Klávesové skratky pre program PowerPoint 2007

Kľúč k používaniu klávesových skratiek

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

 Poznámka.   Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kláves TAB na výber položky Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Pomocník online

ZobraziťKlávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie okna Pomocníka. F1
Zatvorenie okna Pomocníka. ALT+F4
Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom. ALT+TAB
Prechod späť na domovskú stránku programu PowerPoint. ALT+HOME
Výber ďalšej položky v okne Pomocníka. TAB
Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka. SHIFT+TAB
Vykonanie akcie pre vybratú položku. ENTER
Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint. TAB, SHIFT+TAB
Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint. ENTER
Výber nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane položky Zobraziť všetko alebo položky Skryť všetko v hornej časti témy. TAB
Výber nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia. SHIFT+TAB
Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie. ENTER
Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť). ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE
Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Poslať ďalej). ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Posun po krátkych úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka. ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL
Posun po dlhších úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka. PAGE UP, PAGE DOWN
Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka). SHIFT+F10
Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť). ESC
Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť). F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

 Poznámka.   Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL+P.

CTRL+P
Zmena stavu pripojenia. Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6. F6 (pokiaľ je zaostrenie v poli Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať), TAB, ŠÍPKA NADOL
Zadajte text do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať. Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6. F6
Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie. F6
Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení. ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL
Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení. ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

ZobraziťZobrazenie a použitie okien

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie do ďalšieho okna. ALT+TAB
Prepnutie do predchádzajúceho okna. ALT+SHIFT+TAB
Zatvorenie aktívneho okna. CTRL+W alebo CTRL+F4
Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii. CTRL+F5

Presun na pracovnú tablu (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a malá veľkosť umožňuje používanie týchto príkazov počas práce na súboroch.) z inej časti okna programu (v smere hodinových ručičiek). Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.

 Poznámka.   Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT prejdite na panel s ponukami alebo pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania Microsoft Office Fluent (používateľské rozhranie), a následným stlačením klávesov CTRL+TAB prejdite do pracovnej tably. Pás s nástrojmi je súčasťou nového rozhrania Microsoft Office Fluent (používateľské rozhranie). Nahrádza viacero ponúk a panelov nástrojov a môžete na ňom ľahko nájsť všetky potrebné príkazy.

F6
Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek). SHIFT+F6
Prepnutie do nasledujúceho okna, ak je otvorených viac okien. CTRL+F6
Prepnutie do predchádzajúceho okna. CTRL+SHIFT+F6
Vykonanie príkazu Premiestniť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením kláves so šípkami premiestnite okno a po skončení stlačte kláves ESC. CTRL+F7
Vykonanie príkazu Veľkosť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením kláves so šípkami zmeňte veľkosť okna a po skončení stlačte kláves ESC. CTRL+F8
Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office). CTRL+F9
Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna. CTRL+F10
Skopírovanie obrázka obrazovky do Schránky. PRINT SCREEN
Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky. ALT+PRINT SCREEN

ZobraziťZmena typu písma alebo jeho veľkosti.

Požadovaná akcia Klávesy
Zmena typu písma. CTRL+SHIFT+F
Zmena veľkosti písma. CTRL+SHIFT+P
Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu. CTRL+SHIFT+>
Zmenšenie veľkosti písma textu. CTRL+SHIFT+<

ZobraziťPresun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia Klávesy
Posun o jeden znak doľava. ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jeden znak doprava. ŠÍPKA DOPRAVA
Posun o jeden riadok nahor. ŠÍPKA NAHOR
Posun o jeden riadok nadol. ŠÍPKA NADOL
Posun o jedno slovo doľava. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jedno slovo doprava. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
Posun na koniec riadka. END
Posun na začiatok riadka. HOME
Posun o odsek nahor. CTRL+ŠÍPKA NAHOR
Posun o odsek nadol. CTRL+ŠÍPKA NADOL
Posun na koniec textového poľa. CTRL+END
Posun na začiatok textového poľa. CTRL+HOME
Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu v programe Microsoft Office PowerPoint. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky ako pôvodná snímka. CTRL+ENTER
Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať. SHIFT+F4

ZobraziťHľadanie a nahradenie

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie dialógového okna Hľadať. CTRL+F
Otvorenie dialógového okna Nahradiť. CTRL+H
Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať. SHIFT+F4

ZobraziťPresun a práca v tabuľkách

Požadovaná akcia Klávesy
Presun do ďalšej bunky. TAB
Presun do predchádzajúcej bunky. SHIFT+TAB
Presun do ďalšieho riadka. ŠÍPKA NADOL
Presun do predchádzajúceho riadka. ŠÍPKA NAHOR
Vloženie tabulátora do bunky. CTRL+TAB
Začatie nového odseku. ENTER
Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky. Kláves TAB na konci posledného riadka

ZobraziťPrístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na pracovnú tablu (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a malá veľkosť umožňuje používanie týchto príkazov počas práce na súboroch.) z inej tably v okne programu. (Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.) F6
Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table v prípade, že je pracovná tabla aktívna. TAB, SHIFT+TAB
Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably. CTRL+ŠÍPKA NADOL
Prechod medzi voľbami vo vybratých vedľajších ponukách alebo prechod v rámci určitých možností v skupine možností. ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR
Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená vybratému tlačidlu. MEDZERNÍK alebo ENTER
Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie. SHIFT+F10
Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená. HOME, END
Posun nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie. PAGE UP, PAGE DOWN
Presun do hornej alebo dolnej časti vybratého zoznamu galérie. HOME, END
Zatvorenie pracovnej tably. CTRL+MEDZERNÍK, C
Otvorenie Schránky. ALT+H, F, O

ZobraziťProgram Access a používanie inteligentných značiek

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre inteligentnú značku. Ak sa vyskytuje viac inteligentných značiek, prepne na ďalšiu inteligentnú značku a zobrazí jej ponuku alebo hlásenie. ALT+SHIFT+F10
Výber nasledujúcej položky v ponuke inteligentnej značky. ŠÍPKA NADOL
Výber predchádzajúcej položky v ponuke inteligentnej značky. ŠÍPKA NAHOR
Vykonanie akcie vybratej položky v ponuke inteligentnej značky. ENTER
Zatvorenie ponuky alebo hlásenia inteligentnej značky. ESC
Tipy
 • Na každé zobrazenie inteligentnej značky môžete byť upozornení zvukom. Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.
 • Ak máte prístup na web, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office si môžete prevziať na webovej lokalite Microsoft Office Online. Po nainštalovaní zvukových súborov vykonajte nasledujúce kroky v programoch Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007:
  1. Stlačte kombináciu klávesov ALT+F na aktiváciu tlačidla Microsoft Office Vzhľad tlačidla a potom stlačte písmeno I pre zobrazenie položky Možnosti programu.
  2. Stlačte kláves A na prechod do položky Rozšírené alebo na jej vyhľadanie použite klávesy ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL.
  3. V téme Všeobecné v kategórii Rozšírené stlačte kombináciu klávesov ALT+F na začiarknutie políčka Poskytnúť odozvu so zvukom, stlačte kláves TAB, pokiaľ sa nezobrazí tlačidlo OK a potom stlačte kláves ENTER.

 Poznámka.   Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia tohto políčka ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

ZobraziťZmena veľkosti pracovnej tably

 1. Na pracovnej table (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a malá veľkosť umožňuje používanie týchto príkazov počas práce na súboroch.) stlačte kombináciu klávesov CTRL+MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka ďalších príkazov.
 2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.
 3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním CTRL+ klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

 Poznámka.   Po ukončení zmeny veľkosti stlačte kláves ESC.

ZobraziťPoužitie dialógových okien

Požadovaná akcia Klávesy
Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností. TAB
Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností. SHIFT+TAB
Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne. CTRL+TAB
Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne. CTRL+SHIFT+TAB
Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. ALT+ŠÍPKA NADOL
Ak je zoznam zatvorený, otvorí ho a prejde na danú možnosť v zozname. Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname
Prechádzanie medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností. Klávesy so šípkami
Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna. ESC
Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka. MEDZERNÍK
Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka. ALT+ písmeno podčiarknuté v možnosti
Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne. ENTER

ZobraziťPoužitie editovacích polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého zadáte alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia Klávesy
Presun na začiatok položky. HOME
Presun na koniec položky. END
Posun o jeden znak doľava alebo doprava ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA
Posun o jedno slovo doľava. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jedno slovo doprava. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava. SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber od umiestnenia kurzora po začiatok zadaného textu. SHIFT+HOME
Výber od umiestnenia kurzora po koniec zadaného textu. SHIFT+END

ZobraziťPoužitie dialógových okien Otvorenie a Uložiť ako

Požadovaná akcia Klávesy
Presun do predchádzajúceho priečinka. Vzhľad tlačidla ALT+1
Tlačidlo O úroveň vyššie Vzhľad tlačidla : Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, než je otvorený priečinok. ALT+2
Tlačidlo Odstrániť Vzhľad tlačidla : Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru. ALT+3 or DELETE
Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok Vzhľad tlačidla : Vytvorenie nového priečinka. ALT+4
Tlačidlo Zobrazenia Vzhľad tlačidla : Prepínanie medzi dostupnými zobrazeniami priečinka. ALT+5
Tlačidlo Nástroje: Zobrazenie ponuky Nástroje. ALT+L
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor. SHIFT+F10
Prechádzanie medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne. TAB
Otvorenie zoznamu Kde hľadať. F4 alebo ALT+I
Obnovenie zoznamu súborov. F5

Navigácia na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania Office Fluent (používateľské rozhranie)

ZobraziťPrístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

 1. Stlačte kláves ALT.

Klávesové tipy sa zobrazujú nad každou funkciou, ktorá je v aktuálnom zobrazení k dispozícii. Nasledovný príklad je z programu Microsoft Office Word.

Pás s nástrojmi so zobrazenými tipmi na stlačenie klávesov

Vyššie uvedený obrázok pochádza z lokality Školenia na lokalite Microsoft Office Online.

 1. Stlačte kláves s písmenom, ktorý je zobrazený v klávesových tipoch nad požadovanou funkciou.
 2. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.
 3. Stláčajte klávesy, kým nestlačíte klávesu s písmenom požadovaného príkazu alebo ovládacieho prvku. V niektorých prípadoch je potrebné najprv stlačiť kláves s písmenom skupiny, ktorá obsahuje príslušný príkaz. Kombináciou kláves ALT+H, F, S prejdete do zoznamu Veľkosť v skupine Písmo.

 Poznámka.   Ak chcete zrušiť prebiehajúcu akciu a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

ZobraziťZmena aktívneho prvku pomocou klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s pásom s nástrojmi je presúvanie sa klávesmi po jednotlivých kartách a príkazoch, kým požadovanú kartu alebo príkaz nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby, ako sa presúvať po ovládacích prvkoch bez použitia myši.

Požadovaná akcia Klávesy
Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov (prístupový kláves: kombinácia klávesov (napríklad ALT+F), ktorá presunie výber na ponuku, príkaz alebo ovládací prvok bez použitia myši.). ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.
Presun doľava alebo doprava na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi. F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA
Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi. CTRL+F1
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybraný príkaz. SHIFT+F10

Presun zamerania s cieľom vybrať každú z nasledujúcich oblastí okna:

F6
Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu. TAB, SHIFT+TAB
Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi. ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA
Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi. MEDZERNÍK alebo ENTER
Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi. MEDZERNÍK alebo ENTER
Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu. ENTER
Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presun zamerania späť na dokument. ENTER
Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.) F1

Bežné úlohy v programe Microsoft Office PowerPoint

ZobraziťPresun medzi tablami

Požadovaná akcia Klávesy
Presun v smere hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení. F6
Presun proti smeru hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení. SHIFT+F6
Prepnutie medzi kartami Snímky a Prehľad v tablách Prehľad a Snímky v normálnom zobrazení. CTRL+SHIFT+TAB

ZobraziťPráca v prehľade

Požadovaná akcia Klávesy
Zvýšenie úrovne odseku. ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Zníženie úrovne odseku. ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Presun vybraných odsekov nahor. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Presun vybraných odsekov smerom dole. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Zobrazenie úrovne nadpisu 1. ALT+SHIFT+1
Rozbalenie textu pod nadpisom. ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS
Zbalenie textu pod nadpisom. ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS

ZobraziťPráca s tvarmi, obrázkami, poľami, objektmi a objektmi WordArt

ZobraziťVloženie tvaru

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N, potom S a potom H na výber položky Tvary.
 2. Klávesy so šípkami umožňujú prechod kategóriami tvarov a výber požadovaného tvaru.
 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER na vloženie vybraného tvaru.

ZobraziťVloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT a potom stlačte kláves N.
 2. Stlačte kláves TAB na presun do položky Textové pole, ktorá sa nachádza na karte Vložiť v skupine Text.
 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER na vloženie textového poľa.

ZobraziťVloženie objektu

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a potom J na výber položky Objekt.
 2. Klávesy so šípkami umožňujú prechod medzi objektmi.
 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER na vloženie požadovaného objektu.

ZobraziťVloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N, potom W na výber objektu WordArt.
 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.
 3. Zadajte požadovaný text.

ZobraziťVýber tvaru

 Poznámka.   Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Ak chcete vybrať jeden tvar, stláčaním klávesu TAB postupujte dopredu cez objekty (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT+TAB v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte.
 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu.

ZobraziťZoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov a objektov WordArt

 • Ak chcete zoskupovať tvary, obrázky alebo objekty WordArt vyberte položky, ktoré chcete zoskupiť a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+G.
 • Ak chcete oddeliť skupinu, vyberte danú skupinu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+G.

ZobraziťZobrazenie alebo skrytie mriežky a vodiacich čiar

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie alebo skrytie mriežky. SHIFT+F9
Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar. ALT+F9

ZobraziťKopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov objektu.
 2. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.
 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

ZobraziťVýber textu a objektov

Požadovaná akcia Klávesy
Výber jedného znaku smerom doprava. SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber jedného znaku smerom doľava. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Výber smerom na koniec slova. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber smerom na začiatok slova. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Výber o jeden riadok nahor. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Výber o jeden riadok nadol. SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Výber objektu (s vybratým textom v objekte). ESC
Výber objektu (s vybratým objektom). TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt
Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom). ENTER
Výber všetkých objektov. CTRL+A (na karte Snímky)
Výber všetkých snímok. CTRL+A (v zobrazení radenia snímok)
Výber celého textu. CTRL+A (na karte Prehľad)

ZobraziťOdstránenie a kopírovanie textu a objektov

Požadovaná akcia Klávesy
Odstránenie jedného znaku doľava. BACKSPACE
Odstránenie jedného slova doľava. CTRL+BACKSPACE
Odstránenie jedného znaku doprava. DELETE
Odstránenie jedného slova doprava. CTRL+DELETE
Vystrihnutie vybratého objektu. CTRL+X
Kopírovanie vybratého objektu. CTRL+C
Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov. CTRL+V
Vrátenie poslednej akcie späť. CTRL+Z
Zopakovanie poslednej akcie. CTRL+Y
Kopírovanie len formátovania. CTRL+SHIFT+C
Prilepenie len formátovania. CTRL+SHIFT+V
Prilepenie špeciálne. CTRL+ALT+B

ZobraziťPresun v texte

Požadovaná akcia Klávesy
Posun o jeden znak doľava. ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jeden znak doprava. ŠÍPKA DOPRAVA
Posun o jeden riadok nahor. ŠÍPKA NAHOR
Posun o jeden riadok nadol. ŠÍPKA NADOL
Posun o jedno slovo doľava. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jedno slovo doprava. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
Posun na koniec riadka. END
Posun na začiatok riadka. HOME
Posun o odsek nahor. CTRL+ŠÍPKA NAHOR
Posun o odsek nadol. CTRL+ŠÍPKA NADOL
Posun na koniec textového poľa. CTRL+END
Posun na začiatok textového poľa. CTRL+HOME
Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky ako pôvodná snímka. CTRL+ENTER
Prechod na zopakovanie poslednej akcie Hľadať. SHIFT+F4

ZobraziťPresun a práca v tabuľkách

Požadovaná akcia Klávesy
Presun do ďalšej bunky. TAB
Presun do predchádzajúcej bunky. SHIFT+TAB
Presun do ďalšieho riadka. ŠÍPKA NADOL
Presun do predchádzajúceho riadka. ŠÍPKA NAHOR
Vloženie tabulátora do bunky. CTRL+TAB
Začatie nového odseku. ENTER
Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky. Kláves TAB na konci posledného riadka

ZobraziťÚprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.
 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.
 3. Stlačte kláves ŠÍPKA NADOL na výber položky Objekt Pracovný hárok a potom na výber položky Úpravy.

ZobraziťFormátovanie a zarovnanie znakov a odsekov

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma. CTRL+SHIFT+F
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu veľkosti písma. CTRL+SHIFT+P
Zväčšenie veľkosti písma. CTRL+SHIFT+>
Zmenšenie veľkosti písma. CTRL+SHIFT+<

Použitie formátov znakov

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov. CTRL+T
Zmena malých a veľkých písmen vo vete. SHIFT+F3
Použitie tučného písma. CTRL+B
Použitie podčiarknutia. CTRL+U
Použitie kurzívy. CTRL+I
Použitie dolného indexu (automatické medzery). CTRL+ZNAK ROVNOSTI
Použitie horného indexu (automatické medzery). CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS
Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako napríklad horný index alebo dolný index. CTRL+MEDZERNÍK
Vloženie hypertextového prepojenia. CTRL+K

Kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia Klávesy
Kopírovanie formátov. CTRL+SHIFT+C
Prilepenie formátov. CTRL+SHIFT+V

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia Klávesy
Centrovanie odseku. CTRL+E
Zarovnanie odseku podľa okraja. CTRL+J
Zarovnanie odseku vľavo. CTRL+L
Zarovnanie odseku vpravo. CTRL+R

ZobraziťSpustenie prezentácie

Počas spustenia prezentácie v režime celej obrazovky môžete použiť nasledovné klávesové skratky.

Požadovaná akcia Klávesy
Spustiť prezentáciu od začiatku. F5
Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku. N, ENTER, PAGE DOWN, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NADOL alebo MEDZERNÍK
Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku. P, PAGE UP, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo BACKSPACE
Prechod na číslo snímky. číslo+ENTER
Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky. B alebo PERIOD
Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky. W alebo COMMA
Ukončenie alebo reštart automatickej prezentácie. S
Ukončenie prezentácie. ESC alebo HYPHEN
Vymazanie poznámok na obrazovke. E
Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá. H
Nastavenie nového časovania počas skúšania. U
Použitie pôvodného časovania počas skúšania. O
Použitie kliknutie myšou na prechod počas skúšania. P
Vrátenie späť na prvú snímku. 1+ENTER
Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na pero. CTRL+P
Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na šípku. CTRL+A
Okamžité zobrazenie ukazovateľa a navigačného tlačidla. CTRL+H
Skrytie ukazovateľa a navigačného tlačidla počas 15 sekúnd. CTRL+U
Zobrazenie kontextovej ponuky. SHIFT+F10
Prechod na prvé alebo ďalšie hypertextové prepojenie na snímke. TAB
Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na snímke. SHIFT+TAB
Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia. ENTER pokiaľ je vybrané hypertextové prepojenie

 Tip.   Stlačením klávesu F1 počas prezentácie zobrazíte zoznam ovládacích prvkov.

ZobraziťPrehľadávanie webových prezentácií

Nasledovné klávesy slúžia na prezeranie webovej prezentácie v programe Microsoft Internet Explorer 4.0 alebo jeho novšej verzii.

Požadovaná akcia Klávesy
Posun dopredu pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia. TAB
Prechod späť pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia. SHIFT+TAB
Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia. ENTER
Prechod na ďalšiu snímku. MEDZERNÍK
Prechod na predchádzajúcu snímku. BACKSPACE

ZobraziťPoužitie funkcie tably výberu

Použitie nasledovných klávesových skratiek v table výberu.

Požadovaná akcia Klávesy
Spustenie tably výberu. ALT, J, D, A a potom P
Prepínanie medzi rôznymi tablami. F6
Zobrazenie kontextovej ponuky. SHIFT+F10
Presun na jednu položku alebo skupinu. ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL
Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny. ŠÍPKA DOĽAVA
Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine. ŠÍPKA DOPRAVA
Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín. * (len na numerickej klávesnici)
Rozbalenie ohniskovej skupiny. + (len na numerickej klávesnici)
Zbalenie ohniskovej skupiny. - (len na numerickej klávesnici)
Presun na položku a výber danej položky. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Výber ohniskovej položky. MEDZERNÍK alebo ENTER
Zrušenie výberu ohniskovej položky. SHIFT+MEDZERNÍK alebo SHIFT+ENTER
Presun vybratej položky dopredu. CTRL+SHIFT+F
Presun vybratej položky dozadu. CTRL+SHIFT+B
Zobrazenie alebo skrytie ohniskovej položky. CTRL+SHIFT+S
Premenovanie ohniskovej položky. F2
Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko. TAB alebo SHIFT+TAB
Zbalenie všetkých skupín. ALT+SHIFT+1
Rozbalenie všetkých skupín. ALT+SHIFT+9

Ak chcete priradiť vlastné klávesové skratky k položkám ponuky, zaznamenaným makrám a ku kódu programu Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): verzia jazyka Microsoft Visual Basic pre makrá, ktorá sa používa na programovanie aplikácií systému Microsoft Windows a je zahrnutá do viacerých programov od spoločnosti Microsoft.) v programe Office PowerPoint 2007, musíte použiť iný doplnok, napríklad aplikácia Shortcut Manager pre program PowerPoint, ktorá je k dispozícii na lokalite Doplnky programu OfficeOne pre program PowerPoint (v angličtine).

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2007