Tlač publikácie

Program Publisher 2010 sa využíva najmä na vytváranie vysoko kvalitných tlačených publikácií. Môžete ich vytlačiť na počítačovej tlačiarni, odoslať do kopírovacej služby alebo do komerčnej tlačiarne. Informácie, ktoré vám pomôžu vybrať medzi týmito možnosťami, nájdete v téme Tlač: Výber medzi počítačovou tlačiarňou, kopírovacou službou a komerčnou tlačiarňou.

 Poznámka.   Aj keď zvolené publikácie obsahujú farebné prvky, okno s ukážkou sa môže zobraziť čiernobielo v prípade, že vybratá tlačiareň nepodporuje farebnú tlač, alebo ak vybratá tlačiareň podporuje farebnú tlač, no vybrali ste nastavenie Kompozitné odtiene sivej.

Obsah tohto článku


Kde sa nachádza príkaz Tlačiť?

Príkaz Tlačiť sa nachádza v zobrazení Backstage. Do zobrazenia Backstage sa dostanete kliknutím na tlačidlo Súbor, ktoré sa nachádza v ľavej hornej časti programu Publisher . Okrem možností tlače sa v zobrazení Backstage nachádzajú aj príkazy na uloženie, otvorenie a zatvorenie súborov, ako aj informácie o aktuálnej publikácii a o zdieľaní publikácie. V zobrazení Backstage sa nachádzajú aj možnosti programu Publisher. Podrobnejšie informácie nájdete v témach Čo je nové v programe Publisher 2010 a Čo sa stalo s ponukou Súbor?.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Nastavenie tlače a ukážka pred tlačou

Nové zobrazenie Backstage pre tlač vyzerá takto:

Naľavo sa nachádzajú nastavenia tlače a napravo tabla ukážky. Nastavenia nachádzajúce sa naľavo majú vplyv na tlačenú publikáciu. Nastavenia nachádzajúce sa napravo majú vplyv len na zobrazenie publikácie.

 Poznámka.   Niektoré z uvedených ovládacích prvkov závisia od iných nastavení, napríklad ovládací prvok farby je k dispozícii len v prípade, ak vybratá tlačiareň podporuje farebnú tlač, a jazdec priehľadnosti popredia alebo pozadia je k dispozícii len v prípade, ak je vybratá tlač na oboch stranách papiera.

Nastavenia tlače umožňujú konfigurovať nasledujúce parametre:

1. Tlač:     Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť v rámci tlačovej úlohy, a potom kliknite na položku Tlačiť na odoslanie tlačovej úlohy do tlačiarne.

2. Tlačiareň:     Okrem výberu tlačiarne zo zoznamu dostupných tlačiarní môžete tiež pridať novú tlačiareň, otvoriť rozšírené nastavenia výstupu a využiť možnosť tlače do súboru.

3. Nastavenia:     V časti Nastavenia možno ovládať nasledujúce položky:

 • Strany:     Môžete vybrať konkrétne strany alebo rozsahy strán, ktoré sa majú tlačiť.
 • Rozloženie strán pri tlači:     V tejto časti môžete zadať, v akej časti hárka papiera sa má publikácia tlačiť, a tiež rozloženie strán publikácie na hárkoch papiera.
 • Veľkosť papiera:     Vyberte veľkosť a štýl hárkov papiera, na ktoré sa má publikácia tlačiť.
 • Jednostranná alebo obojstranná tlač:     Vyberte, či sa má tlačiť na jednu alebo na obe strany papiera. Vyberte okraj, pozdĺž ktorého sa má papier obracať.
 • Farba:     Ak tlačiareň podporuje farebnú tlač, tento ovládací prvok vám umožní vybrať farebnú tlač alebo tlač v odtieňoch sivej.
 • Uloženie nastavenia s publikáciou:     Ak je toto políčko začiarknuté, výber možností v časti Nastavenia sa uloží spolu s publikáciou.

 Poznámka.   V programe Office Publisher veľkosť strany znamená veľkosť pracovného priestoru publikácie. Veľkosť papiera alebo hárka znamená veľkosť papiera použitého na tlač. Na jeden hárok papiera sa môže zmestiť viacero strán, a zároveň veľká strana sa môže rozložiť na viacero hárkov.

Tabla ukážky sa mení v súlade so zmenami, ktoré boli vykonané v nastavení tlače. Tabla ukážky tiež umožňuje využiť nasledujúce možnosti:

1. Navigácia medzi hárkami:     Presun medzi hárkami v rámci publikácie.

2. Tlačidlá na zobrazenie popredia alebo pozadia:     Tieto tlačidlá sú k dispozícii pri obojstrannej tlači. Kliknutím na tlačidlá sa zobrazí popredie alebo pozadie hárka.

3. Jazdec lupy:     Posunutím jazdca doľava možno publikáciu vzdialiť, jeho posunutím doprava zasa priblížiť.

4. Prispôsobenie hárku:     Ak je zobrazených viacero hárkov, kliknutím na toto tlačidlo sa priblížením zobrazí jeden hárok.

5. Zobrazenie viacerých hárkov:     Ak sa má publikácia tlačiť na viacerých hárkoch papiera, pomocou tohto tlačidla môžete zobraziť ukážku viacerých hárkov naraz.

6. Zobrazenie alebo skrytie čísiel strán:     Pomocou tohto jazdca sa zobrazí poradie strán rozložených na hárkoch papiera. Táto možnosť je obzvlášť užitočná pri tlači publikácie, pri ktorej sa na jeden hárok papiera tlačí viacero strán, napríklad pri tlači pozdravu.

7. Zobrazenie alebo skrytie pravítok: Zobrazenie alebo skrytie pravítok na znázornenie výšky a šírky aktuálne vybratého hárka papiera. Pravítko sa mení v súlade s úpravami veľkosti papiera vykonanými v časti Nastavenia.

8. Jazdec priehľadného zobrazenia:     Pomocou tohto jazdca môžete pri obojstrannej tlači vidieť skrz hárok na druhú stranu papiera rovnako ako na presvetľovacom stole. Vďaka tejto možnosti môžete zabezpečiť správne zarovnanie publikácie na oboch stranách hárka papiera.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Tlač publikácie

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.
 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

 Poznámka.   Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 1. V časti Tlač nastavte v poli Kópie tejto úlohy tlače požadovaný počet kópií.
 2. Overte, či je v časti Tlačiareň vybratá správna tlačiareň.

 Poznámka.   Pokiaľ ste nevybrali farebnú tlačiareň, okno s ukážkou sa zobrazí čiernobielo bez ohľadu na to, či publikácie obsahujú farebné prvky.

 1. V časti Nastavenia:
  1. Overte, či je vybratá správna skupina strán alebo sekcií.
  2. Vyberte formát rozloženia strán na hárku.
  3. Nastavte veľkosť papiera.
  4. Nastavte jednostrannú alebo obojstrannú tlač. Pri obojstrannej tlači nastavte obracanie hárka papiera pozdĺž dlhého alebo krátkeho okraja.
  5. Ak tlačiareň podporuje farebnú tlač, vyberte farebnú tlač alebo tlač v odtieňoch sivej.
 2. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Tlač viacerých kópií publikácie

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.
 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

 Poznámka.   Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 1. V časti Tlač nastavte v poli Kópie tejto úlohy tlače požadovaný počet kópií.
 2. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Tlač určitých strán publikácie

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.
 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

 Poznámka.   Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 1. V časti Nastavenia kliknite do textového poľa Strany.
 2. Do textového poľa zadajte číslo prvej strany, ktorú chcete tlačiť, zadajte spojovník a potom zadajte poslednú stranu, ktorú chcete tlačiť, napríklad 2-4.
 3. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Tlač jednotlivých strán

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.
 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

 Poznámka.   Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 1. V časti Nastavenia kliknite do textového poľa Strany.
 2. Do textového poľa zadajte číslo prvej strany, ktorú chcete tlačiť, zadajte čiarku a potom zadajte ďalšiu stranu, ktorú chcete tlačiť. Tento postup zopakujte pre všetky strany, ktoré chcete tlačiť, napríklad 2,4,6,8.
 3. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Tlač viacerých kópií každej strany

Ak tlačíte nálepky alebo vizitky, predvolená bude možnosť Viacero kópií na list. Takto sa na jeden hárok papiera vytlačí viacero kópií danej strany publikácie, pričom každá skupina strán sa vytlačí na samostatnom hárku papiera. Keď vyberiete túto možnosť, pomocou tlačidla Možnosti rozloženia môžete prispôsobením vodiacich čiar pridať alebo ubrať počet kópií publikácie, ktoré sa zmestia na jeden hárok papiera. Ak napríklad publikácia s vizitkou obsahuje dve strany – každá strana obsahuje inú vizitku – a vyberiete možnosť Viacero kópií na list a desať kópií, celkovo sa na dva hárky papiera (jeden hárok na jednu stranu publikácie) vytlačí dvadsať kópií – po desať kópií dvoch rozličných vizitiek.

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.
 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

 Poznámka.   Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 1. V časti Nastavenia vyberte možnosť Viacero kópií na list a potom vyberte počet kópií.
 2. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

 Poznámky: 

 • Ak kliknete na možnosť Jedna strana na hárok, publikácia sa vytlačí v strede hárka papiera.
 • Ak chcete tlačiť jednu stranu publikácie na jeden hárok v určitej pozícii na hárku, kliknite najprv na možnosť Viacero kópií na list, potom na položku Možnosti rozloženia a potom v časti Ďalšie možnosti tlače zmeňte umiestnenie publikácie na hárku úpravou možností radov, stĺpcov a vodorovných alebo zvislých hodnôt medzier. Táto možnosť je k dispozícii pre publikácie s rozmermi strán menšími ako sú rozmery papiera, ako sú napríklad inzeráty, vizitky alebo pohľadnice s pozdravom.

Tlač viacerých strán na jeden hárok

Pri tlači nálepiek, menoviek alebo vizitiek je zvyčajne najefektívnejšie vytlačiť celú skupinu na jeden hárok. V programe Publisher to môžete urobiť vybratím možnosti Viac strán na hárok na stránke Tlačiť. Keď vyberiete túto možnosť, prostredníctvom tlačidla Možnosti rozloženia môžete prispôsobením vodiacich čiar pridať alebo ubrať počet kópií publikácie, ktoré sa zmestia na jeden hárok papiera. Ak máte napríklad súbor desiatich pohľadníc, pričom každá pohľadnica obsahuje rôzne informácie, a vyberiete možnosť Viac strán na hárok a jednu kópiu, všetkých desať strán sa vytlačí na jeden hárok papiera.

 Poznámka.   Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je veľkosť strany publikácie menšia než hárok, na ktorý sa má publikácia podľa nastavení vytlačiť.

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.
 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

 Poznámka.   Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 1. V časti Nastavenia vyberte možnosť Viac strán na hárok a potom vyberte počet kópií.
 2. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.
 
 
Platí pre:
Publisher 2010