Webová časť Obrázok

Webovú časť Obrázok je možné použiť na pridanie obrázka alebo grafického objektu na stránku webovej časti. Úpravou prispôsobených vlastností obrázka v zdieľanom zobrazení môžete riadiť zvislé a vodorovné zarovnanie a farby pozadia obrázka vo webovej časti, čo umožňuje jednoduchšiu koordináciu obrázka s ostatnými webovými časťami na stránke.Spôsoby použitia webovej časti Obrázok

Webovú časť Obrázok je možné použiť na:

 • pridanie loga spoločnosti alebo projektu na stránku,
 • zobrazenie fotografií zamestnancov alebo produktov,
 • vylepšenie vzhľadu stránky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Spôsoby zobrazenia obrázka

Existujú dva spôsoby zobrazenia obrázka:

 • Zadanie cesty k súboru alebo hypertextového prepojenia na súbor obrázka v textovom poli vlastnosti Prepojenie na obrázok. V tomto prípade je obrázok statický a nemení sa (pokiaľ sa neupraví vlastnosť).
 • Pripojenie webovej časti Obrázok k inej webovej časti, ktorá poskytuje cestu k súboru alebo hypertextové prepojenie. V tomto prípade môže byť obrázok dynamický a môže sa meniť v dôsledku akcie v inej webovej časti, napríklad ak používateľ vyberie riadok vo webovej časti zobrazenia zoznamu.

Príkladom je pripojenie webovej časti Obrázok k webovej časti zobrazenia zoznamu obsahujúcej kontakty. Ak vo webovej časti zobrazenia zoznamu Kontakty vyberiete riadok, ktorý obsahuje stĺpec s hypertextovým prepojením na súbor s obrázkom daného kontaktu, obrázok kontaktu sa zobrazí vo webovej časti Obrázok.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Obrázok k inej webovej časti

 1. V ponuke Akcie lokalityPonuka Akcie lokality kliknite na položku Upraviť stránku.
 2. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka úpravy webovej časti a potom ukážte na položku Pripojenia.
 3. Ukážte na položku Získať obrázok z umiestnenia a potom kliknite na názov webovej časti, ku ktorej sa chcete pripojiť.

 Poznámka.   Ak vlastnosť Prepojenie na obrázok už obsahuje hodnotu a pripojíte webovú časť Obrázok k inej webovej časti, vlastnosť Prepojenie na obrázok sa ignoruje. Ak už je webová časť Obrázok pripojená k inej webovej časti a chcete nastaviť hodnotu pre vlastnosť Prepojenie na obrázok, najprv odstráňte pripojenie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Obrázok

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Obrázok sú uvedené nižšie.

 Poznámka.   Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť alebo upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť Popis
Prepojenie na obrázok

Určuje cestu k súboru alebo hypertextové prepojenie na obrázok, ktorý sa má zobraziť vo webovej časti Obrázok.

V závislosti od používaného prehľadávača môžu byť podporované formáty grafických súborov nasledovné.

Formáty grafických súborov Typ súboru
Bitová mapa systému Windows (BMP) .bmp
Formát EMF .emf
Formát GIF .gif
Formát JPEG .jpg, .jpeg
Formát PNG .png

Vlastnosť Prepojenie na obrázok nemusí byť k dispozícii, ak je webová časť Obrázok pripojená k inej webovej časti poskytujúcej obrázok.

Alternatívny text Určuje text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ umiestni ukazovateľ myši na obrázok. Tento text je zobrazený, ak obrázok nie je k dispozícii.
Zvislé zarovnanie obrázka Určuje zvislé umiestnenie obrázka vo webovej časti Obrázok. Vyberte jednu z nasledovných možností: Hore, Stred alebo Dole. Predvolenou hodnotou je hodnota Stred.
Vodorovné zarovnanie obrázka Určuje vodorovné umiestnenie obrázka vo webovej časti Obrázok. Vyberte jednu z nasledovných možností: Vľavo, V strede alebo Vpravo. Predvolenou hodnotou je hodnota V strede.
Farba pozadia webovej časti

Určuje farbu okna webovej časti Obrázok na pozadí obrázka. Predvolenou farbou je farba pozadia aktuálneho motívu.

Farbu určíte kliknutím na tlačidlo vzhľad tlačidla vpravo od textového poľa a vykonaním jednej z nasledovných možností:

 • Vyberte farbu v mriežke farieb.
 • Zadajte názov farby v jazyku HTML.
 • Zadajte hodnotu RGB farby.

Ak má byť farba pozadia zhodná s farbou motívu lokality, kliknite na položku Priehľadné v dialógovom okne Farba pozadia webovej časti.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Bežné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú bežnú skupinu vlastností, ktorá riadi ich vzhľad, rozloženie a rozšírené charakteristiky.

 Poznámka.   Bežné vlastnosti webových častí, ktoré sú zobrazené na table s nástrojmi, sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto sekcii, v dôsledku niekoľkých príčin:

 • Ak chcete v table s nástrojmi zobraziť sekciu Spresnenie, musíte vlastniť príslušné povolenie.
 • Pri niektorých webových častiach sa vývojár webovej časti môže rozhodnúť nezobraziť jednu alebo viacero bežných vlastností alebo na table s nástrojmi v sekciách Vzhľad, Rozloženie a Spresnenie vytvorí a zobrazí ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú nižšie uvedené.
 • Niektoré nastavenia povolení alebo vlastností môžu spôsobiť vypnutie alebo skrytie vlastností webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť Popis
Nadpis Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazí v záhlaví okna webovej časti.
Výška Určuje výšku webovej časti.
Šírka Určuje šírku webovej časti.
Stav Chrome Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav chrome nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.
Typ Chrome Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť Popis
Skryť vzorce

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkovacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov inej webovej časti cez pripojenia webovej časti, a zároveň nechcete zobraziť webovú časť.

Smer Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Arabčina je napríklad jazyk smerujúci sprava doľava. Angličtina a väčšina ostatných európskych jazykov smeruje zľava doprava. Tieto nastavenia nemusia byť dostupné pre všetky typy webových častí.
Zóna

Určuje zónu na stránke webovej časti, kde je umiestnená webová časť.

 Poznámka.   Zóny na stránke webovej časti sa nezobrazia v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, keď zóna obsahuje viac ako jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé kladné číslo.

Ak webové časti v zóne sú zoradené zhora nadol, hodnota 1 znamená, že webová časť sa zobrazí v hornej časti zóny. Ak webové časti v zóne sú zoradené zľava doprava, hodnota 1 znamená, že webová časť za zobrazí v ľavej časti zóny.

Keď napríklad pridávate webovú časť do prázdnej zóny, ktorá je zoradená zhora nadol, index zóny je 0. Keď pridáte druhú webovú časť do dolnej časti zóny, index zóny je 1. Ak chcete presunúť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte 0 a pre prvú webovú časť zadajte 1.

 Poznámka.   Každá webová časť v zóne musí mať jednoznačnú hodnotu indexu zóny. Preto zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť môže tiež zmeniť hodnotu indexu zóny pre iné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť Popis
Povoliť minimalizáciu Určuje, či webovú časť je možné minimalizovať.
Povoliť skončenie Určuje, či je možné webovú časť odstrániť zo stránky webovej časti.
Povoliť skrytie Určuje, či je možné webovú časť skryt.
Povoliť zmenu zóny Určuje, či je možné webovú časť presunúť do inej zóny.
Povoliť pripojenia Určuje, či sa webová časť môže zúčastniť pripojenia s inými webovými časťami.
Povoliť úpravy vo vlastnom zobrazení Určuje, či je možné upravovať vlastnosti webovej časti v osobnom zobrazení.
Režim exportu Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť. V závislosti od vašej konfigurácie, toto nastavenie nemusí byť dostupné.
Adresa URL nadpisu Určuje adresu URL súboru s ďalšími informáciami o webovej časti. Po kliknutí na nadpis webovej časti sa súbor zobrazí v samostatnom okne prehľadávača.
Popis Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.
Adresa URL Pomocníka Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho informácie Pomocníka o webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehľadávača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.
Režim Pomocníka

Určuje, ako bude prehľadávač zobrazovať obsah Pomocníka pre webovú časť.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Modálne Otvorí samostatné okno prehľadávača, ak takáto možnosť existuje.
 • Nemodálne Otvorí oddelené okno prehľadávača, ak táto možnosť existuje. Používateľ nemusí zatvoriť okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota.
 • NavigáciaOtvorí webovú stránku v aktuálnom okne prehľadávača.

 Poznámka.   Aj keď vlastné webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvoria len v samostatnom okne prehľadávača.

Adresa URL katalógového obrázka ikony Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.
Adresa URL obrázka ikony nadpisu Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.
Chybové hlásenie importu Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí pri probléme s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0