Formátovanie textu v rozšírenom textovom poli

Niektoré zoznamy služby Microsoft Windows SharePoint Services podporujú rozšírené formátovanie textu (formát RTF), napríklad obrázky, tabuľky a hypertextové prepojenia. Do diskusnej témy môžete napríklad vložiť hypertextové prepojenie na súvisiacu webovú lokalitu.

Niektoré prehľadávače, napríklad Microsoft Internet Explorer 6, poskytujú formátovacie nástroje, ktoré umožňujú formátovanie textu priamo v poli. Ak váš prehľadávač priamo podporuje formátovanie HTML, nad niektorými poliami, napríklad nad textom oznamu alebo diskusnou témou, sa zobrazí panel s nástrojmi pre rozšírené formátovanie. Ak prehľadávač poskytuje panel s nástrojmi pre formátovanie, môžete ho použiť na pridanie textu s rozšíreným formátom.

Panel s nástrojmi na formátovanie pre rozšírené textové pole v prehľadávači

Ak prehľadávač na webovej stránke neposkytuje formátovacie nástroje na úpravu zoznamov, môžete dosiahnuť rovnaké výsledky aj pomocou prvkov HTML. Napríklad na vloženie hypertextového prepojenia môžete použiť prvok HREF a na vloženie obrázka prvok IMG, ako ukazuje predchádzajúci príklad diskusnej témy.

Niektoré bežné značky, ktoré sa používajú pri vytváraní alebo úpravách položiek zoznamu, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 Dôležité upozornenie.   Niektoré značky HTML a skripty HTML sú z dôvodov zabezpečenia blokované.

Značky HTML Účel alebo výsledok
<div> and </div> Ohraničenie textu
<b> and </b> tučné
<i> and </i> kurzíva
<em> and </em> Zvýraznenie textu, zvyčajne sa zobrazí ako kurzíva
<u> and </u> Text s formátovaním podčiarknutia
<strong> and </strong> Výrazné formátovanie, zvyčajne sa zobrazí ako tučné písmo
<p> and </p> Formátovanie odsekov
<p align=location> and </p>

Zarovnanie textu, pričom location predstavuje umiestnenie vľavo (left), v strede (center) alebo vpravo (right)

Zarovnanie odseku

<font face="name" color="rgb code" size="#"> and </font>

Example: <font face=Arial color="#3366ff" size=4>

Pre text definuje písmo, farbu a veľkosť, pričom:

name = názov písma, napríklad Arial

rgb code = kód pre farbu vo formáte #ččzzmm, napríklad #0000CD pre modrú, #FF3030 pre červenú alebo #006400 pre zelenú farbu

Niektoré prehľadávače, no nie všetky, podporujú aj popisné názvy farieb, napríklad „modrá“, „červená“ a „zelená“.

# = veľkosť písma, 1-7

Farba a veľkosť písma

<font > and </font>

Example: <font >

Definuje farbu pozadia textu, pričom rgb code = kód farby vo formáte #ččzzmm, napríklad #FFFF00 pre žltú, #FF3030 pre červenú a #006400 pre zelenú farbu

Niektoré prehľadávače, no nie všetky, podporujú aj popisné názvy farieb, napríklad „žltá“, „červená“ a „zelená“.

Skontrolujte, či farba pozadia nie je výraznejšia než text.

Farba pozadia

<ol> and </ol>

<li> and </li>

Zoradený (číslovaný) zoznam

Zoradený číslovaný zoznam

Bublina 1 Zoradený (číslovaný) zoznam
Bublina 2 Položky zoznamu

<ul> and </ul>

<li> and </li>

Nezoradený (odrážkový) zoznam

Nezoradený odrážkový zoznam

Bublina 1 Nezoradený (odrážkový) zoznam
Bublina 2 Položky zoznamu
<img src="image name" alt="alt text description">

Obrázok

Obrázok v rozšírenom textovom poli

<a href="URL">display text</a>

Hypertextové prepojenie

Výsledok formátovania HTML v rozšírenom textovom poli

<table> and </table>

Tabuľka

Tabuľka v textovom poli

<tr> and </tr>

Riadok tabuľky

Riadok tabuľky

<td> and </td>

Údaje tabuľky (bunka)

Údaje tabuľky (bunka)

 
 
Platí pre:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0