Vyberte krajinu alebo oblasť na účely fakturácie:
Project Server 2013

Project Server 2013

Flexibilné riešenie na správu projektového portfólia a každodennú prácu.
 • Microsoft Project Server 2013 je flexibilné lokálne riešenie na správu projektového portfólia a každodennú prácu. Členom tímov, účastníkom projektu a rozhodujúcim osobám podniku umožňuje rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a prinášať očakávanú podnikovú hodnotu prakticky všade a v ľubovoľných zariadeniach. Vyžaduje SharePoint 2013, ktorý sa predáva samostatne.

  Inteligentnejšie riešenie správy projektových portfólií

  Spúšťajte projekty rýchlo v známom prostredí, ktoré uľahčuje účasť a zvyšuje tímovú produktivitu.

  • Nové vizuálne dlaždice webovej aplikácie Project Web App (PWA), ktorá slúži na prístup k Projectu Server, umožňujú rýchlo spustiť projekty a prispôsobiť možnosti správy projektového portfólia.
  • Pri zobrazovaní a úprave projektov či portfóliu, ich odosielaní a spolupráci na nich, ako aj pri každodennej práci, si môžete vybrať medzi rôznymi zariadeniami a prehliadačmi (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome a mnohými inými).
  Rýchly začiatok práce
  Využitie možnosti práce

  Využite možnosť práce a prístupu k aktualizáciám na väčšom počte miest a zariadení ako kedykoľvek predtým.

  • Zobrazujte a riešte úlohy (obchodné, ako aj osobné) na jednej lokalite.
  • Plánujte a spravujte úlohy v aplikácii PWA efektívnejšie pomocou nových možností plánovania.
  • Udržujte organizačnú štruktúru svojich tímov na jednej lokalite, ktorá je ich projektovou lokalitou a kde si môžu zobraziť súhrn projektu, dokumenty, úlohy, informačný kanál s aktualizáciami a kalendáre.

  Flexibilná správa projektového portfólia

  Stanovte si víziu a pracovný plán. Pomôže vám to určiť priority v rámci iniciatív, vybrať optimálne projektové portfóliá a presadiť podnikovú stratégiu.

  • Efektívne vyhodnoťte nápady a posúďte, ako rozličné žiadosti prispievajú k napĺňaniu stratégie. Umožní vám to stanoviť ďalší postup a zjednoduší spustenie projektu.
  • Jednoducho vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePointe Designer a pomocou nich štandardizujte pokračovanie v projektoch aj ich odmietanie, ako aj zlepšite správu a kontrolu.
  • V aplikácii PWA môžete zoznam úloh zo SharePointu rýchlo zmeniť na podnikový projekt.
  Stanovenie vízie a pracovného plánu
  Efektívna správa zdrojov

  Efektívna správa zdrojov vám poskytne prehľad o aktivitách jednotlivých tímov, a to dokonca aj v prípade správy každodennej práce či ad hoc projektov v SharePointe.

  • Zaznamenávajte nápady v zoznamoch úloh SharePointu a vyhodnocujte ich v aplikácii PWA. Zlepšíte tak správu priebehu projektov a pracovných úloh zamestnancov.
  • Merajte presné využitie zdrojov a zlepšite správu ich prideľovania, aby bola v súlade s vašou stratégiou.
  • V Projecte Server 2013 môžete mať bez problémov k dispozícii informácie z kalendárov služby Exchange jednotlivých tímových členov. Zjednoduší sa tým plánovanie projektov a aktualizácia stavu úloh a zároveň sa zlepší zdieľanie úloh.

  Nové spôsoby spolupráce a rýchleho vykonávania úloh

  Posilnite spoluprácu na dennej báze pomocou funkcií sociálnych sietí SharePointu s možnosťami diskutovať, zdieľať informácie a dokončovať tímové úlohy.

  • Zdieľajte a udržiavajte si prehľad o komunikácii a práci tímov na základe sledovania ľudí, lokalít, značiek a dokumentov pomocou informačných kanálov s aktualizáciami.
  • Využívajte možnosti vyhľadávania SharePointu, aby ste každodennú prácu a projekty vykonávali efektívnejšie a vyhľadávali správne informácie.
  • Používajte výkonné funkcie zabezpečenia na zdieľanie informácií a spoluprácu s dôveryhodnými obchodnými partnermi počas práce na projektoch či každodenných úlohách.
  • Rozšírte viditeľnosť pomocou nástrojov na spoluprácu, aby boli informácie o kalendári, prítomnosti a kapacite k dispozícii v celej organizácii.
  Posilnenie spolupráce na dennej báze
  Bezproblémová komunikácia

  Komunikujte bez problémov pomocou nových spôsobov zdieľania konverzácií v čase a priestore, čo celkovo zlepšuje tímovú prácu.

  • Zistite, či je určitý člen tímu k dispozícii na konverzáciu alebo komunikáciu cez okamžité správy cez Lync, pomocou ukázania na príslušné meno v pláne projektu.
  • Presuňte členov tímu myšou na schôdzu Lyncu a budete s nimi môcť rýchlo spolupracovať prostredníctvom skupinovej konferencie, výmeny okamžitých správ, zdieľania obrazovky a zdieľaného pracovného priestoru.

  Zvýšenie agilnosti a kontroly

  Rozhodujte sa na základe údajov a poskytujte členom tímov a účastníkom projektu informácie potrebné na to, aby mali prehľad a mohli efektívne pracovať.

  • Optimalizujte využitie zdrojov v rámci organizácie a naplánujte ich prideľovanie prostredníctvom centra zdrojov v aplikácii PWA.
  • Získajte komplexný prehľad a prijímajte lepšie rozhodnutia vďaka súhrnným tabuliam (dashboard).
  • Dolujte a zhromažďujte údaje rýchlo a na rôznych úrovniach pomocou samoobslužného prístupu služieb Excel Services.
  Rozhodnutia na základe údajov
  Zjednodušenie IT

  Zjednodušte IT pomocou správy integrovanej so SharePointom.

  • Vyberte skupinu AD zahŕňajúcu tímy, ktoré chcete priradiť k projektom, pomocou synchronizácie služby Active Directory (AD) v aplikácii PWA.
  • Poskytnite svojim tímom a dôveryhodným obchodným partnerom adekvátnu úroveň prístupu ľahko prostredníctvom nového modelu zabezpečenia s integráciou SharePointu v aplikácii PWA.
  • Využite štandardy odvetvia, napríklad ODATA (protokol Open Data), na dolovanie údajov, ako aj analytické nástroje.

  Inovujte pohotovo na flexibilnej platforme správy projektového portfólia.

  • Naplňte špecifické potreby svojho podniku pomocou aplikácií z nového SharePoint Obchodu.
  • Rýchlo vyvíjajte a poskytujte aplikácie na úsporu času pri diskrétnych procesoch či pripojenie k autorizovaným softvérovým systémom.
  • Vzájomná integrácia programov Project Server, SharePoint, Exchange, Lync a balíka Office vám umožní pohotovo reagovať na príležitosti.
  • Prepájajte rôzne disciplíny, ako manažment životného cyklu aplikácií, vývoj nových produktov či manažment procesu inovácie prostredníctvom pripojenej škálovateľnej platformy správy projektového portfólia.
  Pohotové inovácie
  Možnosti a funkcie
  Spúšťanie projektov Project umožňuje organizácii rýchlo spustiť prácu na projektoch, určiť priority v oblasti investícií v rámci projektového portfólia a docieliť zamýšľanú podnikovú hodnotu.
  Prístup z ľubovoľného miesta Buďte produktívni prakticky všade a prostredníctvom ľubovoľného zariadenia.
  Správa práce Jednoducho spravujte a spolupracujte na projektoch ako tím. Hoci nemáte k dispozícii štruktúru projektu, projekty môžete zobrazovať za účelom plánovania a vytvárania zostáv.
  Správa dopytu Zabezpečte viditeľnosť v rámci projektov, prevádzkových činností aj každodennej práce. Zjednodušte spustenie a priebeh projektu pomocou vhodného riadenia a kontroly.
  Analýza a výber portfólií Efektívne určujte, vyberajte a poskytujte projektové portfóliá, ktoré najpresnejšie zodpovedajú vašej podnikovej stratégii a maximalizujú návratnosť investícií.
  Správa zdrojov Dosahujte výsledky na základe svojho dnešného pracovného potenciálu a v rámci horizontu plánovania vytvárajte plány s ohľadom na budúce zisky a deficity.
  Správa časového plánu Dodávajte projekty načas vďaka rozpisu úloh a procesnému rámcu, ktoré slúžia na sledovanie priebehu projektov a správu zmien.
  Správa financií Osvojte si procesy finančnej správy, aby ste mali prehľad o nákladoch, dodržali stanovený rozpočet a portfólio zahŕňalo vopred dohodnuté výhody.
  Správa času a úloh Využite spoločný centralizovaný prístup na vytváranie časových zostáv a správu úloh.
  Spolupráca Posilnite tímovú spoluprácu a zvýšte úspešnosť svojich projektov prostredníctvom možností podnikových sociálnych sietí, jednoduchej komunikácie cez okamžité správy, tímových lokalít a ďalších funkcií spolupráce, ktoré sa ľahko používajú.
  Správa problémov a rizík Predchádzajte podnikovým a projektovým rizikám a problémom, rozpoznávajte ich a zmierňujte.
  Tvorba zostáv a analytické nástroje Zhromažďujte, kategorizujte a analyzujte projektové údaje a rozhodujte sa podľa nich. Pomocou analytických nástrojov si môžete udržať prehľad a využívať ich pri rozhodovaní, čo patrí k aktívnej správe projektov, programov a portfólií.
  Správa programov Poskytujte vopred dohodnuté výhody v rámci celého programu a príslušných prebiehajúcich projektov, ako aj dodatočnú výhodu spočívajúcu v zavedení a využívaní techník, ktoré predstavujú rámec spustenia a výberu programu.
  Riadenie Štandardizujte pokračovanie v projektoch a ich odmietanie. Zlepšite správu a kontrolu pomocou pracovných postupov, ktoré sa vo Visiu a SharePointe Designer vytvárajú ľahko a bez kódovania.
  Rozšíriteľnosť Nainštalujte aplikácie zo SharePoint Obchodu, ktoré vyhovujú potrebám vášho podniku, alebo ľahko vytvárajte vlastné aplikácie a integrujte ich do podnikového systému.
  Integrácia služby Active Directory Spravujte poverenia a povolenia používateľov.
  Správa Ľahké používanie a kontrola – používateľov môžete pridávať a odstraňovať v priebehu niekoľkých minút. V prostredí PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať procesy.
  Technická podpora Ide o plány s nepretržitou telefonickou podporou náročných problémov z oblasti IT. Technická podpory od komunity spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, zdroje s informáciami o postupoch, ako aj spojenie s inými zákazníkmi Projectu.
  Partnerský ekosystém správy projektového portfólia Riešenie spoločnosti Microsoft na správu projektového portfólia podporujú stovky partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí získali kompetenciu správy projektových portfólií, prešli príslušnými skúškami a riadili veľké množstvo nasadení vo vyše 80 krajinách sveta. Ak teda potrebujete pomoc pri vyhodnocovaní, vytváraní návrhu, nasadzovaní či školení, máte k dispozícii organizácie, ktoré poskytujú profesionálne služby. Obráťte sa na niektorého z partnerov správy projektových portfólií vo svojej oblasti.
 • Súvisiace produkty

  V prípade projektov spravovaných v rámci Projectu Online alebo Project Servera umožňuje Project Lite členom projektových tímov odosielať časové výkazy, spravovať úlohy, problémy a riziká a efektívne spolupracovať.
  border

  Ďalšie informácie

  Prečítajte si príbehy o úspechoch spojených s používaním Projectu Server 2013 v podnikoch zákazníkov, ktorí využívajú naše najnovšie cloudové riešenia správy projektového portfólia a zvyšujú svoju podnikovú hodnotu.
  orámovanie
  Pozrite si stručné video na tému inštalácie Projectu Server 2013 na serverovú farmu SharePointu.
  orámovanie
  Pomôžte svojim tímom vytvoriť organizačnú štruktúru a stanoviť priority pomocou pripojenia zoznamu úloh zo SharePointu k aplikácii Project Web App.
  orámovanie
  IT profesionáli: Oboznámte sa s najnovším pokrokom v oblasti zabezpečenia projektov prostredníctvom nášho videa Zabezpečenie v Projecte Server 2013.
  orámovanie
  Získajte najnovšie informácie od tímu Projectu na našom blogu o Projecte.