Úprava medzier medzi riadkami alebo odsekmi

Riadkovanie určuje veľkosť zvislej medzery medzi riadkami textu v odseku.

Medzery medzi odsekmi určujú veľkosť medzery pred odsekom a za odsekom.

Na základe predvoleného nastavenia sú medzi riadkami jednoduché medzery, ktoré sú za každým odsekom mierne zväčšené.

Ak chcete opätovne použiť nastavené riadkovanie alebo medzery medzi odsekmi, môžete vytvoriť štýl. Ďalšie informácie o vytváraní štýlov, ktoré používajú dané formátovanie, nájdete v téme Vytvorenie nového rýchleho štýlu.

Čo chcete urobiť?


Zmena riadkovania

Program Microsoft Office Word zväčší riadkovanie pre riadok, ktorý obsahuje veľký znak, grafický prvok alebo vzorec.

Ak chcete riadky v rámci odseku rozmiestniť rovnomerne, použite presné riadkovanie a zadajte dostatočne veľký priestor pre umiestnenie najväčšieho znaku alebo grafického prvku. Ak sa položky nezobrazia celé, nastavte väčšie riadkovanie.

  1. Vyberte odsek, v ktorom chcete zmeniť riadkovanie.
  2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie.

Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

  1. Vyberte jednu z nasledovných možností:
    • Ak chcete použiť nové nastavenie, kliknite na požadovaný počet medzier medzi riadkami.

Ak napríklad kliknete na položku 2,0, pre vybraný text sa nastaví dvojité riadkovanie.

  • Ak chcete nastaviť riadkovanie presnejšie, kliknite na položku Možnosti riadkovania a potom vyberte požadované možnosti v skupinovom rámčeku Riadkovanie.

Možnosti riadkovania

Jednoduché     Toto riadkovanie sa nastaví podľa najväčšieho písma (písmo: grafický návrh používaný na všetky číslice, symboly a abecedné znaky. Označuje sa aj ako typ alebo rez. Ako príklady písiem možno uviesť písma Arial alebo Courier New. Písma majú zvyčajne rôzne veľkosti (napríklad 10-bodové) a rôzne štýly (napríklad tučné).) v riadku a pridá sa malá medzera. Veľkosť pridanej medzery závisí od použitého písma.

1,5 riadka     Táto možnosť predstavuje 1,5-násobok hodnoty jednoduchého riadkovania.

Dvojité     Táto možnosť je dvojnásobkom hodnoty jednoduchého riadkovania.

Najmenej     Táto možnosť nastaví minimálne riadkovanie potrebné pre najväčšie písmo alebo grafický prvok v riadku.

Presne     Táto možnosť nastaví presnú výšku riadka, ktorú program Microsoft Office Word už nebude meniť.

Násobky     Táto možnosť nastaví riadkovanie, ktoré je zväčšené alebo zmenšené v porovnaní s jednoduchým riadkovaním o zadané percento. Ak napríklad nastavíte riadkovanie 1,2, medzera sa zväčší o 20 %.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena rozstupov pred a za odsekmi

Na základe predvoleného nastavenia sa medzera za odsekmi mierne zväčší.

  1. Vyberte odseky, pred ktorými alebo za ktorými chcete zmeniť rozstupy.
  2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Odsek na šípku vedľa položky Medzera pred alebo Medzera za a zadajte požadovaný počet medzier.

Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Word 2007