Typy súborov, ktoré nie je možné pridať do zoznamu alebo knižnice

Ako správca servera môžete použiť centrálnu správu a obmedziť odovzdávanie alebo získavanie niektorých druhov súborov pomocou prípony súboru. Napríklad súbor s príponou .exe môže teoreticky obsahovať kód, ktorý sa spúšťa na klientskych počítačoch po prevzatí súboru. Keď sú súbory s príponou .exe blokované, používatelia súbory s koncovkou .exe nemôžu odovzdávať ani preberať. Keď zablokujete tento typ súborov, klientske počítače nebudú môcť prevziať a spúšťať potenciálne nebezpečný obsah v súboroch s príponou .exe. Táto funkcia nechráni pred všetkými typmi zneužitia, ktoré vychádza z typov súborov, ale ani na to nebola vytvorená.

 Poznámka.   Pre vlastníkov lokalít a ostatných používateľov lokality je užitočné vedieť, ktoré typy súborov sú blokované, aby vedeli, prečo nemôžu odovzdávať niektoré typy súborov. Ak si nie ste istí, ktoré typy súborov sú blokované, obráťte sa na správcu servera.

Predvolene sú blokované niektoré štandardné prípony súborov, vrátane všetkých prípon spustiteľných súborov v aplikácii Windows Explorer. Súbory so zloženými zátvorkami { alebo } sú tiež automaticky blokované. V nasledovnej tabuľke sú prípony súborov, ktoré sú predvolene blokované.

Prípona súboru Typ súboru
.ade prípona projektu programu Microsoft Access
.adp projekt programu Microsoft Access
.app súbor aplikácie
.asa súbor deklarácií stránok ASP
.ashx súbor webovej obsluhy ASP.NET. Webové obsluhy sú softvérové moduly, ktoré obsluhujú neformátované požiadavky protokolu HTTP prijaté aplikáciou ASP.NET.
.asmx zdrojový súbor webových služieb ASP.NET
.asp stránky ASP (Active Server Pages)
.bas triedny modul jazyka Microsoft Visual Basic
.bat dávkový súbor
.cdx zložený register
.cer súbor certifikátu
.chm kompilovaný súbor Pomocníka vo formáte HTML
.class súbor triedy Java
.cmd príkazový skript systému Microsoft Windows NT
.com program systému Microsoft MS-DOS
.config konfiguračný súbor
.cpl doplnok ovládacieho panela
.crt certifikát zabezpečenia
.csh súbor skriptu
.dll knižnica DLL (dynamic link library) systému Windows
.exe program
.fxp kompilovaný program programu Microsoft Visual FoxPro
.hlp súbor Pomocníka
.hta program vo formáte HTML
.htr súbor skriptu
.htw dokument vo formáte HTML
.ida súbor služby IIS (Internet Information Services)
.idc súbor spojnice internetovej databázy
.idq súbor dotazu internetových údajov
.ins služba Internet Naming Service
.isp nastavenia internetovej komunikácie
.its súbor skupiny internetových dokumentov
.jse súbor skriptu vo formáte JScript
.ksh súbor skriptu Korn Shell
.lnk odkaz
.mad odkaz
.maf odkaz
.mag odkaz
.mam odkaz
.maq odkaz
.mar odkaz
.mas uložená procedúra programu Microsoft Access
.mat odkaz
.mau odkaz
.mav odkaz
.maw odkaz
.mda doplnkový program aplikácie Microsoft Access
.mdb program aplikácie Microsoft Access
.mde databáza MDE aplikácie Microsoft Access
.mdt súbor s údajmi aplikácie Microsoft Access
.mdw pracovná skupina aplikácie Microsoft Access
.mdz program sprievodcu aplikácie Microsoft Access
.msc dokument Microsoft Common Console
.msh pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent
.msh1 pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent
.msh1xml pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent
.msh2 pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent
.msh2xml pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent
.mshxml pomocník skriptu súčasti Microsoft Agent
.msi balík programu Microsoft Windows Installer
.msp súbor balíka opravy programu Windows Installer
.mst zdrojové súbory nástroja Visual Test
.ops súbor nastavení profilu balíka Microsoft Office
.pcd obrázok aplikácie Photo CD alebo kompilovaný skript nástroja Microsoft Visual Test
.pif odkaz na program systému MS-DOS
.prf systémový súbor
.prg zdrojový súbor programu
.printer súbor tlačiarne
.pst súbor osobných priečinkov aplikácie Microsoft Outlook
.reg registračné záznamy
.rem súbory správy databázy ACT!
.scf príkazový súbor programu Windows Explorer
.scr šetrič obrazovky
.sct súbor skriptu
.shb odkaz systému Windows
.shs objekt výstrižkov prostredia
.shtm súbor HTML obsahujúci direktívy na strane servera
.shtml súbor HTML obsahujúci direktívy na strane servera
.soap súbor protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol)
.stm súbor HTML obsahujúci direktívy na strane servera
.url adresa URL (Uniform Resource Locator)
.vb súbor jazyka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript) Visual Basic Scripting Edition (VBScript): podmnožina programovacieho jazyka Visual Basic for Applications optimalizovaná na programovanie webu. Kód jazyka VBScript je podobne ako kód jazyka Microsoft JScript vložený do dokumentov HTML.))
.vbe súbor skriptu vo formáte VBScript
.vbs súbor skriptu VBScript
.ws súbor skriptu systému Windows
.wsc súčasť so skriptom Windows Script
.wsf súbor skriptu systému Windows
.wsh súbor nastavenia programu Windows Script Host

Správcovia servera môžu použiť centrálnu správu na výber prípon súborov, ktoré budú blokované pre celý server alebo serverovú farmu. Keďže je zoznam blokovaných typov súborov spravovaný podľa prípony súboru, súbory s príponou súboru v zozname sa nemôžu odovzdávať ani preberať, bez ohľadu na plánované použitie súboru. Ak je napríklad na zozname blokovaných prípon prípona .asp, funkcia zablokuje všetky súbory .asp na serveri, dokonca aj vtedy, keď ich používajú funkcie webovej lokality na inom serveri v serverovej farme. Ak sa súbor končí bodkou (.), skontrolujú sa aj znaky pred bodkou a zisťuje sa, či nie sú na zozname blokovaných prípon súborov. Ak je napríklad na zozname blokovaných prípon súborov prípona .exe, súbor s názvom "filename.exe" sa zablokuje tiež. Nasledovný zoznam zobrazuje rôzne spôsoby reprezentácie rovnakého súboru, ktoré budú zablokované, ak je na zozname blokovaných prípon súborov prípona .hta.

  • filename.hta
  • filename.hta.
  • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
  • filename.hta::$DATA

Blokovanie konkrétnych druhov súborov na webovej lokalite môžete určiť tak, že upravíte zoznam blokovaných prípon súborov v centrálnej správe. Ďalšie prípony súborov môžete zablokovať tak, že ich pridáte do zoznamu na stránkach centrálnej správy (môžete zablokovať až 1024 typov súborov). Blokovanie vypnete tak, že odstránite príponu súboru zo zoznamu. Keď zmeníte zoznam prípon súborov, zmena ovplyvní nové súbory, ktoré boli pridané na webovú lokalitu a aj súbory, ktoré boli na webovej lokalite už zverejnené. Ak napríklad knižnica dokumentov (knižnica dokumentov: priečinok s uloženou kolekciou súborov, ktoré často používajú rovnakú šablónu. Každý súbor v knižnici je priradený k informáciám definovaným používateľom, ktoré sa zobrazujú v zozname obsahu tejto knižnice.) obsahuje súbor s príponou .doc a vy pridáte príponu súboru .doc do zoznamu blokovaných prípon súborov, používatelia už nebudú môcť v knižnici dokumentov otvárať súbory s príponou .doc. Používatelia budú môcť premenovať alebo odstrániť súbor s blokovanou príponou súboru, ale nebudú môcť vykonať žiadnu ďalšiu akciu.

 
 
Platí pre:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0