Vytvorenie šablóny v programe Microsoft Office OneNote 2010

Šablóna je strana, sekcia alebo poznámkový blok programu Microsoft Office OneNote, ktoré boli navrhnuté pre existujúce štruktúry, štýly a rozloženia, a namiesto skutočného obsahu obsahuje informácie so zástupnými symbolmi. Šablóna uľahčuje prácu, aby ste nemuseli vytvárať strany, sekcie alebo poznámkové bloky. Stačí vložiť požadované obrázky, poznámky a texty. V porovnaní s vytváraním poznámkového bloku úplne od začiatku vám môže používanie šablóny pri vytváraní poznámkového bloku ušetriť čas. Nemusíte začínať s prázdnou stranou, stačí prepísať v šablóne zástupné symboly.

Obsah tohto článku


Vytvorenie šablóny zo strany programu OneNote 2010

 1. Vytvorte alebo otvorte stranu, ktorú chcete použiť ako šablónu strany.
 2. Na pravej table kliknite na šípku smerujúcu nadol vedľa položky Nová strana a potom kliknite na položku Šablóny strán.
 3. V dolnej časti pracovnej tably Šablóny kliknite na položku Uložiť aktuálnu stranu ako šablónu.
 4. Zadajte názov šablóny strany a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vždy, keď budete chcieť v aktuálnej sekcii programu OneNote pridať novú stranu pomocou uloženej šablóny strany, na pravej table kliknite na šípku vedľa položky Nová strana a potom na položku Šablóny strán. Kliknite na položku Moje šablóny a potom na názov uloženej šablóny.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny zo sekcie programu OneNote 2010

 1. Vytvorte alebo otvorte sekciu, ktorú chcete použiť ako šablónu.
 2. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.
 3. V časti Uložiť aktuálnu položku typu: kliknite na položku Sekcia.
 4. V časti Vyberte formát: kliknite na položku Sekcia programu OneNote 2010 (*.one).
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť ako.
 6. Ak chcete uložiť šablónu sekcie, vyberte jej názov a umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vždy, keď budete chcieť pridať do niektorého poznámkového bloku novú sekciu pomocou uloženej šablóny sekcie, vyhľadajte v počítači šablónu a dvojitým kliknutím ju v programe OneNote otvorte. Kliknite na kartu s názvom sekcie a presuňte ju z ľavého horného rohu obrazovky do niektorého poznámkového bloku na ľavej strane. Tým sa do poznámkového bloku pridá nová sekcia vytvorená na základe šablóny sekcie.

 Poznámka.    Ak chcete, môžete do poznámkového bloku pridať sekciu aj pomocou umiestnenia kópie súboru šablóny sekcie do toho priečinka v počítači, v ktorom je uložený poznámkový blok. Poznámkové bloky programu OneNote sa podľa predvoleného nastavenia ukladajú do priečinka C:\Users\<meno používateľa>\Poznámkové bloky programu OneNote\<názov poznámkového bloku>.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny z poznámkového bloku programu OneNote 2010

 1. Vytvorte alebo otvorte poznámkový blok, ktorý chcete použiť ako šablónu.
 2. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.
 3. V časti Uložiť aktuálnu položku typu: kliknite na Poznámkový blok.
 4. V časti Vyberte formát kliknite na položku Balík programu OneNote (*.onepkg).
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť ako.
 6. Ak chcete uložiť šablónu sekcie, vyberte jej názov a umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vždy, keď budete chcieť vytvoriť nový poznámkový blok pomocou uloženej šablóny poznámkového bloku, vyhľadajte v počítači šablónu a dvojitým kliknutím ju v programe OneNote otvorte. Zadajte názov nového poznámkového bloku a vyberte umiestnenie, do ktorého chcete poznámkový blok uložiť (poznámkové bloky programu OneNote sa podľa predvoleného nastavenia ukladajú do priečinka C:\Users\<meno používateľa>\Poznámkové bloky programu OneNote\<názov poznámkového bloku>) a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pri vytváraní šablón programu OneNote 2010

V nasledovnej časti uvádzame niekoľko rád a tipov, ktoré odporúčame pri vytváraní šablón v programe OneNote 2010. Šablóny sa používajú opakovane, preto by mali byť navrhnuté na čo najefektívnejšie a najpohodlnejšie používanie.

 • Pre jednotlivé sekcie vyberte vhodné a dostatočne odlišné farby, aby sa dali ľahko odlíšiť.
 • Ak je šablóna určená na tlač, nezabúdajte, že farby strany (napríklad farby čiar) sa zobrazujú len pri zobrazení šablóny v počítači, nie však pri tlači. Vyberte takú farbu písma, ktorá bude viditeľná aj pri tlači bez farebného pozadia.
 • Ak je šablóna určená na tlač, nastavte okraje strany aspoň na 1 cm a skontrolujte, či text ani žiadny iný objekt cez okraje nepresahuje.
 • Pri použití obrázka ako obrázka pozadia sa zväčší veľkosť súboru a pri odoslaní strany e-mailom sa môže stať, že text pridaný do obrázka sa skonvertuje na formát obrázka. Odporúčame používať obrázky vo formáte JPEG a umiestňovať ich vo hornej alebo dolnej časti strany (alebo na jej bokoch) a nie za textom, pokiaľ to nie je pri návrhu šablóny nevyhnutné.
 • Používanie čiar je užitočné pri zarovnaní textových polí, obrázkov a iného obsahu, ktorý ste vložili na strany. Čiary sa zobrazia stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + R.
 • Keď vkladáte text zástupného symbolu do šablóny, mal by byť jasne formulovaný a zrozumiteľný pre každého používateľa šablóny (vrátane vás, a to aj s odstupom času), aby sa dalo zistiť, aké informácie by mali zástupné symboly obsahovať. Ak napríklad vkladáte textové pole, ktoré by malo obsahovať názov spoločnosti, vložte doň slovné spojenie „[názov spoločnosti]“.
 • Pri používaní tabuliek, obrázkov a ďalších informácií dbajte na to, aby boli tieto objekty vhodne rozmiestnené a aby ich nadpisy boli jasne oddelené od textu, ktorý sa bude zadávať pri vypĺňaní šablóny. Uvedomte si, že objekty, ako napríklad textové polia, sa môžu pri zadávaní skutočného obsahu namiesto obsahu zástupného symbolu zväčšiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
OneNote 2010