Inštalácia nového písma v počítači

Vzťahuje sa na
Microsoft Office 2003
Microsoft Office XP

Inštalácia písiem v systéme Microsoft Windows® je rýchla a jednoduchá. Po inštalácii v systéme Windows sú písma dostupné v programoch balíka Office.

Mnoho balíkov písiem, ktoré prevezmete z Internetu, môže byť súčasťou skomprimovaných súborov .zip, ktoré majú menšiu veľkosť a prevezmú sa rýchlejšie. Ak ste prevzali písmo uložené vo formáte .zip, môžete ho „odzipovať“ kliknutím dvakrát na ikonu daného písma a postupovaním podľa pokynov na obrazovke.

Inštalácia nových písiem

 1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie systému Windows, ako je Microsoft Word alebo Microsoft Outlook®.
 2. V ovládacom paneli kliknite na položku Vzhľad a motívy.

 Poznámka.   Ak používate klasické zobrazenie ovládacieho panela alebo systém Microsoft Windows 2000, dvakrát kliknite na položku Písma (Fonts) a prejdite na krok 4.

 1. Na pracovnej table v časti Pozrite tiež kliknite na položku Písma.

 Poznámka.   Ak sa namiesto pracovnej tably zobrazí stromová štruktúra priečinkov, kliknite na tlačidlo Priečinky na paneli s nástrojmi a v časti Pozrite tiež kliknite na položku Písma.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Nainštalovať nové písmo.
 2. V zozname Jednotky kliknite na požadovanú jednotku.
 3. V zozname Priečinky dvakrát kliknite na priečinok obsahujúci písma, ktoré chcete pridať.
 4. V zozname Zoznam písiem kliknite na písmo, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 Poznámky: 

 • Ak chcete pridať viac ako jedno písmo, v kroku 6 stlačte kláves CTRL a pritom kliknite na jednotlivé písma, ktoré chcete pridať.
 • Taktiež môžete presunúť z iného umiestnenia písma OpenType, TrueType, Type 1 a rastrové písma a tým ich pridať ich do priečinka Písma. Tento postup možno použiť len pre písmo, ktoré ešte v priečinku Písma nie je.
 • Ak chcete pridať písma zo sieťovej jednotky bez použitia miesta na disku počítača, v dialógovom okne Pridávanie písiem zrušte začiarknutie políčka Skopírovať písma do priečinka písiem. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, keď písma OpenType, TrueType alebo rastrové písma inštalujete pomocou možnosti Nainštalovať nové písmo z ponuky Súbor.

Práca s novými písmami v balíku Office

Pri inštalácii nových písiem majte na pamäti, že každé písmo bude pracovať iba v počítači, v ktorom je nainštalované. Ak zdieľate dokumenty balíka Office s inými osobami alebo plánujete dokument použiť alebo zobraziť na inom počítači, nové písma nainštalované vo vašom počítači sa nemusia zobraziť rovnakým spôsobom na inom počítači. Text formátovaný písmom, ktoré v počítači nie je nainštalované, sa zobrazí písmom Times New Roman alebo predvoleným písmom.

Aby ste zabezpečili zobrazenie písiem na rôznych počítačoch, môžete buď nainštalovať nové písmo na iné počítače, ktoré plánujete používať, alebo ak používate písmo TrueType v programe Word alebo Microsoft PowerPoint®, môžete písmo vložiť a uložiť tak znaky spolu s dokumentom. Vkladaním písiem môže dôjsť k zväčšeniu veľkosti dokumentu, pričom táto funkcia môže byť nedostupná v prípade niektorých komerčných písiem s obmedzeniami. Je to však dobrý spôsob, ako zabezpečiť, aby sa dokument s novými písmami zobrazoval rovnako na iných počítačoch.

ZobraziťAko?

 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti a potom na kartu Uložiť.
 2. V časti Možnosti ukladania začiarknite políčko Vložiť písma TrueType.
 
 
Platí pre:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003