Klávesové skratky v programe Outlook

Časť obsahu tejto témy sa na určité jazyky nemusí vzťahovať.

Ak chcete túto tému vytlačiť, pomocou klávesu TAB vyberte prepojenie Zobraziť všetko v hornej časti témy, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Klávesové skratky v programe Microsoft Office Outlook

ZobraziťZákladná navigácia

Požadovaná akcia Klávesy
Prepne do priečinka Pošta. CTRL+1
Prepne do priečinka Kalendár. CTRL+2
Prepne do priečinka Kontakty. CTRL+3
Prepne do priečinka Úlohy. CTRL+4
Prepne do priečinka Poznámky. CTRL+5
Prepne na zoznam priečinkov v navigačnej table. CTRL+6
Prepne do priečinka Odkazy. CTRL7
Prepne na nasledujúcu správu (s otvorenou správou). CTRL+BODKA
Prepne na predchádzajúcu správu (s otvorenou správou). CTRL+ČIARKA
Prepína medzi navigačnou tablou, hlavným oknom programu Outlook, tablou na čítanie a panelom s úlohami. F6 alebo CTRL+SHIFT+TAB
Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami v navigačnej table, tablou na čítanie, a časťami na paneli s úlohami. TAB
Pohyb v navigačnej table. Klávesy so šípkami
Prejde na iný priečinok. CTRL+Y
Prejde na pole Hľadať. F3 alebo CTRL+E
V table na čítanie prejde na predchádzajúcu správu. ALT+ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL+ČIARKA alebo ALT +PAGE UP
V table na čítanie posunie text po stranách nadol. MEDZERNÍK
V table na čítanie posunie text po stranách nahor. SHIFT+MEDZERNÍK
Rozbalí alebo zbalí vybratú skupinu v navigačnej table. SHIFT+ZNAMIENKO PLUS alebo ZNAMIENKO MÍNUS v tomto poradí
Zbalí alebo rozbalí skupinu v zozname e-mailových správ. ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA v tomto poradí
Prejde na nasledujúce pole v table na čítanie. SHIFT+TAB
Prejde na predchádzajúce pole v table na čítanie. CTRL+TAB
Prejde späť na predchádzajúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook. ALT+B, ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo ALT+BACKSPACE
Prejde na nasledujúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie informačný panel a zobrazí ponuku s príkazmi, ak je k dispozícii. CTRL+SHIFT+W

ZobraziťVyhľadávanie

Požadovaná akcia Klávesy
Vyhľadá správu alebo inú položku. CTRL+E
Vymaže výsledky vyhľadávania. ESC
Rozšíri vyhľadávanie tak, aby obsahovalo všetky položky pošty, všetky položky kalendára alebo všetky položky kontaktov podľa modulu, v ktorom sa nachádzate. CTRL+ALT+A
Rozbalí nástroj na vytváranie dotazov vyhľadávania. CTRL+ALT+W
Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie. CTRL+SHIFT+F
Vytvorí nový vyhľadávací priečinok. CTRL+SHIFT+P
Vyhľadá text vo vnútri správy alebo inej položky. F4
Počas vyhľadávania textu vo vnútri správy alebo inej položky nájde ďalší výskyt. SHIFT+F4
Vyhľadá a nahradí text, symboly alebo niektoré formátovacie príkazy v otvorených položkách. Funguje v table na čítanie v otvorenej položke. CTRL+H
Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo pracovnú plochu. CTRL+ALT+K

ZobraziťPríznaky

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí dialógové okno Príznak na spracovanie na priradenie príznaku. CTRL+SHIFT+G

ZobraziťFarebné kategórie

Požadovaná akcia Klávesy
Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie. ALT+D

ZobraziťVytvorenie položky alebo súboru

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorí plánovanú činnosť. CTRL+SHIFT+A
Vytvorí kontakt. CTRL+SHIFT+C
Vytvorí distribučný zoznam. CTRL+SHIFT+L
Vytvorí faxovú správu. CTRL+SHIFT+X
Vytvorí priečinok. CTRL+SHIFT+E
Vytvorí položku v denníku. CTRL+SHIFT+J
Vytvorí žiadosť o schôdzu. CTRL+SHIFT+Q
Vytvorí správu. CTRL+SHIFT+M
Vytvorí poznámku. CTRL+SHIFT+N
Vytvorí nový dokument balíka Microsoft Office. CTRL+SHIFT+H
Zverejní v tomto priečinku. CTRL+SHIFT+S
Zverejní odpoveď v tomto priečinku. CTRL+T
Vytvorí vyhľadávací priečinok. CTRL+SHIFT+P
Vytvorí úlohu. CTRL+SHIFT+K
Vytvorí žiadosť o vykonanie úlohy. CTRL+SHIFT+U

ZobraziťVšetky položky

Požadovaná akcia Klávesy
Uloží súbor. CTRL+S alebo SHIFT+F12
Uloží a zatvorí súbor. ALT+D
Uloží súbor ako. F12
Zruší posledný úkon. CTRL+Z alebo ALT+BACKSPACE
Odstráni položku. CTRL+D
Vytlačí súbor. CTRL+P
Skopíruje položku. CTRL+SHIFT+Y
Premiestni položku. CTRL+SHIFT+V
Skontroluje mená. CTRL+K
Skontroluje pravopis. F7
Nastaví príznak na spracovanie. CTRL+SHIFT+G
Odošle položku ďalej. CTRL+F
Odošle alebo zverejní položku alebo pozvanie pre všetkých. ALT+S
Zapne úpravy poľa (okrem zobrazenia typu Ikona). F2
Zarovná text doľava. CTRL+L
Vycentruje text. CTRL+E
Zarovná text doprava. CTRL+R

ZobraziťE-mail

Požadovaná akcia Klávesy
Prepne do priečinka Doručená pošta. CTRL+SHIFT+I
Prepne do priečinka Pošta na odoslanie. CTRL+SHIFT+O
Umožní vybrať konto, z ktorého sa má správa odoslať. CTRL+TAB (v poli Komu ) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá
Skontroluje mená. CTRL+K
Odošle správu. ALT+S
Zobrazí odpoveď na správu. CTRL+R
Zobrazí odpoveď na správu všetkým. CTRL+SHIFT+R
Odošle správu ďalej. CTRL+F
Označí správu ako inú než nevyžiadanú. CTRL+ ALT+J
Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe). CTRL+SHIFT+I
Zverejní v priečinku. CTRL+SHIFT+S
Použije normálny štýl. CTRL+SHIFT+N
Skontroluje nové správy. CTRL+M alebo F9
Prejde na predchádzajúcu správu. ŠÍPKA NAHOR
Prejde na nasledujúcu správu. ŠÍPKA NADOL
Vytvorí novú správu (v priečinkoch pošty). CTRL+N
Vytvorí novú správu (zo všetkých zobrazení programu Outlook). CTRL+SHIFT+M
Otvorí prijatú správu. CTRL+O
Otvorí adresár. CTRL+SHIFT+B
Skonvertuje správu vo formáte HTML alebo RTF na správu s obyčajným textom. CTRL+SHIFT+O
Pridá rýchly príznak do neotvorenej správy. INSERT
Zobrazí dialógové okno Príznak na spracovanie. CTRL+SHIFT+G
Označí správu ako prečítanú. CTRL+Q
Označí správu ako neprečítanú. CTRL+U
Zobrazí ponuku na prevzatie obrázkov, zmenu automatického nastavenia prevzatia alebo pridanie odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov. CTRL+SHIFT+W
Vyhľadá alebo nahradí text. F4
Vyhľadá nasledujúci výskyt. SHIFT+F4
Odošle správu. CTRL+ENTER
Vytlačí správu. CTRL+P
Odošle správu ďalej. CTRL+F
Odošle správu ďalej ako prílohu. CTRL+ALT+F
Zobrazí vlastnosti pre vybratú položku. ALT+ENTER
Označí správy na prevzatie. CTRL+ALT+M
Zruší označenie správy na prevzatie. CTRL+ALT+U
Zobrazí priebeh odosielania alebo prijímania správ. CTRL+B (keď prebieha odosielanie alebo prijímanie správ).

ZobraziťKalendár

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorí novú plánovanú činnosť (v kalendári). CTRL+N
Vytvorí novú plánovanú činnosť (vo všetkých zobrazeniach programu Outlook). CTRL+SHIFT+A
Vytvorí novú žiadosť o schôdzu. CTRL+SHIFT+Q
Odošle ďalej plánovanú činnosť alebo schôdzu. CTRL+F
Odpovie správou na žiadosť o schôdzu. CTRL+R
Odpovie všetkým správou na žiadosť o schôdzu. CTRL+SHIFT+R
Zobrazí 10 dní v kalendári. ALT+0
Zobrazí 1 deň v kalendári. ALT+SHIFT+1
Zobrazí 2 dni v kalendári. ALT+SHIFT+2
Zobrazí 3 dni v kalendári. ALT+SHIFT+3
Zobrazí 4 dni v kalendári. ALT+SHIFT+4
Zobrazí 5 dní v kalendári. ALT+SHIFT+5
Zobrazí 6 dní v kalendári. ALT+SHIFT+6
Zobrazí 7 dní v kalendári. ALT+7
Zobrazí 8 dní v kalendári. ALT+8
Zobrazí 9 dní v kalendári. ALT+9
Prejde na dátum. CTRL+G
Prejde na zobrazenie mesiacov. ALT+= alebo CTRL+ALT+4
Prejde na nasledujúci deň. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA.
Prejde na nasledujúci týždeň. ALT+ŠÍPKA NADOL
Prejde na nasledujúci mesiac. ALT+PAGE DOWN
Prejde na predchádzajúci deň. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na predchádzajúci týždeň. ALT+ŠÍPKA NAHOR
Prejde na predchádzajúci mesiac. ALT+PAGE UP
Prejde na začiatok týždňa. ALT+HOME
Prejde na koniec týždňa. ALT+END
Prepne na zobrazenie celého týždňa. ALT+ZNAMIENKO MÍNUS alebo CTRL+ALT+3
Prepne na zobrazenie pracovného týždňa. CTRL+ALT+2
Prejde na predchádzajúcu plánovanú činnosť. CTRL+ČIARKA alebo CTRL+SHIFT+ČIARKA
Prejde na nasledujúcu plánovanú činnosť. CTRL+BODKA alebo CTRL+SHIFT+BODKA
Spustí opakovanie plánovanej činnosti alebo úlohy. CTRL+G

Pozrite tiež tému Zobrazenia, Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v Kalendári a Tabuľka dátumov.

ZobraziťKontakty

Požadovaná akcia Klávesy
Vytočí nový hovor. CTRL+SHIFT+D
Vyhľadá kontakt alebo inú položku. F3 alebo CTRL+E
Zadá meno do poľa Hľadať adresáre. F11
Prejde na prvý kontakt, ktorý sa začína na dané písmeno v tabuľke alebo zozname kontaktov. SHIFT+písmeno
Vyberie všetky kontakty. CTRL+A
Vytvorí novú správu adresovanú vybratému kontaktu. CTRL+F
Vytvorí položku v denníku pre vybratý kontakt. CTRL+J
Vytvorí nový kontakt (v priečinku Kontakty). CTRL+N
Vytvorí nový kontakt (zo všetkých zobrazení programu Outlook). CTRL+SHIFT+C
Otvorí formulár kontaktu pre vybraný kontakt. CTRL+O alebo CTRL+SHIFT+ENTER
Vytvorí nový distribučný zoznam. CTRL+SHIFT+L
Vykoná tlač. CTRL+P
Aktualizuje zoznam členov distribučného zoznamu. F5
Prejde na iný priečinok. CTRL+Y
Otvorí adresár. CTRL+SHIFT+B
Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie. CTRL+SHIFT+F
V otvorenom kontakte otvorí nasledujúci kontakt v zozname. CTRL+SHIFT+BODKA
Zatvorí kontakt. ESC
Otvorí webovú stránku pre vybraný kontakt (ak je k dispozícii). CTRL+SHIFT+X
Otvorí dialógové okno Kontrola adresy. ALT+Z
Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 1 . ALT+SHIFT+1
Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 2 . ALT+SHIFT+2
Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 3 . ALT+SHIFT+3

Dialógové okno Elektronické firemné vizitky

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí zoznam Pridať. ALT+A
Vyberie text v poli Menovka , keď je vybraté pole s pridelenou menovkou. ALT+B
Otvorí dialógové okno Pridať obrázok vizitky. ALT+R
Umiestni kurzor na začiatok poľa Úpravy. ALT+E
Vyberie pole Polia. ALT+F
Vyberie rozbaľovací zoznam Zarovnanie obrázka. ALT+G
Vyberie farebnú paletu pre pozadie. ALT+K a potom ENTER
Vyberie rozbaľovací zoznam Rozloženie. ALT+L
Odstráni vybrané pole z poľa Polia. ALT+R

ZobraziťÚlohy

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazí alebo skryje Panel s úlohami. ALT+F2
Prijme žiadosť o vykonanie úlohy. ALT+J
Odmietne žiadosť o vykonanie úlohy. ALT+Z
Vyhľadá úlohu alebo inú položku. CTRL+E
Otvorí dialógové okno Prejsť do priečinka. CTRL+Y
Vytvorí novú úlohu (v priečinku Úlohy). CTRL+N
Vytvorí novú úlohu (zo všetkých zobrazení programu Outlook). CTRL+SHIFT+K
Vytvorí novú žiadosť o vykonanie úlohy. CTRL+SHIFT+U
Otvorí vybratú položku. CTRL+O
Vytlačí vybratú položku. CTRL+P
Vyberie všetky položky. CTRL+A
Odstráni vybratú položku. CTRL+D
Pošle ďalej úlohu ako prílohu. CTRL+F
Prepína medzi navigačnou tablou, zoznamom Úlohy a panelom s úlohami.. SHIFT+TAB
Otvorí vybratú položku ako položku v denníku. CTRL+J
Vráti späť poslednú akciu. CTRL+Z
Označí položku príznakom alebo označí položku ako dokončenú. INSERT

ZobraziťFormátovanie textu

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazí ponuku Formát. ALT+O
Zobrazí dialógové okno Písmo. CTRL+SHIFT+P
Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text). SHIFT+F3
Všetky písmená zmení na kapitálky. CTRL+SHIFT+K
Zmení formát písmen na tučné. CTRL+B
Pridá odrážky. CTRL+SHIFT+L
Zmení písmená na kurzívu. CTRL+I
Zväčší zarážku. CTRL+T
Zmenší zarážku. CTRL+SHIFT+T
Zarovná text doľava. CTRL+L
Zarovná text na stred. CTRL+E
Podčiarkne znaky. CTRL+U
Zväčší veľkosť písma. CTRL+] alebo CTRL+SHIFT+>
Zmenší veľkosť písma. CTRL+[ alebo CTRL+SHIFT+<
Vystrihne. CTRL+X alebo SHIFT+DELETE
Skopíruje.

CTRL+C alebo CTRL+INSERT

 Poznámka.   Klávesová skratka CTRL+INSERT nie je dostupná na table na čítanie.

Prilepí. CTRL+V alebo SHIFT+INSERT
Vymaže formátovanie. CTRL+SHIFT+Z alebo CTRL+MEDZERNÍK
Odstráni nasledujúce slovo. CTRL+SHIFT+H
Roztiahne odsek tak, aby siahal po okraje. CTRL+SHIFT+J
Použije štýly. CTRL+SHIFT+S
Vytvorí opakovanú zarážku. CTRL+T
Vloží hypertextové prepojenie. CTRL+K
Zarovná odsek vľavo. CTRL+L
Zarovná odsek vpravo. CTRL+R
Zmenší opakovanú zarážku. CTRL+SHIFT+T
Odstráni formátovanie odseku. CTRL+Q

ZobraziťPridanie informácií z webu do položiek

Požadovaná akcia Klávesy
Umožní upraviť adresu URL v základnej časti položky. Podržte stlačené tlačidlo CTRL a kliknite tlačidlom myši.
Umožní určiť webový prehľadávač. Podržte stlačené tlačidlo SHIFT a kliknite tlačidlom myši.
Vloží hypertextové prepojenie. CTRL+K

ZobraziťUkážka pred tlačou

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí ukážku pred tlačou.

Stlačte klávesy ALT+S a potom stlačte kláves Č.

Ak chcete vytlačiť položku v otvorenom okne, stlačte klávesy ALT+S, stlačte kláves B a potom stlačte kláves Č.

Vytlačí ukážku pred tlačou. ALT+P
Otvorí dialógové okno Nastavenie strany z ukážky pred tlačou. ALT+S alebo ALT+U
Lupa. ALT+Z
Zatvorí ukážku pred tlačou. ALT+V

ZobraziťOdosielanie a prijímanie

Požadovaná akcia Klávesy
Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou, než je zadaná veľkosť, alebo ľubovoľnú kombináciu, ktorú určíte. F9
Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy). SHIFT+F9
Spustí odosielanie a prijímanie. CTRL+M
Určí skupiny pre odosielanie alebo prijímanie. CTRL+ALT+S

ZobraziťVisual Basic Editor

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí program Visual Basic Editor. ALT+F11

ZobraziťMakrá

Požadovaná akcia Klávesy
Spustí makro. ALT+F8

ZobraziťFormuláre

Požadovaná akcia Klávesy
Uloží návrh formulára. CTRL+ALT+SHIFT+F12
Uloží údaje formulára. CTRL+SHIFT+F11
Vytvorí nový formulár programu InfoPath balíka Microsoft Office. Kliknite na priečinok InfoPath a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+N.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zobrazenia

ZobraziťZobrazenie tabuľky

ZobraziťVšeobecné použitie

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí položku. ENTER
Vyberie všetky položky. CTRL+A
Prejde na poslednú zobrazenú položku. PAGE DOWN
Prejde na prvú zobrazenú položku. PAGE UP
Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL v tomto poradí
Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu. CTRL+ŠÍPKA NAHOR resp. CTRL+ŠÍPKA NADOL
Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky. CTRL+MEDZERNÍK
Obnoví zobrazenie. F5

ZobraziťPre vybratú skupinu

Požadovaná akcia Klávesy
Rozbalí všetky skupiny. CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS
Zbalí skupinu. CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS
Rozbalí jednu vybranú skupinu. SHIFT+ZNAMIENKO PLUS
Zbalí jednu vybranú skupinu. ZNAMIENKO MÍNUS
Vyberie predchádzajúcu skupinu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúcu skupinu. ŠÍPKA NADOL
Vyberie prvú skupinu. HOME
Vyberie poslednú skupinu. END
Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťVšetky skupiny

Požadovaná akcia Klávesy
Zbalí všetky skupiny. CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS
Rozbalí všetky skupiny. CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

ZobraziťZobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v Kalendári

ZobraziťVšetky tri zobrazenia

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazí 1 až 9 dní. ALT+kláves pre číslo počtu dní
Zobrazí 10 dní. ALT+0 (NULA)
Prepne na zobrazenie týždňov. ALT+ZNAMIENKO MÍNUS
Prepne na zobrazenie mesiacov. ALT+=
Prepína medzi priečinkom Kalendár, tablou Zoznam úloh a oknom Zoznam priečinkov. CTRL+TAB alebo F6
Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť. SHIFT+TAB
Prejde na predchádzajúci deň. ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúci deň. ŠÍPKA DOPRAVA
Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL
Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťZobrazenie dní

Požadovaná akcia Klávesy
Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň. HOME
Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň. END
Vyberie predchádzajúci časový úsek. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúci časový úsek. ŠÍPKA NADOL
Vyberie časový úsek na začiatku. PAGE UP
Vyberie časový úsek na konci. PAGE DOWN
Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL v tomto poradí
Presunie plánovanú činnosť nahor alebo nadol. ALT+ŠÍPKA NAHOR resp. ALT+ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti
Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR resp. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti
Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL
Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťZobrazenie týždňa

Požadovaná akcia Klávesy
Prejde na začiatok pracovného času vo vybranom dni. HOME
Prejde na koniec pracovného času vo vybranom dni. END
Posunie sa o stranu nahor v zobrazení vybraného dňa. PAGE UP
Posunie sa o stranu nadol v zobrazení vybraného dňa. PAGE DOWN
Presunie plánovanú činnosť nahor, nadol, doľava alebo doprava. ALT+ŠÍPKA NAHOR, ALT+ŠÍPKA NADOL, ALT+ ŠÍPKA DOĽAVA, ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Zmení dĺžku vybratého časového úseku. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA, SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA, SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL, alebo SHIFT+HOME alebo SHIFT+ END

ZobraziťZobrazenie mesiaca

Požadovaná akcia Klávesy
Prejde na prvý deň týždňa. HOME
Prejde na ten istý deň týždňa na predchádzajúcej strane. PAGE UP
Prejde na ten istý deň týždňa na nasledujúcej strane. PAGE DOWN

ZobraziťTabuľka dátumov

Požadovaná akcia Klávesy
Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa. ALT+HOME
Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa. ALT+END
Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR
Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL

ZobraziťZobrazenie vizitiek alebo kariet s adresami

ZobraziťVšeobecné použitie

Požadovaná akcia Klávesy
Vyberie konkrétnu kartu v zozname. Napíšte niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje.
Vyberie predchádzajúcu kartu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúcu kartu. ŠÍPKA NADOL
Prejde na prvú kartu v zozname. HOME
Vyberie poslednú kartu v zozname. END
Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane. PAGE UP
Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane. PAGE DOWN
Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci. ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci. ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty. CTRL+MEDZERNÍK
Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu. SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšíri výber po prvú kartu v zozname. SHIFT+HOME
Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname. SHIFT+END
Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane. SHIFT+PAGE UP
Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane. SHIFT+PAGE DOWN

ZobraziťPohyb medzi poľami v otvorenej karte.

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Požadovaná akcia Klávesy
Prejde na nasledujúce pole. Ak sa nachádzate na poslednom poli na karte, prejde na prvé pole na nasledujúcej karte. TAB
Prejde na predchádzajúce pole. Ak sa nachádzate na prvom poli na karte, prejde na posledné pole na predchádzajúcej karte. SHIFT+TAB
Prejde na nasledujúce pole, alebo pridá riadok do poľa s viacerými riadkami. ENTER
Prejde na predchádzajúce pole, pričom aktívna karta sa nezruší. SHIFT+ENTER
Zobrazí kurzor v aktívnom poli, aby bolo možné upraviť text. F2

ZobraziťPresun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Požadovaná akcia Klávesy
Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami. ENTER
Prejde na začiatok riadka. HOME
Prejde na koniec riadka. END
Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami. PAGE UP
Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami. PAGE DOWN
Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami. ŠÍPKA NAHOR
Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami. ŠÍPKA NADOL
Prejde na predchádzajúci znak v poli. ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúci znak v poli. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťZobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

ZobraziťAk je vybratá položka

Požadovaná akcia Klávesy
Vyberie predchádzajúcu položku. ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie nasledujúcu položku. ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie niekoľko susediacich položiek. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie niekoľko nesusediacich položiek. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA+MEDZERNÍK alebo CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA+MEDZERNÍK
Otvorí vybraté položky. ENTER
Zobrazí položky o stranu vyššie. PAGE UP
Zobrazí položky o stranu nižšie. PAGE DOWN
Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine. HOME
Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine. END
Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine. CTRL+HOME
Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine. CTRL+END

ZobraziťAk je vybratá skupina

Požadovaná akcia Klávesy
Rozbalí skupinu. ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Zbalí skupinu. ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie predchádzajúcu skupinu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúcu skupinu. ŠÍPKA NADOL
Vyberie prvú skupinu na časovej osi. HOME
Vyberie poslednú skupinu na časovej osi. END
Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku vpravo. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťAk je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Požadovaná akcia Klávesy
Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi. ŠÍPKA DOĽAVA
Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi. ŠÍPKA DOPRAVA
Ak je vybratá časová mierka na nižšej úrovni, vyberie časovú mierku na vyššej úrovni. SHIFT+TAB
Ak je vybratá časová mierka na vyššej úrovni, vyberie časovú mierku na nižšej úrovni. TAB
Ak je vybratá časová mierka na nižšej úrovni, vyberie prvú položku alebo prvú skupinu na obrazovke, ak sú položky zoskupené. TAB

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2007