Prehľad: Pracovné priestory programu SharePoint Workspace 2010

Program SharePoint Workspace 2010 umožňuje vytvárať tri typy pracovných priestorov:

  • pracovné priestory služby SharePoint,
  • pracovné priestory programu Groove,
  • zdieľané priečinky.

Obsah tohto článku

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pracovné priestory služby SharePoint

Ak použijete tento typ pracovného priestoru, vytvoríte kópiu lokality SharePoint v lokálnom počítači, ktorá sa automaticky synchronizuje so serverom.

Pracovný priestor služby SharePoint je vašou osobnou kópiou lokality SharePoint alebo vybratých zoznamov a knižníc, ktoré ste sa rozhodli používať offline a synchronizovať s danou lokalitou. Pracovný priestor obsahuje ako člena iba vás. Aktualizácie obsahu zdieľate s ostatnými používateľmi lokality SharePoint synchronizovaním pracovného priestoru s lokalitou SharePoint. Rovnakým spôsobom, synchronizáciou pracovného priestoru, prijímate aktualizácie obsahu, ktoré vykonali používatelia na lokalite SharePoint.

Inak povedané, pracovný priestor služby SharePoint vám poskytuje prístup k lokalite SharePoint v ľubovoľnom čase a bez ohľadu na to, či máte počítač pripojený k sieti, alebo nie.

Dôvody na vytvorenie pracovných priestorov služby SharePoint

Najbežnejším dôvodom na vytvorenie pracovného priestoru služby SharePoint je možnosť získania prístupu k údajom na lokalite SharePoint aj vtedy, keď nemáte prístup k sieti, alebo keď pracujete v režime offline.

Okrem toho, mnohí používatelia uprednostňujú používanie funkcií a pracovného prostredia, ktoré ponúkajú pracovné priestory služby SharePoint, a nie funkcie a prostredia dostupné priamo na lokalitách SharePoint vo webovom prehľadávači. Napríklad pracovné priestory služby SharePoint umožňujú rýchlo a jednoducho prechádzať zoznamami a knižnicami. Medzi týmito zoznamami a knižnicami sa môžete prepínať kliknutím myšou a vyhnúť sa načítavaniu webových stránok. Ak pracujete s obsahom z viacerých lokalít SharePoint, môžete si ich obsah prevziať do viacerých pracovných priestorov služby SharePoint a usporiadať ich na spúšťacom paneli pracovných priestorov služby SharePoint, kde k nim budete mať rýchly prístup.

A tiež platí, že mnohým používateľom vyhovuje viac používanie graficky pútavých pracovných priestorov služby SharePoint a že oceňujú jednoduchosť vykonávania mnohých štandardných činností, ako sú napríklad pridávanie alebo upravovanie nových položiek alebo súborov v zoznamoch a knižniciach.

Možné spôsoby vytvorenia pracovného priestoru služby SharePoint

Pracovný priestor služby SharePoint môžete jednoducho vytvoriť priamo z lokality SharePoint tak, že kliknete na ponuku Akcie lokality a potom kliknete na položku Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace. Toto je pravdepodobne najjednoduchší a najspoľahlivejší spôsob vytvorenia pracovného priestoru za predpokladu, že východiskovým bodom je lokalita SharePoint, ktorú chcete skopírovať do svojho počítača.

Pracovný priestor služby SharePoint môžete vytvoriť aj pomocou spúšťacieho panela programu SharePoint Workspace alebo v zobrazení Backstage. V takomto prípade je potrebné poznať webovú adresu požadovanej webovej lokality SharePoint a tiež môže byť potrebné zadať poverenia lokality SharePoint.

Možnosti preberania v pracovných priestoroch služby SharePoint

Pri prvom vytvorení pracovného priestoru služby SharePoint sú úvodné nastavenia prevzatia nastavené na prevzatie všetkých položiek zo všetkých podporovaných zoznamov a knižníc na vybratej lokalite SharePoint. V prípade knižníc dokumentov prevezmete obsah položiek v pracovnom priestore služby SharePoint, a to otvorením dokumentov alebo pomocou možnosti Prevziať obsah na karte Synchronizácia.

Voliteľne môžete prevzatie nakonfigurovať tak, že sa budú načítavať položky iba z vybratých zoznamov a knižníc. Selektívne preberanie vám umožňuje jednoducho odložiť preberanie položiek z ostatných zoznamov a knižníc dovtedy, kým tento obsah nebudete potrebovať. Zoznamy a knižnice zostanú zobrazené v pracovnom priestore služby SharePoint, no namiesto zoznamu položiek budú zobrazené možnosti na okamžité prevzatie položiek alebo na prechod do zoznamu alebo knižnice na lokalite SharePoint.

Používanie externých zoznamov v pracovnom priestore služby SharePoint

Niektoré zoznamy služby SharePoint sú vytvorené pomocou aplikácií služby Microsoft Business Connectivity Services (BCS). Keď vytvoríte pracovný priestor služby SharePoint, tieto zoznamy sa zobrazia na table obsahu v časti Externé zoznamy po zoradení podľa položky Typ.

Informácie o nepodporovaných typoch obsahu

Program SharePoint Workspace nepodporuje preberanie obsahu zo všetkých typov zoznamov a knižníc služby SharePoint do pracovného priestoru služby SharePoint. Nedá sa napríklad preberať obsah z lokality Survey ani Wiki. Keď vytvoríte pracovný priestor služby SharePoint, tieto typy obsahu budú uvedené na paneli Obsah pracovného priestoru pod nadpisom Dostupné na serveri. Pracovný priestor SharePoint poskytuje možnosť Otvoriť zoznam v prehľadávači.

Synchronizácia obsahu medzi pracovným priestorom služby SharePoint a zodpovedajúcou lokalitou SharePoint

Pracovný priestor služby SharePoint je v podstate živou kópiou obsahu uloženého na lokalite SharePoint na serveri. Preto sa vaše aktualizácie obsahu v pracovnom priestore služby SharePoint prejavia vo verzii na serveri pri každej synchronizácii pracovného priestoru a servera. Ak napríklad odstránite alebo premenujete položky v pracovnom priestore služby SharePoint, tieto položky sa odstránia alebo premenujú na serveri. A rovnako platí, že pri odstránení alebo premenovaní položiek na server sa tieto položky odstránia alebo premenujú v pracovnom priestore služby SharePoint.

Odstraňovanie pracovných priestorov služby SharePoint

Odstránenie pracovného priestoru služby SharePoint zo spúšťacieho panela odstráni iba túto lokálnu kópiu lokality SharePoint a nemá žiadny vplyv na obsah lokality SharePoint na serveri. Inak povedané, odstránením pracovného priestoru služby SharePoint sa NEodstráni obsah, ktorý bol do pracovného priestoru zo servera. Po odstránení pracovného priestoru služby SharePoint môžete, ak chcete, vytvoriť nový pracovný priestor služby SharePoint, ktorý bude odkazovať presne na tú istú lokalitu SharePoint.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pracovné priestory programu Groove

Toto je pôvodný typ pracovného priestoru, ktorý bol vyvinutý pre program Microsoft Office Groove pred zmenou názvu produktu na SharePoint Workspace.

S týmto typom pracovného priestoru môžu skupiny alebo organizácie so spoločnými zámermi a cieľmi zdieľať svoje nápady a spolupracovať. Pracovný priestor programu Groove zvyčajne obsahuje dvoch alebo viacerých členov, čiže osôb, ktoré sa do pracovného priestoru pridali prostredníctvom pozvánky. Obsah pracovného priestoru je vysoko dynamický. Všetci členovia, ktorí sú aktuálne online, okamžite vidia všetky aktualizácie, ktoré vykonali oni alebo ostatní členovia. Vy aj ostatní členovia odosielate a prijímate aktualizácie hneď po prepnutí do režimu online.

Pracovné priestory programu Groove umožňujú členom pracovať s mnohými špecializovanými aplikačnými nástrojmi. Predpokladajme napríklad, že organizujete týždennú schôdzu zameranú na vývoj marketingových materiálov. V rámci nej môžete určiť termíny dokončenia, priradiť úlohy a tiež skontrolovať dokončené práce. Aby bolo možné danú schôdzu lepšie využiť, môžu členovia pracovného priestoru publikovať súbory v nástroji Dokumenty, diskutovať o problémoch v nástroji Diskusia a spolupracovať na agendách schôdze pomocou nástroja Kalendár. Všetci členovia, ktorí sú zároveň a aktuálne online v pracovnom priestore, môžu komunikovať pomocou konverzácie v reálnom čase a môžu tiež spolu hlasovo komunikovať pomocou audiokonverzácie (ak majú počítače vybavené potrebnými zvukovými súčasťami).

Nástroj Zoznamy sa používa s programom Microsoft Office InfoPath na vytváranie vlastných nástrojov, ktoré sa majú pridať do pracovného priestoru. Zložitosť a funkcie vlastného nástroja sa môžu výrazne líšiť, čo závisí najmä od zručností a vízie návrhára nástrojov pracujúceho s programom InfoPath. Každý návrhár by mal dokázať vytvoriť jednoduchý nástroj, ktorý obsahuje mnohé polia na zadávanie údajov rozložené na formulári.

Obmedzenia pracovného priestoru programu Groove

Hoci neexistujú žiadne obmedzenia veľkosti pracovných priestorov, na dosiahnutie optimálneho výkonu odporúčame používať pracovné priestory s veľkosťou 2 GB alebo menšou. Ak chcete zobraziť aktuálnu veľkosť pracovného priestoru, zobrazte vlastnosti pracovného priestoru.

 Poznámka.    Program SharePoint Workspace nedokáže odoslať novým pozvaným používateľom pracovný priestor programu Groove, ktorého veľkosť prekračuje 2 GB. Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zdieľané priečinky

Ako alternatívu k pracovnému priestoru programu Groove si môžete v systéme súborov vytvoriť zdieľaný priečinok. Tento typ pracovného priestoru vám umožňuje zdieľať obsah priečinka v systéme súborov systému Windows vo všetkých počítačoch, v ktorých máte nastavené svoje konto, a prostredníctvom pozvánky tiež s ostatnými používateľmi pracovného priestoru služby SharePoint.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Office 2010