Klávesové skratky pre program Microsoft Outlook 2010

Časť obsahu tejto témy sa na určité jazyky nemusí vzťahovať.

Ak chcete túto tému vytlačiť, pomocou klávesu TAB vyberte prepojenie Zobraziť všetko v hornej časti témy, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Bežné postupy

ZobraziťZákladná navigácia

Požadovaná akcia Klávesy
Prepne do priečinka Pošta. CTRL+1
Prepne do priečinka Kalendár. CTRL+2
Prepne do priečinka Kontakty. CTRL+3
Prepne do priečinka Úlohy. CTRL+4
Prepne do priečinka Poznámky. CTRL+5
Prepne do zoznamu priečinkov v časti Navigačná tabla. CTRL+6
Prepne do priečinka Odkazy. CTRL7
Prepne na nasledujúcu správu (s otvorenou správou). CTRL+BODKA
Prepne na predchádzajúcu správu (s otvorenou správou). CTRL+ČIARKA
Prepína medzi navigačnou tablou, hlavným oknom programu Outlook, tablou na čítanie a panelom s úlohami. CTRL+SHIFT+TAB alebo SHIFT+TAB
Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami v navigačnej table, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami. TAB
Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami na navigačnej table, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami a zobrazí prístupové klávesy na páse s nástrojmi programu Outlook. F6
Prechádza riadkami hlavičky správy na navigačnej table alebo v otvorenej správe. CTRL+TAB
Prechádza navigačnou tablou. Klávesy so šípkami
Prejde na iný priečinok. CTRL+Y
Prejde na pole Hľadať. F3 alebo CTRL+E
V table na čítanie prejde na predchádzajúcu správu. ALT+ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL+ČIARKA alebo ALT +PAGE UP
V table na čítanie posunie text po stranách nadol. MEDZERNÍK
V table na čítanie posunie text po stranách nahor. SHIFT+MEDZERNÍK
Zbalí alebo rozbalí skupinu v zozname e-mailových správ. ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA v tomto poradí
Prejde späť na predchádzajúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook. ALT+B alebo ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie informačný panel a zobrazí ponuku s príkazmi, ak je k dispozícii. CTRL+SHIFT+W

ZobraziťVyhľadávanie

Požadovaná akcia Klávesy
Vyhľadá správu alebo inú položku. CTRL+E
Vymaže výsledky vyhľadávania. ESC
Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky v zozname Všetky poštové položky, Všetky položky kalendára alebo Všetky položky kontaktovpodľa toho, v ktorom module sa nachádzate. CTRL+ALT+A
Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie. CTRL+SHIFT+F
Vytvorí nový vyhľadávací priečinok. CTRL+SHIFT+P
Vyhľadá text vo vnútri otvorenej položky. F4
Vyhľadá a nahradí text, symboly alebo niektoré formátovacie príkazy. Môže sa použiť na table na čítanie v otvorenej položke. CTRL+H
Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky z aktuálneho priečinka. CTRL+ALT+K
Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo podpriečinky. CTRL+ALT+Z

ZobraziťPríznaky

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí dialógové okno Príznak na spracovanie na priradenie príznaku. CTRL+SHIFT+G

ZobraziťFarebné kategórie

Požadovaná akcia Klávesy
Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie. ALT+Z

ZobraziťVytvorenie položky alebo súboru

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorí plánovanú činnosť. CTRL+SHIFT+A
Vytvorí kontakt. CTRL+SHIFT+C
Vytvorí distribučný zoznam. CTRL+SHIFT+L
Vytvorí faxovú správu. CTRL+SHIFT+X
Vytvorí priečinok. CTRL+SHIFT+E
Vytvorí položku v denníku. CTRL+SHIFT+J
Vytvorí žiadosť o schôdzu. CTRL+SHIFT+Q
Vytvorí správu. CTRL+SHIFT+M
Vytvorí poznámku. CTRL+SHIFT+N
Vytvorí nový dokument balíka Microsoft Office. CTRL+SHIFT+H
Zverejní príspevok v tomto priečinku. CTRL+SHIFT+S
Zverejní odpoveď v tomto priečinku. CTRL+T
Vytvorí vyhľadávací priečinok. CTRL+SHIFT+P
Vytvorí úlohu. CTRL+SHIFT+K
Vytvorí žiadosť o vykonanie úlohy. CTRL+SHIFT+U

ZobraziťPostupy pre všetky položky

Požadovaná akcia Klávesy
Uloží súbor (okrem priečinka Úlohy). CTRL+S alebo SHIFT+F12
Uloží a zatvorí súbor (okrem priečinka Pošta). ALT+D
Uloží súbor ako (iba v priečinku Pošta). F12
Zruší posledný úkon. CTRL+Z alebo ALT+BACKSPACE
Odstráni položku. CTRL+D
Vykoná tlač. CTRL+P
Skopíruje položku. CTRL+SHIFT+Y
Premiestni položku. CTRL+SHIFT+V
Skontroluje mená. CTRL+K
Skontroluje pravopis. F7
Nastaví príznak na spracovanie. CTRL+SHIFT+G
Odošle správu ďalej. CTRL+F
Odošle alebo zverejní položku alebo vytvorí pozvanie pre všetkých. ALT+S
Umožní úpravy poľa (okrem priečinka Pošta alebo zobrazenia typu Ikona). F2
Zarovná text doľava. CTRL+L
Vycentruje text. CTRL+E
Zarovná text doprava. CTRL+R

ZobraziťE-mail

Požadovaná akcia Klávesy
Prepne do priečinka Doručená pošta. CTRL+SHIFT+I
Prepne do priečinka Pošta na odoslanie. CTRL+SHIFT+O
Umožní vybrať konto, z ktorého sa má správa odoslať. CTRL + TAB (v poli Komu) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá
Skontroluje mená. CTRL+K
Odošle správu. ALT+S
Odošle odpoveď na správu. CTRL+R
Odošle odpoveď na správu všetkým. CTRL+SHIFT+R
Odošle odpoveď so žiadosťou o schôdzu. CTRL+ALT+R
Odošle správu ďalej. CTRL+F
Označí správu ako inú než nevyžiadanú. CTRL+ ALT+J
Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe). CTRL+SHIFT+I
Zverejní v priečinku. CTRL+SHIFT+S
Použije normálny štýl. CTRL+SHIFT+N
Skontroluje nové správy. CTRL+M alebo F9
Prejde na predchádzajúcu správu. ŠÍPKA NAHOR
Prejde na nasledujúcu správu. ŠÍPKA NADOL
Vytvorí správu (v priečinku Pošta). CTRL+N
Vytvorí správu (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook). CTRL+SHIFT+M
Otvorí prijatú správu. CTRL+O
Odstráni a ignoruje konverzáciu. CTRL+SHIFT+D
Otvorí adresár. CTRL+SHIFT+B
Pridá rýchly príznak do neotvorenej správy. INSERT
Zobrazí dialógové okno Príznak na spracovanie. CTRL+SHIFT+G
Označí správu ako prečítanú. CTRL+Q
Označí správu ako neprečítanú. CTRL+U
Vo vybratej správe otvorí tip pre e-mail. CTRL+SHIFT+W
Vyhľadá alebo nahradí text. F4
Vyhľadá nasledujúci výskyt. SHIFT+F4
Odošle správu. CTRL+ENTER
Vykoná tlač. CTRL+P
Odošle správu ďalej. CTRL+F
Odošle položku ďalej ako prílohu. CTRL+ALT+F
Zobrazí vlastnosti pre vybratú položku. ALT+ENTER
Vytvorí multimediálnu správu. CTRL+SHIFT+U
Vytvorí textovú správu. CTRL+SHIFT+T
Označí správy na prevzatie. CTRL+ALT+M
Zruší označenie správy na prevzatie. CTRL+ALT+U
Zobrazí priebeh odosielania alebo prijímania správ. CTRL+B (keď prebieha odosielanie alebo prijímanie správ).

ZobraziťKalendár

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorí novú plánovanú činnosť (v kalendári). CTRL+N
Vytvorí novú plánovanú činnosť (vo všetkých zobrazeniach programu Outlook). CTRL+SHIFT+A
Vytvorí novú žiadosť o schôdzu. CTRL+SHIFT+Q
Odošle ďalej plánovanú činnosť alebo schôdzu. CTRL+F
Odpovie správou na žiadosť o schôdzu. CTRL+R
Odpovie všetkým správou na žiadosť o schôdzu. CTRL+SHIFT+R
Zobrazí 10 dní v kalendári. ALT+0
Zobrazí 1 deň v kalendári. ALT+SHIFT+1
Zobrazí 2 dni v kalendári. ALT+SHIFT+2
Zobrazí 3 dni v kalendári. ALT+SHIFT+3
Zobrazí 4 dni v kalendári. ALT+SHIFT+4
Zobrazí 5 dní v kalendári. ALT+SHIFT+5
Zobrazí 6 dní v kalendári. ALT+SHIFT+6
Zobrazí 7 dní v kalendári. ALT+7
Zobrazí 8 dní v kalendári. ALT+8
Zobrazí 9 dní v kalendári. ALT+9
Prejde na dátum. CTRL+G
Prejde na zobrazenie mesiacov. ALT+= alebo CTRL+ALT+4
Prejde na nasledujúci deň. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA.
Prejde na nasledujúci týždeň. ALT+ŠÍPKA NADOL
Prejde na nasledujúci mesiac. ALT+PAGE DOWN
Prejde na predchádzajúci deň. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na predchádzajúci týždeň. ALT+ŠÍPKA NAHOR
Prejde na predchádzajúci mesiac. ALT+PAGE UP
Prejde na začiatok týždňa. ALT+HOME
Prejde na koniec týždňa. ALT+END
Prepne na zobrazenie celého týždňa. ALT+ZNAMIENKO MÍNUS alebo CTRL+ALT+3
Prepne na zobrazenie pracovného týždňa. CTRL+ALT+2
Prejde na predchádzajúcu plánovanú činnosť. CTRL+ČIARKA alebo CTRL+SHIFT+ČIARKA
Prejde na nasledujúcu plánovanú činnosť. CTRL+BODKA alebo CTRL+SHIFT+BODKA
Spustí opakovanie otvorenej plánovanej činnosti alebo schôdze. CTRL+G

Pozrite tiež zobrazenia, zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v kalendári a tabuľka dátumov.

ZobraziťKontakty

Požadovaná akcia Klávesy
Vytočí nový hovor. CTRL+SHIFT+D
Vyhľadá kontakt alebo inú položku (Vyhľadávanie). F3 alebo CTRL+E
Zadá meno do poľa Hľadať adresáre. F11
Prejde na prvý kontakt, ktorý sa začína na dané písmeno v tabuľke alebo zozname kontaktov. SHIFT+písmeno
Vyberie všetky kontakty. CTRL+A
Vytvorí správu s vybratým kontaktom v predmete. CTRL+F
Vytvorí položku v denníku pre vybratý kontakt. CTRL+J
Vytvorí nový kontakt (v priečinku Kontakty). CTRL+N
Vytvorí nový kontakt (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook). CTRL+SHIFT+C
Otvorí formulár kontaktu pre vybraný kontakt. CTRL+O
Vytvorí distribučný zoznam. CTRL+SHIFT+L
Vykoná tlač. CTRL+P
Aktualizuje zoznam členov distribučného zoznamu. F5
Prejde na iný priečinok. CTRL+Y
Otvorí adresár. CTRL+SHIFT+B
Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie. CTRL+SHIFT+F
V otvorenom kontakte otvorí nasledujúci kontakt v zozname. CTRL+SHIFT+BODKA
Vyhľadá kontakt. F11
Zatvorí kontakt. ESC
Odošle fax vybratému kontaktu. CTRL+SHIFT+X
Otvorí dialógové okno Kontrola adresy. ALT+Z
Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 1 . ALT+SHIFT+1
Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 2 . ALT+SHIFT+2
Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 3 . ALT+SHIFT+3

Dialógové okno Elektronické firemné vizitky

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí zoznam Pridať. ALT+A
Vyberie text v poli Menovka , keď je vybraté pole s pridelenou menovkou. ALT+R
Otvorí dialógové okno Pridať obrázok vizitky. ALT+R
Umiestni kurzor na začiatok poľa Úpravy. ALT+E
Vyberie pole Polia. ALT+F
Vyberie rozbaľovací zoznam Zarovnanie obrázka. ALT+G
Vyberie farebnú paletu pre pozadie. ALT+K a potom ENTER
Vyberie rozbaľovací zoznam Rozloženie. ALT+L
Odstráni vybraté pole z poľa Polia. ALT+R

ZobraziťÚlohy

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazí alebo skryje Panel s úlohami. ALT+F2
Prijme žiadosť o vykonanie úlohy. ALT+J
Odmietne žiadosť o vykonanie úlohy. ALT+Z
Vyhľadá úlohu alebo inú položku. CTRL+E
Otvorí dialógové okno Prejsť do priečinka. CTRL+Y
Vytvorí novú úlohu (v priečinku Úlohy). CTRL+N
Vytvorí novú úlohu (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook). CTRL+SHIFT+K
Otvorí vybratú položku. CTRL+O
Vytlačí vybratú položku. CTRL+P
Vyberie všetky položky. CTRL+A
Odstráni vybratú položku. CTRL+D
Pošle ďalej úlohu ako prílohu. CTRL+F
Vytvorí novú žiadosť o vykonanie úlohy. CTRL+SHIFT+ALT+U
Prepína medzi navigačnou tablou, zoznamom Úlohy a panelom s úlohami. TAB alebo SHIFT+TAB
Otvorí vybratú položku ako položku v denníku. CTRL+J
Vráti späť poslednú akciu. CTRL+Z
Označí položku príznakom alebo označí položku ako dokončenú. INSERT

ZobraziťFormátovanie textu

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazí ponuku Formát. ALT+O
Zobrazí dialógové okno Písmo. CTRL+SHIFT+P
Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text). SHIFT+F3
Všetky písmená zmení na kapitálky. CTRL+SHIFT+K
Zmení formát písmen na tučné. CTRL+B
Pridá odrážky. CTRL+SHIFT+L
Zmení písmená na kurzívu. CTRL+I
Zväčší zarážku. CTRL+T
Zmenší zarážku. CTRL+SHIFT+T
Zarovná text doľava. CTRL+L
Zarovná text na stred. CTRL+E
Podčiarkne znaky. CTRL+U
Zväčší veľkosť písma. CTRL+] alebo CTRL+SHIFT+>
Zmenší veľkosť písma. CTRL+[ alebo CTRL+SHIFT+<
Vystrihne. CTRL+X alebo SHIFT+DELETE
Skopíruje.

CTRL+C alebo CTRL+INSERT

 Poznámka.   Klávesová skratka CTRL+INSERT nie je dostupná na table na čítanie.

Prilepí. CTRL+V alebo SHIFT+INSERT
Vymaže formátovanie. CTRL+SHIFT+Z alebo CTRL+MEDZERNÍK
Odstráni nasledujúce slovo. CTRL+SHIFT+H
Roztiahne odsek tak, aby siahal od okraja k okraju. CTRL+SHIFT+J
Použije štýly. CTRL+SHIFT+S
Vytvorí opakovanú zarážku. CTRL+T
Vloží hypertextové prepojenie. CTRL+K
Zarovná odsek vľavo. CTRL+L
Zarovná odsek vpravo. CTRL+R
Zmenší opakovanú zarážku. CTRL+SHIFT+T
Odstráni formátovanie odseku. CTRL+Q

ZobraziťPridanie informácií z webu do položiek

Požadovaná akcia Klávesy
Umožní upraviť adresu URL v základnej časti položky. Podržte stlačené tlačidlo CTRL a kliknite tlačidlom myši.
Vloží hypertextové prepojenie. CTRL+K

ZobraziťTlač

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí kartu Tlačiť v zobrazení Microsoft Backstage. Stlačte klávesy ALT + F a potom stlačte kláves P.
Vytlačí položku v otvorenom okne. Stlačte klávesy ALT+F, potom stlačte kláves P, potom kláves F a stlačte 1
Otvorí dialógové okno Nastavenie strany z ukážky pred tlačou. ALT+S alebo ALT+U
Vyberie tlačiareň v okne Ukážka pred tlačou. Stlačte klávesy ALT+F, potom stlačte kláves P a potom kláves I
Definovanie štýlov tlače. Stlačte klávesy ALT+F, potom stlačte kláves P, a potom kláves L
Otvorí okno Možnosti tlače. Stlačte klávesy ALT+F, potom stlačte kláves P a potom kláves R

ZobraziťOdosielanie a prijímanie

Požadovaná akcia Klávesy
Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou, než je zadaná veľkosť, alebo ľubovoľnú kombináciu, ktorú určíte. F9
Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy). SHIFT+F9
Spustí odosielanie a prijímanie. CTRL+M
Určí skupiny pre odosielanie alebo prijímanie. CTRL+ALT+S

ZobraziťVisual Basic Editor

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí program Visual Basic Editor. ALT+F11

ZobraziťMakrá

Požadovaná akcia Klávesy
Spustí makro. ALT+F8

ZobraziťFormuláre

Požadovaná akcia Klávesy
Vytvorí formulár programu Office InfoPath. Kliknite na priečinok InfoPath a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+N.
Vyberie formulár programu Microsoft InfoPath. CTRL+SHIFT+ALT+T

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zobrazenia

ZobraziťZobrazenie tabuľky

ZobraziťVšeobecné použitie

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorí položku. ENTER
Vyberie všetky položky. CTRL+A
Prejde na poslednú zobrazenú položku. PAGE DOWN
Prejde na prvú zobrazenú položku. PAGE UP
Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL v tomto poradí
Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu. CTRL+ŠÍPKA NAHOR resp. CTRL+ŠÍPKA NADOL
Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky. CTRL+MEDZERNÍK

ZobraziťPre vybratú skupinu

Požadovaná akcia Klávesy
Rozbalí jednu vybranú skupinu. ŠÍPKA DOPRAVA
Zbalí jednu vybranú skupinu. ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie predchádzajúcu skupinu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúcu skupinu. ŠÍPKA NADOL
Vyberie prvú skupinu. HOME
Vyberie poslednú skupinu. END
Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťZobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v Kalendári

ZobraziťVšetky tri zobrazenia

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazí 1 až 9 dní. ALT+kláves pre číslo počtu dní
Zobrazí 10 dní. ALT+0 (NULA)
Prepne na zobrazenie týždňov. ALT+ZNAMIENKO MÍNUS
Prepne na zobrazenie mesiacov. ALT+=
Prepína medzi priečinkom Kalendár, tablou Zoznam úloh a oknom Zoznam priečinkov. CTRL+TAB alebo F6
Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť. SHIFT+TAB
Prejde na predchádzajúci deň. ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúci deň. ŠÍPKA DOPRAVA
Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL
Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťZobrazenie dní

Požadovaná akcia Klávesy
Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň. HOME
Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň. END
Vyberie predchádzajúci časový úsek. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúci časový úsek. ŠÍPKA NADOL
Vyberie časový úsek na začiatku. PAGE UP
Vyberie časový úsek v dolnej časti obrazovky. PAGE DOWN
Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL v tomto poradí
Presunie plánovanú činnosť nahor alebo nadol. ALT+ŠÍPKA NAHOR resp. ALT+ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti
Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR resp. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti
Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL
Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťZobrazenie týždňa

Požadovaná akcia Klávesy
Prejde na začiatok pracovného času vo vybranom dni. HOME
Prejde na koniec pracovného času vo vybratom dni. END
Posunie sa o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa. PAGE UP
Posunie sa o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa. PAGE DOWN
Zmení trvanie vybratého časového úseku. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA, SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA, SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL, alebo SHIFT+HOME alebo SHIFT+ END

ZobraziťZobrazenie mesiaca

Požadovaná akcia Klávesy
Prejde na prvý deň týždňa. HOME
Prejde na ten istý deň týždňa na predchádzajúcej strane. PAGE UP
Prejde na ten istý deň týždňa na nasledujúcej strane. PAGE DOWN

ZobraziťTabuľka dátumov

Požadovaná akcia Klávesy
Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa. ALT+HOME
Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa. ALT+END
Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR
Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL

ZobraziťZobrazenie vizitiek alebo kariet s adresami

ZobraziťVšeobecné použitie

Požadovaná akcia Klávesy
Vyberie konkrétnu kartu v zozname. Napíšte niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje.
Vyberie predchádzajúcu kartu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúcu kartu. ŠÍPKA NADOL
Prejde na prvú kartu v zozname. HOME
Vyberie poslednú kartu v zozname. END
Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane. PAGE UP
Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane. PAGE DOWN
Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci. ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci. ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty. CTRL+MEDZERNÍK
Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu. SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšíri výber po prvú kartu v zozname. SHIFT+HOME
Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname. SHIFT+END
Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane. SHIFT+PAGE UP
Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane. SHIFT+PAGE DOWN

ZobraziťPohyb medzi poľami na otvorenej karte.

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň.

Požadovaná akcia Klávesy
Prejde na nasledujúce pole a ovládací prvok. TAB
Prejde na predchádzajúce pole a ovládací prvok. SHIFT+TAB
Zatvorí aktívnu kartu. ENTER

ZobraziťPresun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň.

Požadovaná akcia Klávesy
Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami. ENTER
Prejde na začiatok riadka. HOME
Prejde na koniec riadka. END
Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami. PAGE UP
Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami. PAGE DOWN
Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami. ŠÍPKA NAHOR
Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami. ŠÍPKA NADOL
Prejde na predchádzajúci znak v poli. ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúci znak v poli. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťZobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

ZobraziťAk je vybratá položka

Požadovaná akcia Klávesy
Vyberie predchádzajúcu položku. ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie nasledujúcu položku. ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie niekoľko susediacich položiek. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie niekoľko nesusediacich položiek. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA+MEDZERNÍK alebo CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA+MEDZERNÍK
Otvorí vybraté položky. ENTER
Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine. HOME
Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine. END
Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine. CTRL+HOME
Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine. CTRL+END

ZobraziťAk je vybratá skupina

Požadovaná akcia Klávesy
Rozbalí skupinu. ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Zbalí skupinu. ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie predchádzajúcu skupinu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúcu skupinu. ŠÍPKA NADOL
Vyberie prvú skupinu na časovej osi. HOME
Vyberie poslednú skupinu na časovej osi. END
Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku vpravo. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťAk je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Požadovaná akcia Klávesy
Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi. ŠÍPKA DOĽAVA
Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi. ŠÍPKA DOPRAVA
Prepína medzi aktívnym zobrazením, panelom s úlohami, vyhľadávaním, denníkom a späť na aktívne zobrazenie. TAB a SHIFT+TAB

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2010