Zmena veľkosti tvaru alebo celého obrázka SmartArt

Môžete zmeniť veľkosť celého obrázka SmartArt alebo jednotlivých tvarov v rámci obrázka SmartArt.

Obsah tohto článku


Prehľad zmeny veľkosti obrázkov SmartArt, tvarov a textu

Keď zmeníte veľkosť jedného tvaru obrázka SmartArt, v závislosti od rozloženia obrázka SmartArt sa môže upraviť veľkosť a umiestnenie ostatných tvarov. V niektorých prípadoch sa upraví len ten tvar, ktorého veľkosť ste zmenili. V iných prípadoch sa zmení aj veľkosť ostatných súvisiacich tvarov.

Keď zmeníte veľkosť tvaru obsahujúceho text, automaticky sa zmení aj veľkosť textu tak, aby sa prispôsobil. Ale ak iný tvar na rovnakej úrovni v danom obrázku SmartArt nemá priestor na zobrazenie väčšieho textu, veľkosť textu ostane nezmenená pre všetky tvary na danej úrovni. Ďalej platí, že ak ste predtým veľkosť textu v niektorom tvare prispôsobili, jeho veľkosť sa v danom tvare nezmení.

Nasledovný obrázok SmartArt má napríklad tri tvary rovnakej veľkosti.

Obrázok SmartArt Vodorovný proces 1 s tromi rovnakými tvarmi

Ak do prvého tvaru pridáte ďalší text a potom tvar zmenšíte, ostatné dva tvary sa trochu zmenšia a veľkosť textu sa zmenší vo všetkých troch tvaroch.

Obrázok SmartArt Vodorovný proces 1 s menším prvým tvarom

Ak teraz zväčšíte tretí tvar, veľkosť textu sa nezväčší v žiadnom tvare, pretože prvý tvar je zaplnený textom, ktorý sa už nemôže zväčšiť bez pretečenia cez okraj.

Obrázok SmartArt Vodorovný proces 1 so zmenenou veľkosťou tretieho tvaru

Ak ale zväčšíte prvý tvar, text v tomto tvare má priestor na zväčšenie a tak sa zväčší veľkosť textu aj v ostatných dvoch tvaroch.

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že ak pridávanie textu do tvaru zväčšuje veľkosť tvaru, tak aj zväčšenie veľkosti textu zväčší veľkosť tvaru. A opačne, ak odstránenie textu z tvaru spôsobuje zmenšenie tvaru, tak aj zmenšenie veľkosti textu spôsobí zmenšenie tvaru. Zväčšovanie alebo zmenšovanie veľkosti textu však neznamená automatickú zmenu veľkosti všetkých tvarov, čo závisí aj od vybratého rozloženia obrázka SmartArt.

Vybraté rozloženie obrázka SmartArt určuje aj to, či sa pri zmene veľkosti celého obrázka SmartArt tvary v obrázku proporcionálne prispôsobia alebo sa upravia tak, aby sa dosiahlo ich optimálne rozloženie a pohyb.

Zmena veľkosti spojených tvarov

Spojené tvary sú tvary, ktorých kombináciou sa vytvorí väčší tvar. Obrázok SmartArt väčšinou obsahuje niekoľko väčších tvarov. Ak v obrázku SmartArt vyberiete všetky spojené tvary (napríklad tvary v rozložení Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením v type Zoznam) a potom zmeníte ich veľkosť, obrázok SmartArt sa môže zdať zdeformovaný. V nasledujúcom príklade sú vybraté všetky súvisiace tvary vo väčšom tvare. Ak chcete zmeniť veľkosť len jedného zo spojených tvarov, napríklad malého kruhového tvaru (zástupný symbol obrázka so slnkom a horami), musíte vybrať len daný tvar. Ak chcete zmeniť veľkosť celého väčšieho tvaru, vyberte všetky spojené tvary tak, ako je to zobrazené nižšie.

Rozloženie Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením so zobrazením vybratých spojených tvarov

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena veľkosti jednotlivého tvaru

  1. Kliknite na tvar, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

Ak chcete zmeniť veľkosť viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a zároveň klikajte na ďalšie tvary.

  1. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Tvary vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

Obrázok skupiny Tvary

  • Ak chcete tvar zväčšiť, kliknite na položku Väčšie.
  • Ak chcete tvar zmenšiť, kliknite na položku Menšie.

 Poznámky: 

Obrázok karty Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

 Dôležité upozornenie.   Všetky zmeny geometrie, farby, štýlu, veľkosti, umiestnenia alebo efektov vykonané v danom tvare alebo v ostatných tvaroch obrázka SmartArt sa stratia.

  • Ak zmeníte rozloženie obrázka SmartArt, vykonané zmeny veľkosti, umiestnenia, otočenia, zrkadlenia, smerovania (zľava doprava alebo sprava doľava) a geometrie tvaru sa nemusia preniesť do nového rozloženia. Ak sa však prepnete do pôvodného rozloženia pred uložením a zatvorením dokumentu systému produktov Microsoft Office 2007, v pôvodnom rozložení sa znova zobrazia všetky prispôsobenia. Niektoré prispôsobenia sa neprenesú, pretože by v novom rozložení neboli vhodné.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena veľkosti celého obrázka SmartArt

  1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
  2. Umiestnite kurzor na rukoväť v orámovaní obrázka SmartArt a po zmene tvaru kurzora na Obojstranná šípka   posúvaním rukoväte obrázok SmartArt zmenšite alebo zväčšite.

 Tip.   Celý obrázok SmartArt je možné aj premiestniť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007