Klávesové skratky pre program Microsoft Office Word

Klávesové skratky opísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Office Word 2007 oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kláves TAB na výber položky Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Obsah tohto článku


Základy práce s programami balíka Microsoft Office

ZobraziťZobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie do nasledujúceho okna. ALT+TAB
Prepnutie do predchádzajúceho okna. ALT+SHIFT+TAB
Zatvorenie aktívneho okna. CTRL+W alebo CTRL+F4
Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii. ALT+F5
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6. F6
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek). SHIFT+F6
Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna. CTRL+F6
Prepnutie do predchádzajúceho okna. CTRL+SHIFT+F6
Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna. CTRL+F10
Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky. PRINT SCREEN
Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky. ALT+PRINT SCREEN

ZobraziťPoužitie dialógových okien

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie, napríklad okno Hľadať a nahradiť. ALT+F6
Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností. TAB
Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností. SHIFT+TAB
Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne. CTRL+TAB
Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne. CTRL+SHIFT+TAB
Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností. Klávesy so šípkami
Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka. MEDZERNÍK
Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka. ALT+ písmeno podčiarknuté v možnosti
Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. ALT+ŠÍPKA NADOL
Výber možnosti z rozbaľovacieho zoznamu. Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname
Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna. ESC
Spustenie vybratého príkazu. ENTER

ZobraziťPoužitie editovacích polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na začiatok položky. HOME
Prechod na koniec položky. END
Prechod o jeden znak doľava alebo doprava. ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Prechod o jedno slovo doľava. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Prechod o jedno slovo doprava. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava. SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber od kurzora po začiatok položky. SHIFT+HOME
Výber od kurzora po koniec položky. SHIFT+END

ZobraziťPoužitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie dialógového okna Otvoriť. CTRL+F12 alebo CTRL+O
Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako. F12
Prechod do predchádzajúceho priečinka. Vzhľad tlačidla ALT+SHIFT+1
Tlačidlo O úroveň vyššie: Vzhľad tlačidla Otvorí priečinok o jednu úroveň vyššie, než je otvorený priečinok. ALT+SHIFT+2
Tlačidlo Odstrániť: Vzhľad tlačidla Odstráni vybratý priečinok alebo súbor. DELETE
Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok: Vzhľad tlačidla Vytvorí nový priečinok. ALT+SHIFT+4
Tlačidlo Zobrazenia: Vzhľad tlačidla Prepína medzi dostupnými zobrazeniami priečinka. ALT+SHIFT+5
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor. SHIFT+F10
Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne. TAB
Otvorenie zoznamu Kde hľadať. F4 alebo ALT+D
Aktualizovanie zoznamu súborov. F5

ZobraziťVrátenie alebo zopakovanie akcií

Požadovaná akcia Klávesy
Zrušenie akcie. ESC
Vrátenie akcie späť. CTRL+Z
Zopakovanie akcie. CTRL+Y

ZobraziťPrístup k pracovným tablám a galériám a ich používanie

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.) F6
Prechod na pracovnú tablu, ak je ponuka aktívna. (Klávesy CTRL+TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.) CTRL+TAB
Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table. TAB alebo SHIFT+TAB
Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably. CTRL+MEDZERNÍK
Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. MEDZERNÍK alebo ENTER
Otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie SHIFT+F10
Výber prvej alebo poslednej položky v galérii. HOME alebo END
Posúvanie nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie. PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zavretie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.
 2. Stlačte CTRL+MEDZERNÍK.
 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.
 2. Stlačte CTRL+MEDZERNÍK.
 3. Použitím šípok vyberte položku Posunutiea potom stlačte kláves ENTER.
 4. Použitím šípok sa presuňte na pracovnú tablu a potom stlačte kláves ENTER.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.
 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.
 3. Použitím šípok vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.
 4. Použitím šípok zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves ENTER.

ZobraziťPrístup k inteligentným značkám a ich používanie

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky. SHIFT+F10
Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre inteligentnú značku, tlačidlo Možnosti automatických opráv Vzhľad tlačidla alebo tlačidlo Možnosti prilepeniaVzhľad tlačidla. Ak sa vyskytuje viac inteligentných značiek, prepne na ďalšiu inteligentnú značku a zobrazí jej ponuku alebo hlásenie. ALT+SHIFT+F10
Výber nasledujúcej položky v ponuke inteligentnej značky. ŠÍPKA NADOL
Výber predchádzajúcej položky v ponuke inteligentnej značky. ŠÍPKA NAHOR
Vykonanie akcie vybratej položky v ponuke inteligentnej značky. ENTER
Zatvorenie ponuky alebo hlásenia inteligentnej značky. ESC

Tipy

 • Na každé zobrazenie inteligentnej značky môžete byť upozornení zvukom. Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.
 • Ak máte prístup na web, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office môžete prevziať na webovej lokalite Microsoft Office Online. Po nainštalovaní zvukových súborov vykonajte nasledujúce kroky v programoch Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007:
  1. Stlačte klávesy ALT+F, aby sa otvorila ponuka pod tlačidlom Office Vzhľad tlačidla a potom stlačte kláves I. Otvorí sa okno názov programu - možnosti.
  2. Stlačením klávesu A vyberte položku Rozšírené a potom stlačte kláves TAB, čím sa presuniete do časti Rozšírené možnosti pre prácu s programom .
  3. Dvakrát stlačte klávesovú skratku ALT+S, čím sa presuniete na začiarkavacie políčko Sprevádzať udalosti zvukom v sekcii Všeobecné, a potom stlačte MEDZERNÍK.
  4. Opakovaným stlačením klávesu TAB stlačte tlačidlo OK a potom stlačte kláves ENTER.

 Poznámka.   Keď začiarknete alebo zrušíte začiarknutie tohto políčka, toto nastavenie ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Navigácia pásu s nástrojmi používateľského rozhrania Office Fluent

ZobraziťPrístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

 Poznámka.   Pás s nástrojmi je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent (používateľské rozhranie).

Prístupové klávesy umožňujú rýchle použitie príkazu stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde v programe sa nachádzate. Každý príkaz v programe Office Word 2007 možno použiť pomocou prístupového klávesu. K väčšine príkazov sa dostanete stlačením dvoch až piatich klávesov. Používanie prístupových klávesov:

 1. Stlačte kláves ALT.

Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

Pás s nástrojmi so zobrazenými tipmi na stlačenie klávesov

Vyššie uvedený obrázok pochádza z lokality Školenia na lokalite Microsoft Office Online.

 1. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.
 2. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves I, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.
 3. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

 Poznámka.   Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

ZobraziťZmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi používateľského rozhrania Office Fluent, je presúvanie sa klávesmi po jednotlivých kartách a príkazoch, kým požadovanú kartu alebo príkaz nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby, ako sa presúvať po ovládacích prvkoch bez použitia myši.

Požadovaná akcia Klávesy
Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov. ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.
Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi. F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi. CTRL+F1
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybraný príkaz. SHIFT+F10

Presun zamerania s cieľom vybrať každú z nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi
 • Otvorené pracovné tably
 • Stavový riadok v dolnej časti okna
 • Dokument
F6
Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu. TAB alebo SHIFT+TAB
Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi. ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi. MEDZERNÍK alebo ENTER
Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi. MEDZERNÍK alebo ENTER
Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu. ENTER
Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presunutie zamerania späť na dokument. ENTER
Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.) F1

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Rýchla referencia pre program Microsoft Office Word

ZobraziťBežné úlohy v programe Microsoft Office Word

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorenie pevnej medzery. CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK
Vytvorenie pevného spojovníka. CTRL+SPOJOVNÍK
Zmena formátu písmen na tučné. CTRL+B
Zmena písmen na kurzívu. CTRL+I
Podčiarknutie písmen. CTRL+U
Zmenšenie veľkosti písma o jednu hodnotu. CTRL+SHIFT+<
Zväčšenie veľkosti písma o jednu hodnotu. CTRL+SHIFT+>
Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod. CTRL+SHIFT+[
Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod. CTRL+SHIFT+]
Odstránenie formátovania odseku alebo znakov. CTRL+MEDZERNÍK
Kopírovanie vybratého textu alebo objektu. CTRL+C
Vystrihnutie vybratého textu alebo objektu. CTRL+X
Prilepenie textu alebo objektu. CTRL+V
Špeciálne prilepenie CTRL+ALT+B
Prilepenie len formátovania CTRL+SHIFT+V
Vrátenie poslednej akcie späť. CTRL+Z
Zopakovanie poslednej akcie. CTRL+Y
Otvorenie dialógového okna Počet slov. CTRL+SHIFT+G

Práca s dokumentmi a webovými stránkami

ZobraziťVytvorenie, zobrazenie a uloženie dokumentov

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorenie nového dokumentu rovnakého typu ako aktuálny alebo naposledy používaný dokument. CTRL+N
Otvorenie dokumentu. CTRL+O
Zatvorenie dokumentu. CTRL+W
Rozdelenie okna dokumentu. ALT+CTRL+S
Zrušenie rozdelenia okna dokumentu. ALT+SHIFT+Z
Uloženie dokumentu. CTRL+S

ZobraziťHľadanie, nahradenie a prehľadávanie textu

Požadovaná akcia Klávesy
Vyhľadanie textu, formátovania a špeciálnych položiek. CTRL+F
Zopakovanie hľadania (po zatvorení okna Hľadať a nahradiť). ALT+CTRL+Y
Nahradenie textu, určitého formátovania a špeciálnych položiek. CTRL+H
Prechod na stranu, záložku, poznámky pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto. CTRL+G
Prepínanie medzi poslednými štyrmi miestami, ktoré ste upravovali. ALT+CTRL+Z
Otvorenie zoznamu možností prehľadávania. Stlačte klávesy so šípkami na výber možnosti a potom stlačte kláves ENTER na prehľadávanie dokumentu pomocou vybranej možnosti. ALT+CTRL+HOME
Presun na predchádzajúce miesto úprav. CTRL+PAGE UP
Presun na nasledujúce miesto úprav. CTRL+PAGE DOWN

ZobraziťPrepnutie na iné zobrazenie

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie na zobrazenie Rozloženie pri tlači. ALT+CTRL+P
Prepnutie na zobrazenie prehľadu. ALT+CTRL+O
Prepnutie na zobrazenie konceptu. ALT+CTRL+N

ZobraziťZobrazenie prehľadu

Požadovaná akcia Klávesy
Zvýšenie úrovne odseku. ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Zníženie úrovne odseku. ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Degradovanie základného textu. CTRL+SHIFT+N
Presun vybraných odsekov nahor. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Presun vybraných odsekov smerom dole. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozbalenie textu pod nadpisom. ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS
Zbalenie textu pod nadpisom. ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS
Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov. ALT+SHIFT+A
Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov. Lomka (/) na numerickej klávesnici
Zobrazenie prvého riadka základného textu alebo celého základného textu. ALT+SHIFT+L
Zobrazenie všetkých nadpisov v štýle Nadpis 1. ALT+SHIFT+1
Zobrazenie všetkých nadpisov až po nadpis n. ALT+SHIFT+n
Vloženie znaku tabulátora. CTRL+TAB

ZobraziťTlač a ukážka dokumentov

Požadovaná akcia Klávesy
Vytlačenie dokumentu. CTRL+P
Prepínanie medzi dokumentom a zobrazením ukážky pred tlačou. ALT+CTRL+I
Posúvanie ukážky stránky pri priblížení. Klávesy so šípkami
Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení. PAGE UP alebo PAGE DOWN
Prechod na prvú ukážku stránky pri vzdialení. CTRL+HOME
Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení. CTRL+END

ZobraziťRevízia dokumentov

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie komentára. ALT+CTRL+M
Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien. CTRL+SHIFT+E
Zatvorenie tably revízií, ak je otvorená. ALT+SHIFT+C

ZobraziťZobrazenie Čítanie na celú obrazovku

 Poznámka.   Niektoré čítacie zariadenia obrazovky nemusia byť kompatibilné so zobrazením čítania na celú obrazovku.

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na začiatok dokumentu. HOME
Prechod na koniec dokumentu. END
Prechod na stranu n. n, ENTER
Ukončenie rozloženia na čítanie. ESC

ZobraziťOdkazy, poznámky pod čiarou a koncové poznámky

Požadovaná akcia Klávesy
Označenie položky obsahu. ALT+SHIFT+O
Označenie položky zoznamu citácií (citácie). ALT+SHIFT+I
Označenie položky registra. ALT+SHIFT+X
Vloženie poznámky pod čiarou. ALT+CTRL+F
Vloženie koncovej poznámky. ALT+CTRL+D

ZobraziťPráca s webovými stránkami

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie hypertextového prepojenia. CTRL+K
Vrátenie o jednu stranu späť. ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Prechod o jednu stranu dopredu. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Obnovenie. F9

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

ZobraziťOdstránenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia Klávesy
Odstránenie jedného znaku doľava. BACKSPACE
Odstránenie jedného slova doľava. CTRL+BACKSPACE
Odstránenie jedného znaku doprava. DELETE
Odstránenie jedného slova doprava. CTRL+DELETE
Vystrihnutie vybratého textu do schránky balíka Office. CTRL+X
Vrátenie poslednej akcie späť. CTRL+Z
Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka. CTRL+F3

ZobraziťKopírovanie a premiestnenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie schránky balíka Office. Stlačením klávesov ALT+H sa presuňte na kartu Domov, potom stlačte klávesy F,O.
Skopírovanie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office. CTRL+C
Vystrihnutie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office. CTRL+X
Prilepenie posledného skopírovaného objektu do schránky balíka Office. CTRL+V
Jedno presunutie textu alebo grafického objektu. F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)
Jedno skopírovanie textu alebo grafického objektu. SHIFT+F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)
Keď je vybratý text alebo objekt, otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku. ALT+F3
Zobrazenie súvisiacej kontextovej ponuky, keď je vybratý preddefinovaný blok, napríklad obrázok SmartArt. SHIFT+F10
Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka. CTRL+F3
Prilepenie obsahu zásobníka. CTRL+SHIFT+F3
Skopírovanie hlavičky alebo päty použitej v predchádzajúcej sekcii dokumentu. ALT+SHIFT+R

ZobraziťVloženie špeciálnych znakov

Objekt, ktorý sa má vložiť Klávesy
Pole. CTRL+F9
Zlom riadka. SHIFT+ENTER
Zlom strany. CTRL+ENTER
Zlom stĺpca. CTRL+SHIFT+ENTER
Dlhá pomlčka ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS
Krátka pomlčka CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS
Voliteľný spojovník. CTRL+SPOJOVNÍK
Pevný spojovník. CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK
Pevná medzera. CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK
Symbol ochrannej značky. CTRL+ALT+SHIFT+C
Symbol registrovanej obchodnej značky. ALT+CTRL+R
Symbol obchodnej značky. ALT+CTRL+T
Tri bodky. ALT+CTRL+BODKA
Počiatočná jednoduchá úvodzovka. CTRL+BODKA
Koncová jednoduchá úvodzovka. CTRL+ČIARKA
Počiatočná dvojitá úvodzovka. CTRL+BODKA
Koncová dvojitá úvodzovka. CTRL+ČIARKA
Položka automatického textu ENTER (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)

ZobraziťVkladanie znakov použitím kódov znakov

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro (Symbol meny euro ), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves ALT a stlačte kláves X. Kód znaku, ALT+X
Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak CTRL+SHIFT++
Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves ALT a na numerickej klávesnici stlačte 0128. ALT+kód znaku (na numerickej klávesnici)

ZobraziťVýber textu a grafických objektov

Text vyberiete súčasným stlačením klávesu SHIFT a klávesov so šípkami umožňujúcimi pohyb kurzora.

ZobraziťRozšírenie výberu

Požadovaná akcia Klávesy
Zapnutie režimu rozšírenia. F8
Výber najbližšieho znaku. F8 a potom stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Zväčšenie veľkosti výberu. F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď.)
Zmenšenie veľkosti výberu. SHIFT+F8
Vypnutie režimu rozšírenia. ESC
Rozšírenie výberu o jeden znak doprava. SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Rozšírenie výberu o jeden znak doľava. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Rozšírenie výberu na koniec slova. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Rozšírenie výberu na začiatok slova. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Rozšírenie výberu na koniec riadka. SHIFT+END
Rozšírenie výberu na začiatok riadka. SHIFT+HOME
Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol. SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšírenie výberu na koniec odseku. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšírenie výberu na začiatok odseku. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol. SHIFT+PAGE DOWN
Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor. SHIFT+PAGE UP
Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu. CTRL+SHIFT+HOME
Rozšírenie výberu na koniec dokumentu. CTRL+SHIFT+END
Rozšírenie výberu na koniec okna. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Rozšírenie výberu tak, aby zahŕňal celý dokument. CTRL+A
Výber vertikálneho bloku textu. CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC
Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente. F8+klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC

ZobraziťVýber textu a grafických objektov v tabuľke

Požadovaná akcia Klávesy
Výber obsahu ďalšej bunky. TAB
Výber obsahu predchádzajúcej bunky. SHIFT+TAB
Rozšírenie výberu na susedné bunky. Pri stlačenom klávese SHIFT opakované stláčanie klávesu so šípkou
Výber stĺpca.

Použite klávesy so šípkami na presun do hornej alebo dolnej bunky stĺpca a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE DOWN, čím vyberiete stĺpec odhora nadol.
 • Stlačte klávesy SHIFT+ALT+PAGE UP, čím vyberiete stĺpec zdola nahor.
Rozšírenie výberu (alebo bloku). CTRL+SHIFT+F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC
Výber celej tabuľky. ALT+5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK)

ZobraziťPresun v rámci dokumentu

Presun Klávesy
O jeden znak doľava. ŠÍPKA DOĽAVA
O jeden znak doprava. ŠÍPKA DOPRAVA
O jedno slovo doľava. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
O jedno slovo doprava. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
O jeden odsek nahor. CTRL+ŠÍPKA NAHOR
O jeden odsek nadol. CTRL+ŠÍPKA NADOL
O jednu bunku doľava (v tabuľke). SHIFT+TAB
O jednu bunku doprava (v tabuľke). TAB
O jeden riadok nahor. ŠÍPKA NAHOR
O jeden riadok nadol. ŠÍPKA NADOL
Na koniec riadka. END
Na začiatok riadka. HOME
Do hornej časti okna. ALT+CTRL+PAGE UP
Na koniec okna. ALT+CTRL+PAGE DOWN
O jednu obrazovku nahor. PAGE UP
O jednu obrazovku nadol. PAGE DOWN
Na začiatok ďalšej strany. CTRL+PAGE DOWN
Na začiatok predchádzajúcej strany. CTRL+PAGE UP
Na koniec dokumentu. CTRL+END
Na začiatok dokumentu. CTRL+HOME
Na predchádzajúcu revíziu. SHIFT+F5
Po otvorení dokumentu na miesto, kde ste pracovali, keď bol dokument naposledy zatvorený. SHIFT+F5

ZobraziťPohyb v tabuľke

Presun Klávesy
Na nasledujúcu bunku v riadku TAB
Na predchádzajúcu bunku v riadku SHIFT+TAB
Na prvú bunku v riadku ALT+HOME
Na poslednú bunku v riadku ALT+END
Na prvú bunku v stĺpci ALT+PAGE UP
Na poslednú bunku v stĺpci ALT+PAGE DOWN
Na predchádzajúci riadok ŠÍPKA NAHOR
Na nasledujúci riadok ŠÍPKA NADOL
Jeden riadok nahor ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Jeden riadok nadol ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

ZobraziťVloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Objekt, ktorý sa má vložiť Klávesy
Nový odsek v bunke. ENTER
Znaky tabulátora v bunke. CTRL+TAB

Formátovanie znakov a odsekov

ZobraziťKopírovanie formátovania

Požadovaná akcia Klávesy
Kopírovanie formátovania z textu. CTRL+SHIFT+C
Použitie skopírovaného formátovania v texte. CTRL+SHIFT+V

ZobraziťZmena typu písma alebo jeho veľkosti

 Poznámka.   Nasledujúce klávesové skratky nefungujú v režime Čítanie na celú obrazovku.

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma. CTRL+SHIFT+F
Zväčšenie veľkosti písma. CTRL+SHIFT+>
Zmenšenie veľkosti písma. CTRL+SHIFT+<
Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod. CTRL+SHIFT+]
Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod. CTRL+SHIFT+[

ZobraziťPoužitie formátov znakov

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov. CTRL+D
Zmena veľkosti písmen. SHIFT+F3
Zmena všetkých písmen na veľké písmená. CTRL+SHIFT+A
Použitie tučného písma. CTRL+B
Použitie podčiarknutia. CTRL+U
Podčiarknutie slov okrem medzier. CTRL+SHIFT+W
Dvojité podčiarknutie textu. CTRL+SHIFT+D
Použitie formátovania skrytého textu. CTRL+SHIFT+H
Použitie kurzívy. CTRL+I
Zmena všetkých písmen na kapitálky. CTRL+SHIFT+K
Použitie dolného indexu (automatické medzery). CTRL+ZNAK ROVNOSTI
Použitie horného indexu (automatické medzery). CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Odstránenie manuálneho formátovania znakov. CTRL+MEDZERNÍK
Zmena typu písma vo výbere na Symbol. CTRL+SHIFT+Q

ZobraziťZobrazenie a kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie netlačiteľných znakov. CTRL+SHIFT+* (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)
Zobrazenie formátovania textu. SHIFT+F1 (potom kliknite na text, ktorého formátovanie si chcete pozrieť)
Kopírovanie formátov. CTRL+SHIFT+C
Prilepenie formátov. CTRL+SHIFT+V

ZobraziťNastavenie riadkovania

Požadovaná akcia Klávesy
Jednoduché riadkovanie. CTRL+1
Dvojité riadkovanie. CTRL+2
Nastavenie riadkovania na 1,5 riadka. CTRL+5
Pridanie alebo odstránenie jedného odsadenia riadka pred odsekom. CTRL+0 (nula)

ZobraziťZarovnanie odsekov

Požadovaná akcia Klávesy
Prepínanie odseku medzi zarovnaním na stred a zarovnaním doľava. CTRL+E
Prepínanie odseku medzi zarovnaním podľa okraja a zarovnaním doľava. CTRL+J
Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava. CTRL+R
Zarovnanie odseku vľavo. CTRL+L
Pridanie zarážky vľavo. CTRL+M
Odstránenie zarážky vľavo. CTRL+SHIFT+M
Vytvorenie opakovanej zarážky. CTRL+T
Zmenšenie opakovanej zarážky. CTRL+SHIFT+T
Odstránenie formátovania odseku. CTRL+Q

ZobraziťPoužitie štýlov odseku

Požadovaná akcia Stlačte
Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov. CTRL+SHIFT+S
Otvorenie pracovnej tably Štýly. ALT+CTRL+SHIFT+S
Spustenie automatického formátu. ALT+CTRL+K
Použitie normálneho štýlu. CTRL+SHIFT+N
Použitie štýlu Nadpis 1. ALT+1
Použitie štýlu Nadpis 2. ALT+2
Použitie štýlu Nadpis 3. ALT+3

Zavretie pracovnej tably Štýly

 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla Štýly , stlačte kláves F6, ktorým ju vyberiete.
 2. Stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.
 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie a úprava objektov

ZobraziťVloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N, J a potom J na otvorenie dialógového okna Objekt.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.
  • Stlačte klávesy CTRL+TAB, aby ste prepli na kartu Vytvoriť zo súboru, a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť alebo vyhľadajte súbor.

ZobraziťÚprava objektu

 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente a pomocou klávesov SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA vyberte objekt.
 2. Stlačte klávesy SHIFT+F10.
 3. Stlačte kláves TAB, aby ste sa dostali na položku Objekt názov objektu, stlačte kláves ENTER a potom znova kláves ENTER.

ZobraziťVloženie grafiky SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.
 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického objektu.
 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického objektu, ktorý chcete vložiť.
 4. Stlačte kláves ENTER.

ZobraziťVloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves W na výber objektu WordArt.
 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.
 3. Zadajte požadovaný text.
 4. Stlačte kláves TAB a potom ENTER.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

ZobraziťSpracovanie hromadnej korešpondencie

 Poznámka.   Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte byť na karte Korešpondencia.

Požadovaná akcia Klávesy
Ukážka hromadnej korešpondencie. ALT+SHIFT+K
Zlúčenie dokumentu. ALT+SHIFT+N
Vytlačenie zlúčeného dokumentu. ALT+SHIFT+M
Úprava dokumentu s údajmi hromadného zlúčenia. ALT+SHIFT+E
Vloženie poľa hromadnej korešpondencie. ALT+SHIFT+F

ZobraziťPráca s poľami

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie poľa DATE. ALT+SHIFT+D
Vloženie poľa LISTNUM. ALT+CTRL+L
Vloženie poľa PAGE. ALT+SHIFT+P
Vloženie poľa TIME. ALT+SHIFT+T
Vloženie prázdneho poľa. CTRL+F9
Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Microsoft Office Word. CTRL+SHIFT+F7
Aktualizovanie vybratých polí. F9
Zrušenie prepojenia poľa. CTRL+SHIFT+F9
Prepnutie medzi vybraným kódom poľa a jeho výsledkom. SHIFT+F9
Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami. ALT+F9
Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa. ALT+SHIFT+F9
Prechod na nasledujúce pole. F11
Prechod na predchádzajúce pole. SHIFT+F11
Uzamknutie poľa. CTRL+F11
Odomknutie poľa. CTRL+SHIFT+F11

Panel jazykov

ZobraziťRozpoznávanie rukopisu

Požadovaná akcia Klávesy
Prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice. Ľavý kláves ALT+SHIFT
Zobrazenie zoznamu alternatív opravy. kláves s logom systému Windows +C
Zapnutie alebo vypnutie písania rukou. kláves s logom systému Windows +H
Zapnutie alebo vypnutie japonského editora IME na 101 klávesnici. ALT+~
Zapnutie alebo vypnutie kórejského editora IME na 101 klávesnici. Pravý kláves ALT
Zapnutie alebo vypnutie editora IME pre čínštinu na 101 klávesnici. CTRL+MEDZERNÍK

Tipy

 • Môžete zvoliť klávesovú kombináciu na prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice v dialógovom okne Klávesy – rozšírené nastavenie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Klávesy – rozšírené nastavenie, pravým tlačidlom myši kliknite na panel Jazyk a potom na položku Nastavenia. V časti Preferencie kliknite na tlačidlo Nastavenie klávesov.
 • Kláves s logom systému Windows (Kláves s logom systému Windows ) sa na väčšine klávesníc nachádza v spodnom riadku klávesov.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Popis funkčných klávesov

ZobraziťFunkčné klávesy

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie Pomocníka alebo prechod na lokalitu Microsoft Office Online. F1
Premiestnenie textu alebo grafického objektu. F2
Zopakovanie poslednej akcie. F4
Výber príkazu Prejsť na (karta Domov). F5
Prechod do ďalšej tably alebo rámu. F6
Výber príkazu Pravopis (karta Posúdiť). F7
Rozšírenie výberu. F8
Aktualizovanie vybraných polí. F9
Zobrazenie klávesových tipov. F10
Prechod na nasledujúce pole. F11
Výber príkazu Uložiť ako (tlačidlo Office Vzhľad tlačidla ). F12

ZobraziťSHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Spustenie kontextového Pomocníka alebo zobrazenie formátovania. SHIFT+F1
Kopírovanie textu. SHIFT+F2
Zmena veľkosti písmen. SHIFT+F3
Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na. SHIFT+F4
Prechod na poslednú zmenu. SHIFT+F5
Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6). SHIFT+F6
Výber príkazu Synonymický slovník (karta Posúdiť, skupina Kontrola pravopisu a gramatiky). SHIFT+F7
Zmenšenie výberu. SHIFT+F8
Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom. SHIFT+F9
Zobrazenie kontextovej ponuky. SHIFT+F10
Prechod na predchádzajúce pole. SHIFT+F11
Výber príkazu Uložiť (tlačidlo Office Vzhľad tlačidla ). SHIFT+F12

ZobraziťCTRL+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Výber príkazu Ukážka pred tlačou (tlačidlo Office Vzhľad tlačidla ). CTRL+F2
Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka. CTRL+F3
Zatvorenie okna. CTRL+F4
Prechod do ďalšieho okna. CTRL+F6
Vloženie prázdneho poľa. CTRL+F9
Maximalizovanie okna dokumentu. CTRL+F10
Uzamknutie poľa. CTRL+F11
Výber príkazu Otvoriť (tlačidlo Office Vzhľad tlačidla ). CTRL+F12

ZobraziťCTRL+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie obsahu zásobníka. CTRL+SHIFT+F3
Úprava záložky. CTRL+SHIFT+F5
Prechod do predchádzajúceho okna. CTRL+SHIFT+F6
Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Office Word 2007. CTRL+SHIFT+F7
Rozšírenie výberu alebo bloku. CTRL+SHIFT+F8 a potom kláves so šípkou
Zrušenie prepojenia poľa. CTRL+SHIFT+F9
Odomknutie poľa. CTRL+SHIFT+F11
Výber príkazu Tlačiť (tlačidlo Office Vzhľad tlačidla ). CTRL+SHIFT+F12

ZobraziťALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na nasledujúce pole. ALT+F1
Vytvorenie nového preddefinovaného bloku ALT+F3
Ukončenie programu Office Word 2007. ALT+F4
Obnovenie veľkosti okna programu. ALT+F5
Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie, napríklad okno Hľadať a nahradiť. ALT+F6
Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby. ALT+F7
Spustenie makra. ALT+F8
Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami. ALT+F9
Maximalizovanie okna programu. ALT+F10
Zobrazenie kódu v jazyku Microsoft Visual Basic. ALT+F11

ZobraziťALT+SHIFT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na predchádzajúce pole. ALT+SHIFT+F1
Výber príkazu Uložiť (tlačidlo Office Vzhľad tlačidla ). ALT+SHIFT+F2
Zobrazenie pracovnej tably Zdroje informácií. ALT+SHIFT+F7
Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa. ALT+SHIFT+F9
Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre inteligentnú značku. ALT+SHIFT+F10

ZobraziťCTRL+ALT+funkčný kláves

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie systémových informácií Microsoft. CTRL+ALT+F1
Výber príkazu Otvoriť (tlačidlo Office Vzhľad tlačidla ). CTRL+ALT+F2

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Word 2007