Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov

S doplnkom Business Contact Manager pre program Outlook možno prispôsobovať formuláre pridávaním polí relevantných pre podnik, odstraňovaním nepotrebných polí a presúvaním polí na zdôraznenie najdôležitejších informácií. Možno vytvárať nové formuláre, pridávať zoznamy, prispôsobovať zostavy, meniť etapy predaja a hlavné kritériá hodnotenia a vyberať polia pre vizitky kontaktu.

Tento článok obsahuje informácie o vytváraní a prispôsobovaní formulárov a o vytváraní a úprave zoznamov.

 Poznámka.   Formuláre môže prispôsobiť iba vlastník databázy.

Informácie o prispôsobení zostáv, zmene etáp predaja, obchodných činností a pripomienok, o zmene hlavných kritérií hodnotenia a o vizitkách kontaktu nájdete v nasledujúcich článkoch:

Čo chcete urobiť?


Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie nového typu záznamu

Doplnok Business Contact Manager pre program Outlook obsahuje niekoľko rôznych typov prispôsobiteľných formulárov alebo typov záznamov vrátane nasledujúcich: Zákazník (zákazník: spoločnosť alebo organizácia, s ktorou obchodujete. Ak sa poskytujú služby, napríklad zubná alebo zdravotná starostlivosť, zákazník môže byť aj klientom.), Obchodný kontakt (obchodný kontakt: osoba, s ktorou obchodujete v spoločnosti alebo organizácii.), Potenciálny zákazník (potenciálny zákazník: potenciálny klient, ktorého musí kontaktovať obchodník a ktorý je následne kvalifikovaný alebo diskvalifikovaný ako obchodná príležitosť.), Príležitosť (príležitosť: šanca predať produkty alebo služby zákazníkovi alebo obchodnému kontaktu.) a Obchodný projekt (obchodný projekt: projekt vytvorený v doplnku Business Contact Manager pre program Outlook. Obchodný projekt pozostáva z jednej alebo viacerých projektových úloh.).

Predvolené formuláre môžete začať používať bez toho, aby ste ich menili, môžete ale tiež vytvoriť nové typy záznamov, ktoré vyhovujú potrebám podniku.

Formuláre je možné upraviť aj pridaním alebo odstránením polí. Ďalšie informácie nájdete ďalej v tomto článku v časti Pridanie alebo odstránenie poľa.

Nové typy záznamov musia byť založené na zázname typu Zákazník alebo Obchodný kontakt. Spôsob prepojenia záznamov a informácie zdieľané v týchto záznamoch sa zachovajú vo všetkých nových typoch záznamov, ktoré vytvárate.

Príklad: Veľkopredajca bicyklov vytvára vlastné typy záznamov

Veľkopredajca bicyklov si potrebuje vytvoriť záznamy Predajňa a Zamestnanec predajne.

Každá predajňa, ktorá nakupuje u veľkopredajcu, má niekoľko zamestnancov zodpovedných za nakupovanie. Veľkopredajca bicyklov predáva tovar mnohým predajniam, z ktorých každá má vlastných zamestnancov rozhodujúcich o nakúpe. Veľkopredajca potrebuje priradiť jednotlivých zamestnancov príslušným predajniam, aby pri zobrazení informácií o určitej predajni mal k dispozícii zoznam jej zamestnancov a všetku ich komunikáciu.

Preto si veľkopredajca vytvorí záznam Predajňa založený na type záznamu Zákazník a záznam Zamestnanec predajne založený na type záznamu Obchodný kontakt. Veľkopredajca sa rozhodne založiť záznam Predajňa na zázname Zákazník, pretože záznamy typu Zákazník zobrazujú zoznam príslušných obchodných kontaktov a históriu celej komunikácie s každým obchodným kontaktom.

Vytvorenie vlastného typu záznamu

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 1. Kliknite na kartu Business Contact Manager.
 2. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť a potom na položku Prispôsobiť typy záznamov.
 3. V dialógovom okne Prispôsobiť typy záznamov vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Kliknite na tlačidlo Nový typ obchodného kontaktu, ak chcete vytvoriť nový formulár založený na zázname typu Obchodný kontakt.
  • Kliknite na tlačidlo Nový typ zákazníka, ak chcete vytvoriť nový formulár založený na zázname typu Zákazník.

Dialógové okno Prispôsobiť typy záznamov so zvýrazneným tlačidlom Nový typ obchodného kontaktu a tlačidlom Nový typ zákazníka.


 Poznámky: 

 • Ak potrebujete nový typ záznamu pre jednotlivcov, vyberte Nový typ obchodného kontaktu.
 • Ak potrebujete nový typ záznamov pre organizácie alebo skupiny v rámci väčšej organizácie, kliknite na položku Nový typ zákazníka. Všetky položky komunikácie z ľubovoľného záznamu, ktorý je prepojený so zákazníkom, sú uvedené v zázname Zákazník v histórii komunikácie. Ďalšie informácie o záznamoch typu Zákazník nájdete v časti Ukladanie informácií o zákazníkoch v doplnku Business Contact Manager.
 1. V dialógovom okne Nový typ obchodného kontaktu alebo Nový typ zákazníka zadajte v jednotnom alebo množnom čísle názov nového typu záznamu.
 2. Ak chcete zmeniť ikonu, ktorá sa zobrazí pri každom zázname tohto typu, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Nový typ záznamu sa zobrazí v zozname typov záznamov v dialógovom okne Prispôsobiť typy záznamov.

 Poznámka.   Nový typ záznamu obsahuje všetky predvolené strany a polia zákazníka alebo obchodného kontaktu, na ktorom je založený. Neobsahuje žiadne prispôsobené strany ani polia, ktoré ste pridali do iných formulárov. Informácie o prispôsobení formulára zmenou strán a polí nájdete v nasledujúcej časti Prispôsobenie formulára.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prispôsobenie formulára

Formuláre možno prispôsobiť niekoľkými spôsobmi – pridaním alebo odstránení ich strán, sekcií a polí. Polia môžete usporiadať podľa potrieb podniku.

 Poznámka.   Formuláre môže prispôsobovať iba vlastník databázy.

Vlastné formuláre môžete exportovať a zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie o exporte nájdete v časti Export obchodných záznamov z doplnku Business Contact Manager.

 Dôležité upozornenie.   Všetky zmeny, ktoré vykonáte vo formulári, sa prejavia vo všetkých záznamoch daného typu. Napríklad pri odstránení poľa z formulára Obchodný kontakt sa toto pole odstráni zo všetkých záznamov typu Obchodný kontakt.

Obsah tejto časti


Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Otvorenie formulára na prispôsobenie

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 1. Kliknite na kartu Business Contact Manager.
 2. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť a potom na položku Prispôsobiť typy záznamov.
 3. V zozname kliknite na typ záznamu, ktorý chcete prispôsobiť, a potom kliknite na tlačidlo Prispôsobiť formulár.

Dialógové okno Prispôsobiť typy záznamov so zvýrazneným tlačidlom Prispôsobiť formulár.

 Tip.   Prispôsobiť možno každý formulár, ktorý otvoríte. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Prispôsobiť na tlačidlo Rozloženie formulára.

Otvorí sa prispôsobiteľná verzia formulára. Vo formulári je teraz možné pridať a odstrániť strany, sekcie a polia a zmeniť usporiadanie sekcií a polí.

 Poznámka.   Predvolene sa zobrazí stránka Všeobecné. Ak chcete zobraziť inú stránku, na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Stránky na položku Zobraziť a potom kliknite na názov stránky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie novej strany

Pre každý formulár možno vytvoriť až štyri ďalšie stránky. Väčšina formulárov predvolene obsahuje stránky Všeobecné, Podrobnosti a História.

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.
 2. Na karte Prispôsobiť v skupine Stránky kliknite na položku Zobraziť Ikona Zobraziť a potom kliknite na položku Stránka používateľa 1 alebo na niektorú inú stránku používateľa.

Zobrazí sa prázdna stránka.

 Poznámka.   Ak sa názov stránky končí slovom (skrytá), stránka je predvolene skrytá. Ak chcete na tejto stránka formulára zadávať údaje, musíte vypnúť funkciu Skryť.

 1. Ak je stránka skrytá a chcete ju zobraziť, vypnite funkciu Skryť. V skupine Stránky kliknite na položku Skryť Ikona Skryť.

 Poznámka.   Ak chcete overiť, či sa stránka zobrazuje, v skupine Stránky kliknite na položku Zobraziť. Ak vybraná stránka neobsahuje za svojím názvom slovo (skrytá), stránka sa zobrazuje.

Teraz je možné stránku premenovať a pridať do nej sekcie alebo polia. Ďalšie informácie nájdete v častiach Pridanie alebo odstránenie sekcií a Pridanie alebo odstránenie polí.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pomenovanie alebo premenovanie stránky

 1. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Stránky na položku Zobraziť a potom kliknite na stránku, ktorú chcete premenovať.
 2. V skupine Stránky kliknite na položku Premenovať stránku Ikona Premenovať stránku.
 3. Do poľa Názov stránky zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie sekcií

Informácie vo formulári sú usporiadané do sekcií. Napríklad na formulári Obchodný kontakt je sekcia Telefónne čísla, ktorá obsahuje rôzne polia telefónnych čísel, napríklad polia Do práce a Domov.

Obrazovka rozloženia formulára Obchodný kontakt so zvýraznenou sekciou Telefónne čísla.

Pridanie sekcie

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.
 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať sekciu Ikona Pridať sekciu.
 3. Do poľa Názov sekcie zadajte názov sekcie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 Poznámka.   Ak chcete zmeniť šírku sekcie, vyberte požadovanú sekciu. Na karte Prispôsobiť kliknite na položku Široké Ikona Široké alebo na položku Úzke Ikona Úzke.

Odstránenie sekcie

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete odstrániť.

 Tip.   Vedľa názvu sekcie je zobrazená vodorovná čiara. Ak chcete vybrať sekciu, kliknite na priamo jej názov alebo na miesto v jeho tesnej blízkosti.

Vybratá sekcia telefónnych čísel

 1. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Odstrániť Ikona Odstrániť.


 Poznámky: 

 • Všetky polia, ktoré sa nachádzajú v tejto sekcii, sa odstránia, ale z databázy doplnku Business Contact Manager sa neodstránia. Ak chcete pridať polia nazad do formulára, pozrite si v tomto článku časť Pridanie poľa. Pri odstránení polí sa neodstránia polia ani údaje, ktoré sú v nich zadané. Všetky údaje zadané do polí zostávajú uložené v databáze dovtedy, kým polia natrvalo neodstránite.
 • Sekcia sa pri odstránení odstráni z databázy doplnku Business Contact Manager. Polia, ktoré sekcia obsahovala, sa spolu so sekciou neodstránia. Ak chcete sekciu znova pridať, môžete ju pridať s rovnakým názvom a potom znova pridať polia do formulára v tejto sekcii.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie polí

V doplnku Business Contact Manager pre program Outlook možno pridávať rôzne typy polí podľa požiadaviek podnikov. Typ pridaného poľa určuje typ informácií, ktoré je možné do poľa zadať alebo v ňom vybrať.

Ak chcete napríklad zadávať informácie do textového poľa, môžete pridať textové pole. Ak chcete kliknutím vyberať položky v zozname, môžete pridať vopred pripravený zoznam (známy aj pod názvom rozbaľovací zoznam) a ak chcete prepojiť alebo priradiť jeden záznam k inému, môžete pridať pole vzťahu.

Kvetinárka si môže vytvoriť textové pole s názvom Obľúbený kvet, do ktorého musia ľudia zadať druh kvetu, a kúrenár si môže vytvoriť pole so zoznamom s názvom Model pece, v ktorom sú na výber rôzne položky. Ďalšie informácie o zoznamoch nájdete v tomto článku v časti Vytvorenie alebo úprava zoznamov.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie poľa

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 Tip.   Skôr, než budete pokračovať, kliknite na sekciu, do ktorej chcete pridať pole. Ak pole nie je na požadovanom mieste, môžete ho po pridaní myšou presunúť do inej sekcie.

 1. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať polia Ikona Pridať polia.
 2. V dialógovom okne Pridať polia vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:
  • Kliknite na jedno pole v zozname a potom kliknite na položku Pridať do formulára.

Dialógové okno Pridať polia

 • Ak chcete vytvoriť nové pole alebo pridať pole, ktoré ste vytvorili pre iný formulár, kliknite na položku Nové.

V dialógovom okne Vytvoriť nové pole vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

ZobraziťVytvorenie nového poľa    

 1. Do poľa Názov poľa zadajte názov poľa.
 2. V zozname Typ údajov kliknite na typ údajov, ktorý bude pole obsahovať, napríklad na typ Číslo.
Pre údaje tohto typu Vyberte tento typ údajov
Slová alebo vety s maximálnou dĺžkou 96 znakov Text
Čísla s desatinnou čiarkou alebo bez desatinnej čiarky Číslo
Údaje v percentách Percento
Ceny, príjmy a iné peňažné údaje Mena
Odpovede na jednoduché otázky typu áno/nie, zapnuté/vypnuté, alebo pravda/nepravda Áno alebo Nie
Dátumové alebo časové informácie v ľubovoľnom formáte dostupnom v programe Outlook Dátum alebo čas
Celé čísla Celé číslo
Vopred vyplnený zoznam položiek (hodnôt) na šetrenie času a zaistenie súladu medzi formulármi Rozbaľovací zoznam
Webová adresa Adresa URL
Prepojenie na iný záznam v databáze Vzťah
 1.  Poznámka.   Po vytvorení poľa nemožno viac meniť typ údajov v poli. Ak chcete zmeniť typ údajov, pole odstráňte a potom pridajte nové s údajmi požadovaného typu.

 2. V prípade potreby kliknite v zozname Formát na formát údajov v poli.

 Poznámka.   Niektoré typy údajov majú iba jeden formát.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorené pole sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

 1. Ak chcete do formulára pridať pole, v dialógovom okne Pridať poliakliknite na pole a potom na položku Pridať do formulára.

ZobraziťPridanie poľa z iného formulára    

 1. Kliknite na položku Pridať pole z iného formulára.
 2. V zozname kliknite na pole a potom na tlačidlo OK.

 Poznámka.   Aby sa pole zobrazilo v tomto zozname, musíte ho najprv vytvoriť.

Vybrané pole sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

 1. Ak chcete do formulára pridať pole, v dialógovom okne Pridať polia kliknite na pole a potom na položku Pridať do formulára.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie poľa vzťahu

Pole vzťahu sa používa na prepojenie súvisiacich záznamov. Všetky záznamy prepojené s určitým záznamom sú uvedené na vybranom zázname označovanom ako cieľový záznam, podobne ako sú v zozname záznamov typu Zákazník uvedené všetky prepojené obchodné kontakty.

 Poznámka.   Prepojiť je možné záznamy rovnakého aj rôzneho typu.

Ak by ste chceli napríklad v databáze Vzorový podnik prepojiť maloobchodné predajne bicyklov s dodávateľmi, ktorých bicykle predajňa predáva:

 • Na prispôsobenie by ste otvorili záznam typu Dodávateľ. Do tohto typu záznamu sa pridá pole vzťahu.

Dialógové okno Prispôsobiť typy záznamov v databáze Vzorový podnik s vybratým záznamom typu Dodávateľ.

 • Do záznamu typu Dodávateľ pridajte pole vzťahu s názvom Maloobchodné predajne s predajňami ako typom cieľového záznamu a Mená dodávateľov ako názov cieľového poľa.


 Poznámky: 

 • Pridaním poľa vzťahu do pôvodného typu záznamu sa vytvorí tabuľka, v ktorej sú uvedené záznamy súvisiace s cieľovým záznamom. V tomto príklade majú záznamy dodávateľov (záznamy o pôvode) pole vzťahu, ktoré sa používa na prepojenie so záznamami predajní. Záznamy predajní (cieľové záznamy) obsahujú tabuľku, v ktorej sú uvedené záznamy príslušných prepojených dodávateľov.
 • Tabuľka ani cieľové pole sa nedá upraviť. Ak chcete zmeniť súvisiace záznamy, použite pole vzťahu. V tomto príklade prejdite na záznam dodávateľa, ak chcete odstrániť predajňu alebo pridať ďalšiu predajňu. Takto sa zmení zoznam dodávateľov v tabuľke v príslušných záznamoch predajní.

Vytvorenie nového poľa vzťahu v dialógovom okne Vytvoriť nové pole

 • Pole vzťahu používajte v záznamoch dodávateľov na ich prepojenie so záznamami maloobchodných predajní bicyklov.

Záznam dodávateľa s predajňami uvedenými v poli vzťahu Maloobchodné predajne

 • Zoznam dodávateľov, ktorí dodávajú bicykle do predajní, nájdete v cieľovom poli v záznamoch maloobchodných predajní bicyklov.

Záznam predajne so zobrazenou tabuľkou príslušných dodávateľov bicyklov

Ďalšie informácie o vzorovej podnikovej databáze nájdete v časti Informácie o databáze Adventure Works a o vzorovej podnikovej databáze.

Postup pri pridaní poľa vzťahu
 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.
 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať polia Ikona Pridať polia.
 3. V dialógovom okne Pridať polia kliknite na položku Nové.

Dialógové okno Pridať polia

 1. V dialógovom okne Vytvoriť nové pole zadajte do poľa Názov poľa názov poľa vzťahu.
 2. V zozname Typ údajov kliknite na položku Vzťah.
 3. V zozname Typ cieľového záznamu kliknite na typ záznamu, ktorý chcete prepojiť s vybraným záznamom.

 Poznámka.   Ak je typ cieľového záznamu rovnaký ako typ záznamu, ktorý prispôsobujete, Názov poľa a Názov cieľového poľa musia byť rôzne.

 1. Do poľa Názov cieľového poľa zadajte názov cieľového poľa.

 Poznámka.   Názov cieľového poľa je názov tabuľky, v ktorej sú uvedené všetky súvisiace záznamy prepojené s týmto typom cieľového záznamu.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Vybrané pole sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

 1. Ak chcete do formulára pridať pole, v dialógovom okne Pridať polia kliknite na pole, ktoré má v stĺpci Typ údajov uvedenú položku Vzťah, a potom kliknite na položku Pridať do formulára.

 Poznámka.   Pole, ktoré má v stĺpci Typ údajov uvedenú položku Vzťah, je pole na zadávanie údajov. Pole, ktoré má v zozname Typ údajov uvedenú položku Zoznam cieľov vzťahu, sa automaticky pridáva do Typu cieľového záznamu a toto pole je tabuľka všetkých súvisiacich vzťahov zadaných do poľa vzťahu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odstránenie poľa

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.
 2. Kliknite na pole, ktoré chcete z formulára odstrániť.

 Poznámka.   Požadované polia, napríklad Meno zákazníka, nemožno odstrániť.

 1. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Odstrániť Ikona Odstrániť, alebo stlačte kláves DELETE.

 Poznámka.   Pole a všetky údaje, ktoré obsahuje, možno pridať späť do formulára, pretože pole zostáva uložené v databáze doplnku Business Contact Manager. Toto pole možno pridať aj do iných formulárov pomocou dialógového okna Pridať polia.

Trvalé odstránenie poľa

 Varovanie.   Ak odstránite pole pomocou dialógového okna Pridať polia, pole sa natrvalo odstráni a všetky údaje zadané do tohto poľa sa stratia. Ak odstránite pole v prostredí formulára, pole sa odstráni iba z formulára. Ak pole pridáte späť do formulára, budete mať znova prístup k údajom.

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.
 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať polia Ikona Pridať polia.
 3. V dialógovom okne Pridať polia kliknite na pole, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 Poznámka.   Pole možno natrvalo odstrániť iba vtedy, ak sa nepoužíva na žiadnom ďalšom formulári.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Premenovanie sekcií a úprava polí

Premenovať sa dá ľubovoľná sekcia formulára, ale premenovať môžete iba tie polia, ktoré ste vytvorili.

Polia je možné upraviť premenovaním a zmenou formátu údajov, ktoré sa v nich dajú vybrať.

 Poznámka.   V poli nie je možné zmeniť typ údajov. Pole sa ale dá odstrániť a potom môžete pridať nové pole s údajmi požadovaného typu.

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.
 2. Kliknite na sekciu alebo pole, ktoré chcete premenovať alebo upraviť.

 Poznámka.   Premenovať môžete iba polia, ktoré ste vytvorili.

 1. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Upraviť pole alebo sekciu Ikona Upraviť pole alebo sekciu.
 2. Postupujte podľa niektorého z nasledujúcich postupov:
  • Premenovanie sekcie     V dialógovom okne Upraviť sekciu zadajte iný názov sekcie.
  • Úprava názvu poľa, ktoré ste vytvorili     V dialógovom okne Úprava poľa zadajte iný názov poľa.

Ak chcete zmeniť povolený formát údajov v poli, v poli Formát kliknite na iný formát. Niektoré typy polí majú iba jednu možnosť formátovania.

Usporiadanie položiek vo formulári

V prispôsobiteľnom formulári možno presúvať sekcie na stránke alebo ich možno presunúť na inú stránku, na ktorej polia nanovo usporiadate.

Presunutie sekcie alebo nové usporiadanie polí na strane

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.
 2. Kliknite na sekciu alebo pole, ktoré chcete presunúť.

 Tip.   Vedľa názvu sekcie je zobrazená vodorovná čiara. Ak chcete vybrať sekciu, kliknite na priamo jej názov alebo na miesto v jeho tesnej blízkosti.

Vybratá sekcia telefónnych čísel

 1. Myšou presuňte sekciu alebo pole na nové miesto na stránke alebo na presun sekcie alebo poľa použite klávesy so šípkami na klávesnici.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Premiestnenie sekcie na inú stránku

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete premiestniť.

Vybratá sekcia telefónnych čísel

 1. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Presunúť do Ikona Presunúť.
 2. V dialógovom okne Presunúť na stránku kliknite na stránku, na ktorú chcete presunúť sekciu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 Poznámka.   Ak chcete na stránke zadať údaje a stránka je skrytá, musíte vypnúť funkciu Skryť. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Zobraziť na stránku. V skupine Stránky kliknite na položku Skryť Ikona Skryť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odstránenie formulára

 Varovanie.   Ak odstránite typ záznamu, všetky údaje zadané v tomto type záznamu sa stratia.

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 1. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Prispôsobiť.
 2. Kliknite na položku Prispôsobiť typy záznamov.
 3. V dialógovom okne Prispôsobiť typy záznamov kliknite na typ záznamu, ktorý ste vytvorili.

 Poznámka.   Odstrániť môžete iba tie typy záznamov, ktoré ste vytvorili. Predvolené typy záznamov sa odstrániť nedajú.

 1. Kliknite na položku Odstrániť typ záznamu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava zoznamov

Ak často zadávate do formulára rovnaké údaje, pohodlnejšie a vhodnejšie je vytvoriť zoznam, v ktorom je možné vyberať položky.

Vytvorenie zoznamu

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.
 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať polia Ikona Pridať polia.
 3. V dialógovom okne Pridať polia kliknite na položku Nové.
 4. V zozname Typ údajov vyberte položku Rozbaľovací zoznam.

 Poznámka.   Pre zoznam je jediným formátom dostupným na výber formát Rozbaľovací zoznam.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.
 2. Pridajte položky do zoznamu.

ZobraziťAko?

 1. Položku (hodnotu) pridáte do zoznamu v dialógovom okne Úprava zoznamov kliknutím na položku Pridať.
 2. V dialógovom okne Pridať položku zadajte do poľa Názov položky názov hodnoty.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

V dialógovom okne Úprava zoznamov sa pridaná položka zobrazí v stĺpci Hodnota.

 1. Ak chcete do zoznamu pridať ďalšiu položku, zopakujte tento postup.
 1. Ak chcete položku v zozname premiestniť nahor alebo nadol, kliknite na hodnotu, ktorú chcete premiestniť, a potom kliknite na tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol.
 2. Ak chcete vybrať jednu položku ako predvolenú hodnotu v poli, kliknite na požadovanú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo Predvoliť.

 Poznámka.   Ak budete jednu položku používať najčastejšie, môžete ju predvoliť, aby ste ušetrili čas pri vypĺňaní formulára.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava zoznamu

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 1. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Prispôsobiť.
 2. Kliknite na položku Upraviť zoznamy.
 3. V dialógovom okne Úprava zoznamov kliknite na zoznam, ktorý chcete upraviť.

Po vybratí zoznamu sa položky v zozname zobrazia v stĺpci Hodnota.

Dialógové okno Úprava zoznamov

 1. Pri úprave zoznamu postupujte podľa niektorého z nasledujúcich postupov:

Pridanie hodnoty do zoznamu      Kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte názov položky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie hodnoty     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo Premenovať. Zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie alebo nahradenie hodnoty     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak chcete hodnotu nahradiť, vyberte v zozname inú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete hodnotu odstrániť, kliknite na tlačidlo OK.

Premiestnenie hodnoty v zozname smerom nahor alebo nadol     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol.

Nastavenie položky ako predvolenej položky     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo Predvoliť.

 1. Po dokončení všetkých zmien kliknite v dialógovom okne Úprava zoznamov na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2013, Outlook 2010