Kopírovanie a návrh snímok

Pri kopírovaní snímky alebo jej prvkov (napríklad textu, tabuliek alebo tvarov) do iných prezentácií alebo v rámci jednej prezentácie môžete zachovať pôvodný štýl návrhu alebo uplatniť štýly cieľovej prezentácie.

Kopírovanie a prilepenie snímok

Ak prilepujete kopírovanú snímku za snímku s odlišnou šablónou návrhov (šablóna návrhu: súbor obsahujúci štýly prezentácie, vrátane typu a veľkosti odrážok a písiem, veľkostí a umiestnení zástupných symbolov, vzhľadu a výplne pozadia, farebných schém, predlohy snímky a voliteľnej predlohy nadpisov.), prilepená snímka prevezme jej štýly. Pomocou tlačidla Možnosti prilepenia vzhľad tlačidla, ktoré sa zobrazí pri prilepenej snímke na karte Prehľad alebo Snímky v normálnom zobrazení alebo na table Snímka, je možné zachovať pôvodné štýly návrhu danej snímky.

Tlačidlo Možnosti prilepenia so zobrazenou ponukou

bublina 1  Tlačidlo Možnosti prilepenia sa zobrazí pod prilepenou snímkou.

bublina 2  Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia možnosti formátovania štýlu návrhu.

Ak chcete obnoviť pôvodné štýly snímky, kliknite na možnosť ponuky Ponechať formátovanie zdroja. Výberom predvolenej možnosti Použiť formátovanie šablóny návrhov sa použijú štýly aktuálnej šablóny.

 Poznámka.   Ak sa nezobrazuje tlačidlo Možnosti prilepenia, pravdepodobne nie je zapnuté. Ak ho chcete zapnúť, v ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti a potom na karte Úpravy v časti Vystrihnutie a prilepenie vyberte možnosť Zobraziť tlačidlá možností prilepenia.

Kopírovanie a prilepenie tabuliek alebo tvarov

Tlačidlo Možnosti prilepenia vzhľad tlačidla sa zobrazí aj pri kopírovaní a prilepovaní tvarov alebo tabuliek, ktoré používajú šablónu návrhov odlišnú od šablóny v mieste prilepenia. Na zachovanie pôvodných štýlov môžete vybrať možnosť Ponechať formátovanie zdroja. Ak sa však v tvare alebo tabuľke nachádza text, preberie štýl aktuálnej šablóny návrhov.

Kopírovanie a prilepenie textu

Pri kopírovaní a prilepovaní textu so štýlom odlišným od štýlov v mieste prilepenia sa v ponuke tlačidla Možnosti prilepenia vzhľad tlačidla môže nachádzať možnosť Ponechať len text. Pomocou tejto možnosti môžete pre prilepený text použiť ľubovoľné formátovanie textu v cieľovom zástupnom symbole (zástupné symboly: políčka s bodkovaným alebo čiarkovaným orámovaním, ktoré sú súčasťou väčšiny rozložení snímok. Do týchto rámčekov sa zapisuje text nadpisov a základný text, prípadne sa do nich vkladajú objekty, ako sú napríklad grafy, tabuľky alebo obrázky.). Ak napríklad prilepíte text do zástupného symbolu, v ktorom bol prispôsobený text, prilepený text preberie štýly šablóny návrhov, a nie prispôsobené štýly. Výberom možnosti Ponechať len text sa zmení štýl textu na prispôsobené štýly.

Kopírovanie snímok pomocou dialógového okna Hľadanie snímok

Ďalším spôsobom kopírovania snímok je ich vkladanie pomocou dialógového okna Hľadanie snímok. V tomto dialógovom okne môžete vybrať požadované snímky bez toho, aby ste museli otvoriť prezentáciu. Okrem toho tu môžete zadať cesty k prezentáciám, z ktorých často kopírujete.

Pri kopírovaní snímok v dialógovom okne Hľadanie snímok môžete pred vložením snímky vybrať alebo zrušiť výber možnosti Ponechať formátovanie zdroja. Ak vyberiete túto možnosť, vložená snímka si zachová svoje pôvodné formátovanie. Ak zrušíte začiarknutie daného políčka, snímka prevezme štýly snímky, za ktorú bola prilepená.

Ako?

Kopírovanie a prilepenie snímok

Kopírovanie snímok pomocou dialógového okna Hľadanie snímok

Kopírovanie a prilepenie textu

Kopírovanie a prilepenie tabuliek a tvarov

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2003