Vloženie obrázka alebo obrázka ClipArt

Obrázky a obrázky ClipArt je možné vkladať alebo kopírovať do dokumentu z mnohých zdrojov, vrátane prevzatých z webovej lokality poskytovateľa obrázkov ClipArt, kopírovaných z webovej stránky alebo vložených z priečinka, do ktorého obrázky ukladáte.

Môžete tiež zmeniť, ako sa obrázok v dokumente umiestni vzhľadom na text pomocou príkazov Umiestnenie a Zalomiť text.

 Tip.   Ak chcete vložiť obrázok zo skenera alebo fotoaparátu, na jeho prenos do počítača použite softvér dodaný so zariadením. Obrázok uložte na disk a potom ho vložte podľa pokynov na vloženie obrázka zo súboru.

Čo chcete urobiť?


Vloženie obrázka ClipArt

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku ClipArt.

Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 Poznámka.   Niektoré zobrazené príkazy nie sú dostupné v programe Word Starter.

 1. Na pracovnej table ClipArt zadajte do textového poľa Hľadať slovo alebo frázu, ktorá popisuje požadovaný obrázok ClipArt, prípadne zadajte časť názvu alebo celý názov obrázka ClipArt.
 2. Ak chcete hľadanie zmeniť, vyberte jednu alebo obidve z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete rozšíriť vyhľadávanie o grafiku ClipArt na webe, kliknite na začiarkavacie políčko Zahrnúť obsah lokality Office.com.
  • Ak chcete obmedziť výsledky vyhľadávania na konkrétny druh médií, kliknite na šípku v poli Výsledky majú byť a začiarknite políčko vedľa položky Ilustrácie, Fotografie, Videá alebo Audio.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknutím v zozname výsledkov vložíte obrázok ClipArt.

Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka ClipArt vloženého v dokumente, vyberte ho. Ak chcete rozmer zväčšiť alebo zmenšiť v určitom smere, posúvajte myšou manipulátor smerom od stredu alebo k stredu a vykonajte nasledujúce kroky:

 • Ak chcete udržať stred objektu na rovnakom mieste, podržte stlačený kláves CTRL počas posúvania manipulátora myšou.
 • Ak chcete zachovať pomer strán objektu, pri posúvaní manipulátora myšou podržte stlačený kláves SHIFT.
 • Ak chcete zachovať pomer strán objektu a udržať jeho stred na rovnakom mieste, podržte stlačený kláves CTRL aj kláves SHIFT počas posúvania manipulátora myšou.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vloženie obrázka z webovej stránky

 1. Otvorte dokument.
 2. Z webovej stránky presuňte požadovaný obrázok do dokumentu programu Word.

Uistite sa, že daný obrázok nie je prepojením na inú webovú stránku. Ak presuniete obrázok, ktorý je prepojený, do dokumentu sa vloží prepojenie na obrázok, a nie samotný obrázok.

Vloženie obrázka s hypertextovým prepojením z webovej stránky

 1. Otvorte dokument programu Word.
 2. Na webovej stránke kliknite na požadovaný obrázok pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.
 3. V dokumente programu Word kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kam chcete obrázok vložiť, a potom kliknite na položku Prilepiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vloženie obrázka zo súboru

Ak chcete vložiť obrázok zo skenera alebo fotoaparátu, na jeho prenos do počítača použite softvér dodaný so zariadením. Obrázok uložte na disk a potom ho vložte vykonaním týchto krokov.

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť obrázok.
 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok.

Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 Poznámka.   Niektoré zobrazené príkazy nie sú dostupné v programe Word Starter.

 1. Nájdite obrázok, ktorý chcete vložiť. Môže ísť napríklad o súbor s obrázkom, ktorý je uložený v priečinku Moje dokumenty.
 2. Dvakrát kliknite na obrázok, ktorý chcete vložiť.

 Poznámka.   Program Word vkladá (vložiť: vložiť informácie vytvorené v jednom programe (napríklad graf alebo rovnicu) do iného programu. Po vložení objektu sa jeho informácie stanú súčasťou dokumentu. Všetky zmeny objektu sa premietnu do dokumentu.) obrázky do dokumentu v predvolenom nastavení. Veľkosť súboru môžete zmenšiť prepojením (prepojenie: používa sa na vloženie kópie informácií vytvorenej v jednom programe do dokumentu programu Microsoft Word so zachovaním prepojenia medzi oboma súbormi. Pri zmene informácií v zdrojovom súbore sa zmeny premietnu aj do cieľového dokumentu.) na obrázok. V dialógovom okne Vloženie obrázka kliknite na šípku vedľa poľa Vložiť a potom kliknite na položku Prepojiť so súborom.

Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka vloženého v dokumente, vyberte ho. Ak chcete rozmer zväčšiť alebo zmenšiť v určitom smere, posúvajte myšou manipulátor smerom od stredu alebo k stredu a vykonajte nasledujúce kroky:

 • Ak chcete udržať stred objektu na rovnakom mieste, podržte stlačený kláves CTRL počas posúvania manipulátora myšou.
 • Ak chcete zachovať pomer strán objektu, pri posúvaní manipulátora myšou podržte stlačený kláves SHIFT.
 • Ak chcete zachovať pomer strán objektu a udržať jeho stred na rovnakom mieste, podržte stlačený kláves CTRL aj kláves SHIFT počas posúvania manipulátora myšou.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Umiestnenie obrázka vedľa súvisiaceho textu alebo na zreteľné miesto na strane

Obrázok zarovno s textom si zachováva pozíciu relatívne vzhľadom na časť textu. Program Word predvolene vkladá obrázky ako obrázky zarovno s textom.

Plávajúci obrázok si zachováva svoju pozíciu relatívne vzhľadom k strane a drží sa vo svojej pozícii, keď ho text obteká. Ak napríklad umiestnite obrázok v ľavej časti do polovice strany a potom na začiatku strany napíšete dva odseky, obrázok zostane umiestnený vľavo v strede strany.

Ak chcete zaistiť, že obrázok zostane spolu s textom, ktorý na obrázok odkazuje, umiestnite obrázok na stranu ako obrázok zarovno s textom. Ak pridáte dva odseky nad popis, obrázok sa spolu s popisom posunie na strane smerom nadol.

 1. Ak sa obrázok nenachádza na kresliacom plátne (kresliace plátno: oblasť, na ktorej môžete nakresliť viacero tvarov. Keďže tieto tvary sa nachádzajú na kresliacom plátne, môžete ich umiestnenie a veľkosť zmeniť ako celok.), vyberte ho. Ak sa obrázok na kresliacom plátne nachádza, vyberte kresliace plátno.
 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Pozícia.

ClipArt na páse s nástrojmi

Ak sa nezobrazuje položka Pozícia, kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Pozícia.

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Umiestnenie obrázka s bublinou alebo textovým poľom

Obrázok zarovno s textom si zachováva pozíciu relatívne vzhľadom na časť textu. Program Word predvolene vkladá obrázky ako obrázky zarovno s textom. Ak chcete zaistiť, že obrázok zostane spolu s textom, ktorý na obrázok odkazuje, umiestnite obrázok na stranu ako obrázok zarovno s textom. Ak pridáte dva odseky nad popis, obrázok sa spolu s popisom posunie na strane smerom nadol.

Plávajúci obrázok si zachováva svoju pozíciu relatívne vzhľadom k strane a drží sa vo svojej pozícii, keď ho text obteká. Ak napríklad umiestnite obrázok v ľavej časti do polovice strany a potom na začiatku strany napíšete dva odseky, obrázok zostane umiestnený vľavo v strede strany.

 Poznámka.   Ak chcete, aby sa bublina alebo textové pole posúvali spolu s obrázkom, musíte obrázok a textové pole alebo tvar zmeniť na plávajúci obrázok a potom ho zoskupiť s bublinou alebo iným tvarom.

 1. Ak sa obrázok nenachádza na kresliacom plátne (kresliace plátno: oblasť, na ktorej môžete nakresliť viacero tvarov. Keďže tieto tvary sa nachádzajú na kresliacom plátne, môžete ich umiestnenie a veľkosť zmeniť ako celok.), vyberte ho. Ak sa obrázok na kresliacom plátne nachádza, vyberte kresliace plátno.
 2. Na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Umiestnenie.

ClipArt na páse s nástrojmi

Ak sa nezobrazuje položka Umiestnenie , kliknite na položku Usporiadať a potom na položku Umiestnenie .

 1. Ak chcete zmeniť vnorený (vnorený objekt: obrázok alebo iný objekt, ktorý sa umiestni priamo do textu dokumentu programu Microsoft Word na mieste, na ktorom sa nachádza kurzor.) na plávajúci (plávajúci objekt: obrázok alebo iný objekt vložený v kresliacej vrstve, ktorý možno presne umiestniť na stránku alebo premiestniť do popredia alebo pozadia textu alebo iných objektov.) obrázok, vyberte v časti S obtekaním textu ľubovoľnú možnosť umiestnenia na strane, napríklad Pevné.
 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a potom kliknite na položku Nakresliť textové pole.
 3. Kliknite na miesto, kam chcete dať k obrázku označenie, a textové pole natiahnite na želanú veľkosť.
 4. Do textového poľa zadajte označenie.
 5. Vyberte textové pole.
 6. Na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Umiestnenie.

ClipArt na páse s nástrojmi

Ak sa nezobrazuje položka Umiestnenie, kliknite na položku Usporiadať a potom na položku Umiestnenie.

 1. Ak chcete zmeniť vnorené (vnorený objekt: obrázok alebo iný objekt, ktorý sa umiestni priamo do textu dokumentu programu Microsoft Word na mieste, na ktorom sa nachádza kurzor.) textové okno na plávajúce (plávajúci objekt: obrázok alebo iný objekt vložený v kresliacej vrstve, ktorý možno presne umiestniť na stránku alebo premiestniť do popredia alebo pozadia textu alebo iných objektov.) textové okno, vyberte v časti S obtekaním textu ľubovoľnú možnosť umiestnenia na strane, napríklad Pevné.
 2. Vyberte obrázok a označenie a potom na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Skupina.

Ak chcete vytvorenú skupinu presunúť s textom, vyberte skupinu a potom na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Zalomiť text a potom na položku Zarovno s textom.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky