Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zobrazuje aktuálne informácie o obchodných aktivitách v špeciálne navrhnutých grafoch – miniaplikáciách (miniaplikácia: nástroj, ktorý zobrazuje obchodné údaje v diagramoch a grafoch. Miniaplikácie sa zobrazujú v pracovnom priestore na na tabuli. Ako príklady je možné uviesť miniaplikácie lievika predaja, porovnania kampaní a omeškaných obchodných projektov.), ktoré môžete pridať na tabuľu doplnku Business Contact Manager alebo do ľubovoľného pracovného priestoru (pracovný priestor: priečinky správy kontaktov, predaja, marketingu a správy projektov, v ktorých používatelia môžu zobrazovať obchodné informácie, otvárať záznamy a analyzovať obchodné údaje. Pracovné priestory sú rozdelené do časti pre miniaplikácie a časti pre karty.).

Pomocou miniaplikácií si môžete vybrať požadované informácie a miesto, kde ich chcete zobraziť. Zobrazené údaje možno použiť aj na tlač zostavy.

Tento článok opisuje dostupné miniaplikácie v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a spôsob ich používania.

Obsah tohto článku


Oboznámenie sa s miniaplikáciami

Chcete zistiť, ktoré vaše produkty sa momentálne najlepšie predávajú? Pozrite si miniaplikáciu Najlepšie produkty.

Aký je momentálny stav úsilia v oblasti kvalifikovania potenciálnych zákazníkov? Pozrite si miniaplikáciu Predajný lievik.

Potrebujete odôvodniť výdavky na poslednú marketingovú kampaň? Miniaplikácia Porovnanie kampane uvádza očakávaný výnos vytvorený aktívnymi kampaňami.

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook disponuje rôznymi kampaňami, ktoré môžete použiť na získanie rýchleho prehľadu o stave obchodných činností. Tieto miniaplikácie zobrazujú grafy a iné vizuálne súhrny informácií, ktoré ste zadali do záznamov (záznam: dokončený formulár zákazníka, obchodného kontaktu alebo príležitosti. Tento záznam obsahuje informácie o zákazníkovi, obchodnom kontakte alebo príležitosti, ako aj ďalšie záznamy a položky, ktoré sú s ním prepojené.). Aktualizujú sa po každom otvorení tabule alebo pracovného priestoru obsahujúceho miniaplikácie, alebo vtedy, keď kliknete na položku Obnoviť.

 Poznámka.   Čím precíznejšie vy a vaši spolupracovníci zadávate údaje o zákazníkoch (zákazník: spoločnosť alebo organizácia, s ktorou obchodujete. Ak sa poskytujú služby, napríklad zubná alebo zdravotná starostlivosť, zákazník môže byť aj klientom.) a obchodných kontaktoch (obchodný kontakt: osoba, s ktorou obchodujete v spoločnosti alebo organizácii.), vytvárate záznamy príležitostí (príležitosť: šanca predať produkty alebo služby zákazníkovi alebo obchodnému kontaktu.), prepájate potenciálnych zákazníkov (potenciálny zákazník: potenciálny klient, ktorého musí kontaktovať obchodník a ktorý je následne kvalifikovaný alebo diskvalifikovaný ako obchodná príležitosť.) s marketingovými aktivitami (marketingová aktivita: akcia so zámerom predať alebo identifikovať produkty a služby pre vybratú skupinu príjemcov. Marketingové aktivity môžu zahŕňať telefonické kampane, e-mailové správy a tlačené letáky.) ap., tým hodnotnejšie budú súhrnné údaje, ktoré sa zobrazujú v miniaplikáciách.

Odkiaľ miniaplikácie získavajú údaje?

Skôr než budete môcť zobraziť údaje v miniaplikácii, musíte zadať obchodné informácie do databázy doplnku Business Contact Manager (databáza doplnku Business Contact Manager: databáza, ktorá slúži na ukladanie informácií o zákazníkoch, obchodných kontaktoch, príležitostiach, obchodných projektoch a ďalších položkách.). Miniaplikácie zadávajú dotazy na uložené údaje s cieľom zobraziť grafy iba s tými informáciami, ktoré potrebujete.

Použite formuláre na manuálne zadanie obchodných údajov alebo importujte údaje podľa pokynov v časti Importovanie údajov do doplnku Business Contact Manager. Nasledujúce časti opisujú každú miniaplikáciu a spôsob zadávania údajov, ktoré miniaplikácie zobrazujú.

Miniaplikácie predaja

Miniaplikácie predaja sa zameriavajú na oblasti procesu predaja, ktoré vyžadujú vašu pozornosť – významné udalosti a výzvy. Úplný opis dvoch špeciálne vytvorených miniaplikácií (Predajný kanál a Predajný lievik) nájdete v časti Používanie miniaplikácií Predajný kanál a Lievik predaja.

sales funnel gadget

Miniaplikácie zobrazujúce príležitosti na predaj, podľa ktorých sú zoradené štádiá predaja.

Ak chcete zobraziť údaje v ľubovoľnej miniaplikácii predaja, najskôr musíte vytvoriť záznamy príležitosti. V závislosti od typu informácií, ktoré chcete zobraziť, budete musieť do záznamu príležitosti pridať aj položky produktov a služieb (položky produktov a služieb: tovar a služby, ktoré nakupujete alebo predávate.).

Ak chcete, aby sa v miniaplikácii zobrazili informácie o výnose, musíte zadať percentuálnu hodnotu Pravdepodobnosť a pridať do záznamov príležitosti aj položky produktov a služieb. Hodnota Očakávaný výnos je založená na percente pravdepodobnosti a sume položiek produktov a služieb v záznamoch. Hodnota položky Výnos je založená na súčte položiek produktov a služieb v záznamoch.

 Poznámka.   Záznamy príležitostí musia byť prepojené so záznamami zákazníka alebo obchodného kontaktu.

Ak chcete zobraziť údaje v tejto miniaplikácii... ... zadajte údaje do týchto polí v zázname príležitosti Miniaplikácia zobrazuje
Neaktívni zákazníci Štádium predaja (najmenej jedna príležitosť, ktorá je prepojená so záznamom zákazníka alebo obchodného kontaktu, musí mať štádium predaja Uzavreté využité, aby ju bolo možné považovať za zákazníka) Zákazníci a obchodné kontakty, s ktorými ste v rámci určitého časového intervalu žiadnym spôsobom nekomunikovali, a odhadovaný výnos, ktorý každý z nich predstavuje.
Predajný kanál
 • Pravdepodobnosť (musí byť vyššia než 0%)
 • Dátum uzavretia
 • Produkty a služby
Otvorené príležitosti na predaj s očakávanými dátumami uzavretia.
Predajný lievik
 • Pravdepodobnosť (musí byť vyššia než 0%)
 • Štádium predaja
 • Produkty a služby
Otvorené príležitosti podľa štádií predaja.
Najlepší zákazníci Štádium predaja (musí mať hodnotu Uzavreté využité) a Produkty a služby Zákazníci, ktorý v rámci obchodných vzťahov s vašou spoločnosťou vynaložili najvyššie sumy – podľa čiastok v dolároch alebo hrubej marže.
Najlepšie produkty Štádium predaja (musí mať hodnotu Uzavreté využité), Dátum uzavretia a Produkty a služby Graf najlepšie predávaných produktov v čase, v rozložení podľa počtu predaných kusov, výnosu alebo hrubej marže.
Najlepšie odporúčania Pole Inicioval musí obsahovať meno zákazníka alebo obchodného kontaktu, ktorý odporúčal danému podniku, aby sa obrátil na vás. Ak chcete zobraziť údaje o výnosoch od odporúčaného podniku, musíte vybrať možnosť Štádium predaja s hodnotou Uzavreté využité a pridať možnosť Produkty a služby. Najlepšie zdroje nových obchodných vzťahov, zobrazenie podľa hodnoty v dolároch alebo počtu kontaktov.

Marketingové miniaplikácie

Porovnanie medzi marketingovými aktivitami (marketingová aktivita: akcia so zámerom predať alebo identifikovať produkty a služby pre vybratú skupinu príjemcov. Marketingové aktivity môžu zahŕňať telefonické kampane, e-mailové správy a tlačené letáky.) a marketingovými kampaňami je hlavnou náplňou marketingových miniaplikácií. Ak chcete maximálne využiť tieto miniaplikácie, budete musieť vytvoriť podrobné záznamy každej marketingovej aktivity a kampane, ktorú realizujete. Môžete porovnať aktivity a kampane podľa počtu zákazníkov, obchodných kontaktov, potenciálnych zákazníkov alebo príležitostí, ktoré sú ich výsledkom, alebo podľa výnosov, nákladov alebo rozpočtových čiastok.

S cieľom získať presné finančné údaje dbajte na zahrnutie týchto podrobností do každého záznamu marketingovej aktivity:

 • Pole Rozpočtové náklady na stránke Podrobnosti
 • Pole Skutočné náklady na stránke Sledovanie
 • Do všetkých predajných príležitostí alebo záznamov zákazníka, obchodného kontaktu alebo potenciálneho zákazníka, ktoré sú výsledkami marketingovej aktivity, zadajte názov aktivity do poľa Inicioval pre každý záznam. Celkový súčet produktov a služieb, ktoré sú uvedené vo formulári Príležitosť, sa používa na výpočet hodnoty Očakávaný výnos.

 Tip.   Ak chcete sledovať počet telefónnych hovorov, ktoré súvisia s marketingovou aktivitou, zadajte názov aktivity do poľa Inicioval denníka telefonátov.

Ak chcete zobraziť údaje v tejto miniaplikácii... ... je potrebné... ... a miniaplikácia
Analýza typu aktivity Vytvoriť viac než jeden záznam marketingovej aktivity rovnakého typu a zadať čo možno najviac podrobností. Porovná všetky aktivity jedného typu, ako napríklad zoznamu telefonátov alebo aktivity hromadných e-mailov. (Ak chcete zobraziť výsledky jednej aktivity, použite kartu Analýza v marketingovom pracovnom priestore (pracovný priestor: priečinky správy kontaktov, predaja, marketingu a správy projektov, v ktorých používatelia môžu zobrazovať obchodné informácie, otvárať záznamy a analyzovať obchodné údaje. Pracovné priestory sú rozdelené do časti pre miniaplikácie a časti pre karty.).)
Analýza kampane Vytvoriť jeden alebo viacero záznamov marketingovej aktivity ľubovoľného typu a priradiť ho ku kampani, a zadať čo možno najviac podrobných údajov. Zakreslí výsledky každej aktivity v rámci vybratej marketingovej kampane do grafu.
Porovnanie kampaní Vytvoriť viac než jednu marketingovú kampaň a zadať čo možno najviac podrobných údajov za každú aktivitu, ktorú kampane obsahujú. Porovná úspešnosť všetkých marketingových kampaní.

Miniaplikácie riadenia projektov

Miniaplikácie riadenia projektov zakreslia postup všetkých obchodných projektov v zobrazení podľa termínov splnenia a percenta dokončenia.

Ak chcete zobraziť údaje v tejto miniaplikácii... Otvorte tento záznam... ... a zadajte údaje do týchto polí
Obchodné projekty – oneskorené Obchodný projekt
 • Dátum začatia
 • Termín splnenia (musí sa nachádzať pred aktuálnym dátumom)
 • Hotové (%)
Obchodný projekt – ďalší termín splnenia Obchodný projekt
 • Dátum začatia
 • Termín splnenia
 • Hotové (%)
Obchodné projekty – všetky Obchodný projekt
 • Dátum začatia
 • Termín splnenia
 • Hotové (%)
Projektové úlohy – oneskorené Projektová úloha
 • Dátum začatia
 • Termín splnenia (musí sa nachádzať pred aktuálnym dátumom)
 • Hotové (%)
Projektové úlohy – ďalší termín splnenia Projektová úloha
 • Dátum začatia
 • Termín splnenia
 • Hotové (%)
Projektové úlohy – všetky Projektová úloha
 • Dátum začatia
 • Termín splnenia
 • Hotové (%)

project tasks gadget

Miniaplikácia zobrazujúca úlohy súvisiace s obchodnými projektmi s blížiacimi sa termínmi splnenia.

Všeobecná miniaplikácia

Táto miniaplikácia nie je špecifická vzhľadom na pracovné zariadenie, možno ju však použiť na mnohých miestach.

 • Naposledy otvorené obchodné položky. Zoznam položiek, ktoré ste naposledy otvárali s ikonami, ktoré označujú typ každej položky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie miniaplikácie

Miniaplikácie v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa kategorizujú podľa pracovných priestorov (pracovný priestor: priečinky správy kontaktov, predaja, marketingu a správy projektov, v ktorých používatelia môžu zobrazovať obchodné informácie, otvárať záznamy a analyzovať obchodné údaje. Pracovné priestory sú rozdelené do časti pre miniaplikácie a časti pre karty.), v ktorých ich s najväčšou pravdepodobnosťou použijete – môžete však pridať ľubovoľnú miniaplikáciu do ľubovoľného pracovného priestoru, alebo na tabuľu.

Pridanie miniaplikácie na tabuľu

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.
 2. Na páse s nástrojmi prejdite na kartu Domov a v časti Pridať miniaplikácie kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:
 • Predaj
 • Marketing
 • Riadenie projektov
 • Všeobecné
 1. Kliknite na miniaplikáciu, ktorú chcete zobraziť.

Miniaplikácia sa zobrazí na tabuli. Posúvaním sa nadol zobrazíte ďalšie miniaplikácie.

Pridanie miniaplikácie do pracovného priestoru

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na niektorý z nasledujúcich priečinkov, aby sa zobrazil príslušný pracovný priestor:
  • Spravovanie kontaktov.
  • Predaj,
  • Marketing,
  • Riadenie projektov,
 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Miniaplikácie.
 2. V skupine Pridať miniaplikácie kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:
  • Predaj
  • Marketing
  • Riadenie projektov
  • Všeobecné

gadgets tab

Karta Miniaplikácie na páse s nástrojmi.
 1. Kliknite na miniaplikáciu, ktorú chcete zobraziť.

Miniaplikácia sa zobrazí v hornej časti pracovného priestoru.

 Tip.   Po pridaní miniaplikácie sa automaticky zobrazí oblasť miniaplikácií.

Odstránenie miniaplikácie

 • V miniaplikácii, ktorú chcete odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť Remove gadget.

Miniaplikácia sa odstráni a zvyšné miniaplikácie sa posunú nahor alebo do strany, aby vyplnili medzeru po odstránenej miniaplikácii.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Práca s miniaplikáciami

Každá miniaplikácia obsahuje niekoľko tlačidiel.

Kliknite na položku Výsledok
Refresh gadget Obnoviť     Aktualizujú sa údaje formou zadania dotazu na databázu doplnku Business Contact Manager (databáza doplnku Business Contact Manager: databáza, ktorá slúži na ukladanie informácií o zákazníkoch, obchodných kontaktoch, príležitostiach, obchodných projektoch a ďalších položkách.) a potom sa zobrazia aktuálne informácie.
Create report Spustiť zostavu     Slúži na zobrazenie zostavy, z ktorej vychádzajú údaje miniaplikácie.
Možnosti Možnosti     Slúži na otvorenie dialógového okna, ktoré môžete použiť na výber údajov v miniaplikácii a spôsobu ich zobrazenia.
Close gadget

Odstrániť     Odstráni miniaplikáciu z pracovného priestoru alebo tabule.

 Poznámka.   Pracovné priestory a tabuľa fungujú nezávisle na sebe. Odstránenie miniaplikácie z pracovného priestoru nevedie k odstráneniu miniaplikácie z tabule.

 Poznámka.   Veľkosť miniaplikácií nie je možné meniť.

Výber údajov zobrazených v miniaplikácii

Každá miniaplikácia zobrazuje iba malú vzorku informácií; môžete sa však rozhodnúť, ktoré informácie chcete zobraziť. Môžete dokonca pridať rovnakú miniaplikáciu na tabuľu alebo do pracovného priestoru viac než jeden raz a v každej miniaplikácii zobraziť iné údaje.

 1. V miniaplikácii kliknite na tlačidlo Možnosti Options.
 2. Overte výbery v zozname a začiarkavacie políčka v dialógovom okne, a potom kliknite na možnosti, ktoré chcete zobraziť v miniaplikácii.
 3. Ak chcete, aby sa v miniaplikácii zobrazovali menovky, v časti Graf začiarknite ľubovoľné z nasledujúcich začiarkavacích políčok, čím zobrazíte menovky v miniaplikácii:
  • Názvy osí. Zobrazenie menoviek údajov na osi x a y v grafe miniaplikácie.
  • Podnadpis. Zobrazenie menovky opisujúcej údaje v miniaplikácii, ako napríklad Príležitosti vytvorené aktuálnymi aktivitami.
  • Legenda. Zobrazenie menoviek pre každú farbu a pruh v miniaplikácii. Táto možnosť nie je dostupná v každej miniaplikácii.
 4. Kliknite na položku OK. Údaje miniaplikácie sa aktualizujú.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Usporiadanie alebo premiestnenie miniaplikácií

Miniaplikácie môžete premiestňovať v pracovných priestoroch na tabuli.

Ak chcete premiestniť miniaplikáciu, presuňte ju myšou do nového umiestnenia v pracovnom priestore alebo na tabuli. Na tabuli sa ostatné miniaplikácie premiestnia zvislo alebo vodorovne, aby vyplnili voľný priestor.

Miniaplikácie sa v pracovných priestoroch zobrazujú v jednom riadku. Ak chcete zobraziť miniaplikácie, ktoré nie sú viditeľné v pracovnom priestore, kliknutím na šípky sa presuňte doprava alebo doľava.

Na tabuli sa miniaplikácie zobrazujú v stĺpcoch a tabuľu možno rozbaliť vodorovným spôsobom a zobraziť tak až 20 miniaplikácií. Miniaplikácie môžete zobraziť v jednom až štyroch stĺpcoch.

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager, čím zobrazíte tabuľu.
 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.
 3. V skupine Stĺpce kliknite na počet stĺpcov, ktoré chcete zobraziť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zobrazenie zostavy z miniaplikácie

Každá miniaplikácia môže vytvoriť zostavu z údajov, ktoré zobrazuje. Ak chcete zobraziť zostavu z miniaplikácie, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na tlačidlo Spustiť zostavu. Create report v miniaplikácii.

V zostave sa zobrazia všetky údaje z miniaplikácie, ako aj iné súvisiace informácie. Ak ste napríklad otvorili zostavu z miniaplikácie Neaktívni zákazníci, zobrazí sa zoznam zákazníkov, ktorí neboli v kontakte s vašou spoločnosťou za posledných 30 spolu s menom zákazníka, telefónnym číslom, štádiom predaja a dátumom uzavretia.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2013, Outlook 2010