatibilné so zobrazením čítania na celú obrazovku.

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na začiatok dokumentu HOME
Prechod na koniec dokumentu END
Prechod na stranu n n, ENTER
Skončenie rozloženia na čítanie ESC

ZobraziťOdkazy, poznámky pod čiarou a vysvetlivky

Požadovaná akcia Klávesy
Označenie položky obsahu ALT+SHIFT+O
Označenie položky zoznamu citácií (citácie) ALT+SHIFT+I
Označenie položky registra ALT+SHIFT+X
Vloženie poznámky pod čiarou ALT+CTRL+F
Vloženie vysvetlivky ALT+CTRL+D

ZobraziťPráca s webovými stránkami

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie hypertextového prepojenia CTRL+K
Vrátenie o jednu stranu späť ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Prechod o jednu stranu dopredu ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Obnovenie F9

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

ZobraziťOdstránenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia Klávesy
Odstránenie jedného znaku doľava BACKSPACE
Odstránenie jedného slova doľava CTRL+BACKSPACE
Odstránenie jedného znaku doprava DELETE
Odstránenie jedného slova doprava CTRL+DELETE
Vystrihnutie vybratého textu do schránky balíka Office CTRL+X
Vrátenie poslednej akcie späť CTRL+Z
Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka CTRL+F3

ZobraziťKopírovanie a premiestnenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie schránky balíka Office Stlačením klávesov ALT+H sa presuňte na kartu Domov, potom stlačte klávesy F,O.
Skopírovanie vybratého textu alebo grafického objektu do Schránky balíka Office CTRL+C
Vystrihnutie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office CTRL+X
Prilepenie posledného pridaného objektu alebo prilepenej položky zo schránky balíka Office CTRL+V
Jedno presunutie textu alebo grafického objektu F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)
Jedno skopírovanie textu alebo grafického objektu SHIFT+F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)
Otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku pri vybratom texte alebo objekte ALT+F3
Zobrazenie súvisiacej kontextovej ponuky pre vybratý preddefinovaný blok, ako je napríklad grafický prvok SmartArt SHIFT+F10
Vyrezanie vybratej časti dokumentu a uloženie do zásobníka CTRL+F3
Prilepenie obsahu zásobníka CTRL+SHIFT+F3
Skopírovanie hlavičky alebo päty použitej v predchádzajúcej časti dokumentu ALT+SHIFT+R

ZobraziťVloženie špeciálnych znakov

Objekt, ktorý sa má vložiť Klávesy
Pole CTRL+F9
Zlom riadka SHIFT+ENTER
Zlom strany CTRL+ENTER
Zlom stĺpca CTRL+SHIFT+ENTER
Dlhá pomlčka ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS
Krátka pomlčka CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS
Voliteľný spojovník CTRL+SPOJOVNÍK
Pevný spojovník CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK
Pevná medzera CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK
Symbol ochrannej známky autorských práv CTRL+ALT+SHIFT+C
Symbol registrovanej ochrannej známky ALT+CTRL+R
Symbol ochrannej známky ALT+CTRL+T
Tri bodky ALT+CTRL+BODKA
Počiatočná jednoduchá úvodzovka CTRL+BODKA
Koncová jednoduchá úvodzovka CTRL+ČIARKA
Počiatočná dvojitá úvodzovka CTRL+BODKA
Koncová dvojitá úvodzovka CTRL+ČIARKA
Položka automatického textu ENTER (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)

ZobraziťVkladanie znakov použitím kódov znakov

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro (Symbol meny euro ), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves ALT a stlačte kláves X. Kód znaku, ALT+X
Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak ALT+X
Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves ALT a na numerickej klávesnici stlačte 0128. ALT+kód znaku (na numerickej klávesnici)

ZobraziťVýber textu a grafických objektov

Text vyberiete súčasným stlačením klávesu SHIFT a použitím klávesov so šípkami na pohyb kurzora.

ZobraziťRozšírenie výberu

Požadovaná akcia Klávesy
Zapnutie režimu rozšírenia F8
Výber najbližšieho znaku F8 a potom stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Zväčšenie veľkosti výberu F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď.)
Zmenšenie veľkosti výberu SHIFT+F8
Vypnutie režimu rozšírenia ESC
Rozšírenie výberu o jeden znak doprava SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Rozšírenie výberu o jeden znak doľava SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Rozšírenie výberu na koniec slova CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Rozšírenie výberu na začiatok slova CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Rozšírenie výberu na koniec riadka SHIFT+END
Rozšírenie výberu na začiatok riadka SHIFT+HOME
Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšírenie výberu na koniec odseku CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšírenie výberu na začiatok odseku CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol SHIFT+PAGE DOWN
Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor SHIFT+PAGE UP
Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu CTRL+SHIFT+HOME
Rozšírenie výberu na koniec dokumentu CTRL+SHIFT+END
Rozšírenie výberu na koniec okna ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Rozšírenie výberu tak, aby zahŕňal celý dokument CTRL+A
Výber zvislého bloku textu CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC
Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente F8+klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

ZobraziťVýber textu a grafických objektov v tabuľke

Požadovaná akcia Klávesy
Výber obsahu ďalšej bunky TAB
Výber obsahu predchádzajúcej bunky SHIFT+TAB
Rozšírenie výberu na susedné bunky Pri stlačenom klávese SHIFT opakované stláčanie klávesu so šípkou
Výber stĺpca

Použite klávesy so šípkami na presun do hornej alebo dolnej bunky stĺpca a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE DOWN, čím vyberiete stĺpec odhora nadol.
 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE UP, čím vyberiete stĺpec zdola nahor.
Rozšírenie výberu (alebo bloku) CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC
Výber celej tabuľky ALT+5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK)

ZobraziťPresun v rámci dokumentu

Presun Klávesy
O jeden znak doľava ŠÍPKA DOĽAVA
O jeden znak doprava ŠÍPKA DOPRAVA
O jedno slovo doľava CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
O jedno slovo doprava CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
O jeden odsek nahor CTRL+ŠÍPKA NAHOR
O jeden odsek nadol CTRL+ŠÍPKA NADOL
O jednu bunku doľava (v tabuľke) SHIFT+TAB
O jednu bunku doprava (v tabuľke) TAB
O jeden riadok nahor ŠÍPKA NAHOR
O jeden riadok nadol ŠÍPKA NADOL
Na koniec riadka END
Na začiatok riadka HOME
Do hornej časti okna ALT+CTRL+PAGE UP
Na koniec okna ALT+CTRL+PAGE DOWN
O jednu obrazovku nahor PAGE UP
O jednu obrazovku nadol PAGE DOWN
Na začiatok ďalšej strany CTRL+PAGE DOWN
Na začiatok predchádzajúcej strany CTRL+PAGE UP
Na koniec dokumentu CTRL+END
Na začiatok dokumentu CTRL+HOME
Na predchádzajúcu revíziu SHIFT+F5
Po otvorení dokumentu na miesto, kde ste pracovali, keď bol dokument naposledy zatvorený SHIFT+F5

ZobraziťPohyb v tabuľke

Presun Klávesy
Na nasledujúcu bunku v riadku TAB
Na predchádzajúcu bunku v riadku SHIFT+TAB
Na prvú bunku v riadku ALT+HOME
Na poslednú bunku v riadku ALT+END
Na prvú bunku v stĺpci ALT+PAGE UP
Na poslednú bunku v stĺpci ALT+PAGE DOWN
Na predchádzajúci riadok ŠÍPKA NAHOR
Na nasledujúci riadok ŠÍPKA NADOL
O riadok nahor ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
O riadok nadol ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

ZobraziťVloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Objekt, ktorý sa má vložiť Klávesy
Nový odsek v bunke ENTER
Znaky tabulátora v bunke CTRL+TAB

ZobraziťPoužitie režimu prepisovania

Ak chcete zmeniť nastavenie prepisovania, aby ste mali prístup k režimu prepisovania stlačením klávesu INSERT, použite nasledujúci postup:

 1. Stlačením klávesov ALT+F, T otvorte položku Možnosti programu Word.
 2. Stlačením klávesu A vyberte možnosť ROZŠÍRENÉ, ďalej stlačte kláves TAB.
 3. Stlačením klávesov ALT+O sa presuňte na začiarkavacie políčko Použiť kláves INSERT na riadenie režimu prepisovania.
 4. Stlačením klávesu MEDZERNÍK začiarknite políčko a stlačte kláves ENTER.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania, stlačte kláves INSERT.

Formátovanie znakov a odsekov

ZobraziťKopírovanie formátovania

Požadovaná akcia Klávesy
Kopírovanie formátovania z textu CTRL+SHIFT+C
Použitie skopírovaného formátovania v texte CTRL+SHIFT+V

ZobraziťZmena typu písma alebo jeho veľkosti

 Poznámka.   Nasledujúce klávesové skratky nefungujú v režime Čítanie na celú obrazovku.

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma CTRL+SHIFT+F
Zväčšenie veľkosti písma CTRL+SHIFT+>
Zmenšenie veľkosti písma CTRL+SHIFT+<
Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod CTRL+SHIFT+]
Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod CTRL+SHIFT+[

ZobraziťPoužitie formátov znakov

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov CTRL+D
Zmena veľkosti písmen SHIFT+F3
Zmena všetkých písmen na veľké písmená CTRL+SHIFT+A
Použitie tučného písma CTRL+B
Použitie podčiarknutia CTRL+U
Podčiarknutie slov okrem medzier CTRL+SHIFT+W
Dvojité podčiarknutie textu CTRL+SHIFT+D
Použitie formátovania skrytého textu CTRL+SHIFT+H
Použitie kurzívy CTRL+I
Zmena všetkých písmen na kapitálky CTRL+SHIFT+K
Použitie dolného indexu (automatické medzery) CTRL+ZNAK ROVNOSTI
Použitie horného indexu (automatické medzery) CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Odstránenie manuálneho formátovania znakov CTRL+MEDZERNÍK
Zmena typu písma vo výbere na Symbol CTRL+SHIFT+Q

ZobraziťZobrazenie a kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie netlačiteľných znakov CTRL+SHIFT+* (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)
Zobrazenie formátovania textu SHIFT+F1 (potom kliknite na text, ktorého formátovanie si chcete pozrieť)
Kopírovanie formátov CTRL+SHIFT+C
Prilepenie formátov CTRL+SHIFT+V

ZobraziťNastavenie riadkovania

Požadovaná akcia Klávesy
Jednoduché riadkovanie CTRL+1
Dvojité riadkovanie CTRL+2
Nastavenie riadkovania na 1,5 riadka CTRL+5
Pridanie alebo odstránenie jedného odsadenia riadka pred odsekom CTRL+0 (nula)

ZobraziťZarovnanie odsekov

Požadovaná akcia Klávesy
Prepínanie odseku medzi zarovnaním na stred a zarovnaním doľava CTRL+E
Prepínanie odseku medzi zarovnaním podľa okraja a zarovnaním doľava CTRL+J
Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava CTRL+R
Zarovnanie odseku vľavo CTRL+L
Odsadenie odseku zľava CTRL+M
Odstránenie odsadenia odseku zľava CTRL+SHIFT+M
Vytvorenie opakovanej zarážky CTRL+T
Zmenšenie opakovanej zarážky CTRL+SHIFT+T
Odstránenie formátovania odseku CTRL+Q

ZobraziťPoužitie štýlov odseku

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov CTRL+SHIFT+S
Otvorenie pracovnej tably Štýly ALT+CTRL+SHIFT+S
Spustenie automatického formátu ALT+CTRL+K
Použitie normálneho štýlu CTRL+SHIFT+N
Použitie štýlu Nadpis 1 ALT+1
Použitie štýlu Nadpis 2 ALT+2
Použitie štýlu Nadpis 3 ALT+3

Zavretie pracovnej tably Štýly

 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla Štýly, stlačte kláves F6, ktorým ju vyberiete.
 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.
 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie a úprava objektov

ZobraziťVloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N, J a potom J na otvorenie dialógového okna Objekt.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.
  • Stláčaním klávesov CTRL+TAB prejdite na kartu Vytvoriť zo súboru, stlačte kláves TAB a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť, alebo vyhľadajte súbor.

ZobraziťÚprava objektu

 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente a pomocou klávesov SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA vyberte objekt.
 2. Stlačte klávesy SHIFT+F10.
 3. Stláčaním klávesu TAB prejdite na položku Názov objektu, stlačte kláves ENTER a potom znova stlačte kláves ENTER.

ZobraziťVloženie grafického prvku SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačením klávesu M vyberte položku SmartArt.
 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického objektu.
 3. Stlačte kláves TAB a potom stláčaním klávesov so šípkami vyberte grafický objekt, ktorý chcete vložiť.
 4. Stlačte kláves ENTER.

ZobraziťVloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačením klávesu W vyberte objekt WordArt.
 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.
 3. Zadajte požadovaný text.
 4. Stlačením klávesu ESC vyberte objekt WordArt a potom použite klávesy so šípkou na presun objektu.
 5. Opätovným stlačením klávesu ESC sa vráťte do dokumentu.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

ZobraziťSpracovanie hromadnej korešpondencie

 Poznámka.   Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte prejsť na kartu Korešpondencia.

Požadovaná akcia Klávesy
Ukážka hromadnej korešpondencie ALT+SHIFT+K
Zlúčenie dokumentu ALT+SHIFT+N
Vytlačenie zlúčeného dokumentu ALT+SHIFT+M
Úprava dokumentu s údajmi hromadnej korešpondencie ALT+SHIFT+E
Vloženie poľa hromadnej korešpondencie ALT+SHIFT+F

ZobraziťPráca s poľami

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie poľa DATE ALT+SHIFT+D
Vloženie poľa LISTNUM ALT+CTRL+L
Vloženie poľa PAGE ALT+SHIFT+P
Vloženie poľa TIME ALT+SHIFT+T
Vloženie prázdneho poľa CTRL+F9
Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Microsoft Word CTRL+SHIFT+F7
Aktualizovanie vybratých polí F9
Zrušenie prepojenia poľa CTRL+SHIFT+F9
Prepínanie medzi vybratým kódom poľa a jeho výsledkom SHIFT+F9
Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami ALT+F9
Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa ALT+SHIFT+F9
Prechod na nasledujúce pole F11
Prechod na predchádzajúce pole SHIFT+F11
Uzamknutie poľa CTRL+F11
Odomknutie poľa CTRL+SHIFT+F11

Panel jazykov

ZobraziťRozpoznávanie rukopisu

Požadovaná akcia Klávesy
Prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice Ľavý kláves ALT+SHIFT
Zobrazenie zoznamu alternatív opravy Kláves s logom systému Windows + C
Zapnutie alebo vypnutie písania rukou Kláves s logom systému Windows + H
Zapnutie alebo vypnutie japonského editora IME na klávesnici 101. ALT+~
Zapnutie alebo vypnutie kórejského editora IME na klávesnici 101. Pravý kláves ALT
Zapnutie alebo vypnutie editora IME pre čínštinu na klávesnici 101. CTRL+MEDZERNÍK

Tipy

 • Môžete zvoliť klávesovú kombináciu na prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice v dialógovom okne Klávesy – rozšírené nastavenie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Klávesy – rozšírené nastavenie, pravým tlačidlom myši kliknite na panel Jazyk a potom na položku Nastavenia. V časti Preferencie kliknite na tlačidlo Nastavenie klávesov.
 • Kláves s logom systému Windows Kláves s logom systému Windows sa na väčšine klávesníc nachádza v dolnom riadku klávesov.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Popis funkčných klávesov

ZobraziťFunkčné klávesy

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie Pomocníka alebo navštívenie lokality Microsoft Office.com F1
Premiestnenie textu alebo grafického objektu F2
Zopakovanie poslednej akcie F4
Výber príkazu Prejsť na (karta Domov) F5
Prechod na ďalšiu tablu alebo rám F6
Výber príkazu Pravopis (karta Posúdiť) F7
Rozšírenie výberu F8
Aktualizovanie vybratých polí F9
Zobrazenie klávesových tipov F10
Prechod na nasledujúce pole F11
Výber príkazu Uložiť ako F12

ZobraziťSHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Spustenie kontextového Pomocníka alebo zobrazenie formátovania SHIFT+F1
Kopírovanie textu SHIFT+F2
Zmena veľkosti písmen SHIFT+F3
Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na SHIFT+F4
Prechod na poslednú zmenu SHIFT+F5
Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6) SHIFT+F6
Výber príkazu Synonymický slovník (karta Posúdiť, skupina Kontrola pravopisu a gramatiky) SHIFT+F7
Zmenšenie veľkosti výberu SHIFT+F8
Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom SHIFT+F9
Zobrazenie kontextovej ponuky SHIFT+F10
Prechod na predchádzajúce pole SHIFT+F11
Výber príkazu Uložiť SHIFT+F12

ZobraziťCTRL+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi CTRL+F1
Výber príkazu Ukážka pred tlačou CTRL+F2
Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka CTRL+F3
Zatvorenie okna CTRL+F4
Prechod do ďalšieho okna CTRL+F6
Vloženie prázdneho poľa CTRL+F9
Maximalizovanie okna dokumentu CTRL+F10
Uzamknutie poľa CTRL+F11
Výber príkazu Otvoriť CTRL+F12

ZobraziťCTRL+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie obsahu zásobníka CTRL+SHIFT+F3
Úprava záložky CTRL+SHIFT+F5
Prechod do predchádzajúceho okna CTRL+SHIFT+F6
Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Word 2010 CTRL+SHIFT+F7
Rozšírenie výberu alebo bloku CTRL+SHIFT+F8 a potom kláves so šípkou
Zrušenie prepojenia poľa CTRL+SHIFT+F9
Odomknutie poľa CTRL+SHIFT+F11
Výber príkazu Tlačiť CTRL+SHIFT+F12

ZobraziťALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na nasledujúce pole ALT+F1
Vytvorenie novej položky typu Preddefinovaný blok ALT+F3
Ukončenie programu Word 2010 ALT+F4
Obnovenie veľkosti okna programu ALT+F5
Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie. ALT+F6
Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby ALT+F7
Spustenie makra ALT+F8
Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami ALT+F9
Zobrazenie pracovnej tably Výber a viditeľnosť ALT+F10
Zobrazenie kódu v jazyku Microsoft Visual Basic ALT+F11

ZobraziťALT+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na predchádzajúce pole ALT+SHIFT+F1
Výber príkazu Uložiť ALT+SHIFT+F2
Zobrazenie pracovnej tably Zdroje informácií ALT+SHIFT+F7
Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa ALT+SHIFT+F9
Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupnú akciu ALT+SHIFT+F10
Výber tlačidla Obsah v kontajneri Obsah, ak je kontajner aktívny ALT+SHIFT+F12

ZobraziťCTRL+ALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie systémových informácií Microsoft CTRL+ALT+F1
Výber príkazu Otvoriť CTRL+ALT+F2

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Word 2010