Návod na dotykové ovládanie balíka Office

Ak je pre vás Office s Windowsom 8 na dotykovej obrazovke novinka, zopár gest, ktoré sa naučíte, vám pomôže zrýchliť prácu.

Základy:

Ťuknutie Gesto ťuknutia
Stiahnutie prstami Stiahnutie prstami
Roztiahnutie prstami Roztiahnutie prstami
Posunutie prstom Gesto posunutia prstom
Potiahnutie prstom Potiahnutie prstom cez obrazovku

Takto fungujú v balíku Office.

V programe balíka Office

Cieľ Urobte
Prepnutie na celú obrazovku

Ťuknite na tlačidlo Režim celej obrazovky v záhlaví okna.

Prípadne ťuknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia pása s nástrojmi v záhlaví okna a potom ťuknite na položku Automaticky skryť pás s nástrojmi.

Prepnutie do štandardného zobrazenia

Ťuknite na tri bodky v hornej časti obrazovky a potom na položku Ukončiť režim celej obrazovky.

Prípadne ťuknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia pása s nástrojmi a potom ťuknite na položku Zobraziť karty a príkazy.

Zapnutie dotykového režimu

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Dotykový režim.

Prípadne ťuknite na ikonu ruky Režim dotyku alebo myši na paneli s nástrojmi Rýchly prístup a ťuknite na položku Dotyk.

(Ak sa ikona ruky Režim dotyku alebo myši nezobrazuje, môžete ju pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Postupujte podľa pokynov na prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.)

Vypnutie dotykového režimu

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Dotykový režim.

Prípadne ťuknite na ikonu ruky Režim dotyku alebo myši na paneli s nástrojmi Rýchly prístup a ťuknite na položku Myš.

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup Stlačte, podržte a uvoľnite ľubovoľné tlačidlo na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Zo zobrazenej ponuky vyberte požadovanú akciu.

Použitie dotykovej klávesnice

Cieľ Urobte
Zobrazenie dotykovej klávesnice Na paneli úloh ťuknite na tlačidloDotyková klávesnica.
Skrytie dotykovej klávesnice Na dotykovej klávesnici ťuknite na tlačidlo X.
Ukotvenie dotykovej klávesnice Na dotykovej klávesnici ťuknite na tlačidlo Ukotviť, ak chcete, aby zostala otvorená
Zrušenie ukotvenia dotykovej klávesnice Na dotykovej klávesnici ťuknite na tlačidlo Zrušiť ukotvenie.

Presúvanie sa v súbore

Cieľ Urobte
Prezeranie dokumentu Dotknite sa dokumentu a posuňte ho prstom hore a dole.
Priblíženie Roztiahnite dva prsty.
Vzdialenie Stiahnite dva prsty.

Výber

Cieľ Urobte
Umiestnenie kurzora Ťuknite v súbore.
Výber textu Ťuknite do textu a posuňte manipulátor výberu.
Formátovanie textu Ťuknite na vybraný text, potom ťuknite na možnosti formátovania na minipanel s nástrojmi.

Práca s tvarmi a objektmi

Cieľ Urobte
Presunutie Dotknite sa objektu a presuňte ho.
Zmena veľkosti Ťuknite na objekt, potom stlačte a presuňte rukoväť na zmenu veľkosti objektu.
Otočenie Ťuknite na objekt, potom stlačte a presuňte manipulátor otáčania.

V Exceli

Cieľ Urobte
Úprava bunky Dvakrát ťuknite na bunku.
Výber rozsahu údajov Ťuknite na bunku a posuňte manipulátor výberu.
Odstránenie obsahu bunky Ťuknite na bunku, čím ju vyberiete, znova na ňu ťuknite, aby sa zobrazil minipanel s nástrojmi, potom ťuknite na tlačidlo Vymazať.

V PowerPointe

Cieľ Urobte
Priblíženie snímky v zobrazení prezentácie Roztiahnite dva prsty.
Vzdialenie snímky v zobrazení prezentácie Stiahnite dva prsty.
Zobrazenie ovládacích prvkov v zobrazení prezentácie Ťuknite na snímku.
Prechod na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku v normálnom zobrazení Urobte na snímke rýchly vertikálny pohyb prstom alebo ťuknite na miniatúru snímky na table miniatúr.
Výber viacerých snímok Na table miniatúr alebo v zobrazení radenia snímok potiahnite horizontálne prstom cez každú snímku, kým sa nezmení farba okraja danej miniatúry.
Zmena usporiadania snímok Potiahnite snímku horizontálne z tably miniatúr a presuňte ju na nové miesto.
Výber viacerých objektov Ťuknutím objekt vyberte, potom naň ťuknite a podržte ho počas ťukania na ďalšie objekty.
Úprava textu v objekte Dvakrát ťuknite na text.

Zmena nastavení zobrazenia

Cieľ Urobte
Zväčšenie textu a objektov Potiahnite prstom, ťuknite na tlačidlo Štart, potiahnite nahor, ťuknite na položku Všetky aplikácie, ťuknite na položku Ovládací panel (v systéme Windows), ťuknite na položku Vzhľad a prispôsobenie, ťuknite na položku Obrazovka a potom ťuknite na položku Stredné – 125 %.
 
 
Platí pre:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013