Spravovanie databázy doplnku Business Contact Manager na serveri

Nový Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013 funguje iba s inštaláciami programu Microsoft Outlook 2013. Ak používate Outlook 2010, použite Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010.

Ak chcete hosťovať databázu doplnku Business Contact Manager (databáza doplnku Business Contact Manager: databáza, ktorá slúži na ukladanie informácií o zákazníkoch, obchodných kontaktoch, príležitostiach, obchodných projektoch a ďalších položkách.) na serveri a ste správca (správca: osoba zodpovedná za správu počítača so systémom Windows. Správca je zodpovedný za inštaláciu softvéru, prideľovanie hesiel a správu súborov.) servera, môžete použiť Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013. Na serveri nemusí byť nainštalovaný balík Microsoft Office ani doplnok Business Contact Manager pre program Outlook, ale je potrebné, aby na ňom bola nainštalovaná podporovaná verzia servera Microsoft SQL Server.

Nástroj otvorí nevyhnutné porty brány firewall, poskytne prístup k databáze a konfiguruje inštanciu aplikácie SQL Server, čím umožní externé pripojenie. Po nainštalovaní nástroja budete môcť spravovať svoju databázu na serveri.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako pomocou Databázového nástroja Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na serveri vytvoriť, migrovať, zdieľať, zálohovať a obnoviť databázy doplnku Business Contact Manager.

Čo chcete urobiť?


Inštalácia Databázového nástroja Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Ak chcete hosťovať databázu Business Contact Manager na serveri, najprv treba na server stiahnuť a nainštalovať Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.


 Poznámky: 

 1. Stiahnite si Databázový nástroj verzie 2010 alebo Databázový nástroj verzie 2013 na svoj server.
 2. Ak chcete nainštalovať Databázový nástroj, postupujte podľa pokynov v okne sprievodcu InstallShield Wizard.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Otvorenie Databázového nástroja

 Poznámka.    Ak chcete používať Databázový doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013, je potrebné, aby ste boli správca (správca: osoba zodpovedná za správu počítača so systémom Windows. Správca je zodpovedný za inštaláciu softvéru, prideľovanie hesiel a správu súborov.).

Systém Windows XP

   
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.
 2. Ukážte na položku Microsoft Small Business, potom na položku Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a kliknite na položku Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Systémy Windows Vista a Windows 7

   
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.
 2. Kliknite na priečinok Microsoft Small Business, potom na priečinok Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a kliknite na položku Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.
 3. Ak sa pri otvorení okna Databázový nástroj zobrazí hlásenie nástroja Kontrola používateľských kont, kliknite na položku Áno alebo na položku Povoliť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie databázy pomocou Databázového nástroja

Ak chcete vytvoriť na serveri novú databázu a zdieľať ju s inými používateľmi, môžete použiť Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013.

 1. Otvorte Databázový nástroj.
 2. Kliknite na možnosť Vytvoriť novú databázu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. V zozname Inštancia databázového servera vyberte inštanciu aplikácie SQL Server, v ktorej chcete vytvoriť novú databázu, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Do poľa Názov databázy zadajte názov svojej databázy a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Keď sa zobrazí hlásenie Úloha sa úspešne dokončila, kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Ak sa chcete vrátiť na uvítaciu stránku sprievodcu a dokončiť iné úlohy, kliknite na tlačidloDokončiť. Ak nie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 Tip.    Ak ste vlastníkom databázy (vlastník databázy: osoba, ktorá vytvorila databázu a má nad ňou úplnú kontrolu, vrátane udeľovania povolení na prístup alebo odstraňovania záznamov. Po obnovení databázy sa jej vlastníkom stáva osoba, ktorá ju obnovila.), na importovanie údajov do databázy môžete použiť doplnok Business Contact Manager pre program Outlook. Po zdieľaní databázy na serveri otvorte doplnok Business Contact Manager pre program Outlook vo svojom počítači, pripojte sa k databáze a potom naimportujte údaje. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Pripojenie k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager a Importovanie údajov do doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Migrovanie databázy pomocou Databázového nástroja

Ak máte databázu doplnku Business Contact Manager vytvorenú v predchádzajúcej verzii Databázového nástroja, pomocou Databázového nástroja Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013 môžete migrovať databázu tak, aby bola kompatibilná s nástrojom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013. Ak ste napríklad vytvorili databázu v nástroji Business Contact Manager pre program Outlook 2010, môžete na migrovanie databázy použiť Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013.

 1. Otvorte Databázový nástroj.
 2. Kliknite na možnosť Migrovať databázu a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. V zozname Inštancia databázového servera vyberte inštanciu aplikácie SQL Server, do ktorej chcete migrovať novú databázu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. V zozname Názov databázy kliknite na názov databázy, ktorú chcete migrovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Keď sa zobrazí hlásenie Úloha sa úspešne dokončila, kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Ak sa chcete vrátiť na uvítaciu stránku sprievodcu a dokončiť iné úlohy, kliknite na tlačidloDokončiť. Ak nie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zdieľanie databázy pomocou Databázového nástroja

Používatelia môžu získať prístup k vašej databáze len vtedy, ak ju s nimi zdieľate. Ak chcete databázu zdieľať zo servera, použite Databázový nástroj. Ďalšie informácie o zdieľaní databázy z počítača nájdete v časti Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ďalšími používateľmi. Ďalšie informácie o pripojení k zdieľanej databáze (zdieľaná databáza: databáza, ku ktorej sa používatelia môžu pripojiť, pretože k nej majú udelený prístup.) nájdete v časti Pripojenie k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager.

 Dôležité upozornenie.    Ak sa chcete pripojiť k zdieľanej databáze, ktorá bola vytvorená alebo migrovaná pomocou Databázového nástroja Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013, na serveri nemusí byť nainštalovaný Business Contact Manager pre program Outlook, ale je potrebné, aby bol doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013 nainštalovaný v každom počítači, ktorý sa pripája k zdieľanej databáze.

 1. Otvorte Databázový nástroj.
 2. Kliknite na možnosť Zdieľať databázu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. V zozname Inštancia databázového servera vyberte inštanciu aplikácie SQL Server, ktorú chcete použiť na zdieľanie svojej databázy, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. V zozname Názov databázy kliknite na názov databázy, ktorú chcete zdieľať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. V stĺpci Zdieľať začiarknite políčko vedľa používateľov, s ktorými chcete databázu zdieľať.
 6. Ak chcete pridať používateľa, ktorý nie je v zozname, kliknite na položku Pridať nového používateľa.

V dialógovom okne Pridanie používateľa vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Toto dočasné heslo je možné použiť len raz. Pri prvom prístupe nového používateľa k databáze doplnku Business Contact Manager sa mu zobrazí výzva na zadanie dočasného hesla a následné zadanie jeho aktuálneho sieťového alebo lokálneho hesla. Od tohto momentu poskytuje sieťové heslo používateľa tomuto používateľovi prístup do siete a do databázy.

 Poznámka.    Pre každého používateľa je nutné zadať dočasné heslo. Každé heslo, ktoré sa používa  (dočasné alebo trvalé),  musí zodpovedať štandardom zabezpečenia nastaveným pre lokálnu sieť. Heslo nemôže byť prázdne.

 1. Do poľa Potvrdiť heslo znova zadajte dočasné heslo.
 2. Začiarknite políčko Umožniť tomuto používateľovi prihlásenie na tento počítač, ak chcete, aby mal nový používateľ povolenie (povolenie: pravidlo priradené k prostriedkom (alebo objektom), ktoré sú zdieľané v sieti, ako je napríklad súbor, adresár alebo tlačiareň.) na prihlásenie a odhlásenie z vášho počítača, ako aj prístup k iným súborom v počítači vrátane databázy.
 1. Zadajte názov domény, ktorej členom je používateľ.
 2. Zadajte Meno používateľa, ktorému chcete udeliť prístup do vášho počítača. Toto meno musí byť rovnaké meno používateľa (prihlasovacie meno), ktoré používateľ používa na prihlásenie do siete.

– alebo –

Ak chcete vyhľadať meno používateľa a doménu, kliknite na položku Prehľadávať.

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. Overte zoznam používateľov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Keď sa zobrazí hlásenie Úloha sa úspešne dokončila, kliknite na tlačidlo Ďalej, ak sa chcete vrátiť na uvítaciu stránku sprievodcu a dokončiť iné úlohy. Ak nie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 Dôležité upozornenie.    Pri zdieľaní databázy zdieľate všetky informácie v danej databáze s každým, kto k nej má prístup. Ak ste nastavili automatické prepájanie a sledovanie e-mailových správ, všetky existujúce a budúce e-mailové správy, ako aj ďalšie položky histórie komunikácie (položka histórie komunikácie: položka, napríklad plánovaná činnosť, obchodný záznam, e-mailová správa, súbor alebo úloha, ktorá je prepojená so zákazníkom, obchodným kontaktom, príležitosťou alebo obchodným projektom.), ktoré sú prepojené so zákazníkmi a obchodnými kontaktmi, budú dostupné pre všetkých používateľov pristupujúcich do databázy. Ak nechcete zdieľať existujúce e-mailové správy a položky histórie komunikácie, odstráňte ich predtým, než začnete zdieľať databázu. Ďalšie informácie o odstraňovaní položiek histórie komunikácie nájdete v téme Sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

 Poznámka.    Ak chcete niektorému používateľovi odobrať prístup k databáze, kliknite v databázovom nástroji na položku Zdieľať databázu a zrušte začiarknutie políčka vedľa mena používateľa na stránke sprievodcu Vyberte nižšie uvedených používateľov, ktorým chcete umožniť prístup k databáze doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zálohovanie databázy pomocou Databázového nástroja

Ak chcete zabrániť strate pracovných údajov, mali by ste svoju databázu často zálohovať. Svoju databázu by ste mali zálohovať aj pred odinštalovaním doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Ak neskôr preinštalujete doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, môžete svoje pracovné údaje obnoviť. Ak sa databáza poškodila a nedávno ste ju zálohovali, môžete obnoviť aj záložný súbor (záložný súbor: duplikát programu, disku alebo údajov vytvorený za účelom archivácie alebo na ochranu dôležitých súborov pred stratou v prípade poškodenia alebo zničenia aktívnej kópie.) a stratiť len zopár údajov.

 1. Otvorte Databázový nástroj.
 2. Kliknite na možnosť Zálohovať databázu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. V zozname Inštancia databázového servera vyberte inštanciu služby SQL Server pre svoju databázu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. V zozname Názov databázy kliknite na názov databázy, ktorú chcete zálohovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Do poľa Zálohovať databázu do zadajte umiestnenie, kam chcete zálohu uložiť alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a nájdite umiestnenie.

Ak chcete použiť heslo na zabezpečenie záložného súboru, zadajte toto heslo do polí Heslo a Potvrdenie hesla.

 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. Keď sa zobrazí hlásenie Úloha sa úspešne dokončila, kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Ak sa chcete vrátiť na uvítaciu stránku sprievodcu a dokončiť iné úlohy, kliknite na tlačidloDokončiť. Ak nie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Obnovenie databázy pomocou Databázového nástroja

Ak máte na serveri uložený záložný súbor databázy, na obnovenie databázy zo záložného súboru môžete použiť Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2013.

 1. Otvorte Databázový nástroj.
 2. Kliknite na možnosť Obnoviť databázu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. V zozname Inštancia databázového servera vyberte inštanciu aplikácie SQL Server pre svoju databázu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. V zozname Názov databázy kliknite na názov databázy, ktorú chcete obnoviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Ak chcete nájsť záložný súbor, ktorý chcete obnoviť, kliknite na položku Prehľadávať. Potom súbor vyberte a kliknite na položku Otvoriť.
 6. Ak záložný súbor požaduje heslo, zadajte ho do poľa Heslo a potom kliknite na položku Ďalej.

 Poznámka.    Ak si vyberiete záložný súbor z predchádzajúcej verzie doplnok Business Contact Manager pre program Outlook, zobrazí sa hlásenie o tom, že súbor je potrebné migrovať. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Keď sa zobrazí hlásenie Úloha sa úspešne dokončila, kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. Ak sa chcete vrátiť na uvítaciu stránku sprievodcu a dokončiť iné úlohy, kliknite na tlačidloDokončiť. Ak nie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odstránenie Databázového nástroja

Systém Windows XP

   
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
 3. V zozname programov kliknite na položku Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a potom kliknite na položku Odstrániť.
 4. Ak chcete potvrdiť odstránenie Databázového nástroja, kliknite na tlačidlo Áno.

Systém Windows Vista

   
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Na navigačnej table kliknite na Ovládací panel – domovská stránka.
 3. V časti Programy kliknite na položku Odinštalovať program.
 4. V zozname programov kliknite na položku Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a potom kliknite na položku Odinštalovať.

Systém Windows 7

   
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. V časti Programy kliknite na položku Odinštalovať program.
 3. V zozname programov kliknite na položku Databázový nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a potom kliknite na položku Odinštalovať.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2013, Outlook 2010