Premiestnenie tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete premiestniť.

Ak chcete premiestniť viacero tvarov, kliknite na prvý tvar, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 1. Vyberte niektorú z nasledovných možností:
  • Presuňte tvar na nové miesto.
  • Tvar premiestnite požadovaným smerom pomocou klávesov ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA.
  • Ak chcete premiestniť alebo posunúť tvar po malých krokoch, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA.

Pri posúvaní sa tvar premiestňuje o jednu medzeru na mriežke (mriežka: skupina pretínajúcich sa čiar slúžiacich na zarovnávanie objektov.). Mriežka sa v prezentácii nezobrazuje a čiary sa nevytlačia. Ak je možnosť Prichytiť k mriežke vypnutá, tvar sa posunie o jeden pixel (pixel: základná merná jednotka, ktorú používa zobrazovací hardvér počítača na kreslenie obrázkov na obrazovke. Z týchto jednotiek, ktoré sa často zobrazujú ako malé bodky, sa skladajú obrázky zobrazené na obrazovke.). Možnosť Prichytiť k mriežke zarovnáva objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky a na základe predvoleného nastavenia je zapnutá a pracuje, aj keď mriežka nie je zobrazená. Ak chcete vypnúť možnosť Prichytiť k mriežke alebo zmeniť medzery mriežky, v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na tlačidlo Zarovnať. Kliknite na položku Nastavenia mriežky a zrušte začiarknutie políčka Prichytiť k mriežke alebo zmeňte číslo v poli Medzery v časti Nastavenie mriežky.

Základný blokový zoznam s mriežkou

Obr. 1  Rozloženie obrázka SmartArt Základný blokový zoznam so zobrazenou mriežkou

 Poznámky: 

 • V závislosti od používaného rozloženia obrázka SmartArt môže platiť, že ak premiestnite tvar, ktorý má príbuzný tvar, napríklad šípku alebo čiaru, príbuzný tvar sa tiež premiestni.
 • Ak vytvoríte priestorový obrázok SmartArt použitím priestorového rýchleho štýlu so zobrazením perspektívy, musíte najprv prepnúť na plošnú scénu, ak chcete tvary presunúť. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Tvary kliknite na položku Upraviť v plošnom zobrazení. Premiestnite tvar a potom opäť kliknite na položku Upraviť v plošnom zobrazení. Na prepínanie medzi plošným a priestorovým zobrazením je potrebné kliknúť na položku Upraviť v plošnom zobrazení v skupine Tvary na karte Formát. Položka Upraviť v plošnom zobrazení je kľúč, ktorý dočasne odomkne obrázok SmartArt na vykonanie úprav, aby ste mohli zmeniť pozíciu a veľkosť tvarov. Priestorový štýl je však v obrázku SmartArt naďalej použitý a po ďalšom kliknutí na položku Upraviť v plošnom zobrazení sa znova zobrazí.
 • Aj keď môžete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Prichytiť objekty k iným objektom, nefunguje to pre tvary v obrázku SmartArt. Možnosť Prichytiť objekty k iným objektom umožňuje automatické zarovnanie premiestňovaných tvarov k okrajom blízkych tvarov.
 • Tvar môžete aj otáčať alebo môžete celý obrázok SmartArt premiestniť.
 
 
Platí pre:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007